Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder:

1) Social- og sundhedsområdet, hvor jobbet retter sig mod sundheds- og plejeopgaver på plejehjem, hjemmeplejen, herunder borgerens eget hjem og i bo- og dagtilbud.

2) Sundheds- og psykiatriområdet, hvor jobbet retter sig mod sundheds- og plejeopgaver på hospitaler og psykiatriske bo- og dagtilbud.

3) Det pædagogiske område, hvor jobbet retter sig mod dagplejen, daginstitutioner, skoletilbud, bo- og dagtilbud og borgerens eget hjem.

4) Det audiologiske område, hvor jobbet er rettet mod planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af audiologiske patientundersøgelser på hospitaler, i virksomheder, der producerer høreapparater, hos speciallæger og i private høreklinikker.

5) Det neurofysiologiske område, hvor jobbet er rettet mod planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af neurofysiologiske patientundersøgelser på hospitaler.

6) Det odontologiske område, hvor jobbet er rettet mod assistance ved tandbehandling, forebyggelse af tandsygdomme og administration på private og offentlige tandklinikker.

§ 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

1) Den pædagogiske grunduddannelse, jf. bilag.1.

2) Hospitalsteknisk assistent, jf. bilag 2.

3) Social- og sundhedsuddannelsen, jf. bilag 3.

4) Tandklinikassistent, jf. bilag 4.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte uddannelser er der adgangsbegrænsning til skoleundervisningen i hovedforløbet for elever uden uddannelsesaftale.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i § 2 nævnte uddannelser.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan:

1) møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker,

2) medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (1 uge),

3) anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde (1 uge),

4) med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi og

5) anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi (uden for niveau).

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Dansk, niveau F og

2) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge.

Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 363 af 7. juni 1993 om adgangsprøven til de videregående social- og sundhedsuddannelser,

2) bekendtgørelse nr. 25 af 15. januar 2001 om elevråd for elever i grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. dog stk. 5,

3) bekendtgørelse nr. 355 af 17. maj 2005 om uddannelsen til tandklinikassistent, jf. dog stk. 3,

4) bekendtgørelse nr. 1342 af 8. december 2006 om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. dog stk. 4 og 8 og

5) bekendtgørelse nr. 771 af 27. juni 2007 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De i stk. 2, nr. 3 og 5 nævnte bekendtgørelser finder dog fortsat anvendelse for elever, der er begyndt på en uddannelses grund- eller hovedforløb senest den 30. juni 2008.

Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 4 nævnte bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse for undervisning i grundforløbet af elever, der begynder senest den 31. juli 2008, og for undervisning af elever, der er begyndt på hovedforløbet senest den 30. juni 2008.

Stk. 5. Den i stk. 2, nr. 2 nævnte bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse for elevråd, der er valgt inden bekendtgørelsens ophævelse,

Stk. 6. Følgende vejledninger ophæves:

1) vejledning nr. 9374 af 25. juni 2002 til bekendtgørelse nr. 1239 af 18. december 2000 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent,

2) vejledning nr. 9481 af 3. juni 2005 til bekendtgørelse nr. 355 af 17. maj 2005 om uddannelsen til tandklinikassistent og

3) vejledning nr. 9583 af 7. september 2005 til bekendtgørelse nr. 704 af 1. juli 2005 om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

Stk. 7. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på en uddannelses hovedforløb efter de hidtil gældende regler.

Stk. 8. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan overgangsregler for de elever, der ønsker at overgå til de nye regler om grundforløb i social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske grunduddannelse uanset bestemmelsen i stk. 4.

Undervisningsministeriet, den 7. marts 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Christina Schøn


Bilag 1

Den pædagogiske grunduddannelse

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Den pædagogiske grunduddannelse har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem.

2. Igangsættende, aktiverende og koordinerende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem.

3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem.

4. Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem.

5. Dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens speciale.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Den pædagogiske grunduddannelse.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 2 år og 1 måned, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 50 uger.

2.2. Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til den pædagogiske grunduddannelse uden forud erhvervet grundforløbsbevis.

2.3. Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene tandklinikassistent, social- og sundhedsuddannelsen og hospitalsteknisk assistent, kan påbegynde hovedforløbet efter 3.1. uden supplering.

2.4. For elever, der er omfattet af pkt. 2.2 – 2.3., varer hovedforløbet 1 år og 7½ måned. Skoleundervisningen har en længde som anført i pkt. 2.1.

2.5. Elever med minimum 1 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %.

2.6. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %.

2.7. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv,

2. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger,

3. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv,

4. forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer,

5. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering,

6. identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand og

7. vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget Samfundsfag, niveau F.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner,

2. ud fra pædagogiske overvejelser selvstændigt og sammen med andre planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne,

3. ud fra indsigt i den fysiske og motoriske udvikling og motivationens betydning for lyst til bevægelse og sanseoplevelser, alene og i samarbejde med andre, planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i det pædagogiske arbejde under hensyntagen til målgruppen,

4. medtænke viden om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i arbejdet med børn, unge og voksne samt bruge denne viden i udførelsen af eget arbejde,

5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler,

6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer,

7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf,

8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området og

9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering. Bedømmelse sker alene på grundlag af den mundtlige præstation ved prøven.

6.1.2. Projektopgaven stilles af den enkelte skole og besvares efter skolens bestemmelser i en skriftlig, mundtlig eller praktisk form eller i en kombination heraf.

6.2. Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

6.3. Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. Der er tale om en vejledende standpunktsbedømmelse. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”.

6.4. For at elever i uddannelsen kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.1., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være ”Godkendt”, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

6.4.1. Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen ”Godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Beviser

6.5. For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opfyldt beståkravene for fag, jf. pkt. 6.4.

6.6. Ved uddannelsens afslutning, herunder når den afsluttende prøve er bestået, udsteder skolen, efter det faglige udvalgs retningslinjer, et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.7. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve, uddannelsens fag og niveau, resultaterne af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser og oplysning om, hvilke typer praktiksteder der er indgået i uddannelsen.


Bilag 2

Hospitalsteknisk assistent

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Audiologiske patientundersøgelser og rehabilitering eller neurofysiologiske patientundersøgelser.

2. Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af varierede arbejdsfunktioner inden for specialet.

3. Anvendelse af apparatur som er tilknyttet forskellige audiologiske eller neurofysiologiske undersøgelser.

4. Vurdering og forberedende arbejde til diagnosticering inden for specialet.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer

1.3. Uddannelsen indeholder trinnet: Audiometrist.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Audiologiassistent (trin 2).

2. Neurofysiologiassistent.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. I uddannelsen med specialet audiologiassistent varer trin 1 til audiometrist 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet for trin 1 varer 18 uger. Trin 2, specialet audiologiassistent, varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbet for trin 2 varer 7 uger.

Uddannelsen med specialet neurofysiologiassistent varer 2 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet i specialet neurofysiologiassistent varer 25 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet med specialet audiologiassistent opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2. Skoleundervisningen i hovedforløbet med specialet neurofysiologiassistent opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

2.3. Elever med uddannelse som social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, radiograf, fysioterapeut, bioanalytiker (tidl. hospitalslaborant) eller ergoterapeut kan gennemføre uddannelsen med en varighed på op til 2 år og 3 måneder, inklusiv et grundforløb, der omfatter de særlige mål efter 3.1, samt grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. redegøre for den grundlæggende menneskelige anatomi og fysiologi og har indsigt i de mest almindelige sygdomme,

2. redegøre for de fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen samt redegøre for og rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god hygiejne i det praktiske arbejde,

3. kommunikere på engelsk i arbejdssituationen og forstå medicinske, anatomiske og tekniske gloser samt andre fagudtryk på engelsk,

4. løse matematiske problemstillinger og opgaver samt anvende specialerelevante matematiske termer og metoder, som indgår i specialernes tekniske fag,

5. beskrive sundhedsvæsenets opbygning, specialernes placering i systemet og kende patientdokumentation og ansvar herfor,

6. anvende informationsteknologi svarende til grundfaget Informationsteknologi niveau E og

7. under vejledning udføre praktiske og teoretiske øvelser samt bearbejde og vurdere data og forsøgsopstillinger med relevans for specialerne og har begyndende kendskab til sikkerhedsforanstaltninger ved medicoteknisk udstyr indenfor specialet.

3.2. Det er en betingelse for at påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, at eleven har opnået beståkarakter i grundforløbets afsluttende prøve.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. - 4.5. er, at eleverne kan:

1. foretage patientundersøgelser,

2. planlægge, tilrettelægge og udføre varierende arbejdsfunktioner inden for jobområderne,

3. kommunikere på engelsk i arbejdssituationen og forstå medicinske, anatomiske og tekniske gloser samt andre fagudtryk på engelsk,

4. planlægge og fortolke undersøgelses- og behandlingsforløb samt vurdere kvaliteten af eget arbejde,

5. anvende specialerelevante IT-systemer og værktøjer til løsning af specialerelevante arbejdsopgaver,

6. anvende relevant apparatur knyttet til de forskellige audiologiske eller neurofysiologiske undersøgelser samt vurdere og give en foreløbig tolkning af undersøgelsesresultatet,

7. anvende fysiske teorier, principper og metoder, der danner grundlag for specialets teknik,

8. varetage administrative funktioner,

9. udføre arbejdsfunktionerne under hensyntagen til de inden for området gældende etiske aspekter,

10. inddrage den relevante lovgivning i arbejdet,

11. udføre de særlige funktioner, som karakteriserer specialet med effektivitet, fleksibilitet og kvalitet,

12. omstille sig i takt med udviklingen på et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked,

13. udføre arbejdsfunktionerne under hensyn til patienter/klienter, hygiejne og sikkerhed,

14. anvende basal viden om elementære psykologiske problemstillinger med direkte relevans for specialet,

15. formidle et budskab til en patient eller pårørende vedrørende helbredsproblemer,

16. selvstændigt udføre høreprøver,

17. anvende viden om ørets anatomi og fysiologi ved undersøgelser,

18. foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og vurdere behovet for ekstra undersøgelser i samarbejde med fagrelevante medarbejdere,

19. foretage tympanometriske undersøgelser,

20. foretage specialaudiologiske undersøgelser, herunder elektrofysiologiske målinger, børneaudiometri og vestibulære undersøgelser ved praktik i det offentlige,

21. selvstændigt foretage høreapparattilpasning og verificere resultater samt efterjustering af høreapparater,

22. anvende viden om nervesystemets anatomi og neurofysiologi ved undersøgelser,

23. udføre og vurdere elektroencefalografi (EEG) undersøgelser,

24. udføre og vurdere evoked potentials (EP) undersøgelser,

25. udføre og vurdere udvalgte elektroneurografi (ENG) undersøgelser og

26. assistere ved elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) undersøgelser.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1 nr.1 - 15 gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 16 - 17 gælder for uddannelsens trin 1 (Audiometrist).

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1. nr. 16 - 21 gælder for uddannelsens speciale audiologiassistent.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 22 - 26 gælder for uddannelsens speciale neurofysiologiassistent.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

5.2. For at sikre, at eleven udvikler tilfredsstillende færdigheder, fører eleven og den praktikansvarlige en logbog (elevplan). Det fremgår af logbogen, hvornår eleven behersker en kompetence i praktikperioden.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, aflægges kun af elever, der afslutter det pågældende trin.

6.2. For elever, der har valgt at afslutte uddannelsen i specialet audiologi med trin 1, audiometrist, afholder uddannelsesinstitutionen i sidste skoleperiode én afsluttende prøve i område- og specialefag. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Prøvens indhold på trin 1, audiometrist, tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen.

6.2.2. Prøven udgøres af en patientcaseopgave, som omfatter alle område- og specialefag på trin 1.

6.2.3. Prøven er mundtlig og varer 30 min, inkl. votering. Der gives en forberedelsestid på 1 time. I forberedelsestiden og til prøven må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i trin 2 som audiologiassistent og specialet neurofysiologiassistent afholder skolen én afsluttende prøve i område- og specialefag. Prøven udgør en svendeprøve. Indholdet af opgaven, som ligger til grund for svendeprøven, tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Prøven udgøres af en patientcaseopgave, som omfatter område- og specialefagene i det gennemførte trin og speciale i uddannelsen.

6.3.2. Prøven er mundtlig og varer 30 min, inkl. votering. Der gives en forberedelsestid på 1 time. I forberedelsestiden og til prøven må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

6.3.3. Det faglige udvalg udpeger censorer på baggrund af skolens indsendte elevlister og giver skolen meddelelse om, hvem der er udpeget.

6.3.4. Præstationen bedømmes af elevens lærer og 2 censorer.

Beviser

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakteren som gennemsnit af samtlige afsluttende karakterer i grundfag og valgfag på hovedforløbet. Eleven skal desuden have opnået minimum beståkarakteren i samtlige afsluttende karakterer i område- og specialefag på hovedforløbet.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, audiometrist, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, audiologiassistent, eller specialet neurofysiologiassistent, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.7.1. Inden for specialet audiologiassistent udstedes uddannelsesbeviset med bemærkning om, hvorvidt elevens praktikuddannelse har fundet sted på det private eller offentlige arbejdsmarked eller i en kombination mellem det private og offentlige arbejdsmarked.


Bilag 3

Social- og sundhedsuddannelsen

1.1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Praktisk og personlig hjælp.

2. Omsorgs- og sygeplejeopgaver.

3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

4. Koordination, vejledning og undervisning.

5. Aktivitet og rehabilitering.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin eller specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder trinnet: Social- og sundhedshjælper.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Social- og sundhedsassistent (trin 2).

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper, varer 1 år og 7 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 24 uger. Uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent, varer 1 år og 8 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 32 uger.

2.2. Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelsen uden forud erhvervet grundforløbsbevis.

2.3. Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent.

2.4. Elever, der har gennemført grundforløbet fra indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik med kompetence til hovedforløbene til den pædagogiske grunduddannelse, hospitalsteknisk assistent eller tandklinikassistent har adgang til hovedforløbet efter 3.1. uden supplering.

2.5. For elever, der er omfattet af pkt. 2.2. – 2.4., varer hovedforløbets trin 1, social- og sundhedshjælper, 1 år og 2 måneder. Skoleundervisningen har en længde som anført i pkt. 2.1.

2.6. Elever med minimum 1 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt. 50 %.

2.7. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %.

2.8. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv,

2. identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand,

3. se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet,

4. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger,

5. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv,

6. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering og

7. inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2-4.4., er, at eleverne kan:

1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson,

2. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende,

3. observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret,

4. vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret,

5. i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes,

6. arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen,

7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt,

8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området,

9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde,

10. udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson,

11. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret,

12. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner,

13. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje,

14. planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere,

15. indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og

16. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7 - 9, gælder for alle trin og specialet i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 - 6, gælder for uddannelsens trin 1, social- og sundhedshjælper.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10 - 16, gælder for uddannelsens trin 2, social- og sundhedsassistent.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven efter et trin, der ikke er uddannelsens sidste trin, skal aflægges af alle elever.

6.2. Ved den afsluttende prøve, udarbejder eleven alene eller i samarbejde med andre elever en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering. Bedømmelse sker alene på grundlag den mundtlige præstation ved prøven.

6.2.1. Projektopgaven stilles af den enkelte institution og besvares efter institutionens bestemmelse i en skriftlig, mundtlig eller praktisk form eller i en kombination heraf.

6.3. For elever på trin 1 (social- og sundhedshjælper) udtrækker Undervisningsministeriet ét af områdefagene eller ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

For elever på trin 2 (social- og sundhedsassistent) udtrækker Undervisningsministeriet ét af områdefagene og ét af grundfagene Dansk eller Naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

6.4. Ved afslutningen af en praktikperiode på trin 1 afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelse anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. Der er tale om en vejledende standpunktsbedømmelse. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”.

6.5. Den samlede praktikuddannelse på trin 2 består af praktikperiode inden for hvert af de følgende områder: Det somatiske område, det psykiatriske område og det primærkommunale område.

Ved afslutningen af en praktikperiode på trin 2 afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt.

Praktikperioden i henholdsvis primær sundhedstjeneste, somatisk område og psykiatri skal bestås hver for sig.

6.6. For at elever på trin 1 kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal mindst være beståkarakteren, ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget Naturfag niveau E, og hvert af de valgfri specialefag skal være bedømt ”Bestået”.

I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være ”Godkendt”, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

6.7. For at elever på trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal mindst være beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget Naturfag, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt ”Bestået”.

Standpunktsbedømmelsen for hver enkel praktikperiode skal være ”Godkendt”, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

I standpunktsbedømmelsen skal der tages hensyn til, hvor i uddannelsesforløbet den pågældende praktikdel er placeret.

6.8. Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen ”Godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Beviser

6.9. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opfyldt beståkravene for fag, jf. henholdsvis pkt. 6.6 og pkt. 6.7. Herudover skal den afsluttende prøve, jf. pkt. 6.2., være bestået.

6.10. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder skolen, efter det faglige udvalgs retningslinjer, et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.10.1. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve, uddannelsens fag og niveau, resultaterne af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser og oplysning om, hvilke typer praktikvirksomheder der er indgået i uddannelsen.


Bilag 4

Tandklinikassistent

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til tandklinikassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Assistance ved enhver form for tandbehandling i samarbejde med tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker.

2. Selvstændig afrydning, radiologisk assistance, administrative opgaver og sikring af, at tandklinikkens hygiejneniveau er optimalt, således at smitterisici minimeres, herunder kunne leve op til kravene om personlig hygiejne.

3. Selvstændig optagelse af røntgenbilleder, udførelse af forebyggende behandlinger og laboratoriearbejder efter anvisning fra autoriseret tandplejepersonale.

4. Udførelse af hele eller dele af behandlinger efter anvisning, herunder aktivt forholde sig til delegering af arbejdsopgaver i forhold til patienter.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens specialer.

1.3. Uddannelsen kan afsluttes med specialet: Tandklinikassistent.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 3 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 14 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode.

2.3. For elever, der har gennemført grundforløbet i en af de andre indgange til erhvervsuddannelserne på minimum 20 uger, eller som har bestået højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen eller studentereksamen, varer uddannelsen op til 2 år og 9 måneder uger, inkl. et grundforløb, der omfatter de særlige mål efter 3.1 samt grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge.

2.4. For elever, der har gennemført uddannelsen til social- og sundhedsassistent, den pædagogiske grunduddannelse, hospitalsteknisk assistent, hospitalslaborantuddannelsen, apotekerassistentuddannelsen, kontoruddannelsen, sundhedssekretæruddannelsen og uddannelsen til tandtekniker, varer uddannelsen op til 2 år og 6 måneder, inkl. et grundforløb, der omfatter de særlige mål efter 3.1 samt grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. anvende basal viden om psykologiske problemstillinger og medvirke til konfliktløsning og forebyggelse i arbejdet med patienter og brugere,

2. tilpasse deres kommunikation til patienter og kolleger med forskellig kulturel baggrund,

3. forstå fagtermer på engelsk i arbejdet med manualer, materialedeklarationer og information om behandlinger og forebyggelse,

4. udføre arbejdsopgaverne på baggrund af viden om sammenhængen mellem sygdomsudvikling, forebyggelse og behandling samt tandplejens rolle og placering i samfundet,

5. tilrettelægge og gennemføre en optimal procedure for klinikhygiejne efter gældende toksikologiske og bakteriologiske forskrifter for at eliminere smittericisi for patienter og klinikpersonale,

6. tilrettelægge og udføre assistance ved simple tandbehandlinger,

7. klargøre til optagelse af intraorale røntgenoptagelser, overholdelse af strålebeskyttelse samt fremkalde, montere og journalisere røntgenbillederne,

8. udføre og dokumentere den lovpligtige konstanskontrol af kvaliteten af røntgenoptagelser,

9. pleje og vedligeholde instrumenter og apparatur og opbevare materialer og medikamenter efter forskrifterne og

10. udvise forståelse af klinik- og kundeservice ud fra betydningen af kvalitet og etik.

3.2. Det er en betingelse for at begynde undervisningen i hovedforløbet, at eleven har opnået mindst beståkarakteren i den afsluttende grundforløbsprøve.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. tilrettelægge og gennemføre hensigtsmæssig assistance ved caries- og endodontiske behandlinger, ekstraktioner og oral kirurgiske indgreb, paradontal behandling, ortodontiske behandlinger samt behandling med fast og aftagelig protetik,

2. udføre klinikadministrative opgaver, indkaldelse af patienter, udfyldelse af regninger, herunder afregning til sygesikringen og skrive journal efter diktat,

3. anvende principper for god patientservice og medvirke til kvalitetsudvikling,

4. foretage lagerstyring og bestilling af varer,

5. tilrettelægge og udføre uddelegerede profylaktiske opgaver målrettet den enkelte patient med simple behov,

6. optage intraorale røntgenbilleder med overholdelse af reglerne for strålebeskyttelse,

7. anlægge kofferdam,

8. fremstille og cementere provisorier,

9. tage aftryk til, udstøbe og tilslibe studiemodeller og

10. fremstille skinner og udføre simple laboratoriearbejder.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Skolen afholder som del af den sidste skoleperiode en afsluttende praktisk prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende praktiske prøve består af en opgave ud fra en virkelighedsnær arbejdsfunktion i en tandklinik og skal løses individuelt. Eleven får sin opgave udleveret 2 uger før, prøven skal afholdes. I prøven indgår en mundtlig eksamination af eleven, hvor det teoretiske grundlag, der indgår i den praktiske prøve, inddrages. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering, og der gives tid til forberedelse, jf. 6.1.2

6.1.2. På prøvedagen får eleven 30 minutter til forberedelse og klargøring af opgaven. I forberedelsestiden må eleven anvende personlige notater, udleverede undervisningsmaterialer samt det udstyr og de materialer, der stilles til rådighed af skolen.

6.1.3. Opgaverne stilles af skolen.

6.1.4. Opgaverne bedømmes af elevens lærer (eksaminator) og en censor, der udpeges af skolen. Eleven bedømmes på baggrund af den mundtlige eksamination og løsningen af den praktiske opgave. Der gives én karakter.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakteren i den afsluttende prøve samt et gennemsnit på mindst beståkarakteren i alle afsluttende karakterer i hovedforløbet.

6.3. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

6.4. Det faglige udvalg udformer blanket til uddannelsesbeviset.