Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Optjeningsrente, tarifgrundlag og fuldstændigt formuefællesskab)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 1537 af 20. december 2006 og § 1 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og senest ved § 2 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 5 ophæves.

2. § 8 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 8 b. Af bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 2002 og indtil den 1. januar 2008, med fradrag af beløb efter § 16 ydes pension som angivet i bilag A. Pensionen fastsættes på grundlag af en rentesats på 2 pct. p.a.

§ 8 c. Bidrag, der vedrører tiden fra den 1. januar 2008, med fradrag af beløb efter § 16 opdeles i et garantibidrag og et bonusbidrag. Medlemmer erhverver pension af garantibidrag i overensstemmelse med den tarif, der fastsættes en gang årligt for det følgende år.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om principperne for fastsættelse af den årlige tarif, jf. stk. 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter tariffen efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den indstillede årlige tarif fastsættes på grundlag af en af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsat markedsværdibaseret optjeningsrente i overensstemmelse med pensionsgrundlaget, jf. § 18.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med Finanstilsynet det maksimale garantibidrags andel af et årsbidrag samt regler om principperne for fastsættelse af det faktisk anvendte årlige garantibidrag. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter anmodning fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension det faktisk anvendte garantibidrags størrelse.«

3. § 9 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 9. Tillægspension i form af egenpension ydes efter anmodning fra den 1. i måneden efter opnået folkepensionsalder og udbetales månedsvis forud. Fremsættes anmodning om udbetaling ikke, udskydes udbetalingstidspunktet, og pen­sionen reguleres efter reglerne i § 9 a. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan dog bestemme, at mindre pensionsbeløb med tillæg af bonuspension udbetales enten for længere perioder ad gangen eller som kapitaliserede engangsbeløb. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter regler om kapitaliseringsværdier, jf. § 18. Ved kapitaliseringen anvendes samme forventede restlevetid for mænd og kvinder.

Stk. 2. Den beregnede årlige pension med tillæg af bonuspension afrundes til det nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Stk. 3. For tiden inden anmodningen kan der højest ydes 6 måneders tillægspension.

§ 9 a. Udbetaling af tillægspensionen kan udskydes regnet fra folkepensionsalderen. Udbetalingen kan dog ikke udskydes til ud over det fyldte 75. år. Tillægspensionen forhøjes, for hver måned udbetalingen udskydes. Den forhøjede pension erhverves i overensstemmelse med den tarif, der fastsættes en gang om året for det følgende år af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den indstillede årlige tarif fastsættes på grundlag af en af markedsværdibaseret optjeningsrente, jf. § 8 c, stk. 2.

Stk. 2. For medlemmer født før den 1. januar 1943, der vælger at udskyde pensionen, forhøjes pen­sio­nen, for så vidt angår pension optjent før den 1. januar 2002, med en forhøjelsesprocent på 0,8 pr. måned, for hver måned pensionen udskydes efter folkepensionsalderen, jf. § 9, stk. 1, og indtil det fyldte 70. år. For så vidt angår pension optjent i perioden fra den 1. januar 2002 og indtil den 1. januar 2008, forhøjes pensionen med en forhøjelsesprocent på 0,6 pr. måned, for hver måned pensionen udskydes efter folkepensionsalderen, jf. § 9, stk. 1, og indtil det fyldte 70. år. Udsættelse fra det fyldte 70. år, men ikke ud over det fyldte 75. år, sker efter stk. 1.«

4. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beløbet svarer til den kapitaliserede værdi af en pensionsydelse, der beregningsmæssigt forudsættes udbetalt til en person, der er jævnaldrende med det afdøde medlem. Pen­sions­ydelsen forudsættes endvidere udbetalt livsvarigt fra dødsfaldet, dog tidligst fra den pågældendes 67. år. Hvis afdøde havde påbegyndt pensionsudbetalingen før det 67. år, jf. § 9, stk. 1, forudsættes pensionsydelsen udbetalt fra dødsfaldet. Ved kapitaliseringen anvendes samme forventede restlevetid for mænd og kvinder.«

5. § 11 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beløbet udgør for hvert barn under 18 år én gang den pensionsret i form af egenpension og bonuspension fra det 67. år, eventuelt reguleret efter § 9, stk. 1, hvis afdøde havde påbegyndt pensionsudbetalingen før det 67. år eller udsat pensionsudbetalingen til et tidspunkt efter det 67. år, jf. § 9 a, som medlemmet havde optjent ret til ved dødsfaldet.«

6. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved kapitaliseringen medregnes fra den efterlevende ægtefælles 67. år eller fra det tidspunkt, hvor vedkommende har påbegyndt pensionsudbetalingen før det 67. år, jf. § 9, stk. 1, kun den del af pensionsydelsen efter stk. 3, der sammenlagt med pensionsydelsen efter § 11, stk. 3, overstiger den efterlevendes egenpension (inklusive bonuspension), jf. kapitel 3. Er den efterlevende ved dødsfaldet ikke fyldt 67 år, medregnes ved beregningen af egenpensionen bidrag vedrørende tiden indtil den 1. januar 2002.«

7. § 13, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ved kapitaliseringen medregnes fra den efterlevende ægtefælles 67. år eller fra det tidspunkt, hvor vedkommende har påbegyndt pensionsudbetalingen før det 67. år, jf. § 9, stk. 1, dog kun den del af pensionsydelsen, jf. stk. 3, der overstiger ægtefællens egenpension (inklusive bonuspension), jf. kapitel 3. Er den efterlevende ægtefælle ved dødsfaldet ikke fyldt 67 år, medregnes ved beregningen af egenpension bidrag vedrørende tiden indtil den 1. januar 2002.«

8. I § 14, stk. 3, udgår »og 2«.

9. § 15, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Bidragsbetaling for et medlem ophører ved opnået folkepensionsalder, hvis denne er over 67 år. Ellers ophører bidragsbetalingen ved det fyldte 67. år eller ved pensionering inden dette tidspunkt, jf. § 9, stk. 1, og § 9 a.«

10. I § 16 ændres »§ 8 b« til: »§ 8 c«.

11. I § 16, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »§ 14 b«: »og § 14 e«.

12. I § 17 s, stk. 1, ændres »§ 8 b« til: »§ 8 c«.

13. I § 18, stk. 1, nr. 1, ændres »egenpensionsoptjening« til: »pension, herunder renteforudsætninger, optjeningsrenter, tariffer, opdelingen i garanti- og bonusbidrag m.v.«

14. I § 18, stk. 2, udgår »om beregningselementerne«.

15. I overskriften til bilag A indsættes efter »2002«: »-31. december 2007.«

16. I bilag A udgår »Anvendt rentesats, jf. § 8 b, stk. 2, på 2 pct.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2008. § 1, nr. 2, 3 og 9-16, har virkning fra den 1. januar 2008.

§ 3

Stk. 1. Uanset lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 9, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, ydes tillægspension i form af egenpension i perioden fra den 1. januar 2008 til den 30. juni 2009 efter anmodning, fra den 1. i måneden efter medlemmet har opnået sin folkepensionsalder, og udbetales månedsvis forud. Uanset lov om social pension § 12 er folkepen­sionsalderen i relation til beregning af tillægspensionen i perioden fra den 1. januar 2008 til den 30. juni 2009

1) 65 år for medlemmer, der er født før den 1. januar 1959,

2) 65 ½ år for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959,

3) 66 år for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959,

4) 66 ½ år for medlemmer, der er født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og

5) 67 år for medlemmer, der er født efter den 30. juni 1960.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om konvertering af pensionstilsagn fra det fyldte 67. år til folkepensionsalderen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Uanset lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 9 a, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, kan udbetaling af tillægspension indtil den 31. december 2008 ikke udskydes til ud over det fyldte 70. år.

Givet på Amalienborg, den 26. februar 2008

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen