Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ledningsejerregistret

Kapitel 2   Indberetningspligt til ledningsejerregistret

Kapitel 3   Forespørgsel i ledningsejerregistret

Kapitel 4   Fremsendelse af ledningsejeroplysninger

Kapitel 5   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

I medfør af § 4, stk. 2 og stk. 3, § 7, stk. 3, § 9, stk. 3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 2, og § 14, stk. 2, i lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere, som ændret ved lov nr. 112 af 26. februar 2008, og efter forhandling med justitsministeren, forsvarsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren samt efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 359 af 23. maj 2005 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang, fastsættes:

Kapitel 1

Ledningsejerregistret

§ 1. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører et landsdækkende internetbaseret register over ejere af nedgravede ledninger (ledningsejerregistret). Formålet er at stille oplysninger til rådighed for myndigheder, virksomheder og privatpersoner om hvem, der ejer nedgravede ledninger, og om hvorfra nærmere information om disse ledninger kan rekvireres.

Stk. 2. Den daglige administration af ledningsejerregistret varetages af sekretariatet for ledningsejerregistret (i det følgende benævnt »sekretariatet«), som henlægges til en af Erhvervs- og Byggestyrelsen udpeget privat virksomhed.

Kapitel 2

Indberetningspligt til ledningsejerregistret

§ 2. Ejere af ledninger, som er omfattet af § 3, stk. 1, i lov om registrering af ledningsejere, har pligt til at foretage indberetning til ledningsejerregistret efter reglerne i dette kapitel.

§ 3. De af Forsvarsministeriet ejede ledninger, som er beliggende på ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over, er ikke omfattet af indberetningspligten.

Stk. 2. De i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger skal indberettes for ledninger ejet af andre end Forsvarsministeriet, når ledningerne er beliggende på ejendomme, som Forsvarsministeriet har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 3. Ledningsejere skal indberette de i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger for ledninger, som lejes af Forsvarsministeriet, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan pålægge ledningsejere at undlade indberetning efter stk. 2 eller stk. 3 eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

§ 4. De i § 6 nævnte ledningsejeroplysninger skal indberettes for ledninger, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Justitsministeriet har rådighed over, og for ledninger beliggende på ejendomme, som disse myndigheder har rådighed over, medmindre særlige offentlige beskyttelseshensyn taler imod en sådan indberetning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Rigspolitichefen kan pålægge ledningsejere at undlade indberetning eller at slette allerede indberettede oplysninger, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Rigspolitichefen i stedet for påbud i medfør af stk. 1, 2. pkt., anmode Erhvervs- og Byggestyrelsen om at slette indberettede oplysninger i ledningsejerregistret, hvis særlige offentlige beskyttelseshensyn taler herfor. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Rigspolitichefen skal samtidig med anmodningen til Erhvervs- og Byggestyrelsen give meddelelse til ledningsejeren herom.

§ 5. Ved ejendomme og ledninger, som de i §§ 3 og 4 nævnte myndigheder har rådighed over, forstås ejendomme og ledninger, der enten ejes eller lejes af disse myndigheder.

§ 6. Ledningsejere skal til ledningsejerregistret indberette oplysninger om:

1) ledningsejerens navn og eventuelt CVR-nummer,

2) ledningsejerens postadresse samt eventuelt elektronisk postadresse, telefon- og telefaxnummer,

3) ledningsejerens interesseområde, jf. § 7, og

4) forsyningens art.

§ 7. Ledningsejere skal angive et eller flere geografisk afgrænsede interesseområder, som omfatter den pågældende ledningsejers nedgravede ledninger. Et interesseområde skal fastlægges i en afstand af mindst 1 meter fra ledningen på begge sider af denne.

§ 8. Indberetning til ledningsejerregistret skal ske via internettet. Indberetning skal følge anvisningerne på ledningsejerregistrets hjemmeside på internettet samt følge de her angivne formater.

Stk. 2. Ved indberetning via internettet skal ledningsejeren identificere sig ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden.

Stk. 3. Enhver, der indberetter til ledningsejerregistret, modtager, når de indberettede oplysninger er godkendt og frigivet i registret, en kvittering som bevis for, at der er foretaget indberetning til registret.

Stk. 4. Indberetning efter stk. 1 kan enten foretages af ledningsejeren selv eller med bistand fra sekretariatet eller fra enhver anden part, som tilbyder sådan bistand.

§ 9. Oplysninger, som er indberettet til ledningsejerregistret, kan anvendes i overensstemmelse med registrets formål, jf. §§ 1 og 2 i lov om registrering af ledningsejere.

Frister for indberetning og pligt til ajourføring

§ 10. Ledningsejere skal foretage indberetning, således at de i § 6 nævnte oplysninger er registreret i ledningsejerregistret senest den 1. september 2005, eller senest 14 dage efter, at ledningsejeren er blevet omfattet af indberetningspligten.

§ 11. Ledningsejere har pligt til at ajourføre de til ledningsejerregistret indberettede oplysninger. Ledningsejere skal ajourføre oplysningerne snarest muligt og senest 14 dage efter, at der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der konstateres fejl i en indberettet oplysning.

Kapitel 3

Forespørgsel i ledningsejerregistret

§ 12. Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, skal inden påbegyndelsen af gravearbejdet indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger.

Stk. 2. Ved gravearbejde forstås alle fysiske arbejder, som kan beskadige nedgravede ledninger, herunder skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle, pløkker eller spyd.

§ 13. Graveaktører som nævnt i § 12, der foretager en forespørgsel i ledningsejerregistret, skal i forbindelse med forespørgslen meddele følgende oplysninger:

1) navn og eventuelt CVR-nummer for den graveaktør, der i medfør af § 12 har pligt til at foretage en forespørgsel i ledningsejerregistret,

2) postadresse samt eventuelt elektronisk postadresse, telefon- og telefaxnummer for den i nr. 1 nævnte graveaktør,

3) gravearbejdets art,

4) den planlagte geografiske udstrækning af gravearbejdet, og

5) det planlagte start- og sluttidspunkt for gravearbejdet.

Generelle bestemmelser om forespørgsel, betalingsbestemmelser, mv.

§ 14. Forespørgsel i ledningsejerregistret skal ske via internettet og skal følge anvisningerne på ledningsejerregistrets hjemmeside.

Stk. 2. Ved forespørgsel via internettet skal forespørgeren identificere sig ved anvendelse af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til eller højere end OCES standarden.

Stk. 3. Enhver, der foretager forespørgsel i ledningsejerregistret, modtager en kvittering for forespørgslen.

Stk. 4. Forespørgsel efter stk. 1 kan enten foretages af forespørgeren selv eller med bistand fra sekretariatet eller fra enhver anden part, som tilbyder sådan bistand.

§ 15. Ved forespørgsel i ledningsejerregistret betaler den part, der i medfør af bekendtgørelsens § 12 har pligt til at forespørge, eller den part, der forespørger frivilligt i medfør af lovens § 9, stk. 2, et gebyr på 0,03 kr. (2008-niveau) pr. kvadratmeter, der forespørges på, jf. dog bekendtgørelsens § 16.

Stk. 2. Gebyrer for forespørgsler i ledningsejerregistret kan maksimalt udgøre 60.000 kr. (2008-niveau) pr. kalenderår pr. forespørger som nævnt i bekendtgørelsens § 12 eller i lovens § 9, stk. 2.

Stk. 3. Gebyret betales kvartalsvis bagud. Overskrides betalingsfristen, pålægges et rykkergebyr på 75 kr. (2008-niveau) pr. erindringsskrivelse vedrørende betaling efter stk. 1.

Stk. 4. Beløbene i stk. 1-3 reguleres hvert år den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i oktober måned året før det år, som reguleringen vedrører. Regulering foretages første gang den 1. januar 2009. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, afrundes til nærmeste ørebeløb, og det beløb, der er nævnt i stk. 2, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000, mens det beløb, der er nævnt i stk. 3, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5. Ubetalte gebyrer kan inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer finder anvendelse. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter 1. pkt. efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 16. Forespørgsel i ledningsejerregistret kan foretages gebyrfrit, når oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med:

1) forskning eller statistiske opgaver, eller

2) offentlige myndigheders forvaltningsmæssige opgaver, herunder planlægning eller sagsbehandling, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, der er omfattet af bestemmelsen i § 12, stk. 1, skal uanset stk. 1, nr. 2, i nærværende paragraf betale gebyr i overensstemmelse med § 15.

Kapitel 4

Fremsendelse af ledningsejeroplysninger

§ 17. En af § 2 omfattet ledningsejer, som modtager forespørgsel om ledningsoplysninger, skal snarest muligt og senest 5 hverdage efter, at forespørgslen er modtaget, fremsende de nødvendige ledningsoplysninger til forespørgeren eller indgå aftale med denne om påvisning på stedet. Lørdage, grundlovsdag, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage ved beregning af fristen.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af denne bekendtgørelses §§ 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 eller 17 samt forsætlig eller groft uagtsom undladelse af at efterkomme påbud i henhold til § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 straffes graveaktører ikke for manglende forespørgsel i medfør af § 12, stk. 1, i forbindelse med uopsættelige reparationsarbejder, såfremt der snarest muligt foretages en forespørgsel, hvori det anføres, at gravearbejdet allerede har fundet sted på grund af uopsættelige reparationsarbejder.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 815 af 22. august 2005 om registrering af ledningsejere.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 26. februar 2008

Finn Lauritzen

/ Felix Dalker