Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Sikring af revisionsgrav

Resumé

Sagen handler om et påbud om, at virksomheden skulle træffe foranstaltninger, der sikrede mod risiko for nedkørsel/nedstyrtning og nedstyrtende genstande i virksomhedens revisionsgrav.

Arbejdstilsynet vurderede, at graven indebar risiko for ulykke, idet

– der var fare for nedkørsel i graven, fordi køretøjers hjul ikke blev afvist ved skæv indkørsel

– løse genstande på værkstedgulvet kunne utilsigtet falde ned i graven

– personer kunne falde ned i graven, fordi der ikke var opmærksomhedsskabende foranstaltninger ved gravens kant.

Nævnet var enigt med Arbejdstilsynet i, at virksomheden skulle sikre mod risikoen for at personer faldt ned i graven.

Nævnet fandt derimod ikke, at sagen var tilstrækkelig oplyst for så vidt angik risikoen for nedstyrtende genstande i revisionsgraven og risikoen for nedkørsel i revisionsgraven. Nævnet hjemviste derfor denne del af påbudet til Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 26. juni 2007 behandlet Deres klage på virksomhedens vegne over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. juli 2006 over påbud om sikring af virksomhedens revisionsgrav mod risiko for nedstyrtning, nedkøring eller nedstyrtende genstande ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet er enigt med Arbejdstilsynet i, at virksomheden skal sikre mod risikoen for at personer falder ned i revisionsgraven.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder således Arbejdstilsynets afgørelse af 3. juli 2006 for så vidt angår den del af påbudet der vedrører foranstaltninger mod risikoen for at personer falder ned i revisionsgraven.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder derimod ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst for så vidt angår risikoen for nedstyrtende genstande i revisionsgraven og risikoen for nedkørsel i revisionsgraven.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser derfor den del af påbudet der vedrører foranstaltninger mod nedstyrtende genstande og mod nedkørsel.

Nævnets afgørelse vedrørende foranstaltninger mod risikoen for at personer falder ned i revisionsgraven skal efterkommes senest den 31. august 2007.

Tilbagemelding skal ske til Arbejdstilsynet senest den 7. september 2007.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet har lagt til grund, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg i januar og februar 2006 konstaterede følgende:

at der i virksomhedens værksted var en revisionsgrav, som var 12 m lang, 1,25 m bred og 1, 4 m dyb,

at nævnte revisionsgrav ved tilsynsbesøget var uoverdækket, og der i øvrigt ikke var truffet foranstaltninger mod nedkørsel i graven, herunder nedstyrtning af genstande,

at revisionsgraven ifølge arbejdsgiver bliver anvendt til at vedligeholde virksomhedens 20 lastbiler,

at der på hver side af graven var så meget plads, at en lastbil kunne køre skævt og få et hjul i graven, og

at xx ved tilsynsbesøget fortalte Arbejdstilsynet, at arbejdet på værkstedet udføres af en eller to medarbejdere.

Arbejdsmiljøklagenævnet har herudover lagt til grund, at xx i klagen blandt andet har oplyst, at

værkstedet består af et langt, smalt rum med plads til en bil ad gangen,

værkstedet er aflukket og tomt, når der ikke udføres reparation i rummet,

to personer kan udføre reparationer, men at der kun er en person ad gangen, som udfører en reparation, og

værkstedsgraven allerede er afmærket.

Ifølge § 10, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning skal der i områder, hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande foretages en sikring i form af indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Vedr.: nedstyrtning i revisionsgraven

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at der er fare for at personer, som færdes omkring den åbne revisionsgrav har en risiko for at falde ned i graven, da der ikke er gjort tilstrækkeligt opmærksomt på faren.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ifølge Arbejdstilsynets oplysning alene er rester af en gul stribe ved kanten af graven.

Nævnet skal bemærke, at påbudet fx kan efterkommes ved at der males en uafbrudt stribe i en tydelig farve. Der henvises i den forbindelse til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Vedr.: nedstyrtende genstande i revisionsgraven

Arbejdsmiljøklagenævnet finder ikke, at Arbejdstilsynet har dokumenteret, hvorfor der er en risiko for at genstande vil kunne falde ned i revisionsgraven.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det i klagen er oplyst, at det er korrekt, at der er to personer som kan udføre reparationer på lastbilerne, men at der kun er én person ad gangen, som er beskæftiget med at reparere lastbilerne.

Nævnet finder, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkeligt omfang har undersøgt og redegjort for hvor mange personer der dagligt har deres gang på værkstedet, herunder hvor mange personer der eventuelt er til stede på samme tid.

Arbejdstilsynet har således ikke oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang.

Vedr. nedkørsel

Arbejdsmiljøklagenævnet finder ikke, at Arbejdstilsynet med de foreliggende oplysninger har dokumenteret, hvorfor der er en risiko for nedkørsel i revisionsgraven.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det i klagen er oplyst, at værkstedet er meget smalt, og at der derfor ikke er nogen risiko for utilsigtet skæv nedkørsel over graven.

Nævnet finder, at der mangler en opmåling af værkstedet.

Arbejdstilsynet har således ikke oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

§ 42, stk.. 1 og § 77, stk. 1 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005,

§ 10, stk. 4 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, og

§ 3 og § 4, jf. bilag 10 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

På klagenævnets vegne

……

Kopi til

xxx

De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

1. Sagsforløb

Arbejdstilsynet har i udtalelse af 7. september 2006 fremstillet sagen på følgende måde:

”Afgørelsen er truffet efter et tilpasset tilsyn, udført den 17., den 23. og den 24. januar, samt den 3. februar 2006. Ved besøget den 17. januar konstaterede Arbejdstilsynet, at der i virksomhedens værksted var en revisionsgrav, som var 12 m lang, 1,25 m bred og 1,4 m dyb. Den var ikke overdækket og der var ikke truffet foranstaltninger til sikring mod nedkørsel eller mod at genstande kunne falde ned i graven.

Ved besøget den 3. februar blev det oplyst af vognmanden, at graven anvendes ved vedligeholdelse af virksomhedens cirka 20 lastbiler, og at arbejdet udføres af en eller to medarbejdere.

Arbejdstilsynet vurderede, at graven indebærer risiko for ulykke, idet

der er fare for nedkørsel i graven, fordi køretøjers hjul ikke bliver afvist ved skæv indkørsel - løse genstande på værkstedgulvet kan utilsigtet falde ned i graven

personer kan falde ned i graven, fordi der ikke er opmærksomhedsskabende foranstaltninger ved gravens kant.

I påbudet stilles derfor krav om, at sikre revisionsgraven mod nedstyrtning, nedkøring eller nedstyrtende genstande ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Som hjemmel henvises til Arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 og bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning § 10, stk. 4.

I vejledningen til påbudet oplyses, at virksomheden for eksempel kan følge anvisningerne i Branchearbejdsmiljørådets vejledning om revisionsgrave, og der henvises specielt til vejledningens pkt. 6.6.”

2. Arbejdstilsynets afgørelse

Arbejdstilsynet traf den 3. juli 2006 følgende afgørelse:

Fare for nedkørsel og nedstyrtning i revisionsgrav

(Arbejdsmiljøproblem nr.:)

Arbejdstilsynet har besøgt YY VOGNMANDSFORRETNING A/S, ……… den

17. januar 2006 og den 3. februar 2006.

Ved besøget den 17. januar 2006 talte Arbejdstilsynet med vognmand YY, værkstedsansvarlig …., kørselsleder …., kørselsleder …. og sikkerhedsrepræsentant …….

Ved besøget den 3. februar 2006 talte Arbejdstilsynet med vognmand YY, kørselsleder …. og sikkerhedsrepræsentant …... Arbejdstilsynet var repræsenteret ved ……………..

Beskrivelse

Ved besøget den 17. januar 2006 konstaterede Arbejdstilsynet, at der i virksomhedens værksted er en revisionsgrav. Revisionsgraven er en uoverdækket ca. 12 m lang, 1,25 m bred og 1,4 m dyb åbning i værkstedsgulvet, hvorfra vedligeholdelse af bilernes undervogn foretages.

Det blev konstateret, at der ikke er truffet foranstaltninger mod nedkørsel i graven, og at genstande, fx værktøj, eller personer kan falde ned i graven.

Revisionsgraven blev ikke anvendt ved besøget, men det blev ved besøget den 3. februar 2006 af vognmand YY oplyst, at revisionsgraven anvendes til vedligeholdelse af virksomhedens ca. 20 lastbiler og at arbejdet på værkstedet udføres af en eller to medarbejdere.

I virksomhedens høringssvar oplyses følgende:

XX finder udkast til påbud uklar!, I tilsynets vejledning henvises til vejledningen Revisionsgrave udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Af den fremgår det, at kant langs revisionsgraven ikke er et krav. Det samme kan Arbejdstilsynets callcenter oplyse ved kontakter henholdsvis den 17. februar 2006 og den 2. marts 2006.

XX formoder derfor, at der må være tale om en fejl, når dette udkast til påbud er fremsendt til virksomheden og forventer derfor, at påbudet ikke fremsættes.

Vurdering

Vurdering af virksomhedens høringssvar:

Påbudet er ikke begrundet i branchevejledningen, men Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning. Her fremgår det følgende af § 10, stk. 4: Områder, hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande, skal sikres ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning. Branchevejledningen angiver blot én mulig løsning. Andre lige så effektive løsninger kan selvfølgelig også accepteres.

På den baggrund fastholder Arbejdstilsynet påbudet:

Det er Arbejdstilsynets vurdering at den uafdækkede revisionsgrav indebærer ulykkesfarer, idet

der er fare for nedkørsel i graven, fordi køretøjets hjul ikke vil blive afvist ved skæv indkørsel over graven,

der er fare for at løse genstande på værkstedsgulvet kan falde ned i graven, fx hvis der utilsigtet sparkes til værktøj eller reservedele, fordi genstandene ikke vil blive afvist ved gravens kant,

der er fare for at personer kan falde ned i graven, fordi der ikke er truffet opmærksomhedsskabende foranstaltninger ved gravens kant.

Påbud

Det påbydes virksomheden, at sikre revisionsgraven i værkstedet mod risiko for nedstyrtning, nedkøring eller nedstyrtende genstande ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Påbudet skal efterkommes senest fredag den 1. september 2006.

Hvis påbudet ikke efterkommes inden fristen, vil der normalt blive indgivet politianmeldelse eller fremsendt administrativt bødeforelæg.

Hjemmel

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 10 stk. 4

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret med lov nr. 300 af 19. april 2006 § 45 stk. 1 og 77 stk. 1

Vejledning

Påbudet kan fx efterkommes ved at følge anvisningerne vejledningen Revisionsgrave, udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Vejledningen kan hentes på http://www.i-bar.dkluploadlrevisionsgrave.pdf - se især punkt 6.6. Andre lige så effektive løsninger kan også accepteres.

Tilbagemelding

Arbejdstilsynet skal senest fredag den 8. september 2006 have modtaget meddelelse om, hvordan påbudet er efterkommet. Meddelelsen skal gives skriftligt på vedlagte tilbagemeldingsblanket.

Pligten til at foretage tilbagemelding er fastsat efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 235 af 3. juni 1977 om tilsynsbog og tilsynsrapporter samt arbejdsmiljølovens § 76, stk. 1.”

3. Klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet

xx har i brev af 28. juli 2006 på vegne af virksomheden klaget over afgørelsen af 3. juli 2006:

”Arbejdstilsynet har den 3. juli 2006 meddelt vort medlem, YY Vognmandsforretning A/S, ……, et påbud om fare for nedkørsel og nedstyrtning i revisionsgrav (Arbejdsmiljøproblem nr.:).

xx skal hermed på vegne af vort medlem YY Vognmandsforretning A/S,……………… , klage over påbudet, idet vi finder, at tilsynets beskrivelse og vurdering i bedste fald er mangelfuld og at afgørelsen er ubegrundet.

I beskrivelsen konstateres alene, at “der ikke er truffet foranstaltninger ...“. I vurderingen anføres, at “den uafdækkede revisionsgrav indebærer ulykkesfarer.” De konkrete forhold i værkstedet, herunder indretningen og arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, beskrives ikke, og vurderingen, at der konkret skulle være en risiko, savner således grundlag. Påbudet bør derfor ophæves.

Virksomheden kan supplerende oplyse:

Værkstedet består af et langt, smalt rum med plads til en bil ad gangen. Udover reparation af en bil ad gangen udføres ikke andet arbejde i rummet.

Værkstedet er aflukket og tomt, når der ikke udføres reparation. Det er korrekt, at to personer kan udføre reparationer. Det er imidlertid kun en person ad gangen, som udfører en reparation.

Værkstedsgraven er afmærket — trods mangel på konkret behov for det.

Værkstedets udformning, langt, smalt og med porte i de modstående korte sider, betyder, at der ikke er en risiko for utilsigtet skæv indkørsel over grav.

xx finder, at påbudet også på den baggrund bør ophæves. Arbejdstilsynet har ikke godtgjort, at værkstedet er et område, hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande.”

4. Arbejdstilsynets udtalelse

Arbejdstilsynet har den 7. september 2006 udtalt følgende:

”Klagers oplysning om, at der kun repareres en bil ad gangen, vil Arbejdstilsynet ikke bestride. Til oplysningen om, at der ikke udføres andet arbejde end reparation, og at værkstedet ellers er tomt bemærkes, at der vil være forberedelse og oprydning i forbindelse med reparationsopgaver, samt at der i værkstedet opbevares værktøj og hjælpemidler, som må hentes til mindre opgaver med vedligeholdelse af lastbiler, der udføres udenfor værkstedet.

Når det anføres, at der kun er en person ad gangen, som udfører reparation, kan dette ikke bestrides, men det er i strid med de oplysninger, som vognmand xx gav Arbejdstilsynet under besøget. Derudover bemærkes, at det efter Arbejdstilsynets erfaring er normal praksis, at chaufføren i et vist omfang inddrages eller interesseret følger med, mens han venter ved udbedring af fejl og småreparationer. Der vil desuden være opgaver, hvor det er påkrævet at være to til selve udførelsen, eller hvor det er nemmest eller hurtigst at være to. Endelig bemærkes, at der ikke er noget, som forhindrer personer i at komme ind på værkstedet, mens der arbejdes i graven.

Alt i alt finder Arbejdstilsynet fortsat, at selv om der kun skulle være en person beskæftiget med selve reparationen, er der mulighed for, at der kan være en person i graven, mens der færdes andre personer i værkstedet, hvorved der vil være risiko for, at værktøj eller andet ved et uheld skubbes ned i graven.

Med hensyn til risiko for skævkøring og nedstyrtning i graven kan Arbejdstilsynet ikke bekræfte klagers vurdering af, at lokalet er så smalt, at der ikke er en risiko. Arbejdstilsynet har ikke opmålt lokalet, men konstateret, at der er så meget plads ved siderne af graven, at en lastbil kan køre skævt og få et hjul i graven. Herved kan ske skade på chaufføren eller eventuelle andre personer i værkstedet.

Til bemærkningen om, at graven er afmærket, kan Arbejdstilsynet oplyse, at der var rester af en gul stribe ved kanten af graven. Kravet er tydelige sort/gule striber, som kan skabe opmærksom om faren.

Det af klager anførte ændrer således ikke Arbejdstilsynets vurdering af, at der i det konkrete tilfælde er en risiko for, at personer eller ting kan falde ned i graven, med deraf følgende risiko for personskade.

Som hjemmel skulle lovens § 42, stk. 1 have været citeret i stedet for § 45, stk. 1 sammen med bekendtgørelse om arbejdsstedet indretning § 10, stk. 4.

Det er Arbejdstilsynets opfattelse, at der i disse bestemmelser er hjemmel til det stillede krav.

Arbejdstilsynet finder derfor, at påbudet bør fastholdes.”

5. Nyt efter klagen

xx har i brev af 16. oktober 2006 udtalt følgende:

”Arbejdsmiljøklagenævnet har i brev af 4. oktober 2006 anmodet xx om eventuelle bemærkninger til ovenstående herunder eventuelle bemærkninger til Arbejdstilsynets udtalelse herom dateret 7. september 2006.

Arbejdstilsynet konstatering i påbuddet er, at “revisionsgraven er …. Uafdækket” og “at der ikke er truffet foranstaltninger, hvorfor tilsynet vurderer, at hjul og løse genstande ikke vil blive afvist ved gravens kant. Denne ‘vurdering’ erstatter en konkret risikovurdering. Arbejdstilsynet anfører end ikke én observation, til støtte for tilsynets vurdering af, at der foreligger en konkret risiko.

Arbejdstilsynet henviser i deres vejledning til branchevejledningen revisionsgrave udarbejdet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd og fremhæver punkt 6.6, hvor det blandt andet hedder: “ ... Nedkørsel kan forhindres ved at forsyne revisionsgraven med en ca. 10 cm høj kant i hele dens længde. . “.Kodeordet er “kan”.

Det fremgår tydeligt, at det kan være en mulighed at forsyne en grav med en kant — for så vidt der eksisterer en risiko naturligvis — men hverken ifølge vejledningen eller ifølge lovgivningen er der baggrund for blot at stille krav om en sådan indretning.

xx har allerede i høringsfasen gjort opmærksom på dette og på, at også Arbejdstilsynets eget call-center ved to lejligheder, nemlig den 17. februar og den 2. marts 2006 har oplyst, at der ikke stilles krav om kant om revisionsgrave.

At andre “lige så effektive løsninger (også) kan accepteres” giver ingen mening, når der ikke er konstateret en risiko men blot at “der ikke er truffet foranstaltninger”.

Mangel på en konkret risikovurdering og mangel på hjemmel til på den baggrund at stille krav om kant ved revisionsgrave betyder, at Arbejdsmiljøklagenævnet bør ophæve tilsynets afgørelse.”

6. Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2……..

§ 77. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, bringes i orden straks eller inden en frist.

……………

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

§ 10……..

Stk. 4. Områder, hvor der kan være risiko for nedstyrtning eller nedstyrtende genstande, skal sikres ved indhegning, overdækning eller anden passende foranstaltning.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

§ 3. Hvor der under arbejdet kan opstå fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt ved tekniske foranstaltninger eller andre foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i øvrigt, samt hvis arbejdets karakter gør det nødvendigt.

§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter følges for signalgivning, som er anført i bilag 2.

Stk. 2. Desuden skal de særlige forskrifter følges for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.m. for:

1) Sikkerhedsskilte, som anført i bilag 3.

2) Lydsignaler, som anført i bilag 4.

3) Lyssignaler, som anført i bilag 5.

4) Mundtlige anvisninger, som anført i bilag 6.

5) Tegngivning, som anført i bilag 7.

6) Afmærkning af visse beholdere og rørsystemer, som anført i bilag 8.

7) Afmærkning af ildslukningsmateriel, som anført i bilag 9.

8) Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder fare, samt færdselsveje, som anført i bilag 10.

Bilag 10

Forskrifter for afmærkning af forhindringer og steder der frembyder en fare, samt af færdselsveje

1. Afmærkning af forhindringer og steder, der frembyder en fare.

1.1. De steder på en virksomheds bebyggede område, som arbejdstagerne færdes på i forbindelse med deres arbejde, og hvor der er risiko for at støde mod forhindringer eller risiko for nedfaldende genstande, eller at personer kan falde ned, skal afmærkes ved hjælp af gul- og sortstribede eller rød- og hvidstribede bånd.

1.2. Afmærkningens dimensioner skal afpasses efter størrelsen af den forhindring eller det sted, der frembyder en fare.

1.3. De gule og sorte eller røde og hvide striber skal have en hældning på 45I og skal være omtrent lige brede.

1.4. Eksempel:

2. Afmærkning af færdselsveje

2.1. Når lokalernes anvendelse og udstyr gør det påkrævet af hensyn til arbejdstagernes beskyttelse, skal færdselsveje, der benyttes af køretøjer, være klart afmærket med en uafbrudt stribe i en tydelig farve, helst hvid eller gul, valgt under hensyntagen til underlagets farve.

2.2. Ved stribernes placering skal tages hensyn til den for sikkerheden nødvendige afstand mellem køretøjerne og genstande, der befinder sig i nærheden, samt mellem fodgængere og køretøjer.

2.3. Færdselsveje i fri luft i virksomhedens bebyggede områder skal ligeledes om nødvendigt være afmærket, medmindre de er afgrænset eller flisebelagt på passende vis.