Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

(Ændring af gebyrstruktur og forkortelse af frist for fremsendelse af ledningsoplysninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere foretages følgende ændringer:

1. § 8 affattes således:

»§ 8. Enhver af loven omfattet ledningsejer, som modtager forespørgsel om ledningsoplysninger, skal snarest muligt og senest 5 hverdage, efter at forespørgslen er modtaget, fremsende de nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med denne om påvisning på stedet. Lørdage, grundlovsdag, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage ved beregning af fristen.«

2. § 9, stk. 1, affattes således:

»Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, skal inden påbegyndelsen af gravearbejdet indhente oplysninger fra Ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.«

3. § 11 affattes således:

»§ 11. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling for brugernes adgang til registeret, herunder til dækning af omkostningerne ved registerets administration, drift og vedligeholdelse samt tilsyn i forbindelse med loven. Der kan herunder fastsættes regler om, at omkostningerne ved registerets administration, drift og vedligeholdelse betales af brancheorganisationer m.v.

Stk. 2. Der skal betales et gebyr på 75 kr. for erindringsskrivelser om betaling efter stk. 1.

Stk. 3. Beløbet i stk. 2 reguleres hver den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i oktober måned året før det år, som reguleringen vedrører. Regulering foretages første gang den 1. januar 2009. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Ubetalte gebyrer kan inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter 1. pkt. efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Givet på Amalienborg, den 26. februar 2008

MARGRETHE R.

/ Bendt Bendtsen