Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-596

Resumé

Klager klagede over en række artikler i Lolland-Falsters Folketidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] og chefredaktør [C] i forbindelse med overleveringen af [K]s brev af 25. oktober 2007 mundtligt aftalte, at [K] eventuelt ville vende tilbage med en konkretiseret klage. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, hvorvidt udsagnet ”vi [Lolland-Falsters Folketidende] har ikke fra nogen med retlig interesse i sagen modtaget nogen klage over brud på presseetik” er korrekt.

Pressenævnet finder, at artiklerne indeholder oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og som derfor har skullet efterprøves i særlig grad, inden de blev bragt, først og fremmest ved forelæggelse for klager. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [K] alene fik artiklen ”Hård kritik mod eftertragtet skole” til gennemsyn, men at hun ved [B]s e-mails af henholdsvis 10. og 11. oktober 2007 blev gjort bekendt med, at hendes svar ville blive brugt i andre artikler. [K]s kommentarer fra interviewet blev løbende bragt i artikelserien, og hendes svar til kritikken af hendes person fremgik således i sammenhæng med angrebene i artiklerne. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”Privatskole under pres” klart fremstår avisens vurdering på baggrund af de i artiklerne offentliggjorte oplysninger, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder, at Lolland-Falsters Folketidende heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

[K] har klaget til Pressenævnet over artikler bragt i Lolland-Falsters Folketidende den 12., 13., 15.-20., 22., 23., 25. og 26. oktober samt 3. november 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Lolland-Falsters Folketidende bragte under temaet ”Privatskole under pres” en omfattende artikelserie vedrørende forholdene i en 2. klasse på Realskolen i Nykøbing Falster. I artikelserien udtalte flere forældre sig anonymt, da de var bange for, at skolen ville lade kritikken gå ud over børnene. Af artikelserien fremgik det, at avisen var bekendt med forældrenes navne. Artiklerne var skrevet af journalist [B].

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 12. oktober 2007 en artikel under overskriften ”Hård kritik mod eftertragtet skole” og underoverskriften ”Realskolen er en eftertragtet privatskole, hvor børn venter længe for at komme ind. Tilsyneladende lader de sig ikke afskrække af, at skolen med jævne mellemrum igennem en lang årrække har været ude i store kriser, hvor flere skoleledere er blevet fyret og lærere i flok har sagt op. Nu gærer utilfredsheden igen.”. I artiklen kritiseredes skoleleder [K] og Realskolen i forbindelse med en lejrtur for skolens 2. klasse. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”- Der er helt klart tale om et ledelsesproblem. [K] ønsker ikke at forældrene blander sig, men vil helst drive skolen som en folkeskole uden for megen indblanding, siger [D], forælder på skolen.

Det afviser [K], ligesom hun heller ikke forstår kritikken af, at hun skulle være konfliktsky.

- Nej, det mener jeg bestemt ikke, jeg er. Jeg tager mig af de ting, der kommer. Men jeg tager ikke konflikter i det åbne forum, for jeg mener, det sommetider er med til at udvikle sig til mudderkastning, og det vil jeg ikke være med til. Men når forældre kommer her på kontoret og henvender sig til mig eller på forældremøder, så går jeg i al fald i dialog med dem. Og det forældrene kommer med, arbejder jeg altid videre med, siger hun.”

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 13. oktober 2007 en artikel under overskriften ”Halvdelen af 2. klasse er udmeldt”, hvoraf det fremgik, at ni ud af de tyve børn i 2. klasse var blevet udmeldt. I forlængelse af artiklen bragte avisen et interview med skoleleder [K] under overskriften ”- Vi har ikke særlig stor udskiftning”. I artiklen besvarede skolelederen avisens spørgsmål vedrørende udskiftningen i klasserne, særligt i den omtalte 2. klasse.

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 15. oktober 2007 under overskriften ”Skoleleder uden sans for kulturen” en artikel, hvori [K] af forældrepar blev beskyldt for ikke at have respekt for forældrene og ikke ønskede deres indblanding i rammerne for skoledriften. I forlængelse af artiklen bragte Lolland-Falsters Folketidende et interview med [K] under overskriften ”- Jeg er god til at lytte til forældrene”. I artiklen imødegik skolelederen beskyldningerne om, at hun skulle være konfliktsky og ikke havde respekt for forældrenes holdninger. Skolelederen udtalte bl.a., at hun havde respekt for forældrenes holdninger, men at det var vanskeligt med 340 børn og dobbelt så mange forældre at gøre alle tilfredse.

Den 16. oktober 2007 bragte Lolland-Falsters Folketidende en artikel under overskriften ”Forældre kunne ikke kende deres børn efter lejrtur” vedrørende en lejrtur, hvor lærerne forsøgte at kalde børnene til sig, men fem børn kom ikke. De kunne sandsynligvis ikke høre lærerne, der kaldte, pga. larmen fra havet. Lærerne bad herefter de andre børn om at gemme sig i klitterne. De fem børn troede således, at de var blevet efterladt alene på stranden. I artiklen udtalte forsker Erik Sigsgaard sig om begrebet ”skældud”.

Samme dag refererede avisen under overskriften ”Det var jo dem der gik fra os” en af drengenes opfattelse af hændelsen på stranden. Under overskriften ”- Vi har en anden opfattelse af forløbet end forældrene” afviste [K], at lærerne havde gemt sig, men ønskede i øvrigt ikke at udtale sig om sagen. Sagen var behandlet på et forældremøde og gennem individuelle samtaler, og skolelederen ønskede ikke at gå ind i en dialog gennem avisen.

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 17. oktober 2007 en artikel med overskriften ”Mor overvejede at melde lærere til politiet” ved­rø­rende forældrenes opfattelse af forældremødet, lejrturen og lærernes (herunder særligt matematiklæreren) opførsel på lejrturen. I forlængelse af artiklen bragte avisen et interview med skoleleder [K] under overskriften ”- Vi har taget de her forældre alvorligt”. I artiklen besvarede [K] avisens spørgsmål om forløbet af lejrturen, forældremødet samt matematiklæreren opførsel på lejrturen.

Avisen bragte den 18. oktober 2007 under overskriften ”Sendt til inkasso fordi eksmand skyldte penge” en artikel vedrørende skolens inkassosag mod et forældrepar, der ikke havde betalt skolepenge, idet man anså sig for berettiget til søskenderabat. I artiklen ”- Vi opfatter dem som en familie” forklarede [K] sammenhængen.

Den 19. oktober 2007 bragte avisen en artikel under overskriften ”Frygter hævn mod søskende”, hvori de interviewede forældre udtalte, at de optrådte anonymt, fordi de var bange for, at deres kritik ville gå udover de børn, de stadig havde på skolen. I forlængelse af denne artikel bragte avisen et interview med [K] under overskriften ”- Forældre må stå frem ellers kan vi ikke handle”. I artiklen besvarede [K] spørgsmål om, hvorfor hun troede, forældrene ønskede at fremtræde anonyme i forbindelse med deres kritik.

I forlængelse af interviewetvar indsat en tekstboks med overskriften ”Forældre til dreng i 6. klasse: Vi oplevede det samme” Af tekstboksen fremgik bl.a. følgende:

”- Men jeg [[A], forælder] synes ikke, Realskolen skal have held til at lægge låg på sagen og få det til at fremstå, som om at det blot er nogle ganske få forældre, som forsøger at skabe ravage, siger hun.

Familien [A] historie kulminerede en torsdag i januar 2006. Her havde deres søn sammen med nogle andre drenge i klassen kastet et tændt heksehyl ud af vinduet efter skoletid.

- En lærer gav dem en skideballe. Og både dagen efter, og om mandagen efter weekenden, var drengene i skole uden at høre mere for episoden. Men så om tirsdagen bliver min mand ringet op på sit arbejde lidt over otte om morgenen af [K]. Hun siger, at nu sender de vores søn hjem på grund af det med heksehylene. Min mand spørger, hvorfor der er gået flere dage uden, at vi herhjemme har hørt noget, og får forklaret, at skolelederen ikke har været på skolen de mellemliggende dage, siger [A].”

Lolland-Falsters Folketidende bragte samme dag læserbrevet ”Åbent brev om Realskolens 2. klasse” skrevet af seks forældre til børn i den omtalte 2. klasse. Af læserbrevet fremgik det, at de opfattede børnenes hverdag i klassen som god og tryg. I den forbindelse bemærkede forældrene, at kun to forældre til nuværende børn i klassen var blevet kontaktet af avisen, og deres udtalelser var positive.

Avisen bragte den 20. oktober 2007 under overskriften ”Robinson for 2. klasse” en artikel, der beskrev, hvordan en temauge om retfærdighed havde påvirket børnene. Forældrene udtalte kritik af forløbet. Under overskriften ”De [børnene] er rigtig glade for det” bragte avisen [K]s kommentarer til formålet med temaugen, og hendes opfattelse af, hvordan temaugen var forløbet.

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 22. oktober 2007 en artikel med overskriften ”Forældre fik at vide de var pylrede”. Af artiklen fremgik det, at nogle forældre havde overvejet, om det var deres opdragelse af børnene, der var årsag til, at deres børn mistrivedes på skolen. I forlængelse af artiklen bragte avisen et interview med [K] under overskriften ”Forældre er som på alle andre skoler”. I artiklen besvarede [K] spørgsmål om, hvordan forældrenes opfattelse af børnenes mistrivsel på skolen kunne afvige fra skolens.

Samme dag bragte avisen et ironisk læserbrev under overskriften ”Bravo [B]” skrevet af ”En far blandt ca. 30 andre tilfredse forældre fra anden klasse på Realskolen under pres”.

Den 23. oktober 2007 bragte avisen under overskriften ”Bestyrelse bakker op om skoleleder” et interview med skolens bestyrelsesformand, der afviste kritikken af skoleleder [K] i de omtalte sager.

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 25. oktober 2007 under overskriften ”Privatskole under pres” et debatindlæg, som gjorde opmærksom på avisens ensidighed i artiklerne vedrørende Realskolen. I forlængelse af debatindlægget kommenterede Lolland-Falsters Folketidendes chefredaktør indlægget. Af chefredaktørens kommentar fremgik bl.a. følgende:

”[K] har fået alle interviewartiklerne til gennemsyn, inden de blev offentliggjort, og har i et tilfælde fået lov til at komme med en tilføjelse til det oprindelige interview.

Ud fra en samlet vurdering så har det samlede omfang af artikler været for omfattende og fyldt for meget i Folketidende.

Substansen i historierne har været i orden, og der har været et sagligt grundlag for at sætte journalistisk fokus på, hvorfor en gruppe af elever blev taget ud af en klasse på skolen.

Tilbage står mange og undrer sig over, hvorfor Folketidende ikke har villet fortælle den positive historie om Realskolens gode undervisningsresultater. Det har Folketidende faktisk fremhævet i flere artikler i forbindelse med serien, og det vil vi naturligvis også gøre fremover, når der er grund til det.”

Lolland-Falsters Folketidende bragte den 3. november 2007 under afsnittet ”LEDER:DEBAT” debatindlægget ”Folketidende ”ikke” vores avis”. Debatindlægget var skrevet som en reaktion på fremstillingen af artikelserien. Skribentenkritiserede Folketidende for at have overtrådt de vejledende regler for god presseskik. I forlængelse af indlægget svarede chefredaktøren. Af svaret fremgik bl.a. følgende:

”Jeg kan kun opfordre dem, der måtte have en retlig interesse i sagen, til at lave en formel klage, hvis de mener, det er tilfældet. Så vil sagen blive behandlet efter de regler, der er omkring brud på presseetik. Indtil videre må jeg konstatere, at vi ikke fra nogen med retlig interesse i sagen har modtaget nogen klage over brud på presseetik.”

Forud for artiklernes offentliggørelse var [K] blevet interviewet af journalist [B]. Efter interviewet havde [K] og journalisten en mailkorrespondance, hvoraf bl.a. følgende fremgik:

Af journalistens e-mail af 10. oktober 2007 til [K] fremgik følgende:

”Her kommer så langt om længe udskrift som lovet. Jeg mailer den artikel, jeg skriver i morgen. Men ellers bruger jeg spørgsmål og svar i forhold til de artikler, jeg har på vej.”

Af [K]s mail af 10. oktober 2007 til [B] fremgik bl.a. følgende:

”Jeg vil stadig bede dig udelade mine kommentarer til [E]s udtalelser.”

Af [K]s mail af 11. oktober 2007 til [B] fremgik følgende:

”Jeg har en enkelt kommentar til spørgsmålet om, hvorvidt jeg gik over stregen på mødet. Jeg tror, alle mener, at mange (inklusive mig) gik over stregen på mødet.

Vi har senere drøftet mødet igennem igen og igen, både blandt personale og med forældrene og jeg tror, alle er enige om, at det ikke var et konstruktivt møde. Men som sagt fik alle sagt, hvad de mente både om hinanden og om lejrturen.”

Samme dag fremsendte [B] pr. mail artiklen ”Hård kritik mod eftertragtet skole” til [K]. Af mailen fremgik bl.a. følgende:

”Her er den artikel, som jeg bringer i morgen indledningsvis. Der kommer mere de kommende dage.”

Af [K]s brev af 25. oktober 2007 til chefredaktøren af Lolland-Falsters Folketidende fremgik bl.a. følgende:

”Anke over [B]

Jeg mener, at artikelserien i Folketidende fra fredag d. 12. oktober til d.d. overskrider – sådan som jeg almindelig borger kan læse – almindelige regler for god presseskik og ønsker at rette en alvorlig klage mod [B]s håndtering af denne sag og i forhold til min person i særdeleshed.

Umiddelbart mener jeg, at [B] overskrider flg. (jeg citerer fra vejl. regler for god presseskik)

Jeg går ud fra, at du tager dig af sagen og ser frem til at høre fra dig.

Jeg beder dig sørge for, at [B] ikke længere kontakter Nykøbing F. Realskole og undertegnede eller på nogen måde sættes på at dække aktiviteter her.

Vedr. din kommentar i Folketidende d. 25. okt. ”[K] har fået alle interview artiklerne til gennemsyn, … og har i ét tilfælde fået lov til at komme med en tilføjelse til det oprindelige interview”. Sandheden er, at jeg har fået forelagt en udskrift (mangelfuld!) og senere én til (stadig mangelfuld med to afsnit tilføjet) af det båndede interview… og fik besked på af KD [[B]], at jeg ikke måtte rette eller kommentere på det.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har navnlig anført, at Lolland-Falsters Folketidende ikke har udvist den nødvendige kritik over for de fire anonyme forældrepar, der udtaler sig i artiklerne. Beskrivelserne er subjektive oplevelser, og avisen har ikke undersøgt de interviewede forældres baggrund. Det fremgår navnlig af artiklen ”Hård kritik mod eftertragtet skole”, hvori [K], skolens håndtering af konflikter og en matematiklærer kritiseres. Der gives ikke et nuanceret billede af hverken skolen, matematiklæreren eller [K] som skoleleder. Havde journalisten henvendt sig til andre forældrepar fra den omtalte 2. klasse og skolen i øvrigt, havde billedet været et andet. Avisen har ikke forholdt sig til sagernes kompleksitet.

[K] har anført, at fremstillingen er en krænkelse af hende og skolen. Artikelserien har påvirket holdningen til skolen. Skolen kan imidlertid hverken be- eller afkræfte beskrivelserne pga. tavshedspligt, loyalitet og respekt for børnene og deres forældre. Beskrivelserne kan ikke bringes som korrekt information, ligesom udsagnet ”privatskole under pres” ikke er korrekt.

Til indlægget ”Derfor skrev Folketidende om Realskolen” har klager anført, at udsagnet ”[K] har fået alle interviewartiklerne til gennemsyn, inden de blev offentliggjort, og har i et tilfælde fået lov til at komme med en tilføjelse til det oprindelige interview” ikke korrekt. Hun har haft én artikel til gennemsyn, men uden mulighed for redigering, selvom hun før interviewets gennemførelse fik lovning herpå. [K] har kritiseret, at hun ikke inden interviewet fik beskrevet, hvordan interviewet ville blive brugt, omfanget af artikelserien, samt hvilke oplevelser de anonyme forældre havde fortalt om. Derimod fik hun at vide, at hun kunne se og tilrettelægge interviewet efterfølgende.

[K] har endvidere anført, at hun ikke var informeret om, at hendes kommentarer ville blive brugt løbende i artikelserien. De øvrige artikler har hun ikke haft til gennemlæsning eller kommentering, hvilket heller ikke havde været muligt pga. hendes tavshedspligt. Artiklerne efterlader det indtryk, at hun blev interviewet hver dag inden offentliggørelsen af artiklerne. Omfanget af artikelserien overstiger nyhedens og den almene interesse, og der er intet formål med artikelserien.

[K] har endelig til chefredaktørens indlæg af 3. november 2007 anført, at udsagnet ”Indtil videre må jeg konstatere, at vi ikke fra nogen med retlig interesse i sagen har modtaget nogen klage over brud på presseetik” ikke er korrekt, idet klager overleverede sin klage til chefredaktør [C] den 26. oktober 2007.

2.2. Lolland-Falsters Folketidendes synspunkter

Lolland-Falsters Folketidende har anført, at artiklerne er baseret på oplysninger fra forældre og børn. Artiklerne er offentliggjort med udgangspunkt i disse oplysninger. I forbindelse med udarbejdelsen af artiklen har avisen respekteret kildernes ønske om anonymitet. Uaf­hæn­gig af hinanden har flere kilder fortalt de samme historier i artiklerne. At kildernes udsagn skulle være farvet af personlig interesse og skadevoldende hensigt er [K]s egen vurdering. Forældrene har alle børn i andre klasser på skolen og er tilfredse med børnenes skolegang.

Lolland-Falsters Folketidende har anført, at [K] som leder af en kendt skole må være indstillet på, at der kan være offentlig interesse om hende og skolen. Avisen har, i det omfang tavshedspligten gjorde det muligt, kontrolleret, om oplysningerne var korrekte, og avisen er ikke blevet gjort opmærksom på faktuelle fejl i artiklerne.

Lolland-Falsters Folketidende har herudover anført, at journalist [B] gjorde sig umage med forberedelsen af spørgsmålene til klager, idet kritikken kom fra kilder, der ønskede at forblive anonyme. Det er korrekt, at [K] ikke direkte blev gjort bekendt med forældrenes kritik af hende. Hun har imidlertid fået mulighed for at svare på samtlige kritiske udsagn i artiklerne, hvilket fremgår af artiklerne. Angreb og svar er således bragt i sammenhæng, og kritikpunkterne er bragt i spørgsmål-svar-artikler. [K] fik den 11. oktober 2007 tilsendt det samlede interview til gennemlæsning. Hun havde alene fået lov til at rette artiklen for meningsforstyrrende og faktuelle fejl. Hun så ikke de enkelte artikler i forhold til båndudskriften, men tilføjede efterfølgende den kommentar, der fremgik af artiklen ”Vi har taget de her forældre alvorligt”. Lolland-Falsters Folketidende har beklaget, at ordlyden i indlægget ”Derfor skrev Folketidende om Realskolen” kan misforståes. [K] har imidlertid løbende haft mulighed for at kommentere artiklerne.

Chefredaktøren skrev den 3. november 2007, at avisen ikke havde modtaget nogen klage, da [K] mundtligt oplyste, at brevet ikke var et klagebrev, ligesom det ikke specifikt fremgik, hvad der blev klaget over. [C] opfordrede [K] til at udfærdige en klage, hvoraf det fremgik, hvad der specifikt blev klaget over. [K] gav udtryk for, at hun ville tænke over, om hun ville gå videre med sin klage.

Lolland-Falsters Folketidende har endelig anført, at avisen med udgangspunkt i skolens fremtrædende stilling og graden af kritikken bragte artikelserien for at afdække, hvorfor det var gået så galt i den pågældende 2. klasse.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] og chefredaktør [C] i forbindelse med overleveringen af [K]s brev af 25. oktober 2007 mundtligt aftalte, at [K] eventuelt ville vende tilbage med en konkretiseret klage. Nævnet kan derfor ikke tage stilling til, hvorvidt udsagnet ”vi [Lolland-Falsters Folketidende] har ikke fra nogen med retlig interesse i sagen modtaget nogen klage over brud på presseetik” er korrekt.

Pressenævnet finder, at artiklerne indeholder oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og som derfor har skullet efterprøves i særlig grad, inden de blev bragt, først og fremmest ved forelæggelse for klager. På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [K] alene fik artiklen ”Hård kritik mod eftertragtet skole” til gennemsyn, men at hun ved [B]s e-mails af henholdsvis 10. og 11. oktober 2007 blev gjort bekendt med, at hendes svar ville blive brugt i andre artikler. [K]s kommentarer fra interviewet blev løbende bragt i artikelserien, og hendes svar til kritikken af hendes person fremgik således i sammenhæng med angrebene i artiklerne. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Pressenævnet finder, at udsagnet ”Privatskole under pres” klart fremstår avisens vurdering på baggrund af de i artiklerne offentliggjorte oplysninger, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

Pressenævnet finder, at Lolland-Falsters Folketidende heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Afgjort den 20. februar 2008