Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 8. marts 2007 i sag 37A.2006

A (3F v/Nils Lønstrup)

mod

B2 v/direktør C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), chefkonsulent Simon Neergaard Holm og advokat Linda Greisen (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt Konsulent Gert Svendsen og konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Endvidere mødte som særlig sagkyndig dommer advokat Tina Svanberg, Dansk Erhverv og konsulent Flemming Hansen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 26. oktober 1977, og B1 blev den 23. august 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 1. oktober 2001 til den 25. september 2004. Det fremgår af uddannelsesaftalen, at lønnen udgør den gældende mindstebetaling for elever og fremgår af overenskomsten. Ud for punktet ”gældende overenskomst” er der anført et minus. Angivelsen af arbejdsgiver blev ved tillæg til uddannelsesaftale senest af 1. januar 2004 ændret, således at arbejdsgiveren pr. 1. januar 2004 var indklagede B2.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 6. september 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 16.822 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 28.februar 2007.

Parterne, indklagede ved direktør C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

C har forklaret bl.a., at der ikke på noget tidspunkt i klagerens ansættelsestid har været pligt til indbetaling af pensionsbidrag. RAF-overenskomsten har været gældende hele tiden og indklagede har været medlem af RAF 2000 fra 1. januar 2004.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren i hele uddannelsesperioden frem til den 1. januar 2004 har fået indbetalt pensionsbidrag svarende til satserne efter HORESTAs overenskomst. Det opgjorte betalingskrav svarer til pensionsbidrag 9 % af klagerens løn inkl. feriegodtgørelse i 2004 frem til udgangen af september 2004. Den omstændighed, at virksomheden pr. 1. januar 2004 er overdraget til indklagede, berettiger ikke indklagede til at undlade betaling af pensionsbidrag, heller ikke selvom indklagede måtte være medlem af RAF 2000.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der ikke ved overdragelsen til indklagede er sket nogen forringelse af klagerens samlede løn- og arbejdsvilkår, idet RAF-overenskomsten på en række punkter, herunder timelønnen, er bedre end HORESTA-overenskomsten. Klageren har derfor ikke krav på betaling af pension, som der heller ikke i RAF-overenskomsten er hjemmel til. Selvom klagerens synspunkt måtte blive lagt til grund, har klageren ikke noget krav, idet der ikke skal beregnes pension af voksenelevtilskudet. Desuden er klagerens beregning ukorrekt, idet der er beregnet pension af løn efter 25. september 2006, hvor elevforholdet ophørte. Indklagede har endelig gjort gældende, at klagerens krav er fortabt som følge af passivitet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det må lægges til grund, at klageren fra starten af sit ansættelsesforhold er blevet aflønnet i overensstemmelse med HORESTA-overenskomsten, herunder for så vidt angår pension. Indklagede har derfor i forbindelse med virksomhedserhvervelsen været forpligtet til at opretholde klagerens løn- og ansættelsesvilkår, idet der ikke i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er indgået nogen anden aftale mellem parterne. Da ændringen af pensionsindbetalingerne er sket på indklagedes initiativ og uden forhandling med klageren, findes der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav som følge af passivitet. Herefter, og da indklagedes øvrige synspunkter ikke kan føre til andet resultat, gives der klageren medhold, dog således at klagerens krav reduceres med 485,60 kr. svarende til pension af den del af lønnen, der i september 2004 lå efter uddannelsens ophør. Herefter tilkendes der klageren 16.336,48 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B2, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 16.336,48 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.