Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3 og § 9a, stk. 1 i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som senest ændret ved lov nr. 109 af 26. februar 2008, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 8 c, stk. 3. I 2008 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2008 fratrækkes der kr. 280,- til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. stk. 1.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2008 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2008 anvendes en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente fastlægges som en markedsrentekurve pr. 30. september 2007. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af danske swaprenter med løbetiderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2008 fremgår af Arbejdsmarkedets Tillægspensions pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på Arbejdsmarkedets Tillægspensions internethjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2008 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008 følgende årlige livsvarige pension:

     
Medlem født
Pensionsalder
Pensionsret v/ pensionsalder
1943
65
7,93 kr.
1944
65
8,23 kr.
1945
65
8,64 kr.
1946
65
9,06 kr.
1947
65
9,50 kr.
1948
65
9,95 kr.
1949
65
10,41 kr.
1950
65
10,89 kr.
1951
65
11,39 kr.
1952
65
11,89 kr.
1953
65
12,42 kr.
1954
65
12,96 kr.
1955
65
13,51 kr.
1956
65
14,08 kr.
1957
65
14,67 kr.
1958
65
15,27 kr.
1.1.1959-30.6.1959
65½
16,35 kr.
1.7.1959-31.12.1959
66
17,33 kr.
1.1.1960-30.6.1960
66½
18,37 kr.
1.7.1960-31.12.1960
67
19,47 kr.
1961
67
20,04 kr.
1962
67
20,82 kr.
1963
67
21,62 kr.
1964
67
22,46 kr.
1965
67
23,32 kr.
1966
67
24,22 kr.
1967
67
25,14 kr.
1968
67
26,11 kr.
1969
67
27,11 kr.
1970
67
28,16 kr.
1971
67
29,24 kr.
1972
67
30,37 kr.
1973
67
31,54 kr.
1974
67
32,75 kr.
1975
67
34,01 kr.
1976
67
35,32 kr.
1977
67
36,67 kr.
1978
67
38,08 kr.
1979
67
39,54 kr.
1980
67
41,06 kr.
1981
67
42,64 kr.
1982
67
44,28 kr.
1983
67
45,98 kr.
1984
67
47,75 kr.
1985
67
49,59 kr.
1986
67
51,50 kr.
1987
67
53,48 kr.
1988
67
55,55 kr.
1989
67
57,69 kr.
1990
67
59,92 kr.
1991
67
62,23 kr.
1992
67
64,64 kr.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer fyldt 65 år

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2008 efter alder 65, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

Medlem født
Pensionsret
1941
8,56 kr.
1942
8,29 kr.
1943
8,04 kr.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008, får forhøjet den årlige pension. Udskydelse kan ikke ske til udover det fyldte 70. år. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2008, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1943
1
100,68 kr.
2
101,36 kr.
3
102,04 kr.
4
102,73 kr.
5
103,43 kr.
6
104,13 kr.
7
104,83 kr.
8
105,54 kr.
9
106,26 kr.
10
106,98 kr.
11
107,70 kr.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2008 og har virkning for bidrag, der vedrører 2008.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. februar 2008

Claus Hjort Frederiksen

/ Lise Fangel