Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 21. februar 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

[af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)]

1. Ændringsforslag

Integrationsministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. januar 2008 og var til 1. behandling den 23. januar 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Indfødsretsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget(udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 2 og 4 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag.

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) Nr. 41, 483 og 688 udgår.

Af integrationsministeren, tiltrådt af udvalget:

2) Efter nr. 1502 indsættes som nyt nummer:

»1502 A) Yousef Yaghobi, Kolding.«

Til § 2

Af integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

3) Nr. 1646 og 1688 udgår.

Af integrationsministeren, tiltrådt af udvalget:

4) Efter nr. 1675 indsættes som nyt nummer:

»1675 A) Georgina Dedovici, Mariager Fjord.«

Bemærkninger

Til nr. 1 og 3

Ansøgerne med nr. 41, 483, 688 og 1646 er behandlet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinjer for optagelse på lov­for­slag om indfødsrets meddelelse.

Ansøgeren med nr. 1688 er behandlet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation.

De nævnte ansøgere foreslås udtaget af lovforslaget, da de ikke på nu­vær­en­de tidspunkt opfylder retningslinjerne.

Til nr. 2 og 4

Ansøgerne under ændringsforslag 2 og 4 foreslås optaget på lovforslaget, da de pågældende på behandlingstidspunktet før lovforslagets fremsættelse opfyldte betingelserne herfor.

Karsten Nonbo V Per Bisgaard V Sophie Løhde V Gitte Lillelund Bech V Peter Juel Jensen V Flemming Møller V Søren Krarup DF nfmd. Jesper Langballe DF Tom Behnke KF fmd. Henrik Dam Kristensen S Sophie Hæstorp Andersen S Lennart Damsbo‑Andersen S Anne‑Marie Meldgaard S Astrid Krag SF Anne Baastrup SF Simon Emil Ammitzbøll RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 52

Bilagsnr.

Titel

1
Oversigt over personer på lovforslaget fordelt efter nationalitet, fra integrationsministeren
2
Udkast til tidsplan
3
Endelig tidsplan
4
Oversigt med personer optaget på lovforslaget, fra integrationsministeren (Fortroligt)
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag, fra integrationsministeren
7
2. udkast til betænkning