Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. december 2006 i sag 20.2006

A (Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark v/faglig sekretær Per Nielsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndig deltaget konsulent Henrik Olsen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Jørgen Drotner, TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 10. januar 1979 og indklagede, B, blev den 18. december 2005 af arbejdsgiveren og 2. marts 2006 af eleven underskrevet uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 18. december 2005 til den 26. marts 2006.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 22. maj 2006 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 109.465,49 kr. til klageren.

Kravet er sammensat af skyldig løn, 51.692,70 kr., skyldig pension, 5.518 kr., feriepenge 6.461,59 kr., ikke afholdt feriefridag 793,20 kr., godtgørelse i medfør af lov om ansættelsesbeviser, 15.000 kr. og godtgørelse for misligholdelse af ansættelsesforholdet 30.000 kr. Løn, pension og feriepenge mv. er beregnet på grundlag af satserne for voksenelever. Lønkravet mv. vedrører perioden fra den 18. december 2005 til den 26. marts 2006.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 13. oktober 2006.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Der er desuden afgivet forklaring af afdelingsleder V, Roskilde Tekniske Skole.

Sagens omstændigheder:

Af et udateret brev fra Roskilde Tekniske Skole til indklagede fremgår bl.a., at skolen over for indklagede under henvisning til aftale bekræfter, at klageren starter hos indklagede den 5. december 2005 til den 18. december 2005 som skolepraktikelev med virksomhedsforlagt undervisning. Skolen afholder lønudgiften i den nævnte periode. Det er anført, at timelønnen udgør 57,35 kr.

I den ovenfor nævnte uddannelsesaftale er pkt. 8 vedr. løn og andre vilkår ikke udfyldt.

Af et forhandlingsmødereferat af 24. marts 2006, der er underskrevet af parterne, fremgår, at der var enighed om, at eleven var i delaftale som voksenlærling.

Klageren har forklaret bl.a., at han blev ansat hos indklagede efter at hans tidligere arbejdsgiver var taget under konkursbehandling. Han fik ikke løn eller lønsedler fra indklagede, men tænkte, at det måske hang sammen med, at der skulle komme penge fra Lønmodtagernes Garantifond vedrørende den tidligere arbejdsgiver. Det var i forbindelse med garantifondsagen, at hans fagforening blev opmærksom på, at han ikke havde fået løn og heller ikke havde modtaget uddannelsesaftalen. Han bad den 2. marts 2004 arbejdsgiveren om uddannelsesaftalen. Denne var da allerede underskrevet af arbejdsgiveren og dateret den 18. december 2005. Arbejdsgiveren gjorde under henvisning til den manglende udfyldelse af pkt. 8 opmærksom på, at det ikke var ham, der skulle betale løn. Hans fagforening sagde, at han under de omstændigheder ikke skulle arbejde videre. Han ophørte med arbejdet den 8. marts 2006.

V har forklaret bl.a., at det udaterede brev fra skolen indebærer, at det har været aftale med indklagede, at eleven fik sin løn betalt af skolen frem til den 18. december 2005. Derefter er det arbejdsgiveren, der skal betale lønnen for resten af perioden. Det kan indklagede, der før har haft elever på denne måde, ikke have været i tvivl om.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren har krav på løn mv. som opgjort, idet han i sit tidligere elevforhold var voksenelev, hvilket indklagede også har erkendt på forligsmødet. Da ansættelsesaftalen ikke er afleveret inden en måned efter ansættelsesforholdets start og desuden mangler væsentlige oplysninger, jf. pkt. 8, bør indklagede betale godtgørelse som krævet efter lov om ansættelsesbeviser. Klageren har med rette ophævet ansættelsesforholdet som følge af manglende betaling af løn fra indklagedes side, og klageren har derfor krav på godtgørelse herfor.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat:

Det må efter brevet fra Roskilde Tekniske Skole, uddannelsesaftalen, klagerens forklaring og sagens omstændigheder i øvrigt lægges til grund, at klageren har krav på løn mv. fra den 19. december 2005 til den 8. marts 2006, hvor han reelt ophævede ansættelsesforholdet. Det må endvidere lægges til grund, at klageren har krav på godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser som følge af manglende oplysninger om løn mv. i uddannelsesaftalen.

4 medlemmer af nævnet udtaler herefter vedrørende opgørelsen af lønkravet:

Vi finder, at det efter bevisførelsen, herunder forligsmødereferatet af 24. marts 2006, må lægges til grund, at klageren har krav på løn frem til den 8. marts 2006 efter de satser for voksenelever, der er anvendt ved opgørelsen af kravet.

3 medlemmer af nævnet udtaler vedrørende dette spørgsmål:

Det kan ikke anses for godtgjort, at klagerens krav skal opgøres på grundlag af satserne for voksenelever, hvorfor vi finder, at kravet skal opgøres efter overenskomstens almindelige satser for elever.

Vedrørende godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser bemærker 4 medlemmer af nævnet:

Vi finder, at godtgørelsen i den foreliggende situation, hvor de manglende oplysninger har foranlediget en tvist, bør fastsættes til 10.000 kr.

3 medlemmer af nævnet udtaler vedrørende dette spørgsmål:

Vi er ikke enige i flertallets afgørelse for så vidt angår godtgørelsens størrelse, men vi finder efter stemmefordelingen ikke anledning til at fastsætte størrelsen af en sådan godtgørelse.

Vedrørende godtgørelseskravet for misligholdelse af ansættelsesforholdet bemærker 4 medlemmer af nævnet:

Vi finder, at klageren, ved først den 8. marts 2006 at hæve uddannelsesaftalen som følge af manglende lønudbetaling siden december 2005, har fortabt sin ret til at ophæve uddannelsesforholdet, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, hvorfor klageren ikke har krav på godtgørelse i anledning heraf.

3 medlemmer af nævnet udtaler vedrørende dette spørgsmål:

Vi finder af klageren som følge af de særlige forhold vedrørende kommende betaling fra Lønmodtagernes Garantifond og den omstændighed, at skolen betalte hans løn i starten af ansættelsesperioden har befundet sig i en sådan situation, at erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 3, i den konkrete sag ikke kan finde anvendelse.

Der afsiges kendelse i overensstemmelse med stemmeflertallene, således at klageren tilkendes løn mv. efter de opgjorte satser frem til den 8. marts 2006, hvilket udgør 53.761,36 kr. samt 10.000 kr. i godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser, i alt 63.761,36 kr.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 63.761,36 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.