Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. april 2007 i sag 40.2006

A (Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund v/ cand.jur. Pernille Meden)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulent Gert Svendsen og advokat Lars Dahl Gulmann (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndigt medlem direktør John Petersen, SAMA og faglig sagsbehandler Vibeke Svanevig, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Mellem klageren, elev A, født den 23. januar 1980, og indklagede, B, blev den 6. september 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 16. december 2005 til den 15. juni 2007.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget den 14. september 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med følgende påstande:

B tilpligtes at betale en erstatning, jf. EUL § 65, stk. 1 på kr. 60.000 til A for uberettiget ophævet uddannelsesaftale og tab af uddannelsesgode.

Betaling op til OK-mæssig elevløn i perioden 15. december 2005 til 29. april 2006 kr. 868 med tillæg af feriepenge kr. 108,50, i alt kr. 976,50.

Betaling af løn for udført arbejde i skoleperiode 1. april til 29. april 2006 kr. 7.207,50 med tillæg af feriepenge og sh-bidrag kr. 1.351,40, i alt kr. 8.558,90.

Indklagede har i svarskrift af 18. september 2006 påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 28. marts 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav.

Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Klageren har fremlagt en blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen hvoraf fremgår, at indklagedes direktør C den 1. maj 2006 har underskrevet blanketten med angivelse af, at uddannelsen er ophævet ensidigt af virksomheden med virkning fra den 1. maj 2006.

I en mail af 1. juni 2006 til klageren har indklagede anført bl.a., at man mener at klageren har handlet umoralsk og uetisk. Indklagede beskylder i mailen klageren for bl.a. at have stjålet produkter fra indklagede. I svarskriftet hævder indklagede bl.a., at klageren har bedraget og stjålet, snydt og taget af kassen.

Klageren har forklaret bl.a. at han arbejdede for indklagede samtidig med at han var på skole i perioden fra den 27.marts 2006. Han erfarede på skolen, at dette ikke var lovligt, og sagde det til indklagede i slutningen af april 2006. Derefter ophævede indklagede uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst finder Tvistighedsnævnet, at indklagedes ophævelse af uddannelsesaftalen var uberettiget. Erstatningen til klageren som følge af ophævelsen fastsættes til 50.000 kr., bl.a. under hensyntagen til indklagedes udokumenterede påstande om, at klagerens har begået strafbare forhold over for indklagede.

Der ikke er grundlag for at tilsidesætte klagerens øvrige krav, der derfor tages til følge.

Herefter tilkendes der samlet klageren 59.535,40 kr. i erstatning.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 59.535,40 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.