Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

(Justering af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne og i fleksydelsesordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 74 m, stk. 1, 1. pkt., ændres »når medlemmets ret til efterløn ophører, jf. § 75 a« til: »når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller afgår ved døden«.

2. I § 75, stk. 1, indsættes efter »jf. § 77, stk. 4,«: »i et sådant omfang, at medlemmet ikke vil kunne opfylde kravet om indbetaling af efterlønsbidrag, jf. § 74 a, stk. 1, nr. 3,«, og »jf. dog stk. 3 og 4« ændres til: »jf. dog stk. 5 og 6«.

3. I § 75 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1963 til den 31. december 1970, og som har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag, kan tidligst tilmelde sig efterlønsordningen igen, jf. stk. 1, nr. 2, når der er forløbet mindst 2 år fra datoen for fravalget. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet efter fravalget har fået indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt, jf. § 77 a.

Stk. 4. Et medlem, som er omfattet af stk. 3, 1. pkt., og som på fravalgstidspunktet havde ret til bidragsfrie perioder, jf. § 74 a, stk. 5, kan tidligst genoptage indbetaling af efterlønsbidrag, jf. stk. 1, nr. 3, når der efter udløbet af perioden i stk. 3, 1. pkt., er forløbet en tid, der svarer til de bidragsfrie perioder.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

4. I § 75, stk. 3, der bliver stk. 5, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Efterlønnen nedsættes med 2 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under 1 år medregnes i forhold til antal hele måneder.«

5. I § 75, stk. 4, der bliver stk. 6, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Præmien nedsættes med 4 pct. for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under 1 år medregnes i forhold til antal hele måneder.«

6. I § 77, stk. 1, ændres »administrationsbidrag, jf. stk. 6« til: »administrationsbidrag, jf. stk. 7«, og »ATP, jf. stk. 7« ændres til: »ATP, jf. stk. 8«.

7. I § 77, stk. 6, indsættes som nr. 4 og 5:

»4) Medlemmer, som midlertidigt ikke kan tilmelde sig efterlønsordningen, jf. § 75, stk. 3, 1. pkt.

5) Medlemmer, som midlertidigt ikke kan indbetale efterlønsbidrag, jf. § 75, stk. 4.«

8. I § 77, stk. 8, 2. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

9. I § 77, stk. 9, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-8«.

§ 2

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved § 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 a, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:

»1) ikke inden folkepensionsalderen vil kunne opfylde kravet om indbetaling af fleksydelsesbidrag, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, og § 2 a,«

Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og 3.

2. I § 3 a, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »det antal år, personen«: »ved fleksydelsesalderen efter § 1 a«.

3. § 3 a, stk. 5, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under 1 år medregnes i forhold til antal hele måneder.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 3 og 7, har virkning for medlemmer, der den 1. januar 2008 eller senere fravælger at indbetale efterlønsbidrag med den konsekvens, at de ikke vil kunne opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn efter § 74 a, stk. 4.

Givet på Amalienborg, den 26. februar 2008

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen

Redaktionel note
  • www.adir.dk