Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov
om menighedsråd

(Valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og
menighedsrådsfortegnelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 19. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4 . Tilsvarende regler gælder for

1)   personer, der i henhold til andre bestemmelser er henvist til en særlig menighed, og

2)   personer, der flytter fra én menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat.«

2. I § 12, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af kirkeministeren.«

3. § 24 affattes således:

»§ 24. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler for valgets foretagelse og opgørelse, herunder om indberetning om de opstillede kandidater og om valgets resultat til provst og stiftsøvrighed.«

§ 2

I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 437 af 10. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, ændres »enkeltposter« til: »enkeltmandsposter«.

2. § 11, stk. 2 og 3, ophæves.

3. I § 12 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3 . Den nyvalgte formand sørger for, at der sker indberetning til provstiudvalget og stiftsøvrigheden om, hvem der er valgt til menighedsrådets formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson og tegningsberettiget i medfør af § 10, stk. 9. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningens form og om frister for denne.

Stk. 4. Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sammensætning eller i valgene til de i stk. 3 nævnte enkeltmandsposter, skal formanden sende indberetning herom til provstiudvalget og stiftsøvrigheden.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. februar 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Tove Fergo