Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. februar 2007 i sag 36.2006

A (NNF v/forbundssekretær Flemming Mogensen)

mod

B v/ C1 og C2 v/advokatfuldmægtig Søren Ole Nielsen

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Lars Ørskov Schmidt (begge Dansk Arbejdsgiverforening) og konsulent Gert Svendsen og konsulent Evelyn Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget bagermester Erik Ellitsgaard, Bager- og Konditormestre i Danmark og faglig sekretær Birger Pedersen, NNF.

Mellem klageren, elev A, og indklagede, B v/ C1 og C2, blev den 16. september 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bager med uddannelsesperiode fra den 16. september 2004 til den 15. august 2007.

Klageren har ved sin organisation, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, ved klageskrift modtaget den 2. august 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at de indklagede tilpligtes at betale en skønsmæssigt fastsat erstatning til klageren for indklagedes uberettigede ophævelse af ansættelsesforholdet.

De indklagede har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 31. januar 2007.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V1 og V2.

Sagens omstændigheder

Den 23. august 2005 skrev indklagede således til klageren:

»Advarselsskrivelse

Idet vi gennem den seneste tid har påtalt, at vi ikke accepterer, at Du ikke møder til arbejdstidens begyndelse, hvilket naturligvis også gælder under Dit skoleophold samt at vi ved sygemeldinger fra Dig, har meddelt Dig, at vi udbeder os lægeerklæring pr. første sygedag, således denne er os i hænde på senest anden dagen, skal vi herved igen indskærpe Dig reglerne.

Vi kan konstatere, at Du fortsat vedvarende kommer for sent.

Du skal hermed skriftligt bekendtgøres med at overtrædelse af disse regler vil medføre en ophævelse af din lærekontrakt.

…«

Den 19. december 2005 skrev indklagede således til klageren:

»Opsigelse

Idet vi henviser til skrivelse af 23. August 2005, må vi desværre konstatere, at du er kommet forsent både onsdag og torsdag d. 14. & 15. December.

Ydermere er du udeblevet fredag d. 16. December.

På denne baggrund må vi desværre konkludere, at du hermed har opsagt din lærekontrakt fra fredag d. 16. December 2005.

…«

Klageren har forklaret bl.a., at han den 16. december 2005 blev indlagt på psykiatrisk hospital. Han havde fået en svampepsykose efter at have indtaget euforiserende svampe weekenden inden. Det er rigtigt, at han kom for sent på arbejde den 14. og 15. Han er også tidligere kommet for sent, også efter, at han fik advarslen i august 2005. Nogen gange er han kommet 1 time for sent, andre gange 5-10 minutter. Han blev udskrevet fra den psykiatriske afdeling efter 3-4 måneders forløb.

Indklagede C1 har forklaret bl.a., at brevet af 19. december 2005 var begrundet i A’s udeblivelse fra arbejdet den 16. december og yderligere det forhold, at A var kommet for sent de foregående dage, hvad han var blevet oplyst om den 15. Den 15. om aftenen ringede A og sagde, at han nok skulle møde til tiden fredag den 16. En af A’s venner ringede fredag formiddag og sagde, at A var ude af stand til at møde. Han regnede med, at det havde noget at gøre med, at A havde indtaget euforiserende svampe, hvilket A havde fortalt om tidligere på ugen.

Indklagede C2 har forklaret bl.a., at A’s søster ringede ved middagstid fredag den 16. og sagde, at A var på skadestuen. Hun gik ud fra, at det havde noget med A’s indtagelse af svampe at gøre.

V1 har forklaret bl.a., at hun er A’s søster. Den 16. december 2005 ringede hun ved middagstid og talte med C2. Hun fortalte, at A var ude af stand til at møde på arbejde og heller ikke selv kunne ringe og fortælle om det. C2 sagde, at A ikke skulle komme mere, idet han var opsagt.

V2 har forklaret bl.a., at han var ansat hos de indklagede i 2005. A kom ofte for sent på arbejde, og han måtte nogle gange ringe efter A. Det blev ikke bedre, efter at A havde fået en advarsel i august. C1 var godt klar over, at A kom for sent. I den sidste uge, hvor A endte med ikke at komme på arbejde om fredagen, var A helt ”blank”. Han kunne ikke noget som helst af det, han havde lært. Han vidste godt, at det var fordi A tog svampe. Det var ikke første gang, at A var på svampe.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede ikke var berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet, idet A var indlagt på sygehus og derfor havde lovligt forfald. Der kan i øvrigt ikke lægges vægt på advarslen fra august, for A var efter advarslen kommet for sent på arbejde flere gange, uden at indklagede havde reageret herpå. Advarslen var derfor ikke blevet fulgt op.

Indklagede har til støtte for sin afvisningspåstand anført, at klageskriftet ikke opfylder kravene i tvistighedsnævnsbekendtgørelsen § 8, stk. 2.

Til støtte for den subsidiære påstand har indklagede anført, at A uberettiget udeblev fra arbejdet den 16. december 2005. Det er ikke dokumenteret, at udeblivelsen skyldtes sygdom. Klageren misligholdt sin mødepligt som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling, idet han var ude af stand til at møde som følge af, at han havde indtaget euforiserende svampe. Der var således tale om selvforskyldt fravær. Det må ved bedømmelsen af forholdet også tillægges betydning, at klageren i august 2005 fik en advarsel som følge af, at han ofte mødte for sent på arbejde. Såfremt der skal tilkendes klageren en erstatning, bør denne som følge af egen skyld hos klageren være mindre end sædvanligt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter formuleringen af klageskriftet sammenholdt med de med klageskriftet fremlagte bilag findes der ikke at være grundlag for at afvise sagen.

4 medlemmer af nævnet bemærker:

Uanset formuleringen af de indklagedes brev af 19. december 2005 må dette forstås som en ophævelse af ansættelsesforholdet fra de indklagedes side. Det lægges efter bevisførelsen, herunder A’s egen forklaring, til grund, at A den 16. december 2005 udeblev fra arbejdet, og at dette skyldtes, at han weekenden forinden havde indtaget euforiserende svampe. Det lægges endvidere til grund, at det ikke var første gang, at klageren eksperimenterede med svampe. Under disse omstændigheder findes A’s sygdom som følge af indtagelsen af euforiserende svampe at være selvforskyldt, og de indklagede var derfor berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet. Vi stemmer derfor for at tage de indklagedes frifindelsespåstand til følge.

3 medlemmer af nævnet bemærker:

Selvom det må antages, at der var en sammenhæng mellem klagerens indtagelse af svampe og den derpå følgende psykose, findes klageren den 16. december 2005, hvor han blev indlagt på en psykiatrisk afdeling, at have haft lovligt forfald. Vi finder derfor, at indklagedes ophævelse af ansættelsesforholdet var uberettiget.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede frifindes.

T h i b e s t e m m e s :

De indklagede, C1 og C2, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.