Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 25. august 2006 i sag 16.2006

A (RBF v/faglig sekretær Nils Lønstrup)

mod

B3

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Karina Bahrenscheer Spiermann (begge DA) og konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst og konsulent Gert Svendsen (begge LO).

Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget advokat Mai-Brit Knudsen, HTS Arbejdsgiver og faglig sekretær Flemming Hansen, RBF.

Mellem klageren, elev A, født den 22. juni 1976, og B1 blev den 1. maj 2001 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tjener med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2001 til den 28. februar 2004. Virksomheden blev den 1. januar 2002 overdraget til B2 og på ny den 1. januar 2004 til indklagede B3.

Klageren har ved sin organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget den 11. maj 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 7.389,58 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af manglende pensionsindbetalinger på 6.285,88 kr. opgjort efter RBF´s overenskomst samt renter 1.103,70 kr. Renterne er beregnet af hovedstolen fra den 28. februar 2004, hvor klageren ophørte hos indklagede, og til den 25. januar 2006, hvor klagerens organisation rettede henvendelse til indklagede.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 4. august 2006.

Parterne, indklagede ved direktør C, har givet personligt møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder:

Af uddannelsesaftalen mellem klager og B1 fremgår, at der ud for rubrikken ”Gældende overenskomst” er anført ”% ”. På tillæg til uddannelsesaftale af 1. januar 2004 vedrørende overdragelse af virksomheden pr. 1. januar 2004, der ikke er underskrevet af parterne, er anført: ”Til Orientering er du pr. 1/1 2004 ansat hos B3. Du vil samtidig være Omfattet af overenskomsten RAF 2000.

Det fremgår af fremlagte lønsedler fra uddannelsesforholdets begyndelse og frem til 2004, at klageren løn- og pensionsmæssigt i det væsentlige er blevet vederlagt i overensstemmelse med satser svarende til RBF´s overenskomst.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren under hele ansættelsesforholdet er blevet aflønnet i overensstemmelse med RBF´s overenskomst ligesom pensionsindbetalingerne, i det omfang disse har fundet sted, som udgangspunkt har været i overensstemmelse med overenskomsten. Klageren må derfor anses for berettiget til pension i henhold til overenskomsten også under sin ansættelse hos indklagede, idet indklagede ikke, under henvisning til at være omfattet af en anden overenskomst, kan fratage klageren denne rettighed.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at klageren ikke har pensionskrav fra sin ansættelse hos indklagede, idet der er givet behørig meddelelse godkendt af erhvervsskolen til klageren om, hvilken overenskomst indklagede, er omfattet af. Efter denne overenskomst har klageren ikke pensionsrettigheder, men samlet set har klageren ikke lidt tab ved at være omfattet af overenskomsten RAF 2000. De foretagne pensionsindbetalinger har desuden ikke været pligtmæssige, men frivillige fra arbejdsgivernes side. For så vidt angår den del af klagerens krav, der vedrører de tidligere arbejdsgivere gøres det gældende, at disse krav er fortabt ved passivitet. I øvrigt er klagerens krav udokumenteret. Da der ikke er fremsat rentepåkrav i overensstemmelse medrenteloven, har klageren i givet fald ikke krav på renter.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat:

4 medlemmer af nævnet udtaler:

Det må lægges til grund, at klageren under ansættelsesforholdet hos de to første arbejdsgivere reelt har modtaget pensionsindbetalinger beregnet med udgangspunkt i RBF´ s overenskomst. Indklagede har derfor i forbindelse med virksomhedserhvervelsen været forpligtet til at videreføre pensionsindbetalingerne til klageren, ligesom indklagede efter virksomhedsoverdragelsesloven hæfter for eventuelt manglende indbetalinger forud for virksomhedserhvervelsen. Kravet findes ikke at være fortabt ved passivitet. Da der ikke er meddelt rentepåkrav over for indklagede i forbindelse med forbundets brev af 25. januar 2006, findes der alene at tilkomme klageren procesrente fra sagens indbringelse for Tvistighedsnævnet.

3 medlemmer af nævnet udtaler:

Det må lægges til grund, at klageren i en længere periode under sit ansættelsesforhold har modtaget pension. Da indbetalingerne ophørte - hvilket klager i overensstemmelse med almindelig praksis må antages at have modtaget underretning om fra Pension Danmark - gjorde klager ikke indsigelser. Endvidere fremsatte klager først sit krav over for indklagede ved brev af 25. januar 2006, uanset hans ansættelsesforhold allerede ophørte den 28. februar 2004. Under disse omstændigheder finder vi, at klageren har fortabt sit krav ved passivitet.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s :

Indklagede, B3, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 6.285,88 kr. med tillæg af procesrenter fra den 11. maj 2006.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.