Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008

I medfør af § 3, stk. 2 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som senest ændret ved lov nr. 109 af 26. februar 2008, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008

§ 1. Ved overgang til ny pensionsoptjeningsmodel pr. 1. januar 2008 konverteres pensionstilsagn for medlemmer født efter 31. december 1942 og før 1. juli 1960 fra alder 67 til den gældende pensionsalder for det enkelte medlem, jf. § 3 i lov nr. 109 af 26. februar 2008 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Konverteringen sker efter en aktuarmæssig model, der sikrer, at værdien af de afgivne pensionstilsagn fastholdes før og efter konverteringen.

Stk. 2. Ved opgørelse af værdien af pensionstilsagnene er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2007. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af danske swaprenter med løbetiderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet. Beregning af konverteringsfaktorerne, jf. stk. 3, anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Følgende konverteringsfaktorer anvendes ved omregningen af pensionstilsagnene:

     
Medlem født
Pensionsalder
Konverteringsfaktor
1943
65
0,848705
1944
65
0,848891
1945
65
0,849061
1946
65
0,849258
1947
65
0,849498
1948
65
0,849801
1949
65
0,850175
1950
65
0,850639
1951
65
0,851202
1952
65
0,851847
1953
65
0,852545
1954
65
0,853270
1955
65
0,854028
1956
65
0,854806
1957
65
0,855547
1958
65
0,856256
1.1.1959-30.6.1959
65½
0,889976
1.7.1959-31.12.1959
66
0,925041
1.1.1960-30.6.1960
66½
0,961695
Fra 1.7.1960
67
1,000000
     

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2008.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. februar 2008

Claus Hjort Frederiksen

/ Lise Fangel