Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om
menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

(Større økonomisk frihed, decentralisering af kompetence m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 941 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 12, affattes således:

»12)   Sognets eller kirkedistriktets kirkelige aktiviteter og udgifter til fremme af det kirkelige liv i pastoratet eller kommunen eller kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed.«

2. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Menighedsrådet kan beslutte, at der af kirkekassen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af udgifter til ikkeselvejende kirkers vedligeholdelse og drift samt tilskud til kirkegårdens drift.«

3. § 2 a ophæves.

4. §§ 4 og 5 affattes således:

»§ 4. Provstiudvalget indkalder en eller to repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd. Der kan afholdes flere budgetsamråd.

Stk. 2. Budgetsamrådet er offentligt. Bekendtgørelse om afholdelse af budgetsamrådet sker efter provstiudvalgets bestemmelse på en måde, der sikrer, at offentligheden bliver bekendt med afholdelsen. I bekendtgørelsen angives, hvilke emner der skal behandles på budgetsamrådet.

Stk. 3. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver skal drøftes.

Stk. 4. Budgetsamrådet har ikke besluttende myndighed, medmindre menighedsrådene i ligningsområdet er enige om det.

Stk. 5. Menighedsrådene har pligt til at lade sig repræsentere under budgetsamrådet.

Stk. 6. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om afholdelse af budgetsamråd.

§ 5. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for kirkekassens driftsudgifter og bevilling for kirkekassens anlægsudgifter.

Stk. 2. Hvis der i et sogn eller et pastorat er oprettet en præstegårdskasse, fastsætter provstiudvalget denne kasses rammebevilling for driftsudgifter og bevilling for anlægsudgifter.

Stk. 3. Menighedsrådet udarbejder inden for den af provstiudvalget fastsatte rammebevilling og bevilling, jf. stk. 1 og 2, budget for det kommende regnskabsår.

Stk. 4. Menighedsrådene udarbejder inden for den af provstiudvalget fastsatte rammebevilling og bevilling, jf. stk. 2, budget for præstegårdskassen. Budgettet udarbejdes på et fællesmøde ved almindeligt stemmeflertal efter indhentet udtalelse fra præstegårdsudvalget.

Stk. 5. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om proceduren for fastsættelse af rammer som nævnt i stk. 1 og 2 og om udarbejdelse og indsendelse til provstiudvalget af budgetter for kirke- og præstegårdskasserne.«

5. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis budgetsamrådet har besluttende myndighed, jf. § 4, stk. 4, fastsætter budgetsamrådet de i § 5, stk. 1 og 2, nævnte rammer og bevillinger og det i stk. 1 nævnte ligningsbeløb til kommunens kirke- og præstegårdskasser. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder reglerne i stk. 1, 2. og 3. pkt., samt § 17 a, stk. 8, tilsvarende anvendelse.«

6. § 7 affattes således:

»§ 7. Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger, jf. § 5, stk. 1 og 2, ligesom provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budgetterne.«

7. I § 12 indsættes efter 1. pkt.:

»Et centralt mellemkirkeligt råd kan have repræsentanter for kirken i Grønland.«

8. § 17 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Provstiudvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand. Valget sker ved skriftlig afstemning på udvalgets konstituerende møde, som provsten indkalder til. Valget har virkning for udvalgets valgperiode. Medlemmerne af udvalget har pligt til at modtage valg som formand og næstformand.

Stk. 3. Provstiudvalget kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af provstiudvalget. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.

Stk. 4. Provsten virker som udvalgets forretningsførende medlem og drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

9. I § 17 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres (2 steder) »stk. 4« til: »stk. 6«.

10. § 17 a, stk. 6, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Nærmere regler om provstiudvalgets virksomhed fastsættes af kirkeministeren. Kirkeministeren kan ikke fastsætte regler om størrelsen af kirke- og præstegårdskassernes udgifter eller om kirkeskattens størrelse.«

11. I § 17 c, stk. 3, indsættes efter »herunder«: »honorar til formanden,«.

12. I § 19, stk. 2, indsættes efter »tilbage«: »på mellemregningskontoen«.

13. I § 21, stk. 3, indsættes efter »stiftsøvrigheden«: »eller provstiudvalget«.

§ 2

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger.

Stk. 5. Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson.

Stk. 6. Størrelsen af eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal godkendes af provstiudvalget.«

2. I § 10, stk. 7, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 4 og 5«.

§ 3

I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, som ændret ved § 2 i lov nr. 433 af 1. juni 1994 og lov nr. 391 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 42 ændres »§ 22« til: »§ 17«.

§ 4

I lov nr. 310 af 16. maj 1990 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 390 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. § 17, 2. pkt., affattes således:

»Kirkeministeren kan helt eller delvis henlægge de i 1. pkt. nævnte kompetencer til vedkommende stiftsøvrighed.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Kirkeministeren fremsætter senest i folketingsåret 2006-07 forslag til revision af bestemmelserne om indførelse af sognefuldmagt, rammeordning og delegation af beslutningskompetence.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Tove Fergo