Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fødevarer med flere love

(Fødevarekontrol og sanktionsmuligheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret ved § 6 i lov nr. 1430 af 21. december 2005 og § 1 i lov nr. 1549 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 39, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fødevarer, der føres gennem landet som transitgods, oplagres som transitgods eller indføres fra udlandet til eget brug.«

2. Efter § 52 indsættes:

»§ 52 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan meddele påbud om indhentelse af bistand fra en rådgiver og om deltagelse i uddannelse.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om rådgivningen og uddannelsen.«

3. § 55, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter Fødevarekontroludvalget med den opgave at overvåge, om fødevare- og veterinærkontrollen udføres i overensstemmelse med reglerne på området, kontrolstrategien og kontrolplanerne samt på en ressourcemæssigt hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Udvalget består af 8 fagkyndige medlemmer udpeget af ministeren. Af disse indstilles 4 medlemmer af dyrebeskyttelsesorganisationer og forbrugerorganisationer og 4 medlemmer af relevante brancheorganisationer.

Stk. 3. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden og fastlægger udvalgets opgaver m.v.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

4. I § 55, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »om fødevarekontrollen«: »samt dyrevelfærds- og dyresundhedskontrollen«.

5. § 56, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

6. I § 56 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form virksomheder skal gøre kontrolresultater efter stk. 1 tilgængelige for offentligheden, herunder på hvilke betingelser virksomheder kan fritages for pligten til at gøre kontrolresultater tilgængelige.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 60, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 52, stk. 1,«: »§ 52 a«.

§ 2

I lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 279 af 25. april 2001 og § 4 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. I § 1 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form virksomheder skal gøre kontrolresultater efter stk. 1 tilgængelige for offentligheden, herunder på hvilke betingelser virksomheder kan fritages for pligten til at gøre kontrolresultater tilgængelige.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 3

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, § 27 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 33 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 68 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 4 a, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. I § 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form virksomheder skal gøre kontrolresultater efter stk. 1 tilgængelige for offentligheden, herunder på hvilke betingelser virksomheder kan fritages for pligten til at gøre kontrolresultater tilgængelige.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 4

I økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 29. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilken måde og i hvilken form virksomheder skal gøre kontrolresultater efter stk. 1 tilgængelige for offentligheden, herunder på hvilke betingelser virksomheder kan fritages for pligten til at gøre kontrolresultater tilgængelige.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.«

§ 5

Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 26. februar 2008

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen