Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Tidsskema vedrørende menighedsrådsvalget tirsdag den 9. november 2004
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Cirkulære om valg til menighedsråd den 9. november 2004

(Til biskopperne, stiftsøvrighederne, provsterne, valgbestyrelserne og folkeregistrene)

 

Ifølge § 1, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 16. marts 2004, skal der afholdes ordinært valg til menighedsråd tirsdag den 9. november 2004.

I medfør af lov om valg til menighedsråd §§ 5, stk. 3 - 4, 8, stk. 6, 9, stk. 2, 18, 24 og 26, stk. 3 og 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 16. marts 2004, fastsættes følgende bestemmelser om forberedelse, foretagelse, opgørelse m.v. af valget.


1. Valgret og valgbarhed

Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne her i landet, jf. værgemålslovens § 6, har ikke valgret.

Valgbar er enhver, som har valgret. Præster, der er ansat i folkekirken, er dog ikke valgbare.

Den, der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af et menighedsråd, er ikke valgbar. Med straf sidestilles foranstaltninger efter straffelovens §§ 68 – 70. Opstilling som kandidat kan dog altid ske uanset indsigelse om manglende valgbarhed på grund af straf. Indsigelse mod en valgt kandidats valgbarhed skal således fremsættes på menighedsrådets konstituerende møde, hvor menighedsrådet afgør valgbarhedsspørgsmålet. Indsigelse kan kun fremsættes af medlemmer af menighedsrådet. Der henvises til lov om valg til menighedsråd § 3, stk. 3 – 7.


2. Forberedelse af valget


2.1. Valgbestyrelse

Valget forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse, der består af 3 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer, jf. § 6, stk. 1, i lov om valg til menighedsråd.


Formand

Menighedsrådet vælger valgbestyrelsens formand blandt valgbestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.

Menighedsrådet underretter provsten om navn og adresse på valgbestyrelsens formand.

Valgbestyrelsens formand indkalder valgbestyrelsen til møder.

Valgbestyrelsens beslutninger skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, som efter hvert valgbestyrelsesmøde underskrives af samtlige valgbestyrelsesmedlemmer.


Medhjælp

Valgbestyrelsen bistås af de øvrige menighedsrådsmedlemmer.

Valgbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp samt eventuelt leje lokale, hvorfra dens arbejde udføres.


2.2. Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal på begæring af valgbestyrelsen bistå denne i forbindelse med valget, jf. § 34 i lov om valg til menighedsråd.


2.3. Stemmelokale – flere afstemningssteder

Valget afholdes i et passende lokale i menighedsrådskredsen efter valgbestyrelsens bestemmelse. Et passende lokale kan fx være et menighedslokale, en sognegård eller et skolelokale, jf. afsnit 4.3 og 9.5.

Såfremt valgbestyrelsen ønsker, at der i et sogn skal være flere afstemningssteder, skal valgbestyrelsen senest den 1. oktober 2004 underrette folkeregistret herom, således at folkeregistret kan indrapportere hvert afstemningsområde til CPR.

Da CPR af tekniske grunde opretter afstemningssteder som kirkedistrikter, kan der ikke oprettes flere afstemningssteder i kirkedistrikter.


2.4. Bekendtgørelse af reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister

Valgbestyrelsen skal foranledige, at reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister bekendtgøres ved alle regelmæssige gudstjenester i menighedsrådskredsen den 5. og 12. september 2004 samt i stedlige dagblade eller lokalaviser i første halvdel af september, jf. afsnit 3.

Det skal fremgå af bekendtgørelsen hvor mange personer, der skal vælges til menighedsrådet.


2.5. Orienteringsmøde

Menighedsrådet skal senest den 14. september 2004 holde et offentligt orienteringsmøde, hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og for kommende opgaver. Samtidig gennemgås reglerne for opstilling af kandidater, jf. § 5a i lov om valg til menighedsråd.

Det er menighedsrådet, der har ansvar for orienteringsmødets tilrettelæggelse og afholdelse. Menighedsrådet kan overlade det praktiske arbejde med orienteringsmødet til valgbestyrelsen.

Orienteringsmødet er offentligt. Offentlighed har kun en reel betydning, hvis tid og sted for mødet er bekendtgjort på forhånd. Menighedsrådet har kompetence til at beslutte, hvordan mødet skal bekendtgøres, og kan her overveje bekendtgørelse i den lokale presse, kirkebladet eller ved opslag på kirkedøren eller i våbenhuset. Det er ikke tilstrækkeligt, at mødet alene bekendtgøres fra prædikestolen.

Menighedsrådet kan beslutte, at der i forlængelse af orienteringsmødet afholdes et egentligt opstillingsmøde. Det er ikke et krav, at menighedsrådet tager initiativ til afholdelse af opstillingsmøde, men hvis der afholdes et sådant møde i forlængelse af orienteringsmødet, bør det nævnes ved bekendtgørelsen af orienteringsmødet.

Kandidatlister udarbejdes uafhængigt af orienteringsmødet, men kan eventuelt udarbejdes i forbindelse med dette.

Det er ikke en betingelse for udfærdigelse af en kandidatliste, at kandidaterne eller stillerne har deltaget i orienteringsmødet.


3. Kandidatlister


3.1. Indkaldelse af kandidatlister

Valgbestyrelsen indkalder kandidatlister, jf. afsnit 2.4.

Valgbestyrelsen udpeger to personer, der er bemyndiget til at modtage kandidatlisterne. Mindst en af de udpegede personer skal have bopæl i menighedsrådskredsen.

En person kan godt bemyndiges til at modtage kandidatlister, selv om vedkommende forventes at være kandidat/stiller ved valget. Vedkommende kan således godt modtage en kandidatliste, hvorpå vedkommende er kandidat eller stiller.


3.2. Indhold og indlevering

Ved indkaldelsen af kandidatlister skal der gøres opmærksom på følgende:

1. at kandidatlisterne tidligst kan indleveres den 21. september 2004 kl. 19.00, og senest skal være indleveret den 28. september 2004 kl. 19.00. Det bør udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen, på hvilke tidspunkter de to personer, der er bemyndiget til at modtage kandidatlisterne, kan træffes.

2. at kandidatlisterne skal indleveres på den af Kirkeministeriet godkendte formular.

3. at kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer.

4. at en kandidatliste kan indeholde færre kandidater end det antal medlemmer, der skal vælges (fx er en enkelt kandidat tilstrækkeligt).

5. at en kandidatliste højst må indeholde navne på 6 kandidater mere end det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Dette antal skal angives i den i afsnit 2.4. nævnte bekendtgørelse.

6. at hver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere.

7. at anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

8. at den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering af den modtagelsesberettigede person for indleveringen med angivelse af tidspunktet.

9. at det på kandidatlisten skal være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Når kandidaterne er sideordnet opstillet, skal det fremgå, om kandidaterne på stemmesedlen ønskes opført i den på kandidatlisten anførte rækkefølge eller i alfabetisk rækkefølge.

Er kandidaterne sideordnet opstillet, og indeholder listen navne på flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal stillerne have truffet bestemmelse om, hvilke af listens kandidater der skal være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. Endvidere skal stillerne have truffet bestemmelse om, hvem der skal betragtes som først valgt, hvis afstemningen aflyses.

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne rækkefølge afgørende for, hvilke kandidater der betragtes som medlemmer af rådet og hvilke som stedfortrædere, samt hvem der er først valgt, hvis afstemningen aflyses.


3.3. Formular

Kirkeministeriet har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes, jf. § 12, stk. 2, 4. pkt., i lov om valg til menighedsråd. Formularen kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - eller fra IT-skrivebordet, ligesom formularen kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Forlaget, Vesterport 3, 1., 8000 Århus C, tlf. nr. 87 32 21 44, fax 86 19 80 40, e-post: forlag@menighedsraad.dk.


3.4. Stillere og kandidater

Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. En stiller for en liste kan derimod godt være kandidat på en anden liste.

Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. En kandidat på en liste kan være stiller for en anden liste.

Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.


3.5. Fælles menighedsråd

Er der truffet bestemmelse om, at to eller flere sogne eller kirkedistrikter skal have fælles menighedsråd, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at der skal indgives særskilt kandidatliste for hvert af de pågældende sogne eller kirkedistrikter. Det er nødvendigt, da valget skal foretages selvstændigt og med særskilte kandidatlister for hvert af sognene eller distrikterne under ledelse af den fælles valgbestyrelse, uanset at det drejer sig om et fælles menighedsråd.

Antallet af valgte medlemmer i et fælles menighedsråd fastsættes af biskoppen på grundlag af det samlede folketal pr. 1. januar i valgåret og fordeles på de enkelte sogne eller distrikter i forhold til folketallet i hvert af dem. Et sogn eller distrikt skal dog have mindst et medlem, jf. § 2, stk. 3, i lov om menighedsråd.


3.6. Prøvelse

Valgbestyrelsen skal ved en kandidatlistes indlevering undersøge, om den er i overensstemmelse med de ovenfor anførte regler. Om mangler se afsnit 3.7.


3.6.1. Folkeregistret

Kandidatlisterne kan indsendes til folkeregistret til prøvelse af, om de opførte kandidater og stillere opfylder betingelserne for at deltage i menighedsrådsvalg. Er der opført en sognebåndsløser på en kandidatliste, skal valgbestyrelsen rette henvendelse til folkeregistret i den pågældendes bopælskommune. Tilsvarende gælder for personer, som har valgt at udøve valgret i menighedsrådskredsen uden at have bopæl i denne, jf. afsnit 4.6. og 5.3.


3.6.2. Straf

Valgbestyrelsen kan ikke slette en kandidat af kandidatlisten, selv om den pågældende er straffet. Det nyvalgte menighedsråd afgør på sit konstituerende møde, om en kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd og afsnit 1.


3.7. Mangler

Valgbestyrelsen skal senest den 5. oktober 2004 give stillerne meddelelse om eventuelle mangler. Samtidig skal det oplyses, at mangler kan afhjælpes indtil den 12. oktober 2004 kl. 19.00.

Stillere, der ikke opfylder valgretsbetingelserne, skal slettes som stillere for kandidatlisten. Valgretsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og kravet om bopæl i riget i mindst 1 år forud for valgdagen - skal være opfyldt senest den 12. oktober 2004.

Kandidater, der ikke opfylder valgrets- og valgbarhedsbetingelserne, skal slettes som kandidater. Valgrets- og valgbarhedsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og kravet om bopæl i riget i mindst 1 år forud for valgdagen - skal være opfyldt senest den 12. oktober 2004.

For både kandidater og stillere betyder det, at kravet om medlemskab af folkekirken og sognebåndsløseres flytning af de parlamentariske rettigheder til sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds skal være opfyldt, når fristen for afhjælpning af mangler udløber, dvs. senest den 12. oktober 2004. Tilsvarende gælder for personer, der flytter inden for et pastorat, og i den forbindelse vælger at bevare valgretten og valgbarheden i det tidligere bopælssogn.


3.8. Ændring eller tilbagetagelse

Ændring eller tilbagetagelse af en indleveret kandidatliste, jf. afsnit 3.2, kan ske, såfremt samtlige kandidater og stillere for listen skriftligt giver valgbestyrelsen meddelelse herom, inden listen bekendtgøres, jf. § 15 i lov om valg til menighedsråd og afsnit 3.12.


3.9. Listebetegnelse

Den først indgivne liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2 osv.

Indgives flere lister samtidig, sker nummereringen ved lodtrækning. En repræsentant for hver af listerne har adgang til at overvære lodtrækningen.

Stillerne for en kandidatliste kan over for valgbestyrelsen anmelde en listebetegnelse, som kandidatlisten skal betegnes med på stemmesedlerne. Anmeldelsen af en sådan listebetegnelse sker på formularen til anmeldelse af kandidatlister, jf. afsnit 3.3.

Kandidatlister må ikke være betegnet på anden måde end med det nummer, listen har fået tildelt, og med den anmeldte listebetegnelse.

Samtlige godkendte lister indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol.


Valg af samme listebetegnelse

Såfremt flere kandidatlister indgives med samme listebetegnelse, tilkommer listebetegnelsen den liste, der er indgivet først. Er listerne indgivet samtidig, foretages der lodtrækning. En repræsentant for hver af listerne har adgang til at overvære lodtrækningen. Stillerne for den liste, der ved lodtrækningen ikke opnår den anmeldte listebetegnelse, har adgang til sammen med de kandidater, der er opført på listen, at anmelde en ny listebetegnelse senest den 12. oktober 2004 kl. 19.00.


3.10. Listeforbund

Kandidatlister kan anmelde at ville støtte hinanden (listeforbund). Anmeldelse herom skal ske skriftligt senest den 12. oktober 2004 kl. 19.00 og skal endvidere være tiltrådt ved underskrift af samtlige kandidater og stillere på de lister, der indgår i listeforbundet.


Fuldmagt

Stillere og kandidater kan dog give skriftlig fuldmagt til en eller flere stillere til at anmelde listeforbund. Fuldmagten vedlægges anmeldelsen.


3.11. Indberetning til stiftsøvrigheden om de opstillede kandidater

Med henblik på at give interesserede let adgang til oplysninger om, hvem der er medlemmer af menighedsrådet, samt oplysning om, hvem der varetager en række enkeltmandsposter, offentliggøres der på Kirkeministeriets hjemmeside i Sogneportalen en fortegnelse med disse oplysninger.

Menighedsrådsfortegnelsen udarbejdes på baggrund af indberetning og indtastning af kandidaternes personnumre i KIS (Kirkeministeriets Informations System). Menighedsrådsfortegnelsen offentliggøres således, at personnumre og eventuelt beskyttede adresser ikke fremgår af listen.

For at sikre at oplysningerne om, hvem der er valgt til landets menighedsråd, er tilgængelige på hjemmesiden fra funktionsperiodens start, skal valgbestyrelsens formand senest den 14. oktober 2004 sende kopi af den eller de gyldige kandidatlister til stiftsøvrigheden.

Stiftsøvrigheden sørger herefter for indtastning i KIS af kandidaternes personnumre. Indtastningen skal ske for hver menighedsrådskreds. Såfremt der er indleveret flere gyldige kandidatlister i en menighedsrådskreds, skal der tillige ske registrering af det listenummer, kandidaten opstiller på. På grundlag af de indtastede personnumre overføres oplysninger om de enkelte kandidaters navne og adresser til KIS via Kirkeministeriets abonnement på CPR.

Stiftsøvrighedens indtastning skal være afsluttet senest den 9. november 2004.

Der henvises til § 1 i bekendtgørelse nr. 210 af 29. marts 2004 om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.


3.12. Bekendtgørelse af kandidatlister og anmeldte listeforbund

Kandidatlisterne samt oplysning om anmeldte listeforbund skal bekendtgøres senest den 19. oktober 2004.

Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navne og bopæl, samt om kandidaterne er sideordnet eller prioriteret opstillet. Herudover skal det fremgå, hvilke lister der har anmeldt listeforbund.

Bekendtgørelsen kan tidligst finde sted, når valgbestyrelsen har godkendt kandidatlisterne.

Valgbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske, fx ved opslag eller bekendtgørelse i kirkebladet. Bekendtgørelsen bør også ske i stedlige dagblade eller lokalaviser.


3.13. Aflysning af afstemning en

Er der ved udløbet af fristen for afhjælpning af mangler - dvs. den 12. oktober 2004 kl. 19.00 - kun indleveret én gyldig liste, skal det på en af valgbestyrelsen bestemt måde bekendtgøres, at afstemningen aflyses.

Valgbestyrelsen underretter listens kandidater om aflysning af afstemningen, og om hvem der er valgt til menighedsrådet. Den enkelte kandidat skal have oplyst det medlemsnummer, som vedkommende er valgt med, jf. lov om valg til menighedsråd § 22, stk. 2.

Valgbestyrelsen giver endvidere stillerne adgang til senest den 23. november 2004 at indlevere en særlig stedfortræderliste. På denne liste kan anføres en eller flere stedfortrædere for hver kandidat i en bestemt angiven rækkefølge (personlige stedfortrædere), ligesom samme person kan være stedfortræder for flere kandidater. Stillerne bør sørge for, at der er stedfortrædere til at sikre et fuldtalligt menighedsråd i hele funktionsperioden.


4. Valglister


4.1. Udarbejdelse af valglister

Forud for hvert valg skal valgbestyrelsen sørge for, at der udarbejdes en valgliste over vælgerne i menighedsrådskredsen.

Valglister skal kun udarbejdes i de menighedsrådskredse, hvor der er indgivet to eller flere gyldige kandidatlister, og afstemning derfor skal finde sted.

Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysninger i det centrale personregister (CPR). Valgbestyrelsen skal derfor sørge for bestilling af valgliste og valgkort. Blanketten til bestilling af valgliste og valgkort skal være provsten i hænde senest den 30. september 2004 kl. 12.00, jf. afsnit 4.2.1. Provsten videresender blanketten til folkeregistret.


4.2. Provstens underretning om afstemning

Valgbestyrelsen skal umiddelbart efter udløb af fristen for indlevering af kandidatlister og senest den 30. september 2004 kl. 12.00 underrette provsten om, hvorvidt afstemning skal finde sted, eller om der kun er modtaget en kandidatliste, således at afstemningen aflyses.

Indberetningen sker på blanketten ”Indberetning om antallet af kandidatlister”. Blanketten kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - eller fra IT-skrivebordet, ligesom blanketten kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Forlaget, Vesterport 3, 1., 8000 Århus C, tlf. nr. 87 32 21 44, fax 86 19 80 40, e-post: forlag@menighedsraad.dk.


4.2.1. Bestilling af valglister og valgkort

Såfremt afstemning skal finde sted, skal valgbestyrelsen også udfylde blanketten til bestilling af valgliste og valgkort. Blanketten kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - eller fra IT-skrivebordet, ligesom blanketten kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Forlaget, Vesterport 3, 1., 8000 Århus C, tlf. nr. 87 32 21 44, fax 86 19 80 40, e-post: forlag@menighedsraad.dk.

Denne blanket skal i udfyldt stand være provsten i hænde senest den 30. september 2004 kl. 12.00.

Blanketten skal indeholde oplysning om sognets CPR-kode.

Der udfyldes en særskilt bestillingsblanket for hvert sogn eller kirkedistrikt, også i tilfælde hvor flere sogne eller kirkedistrikter har fælles menighedsråd.

Hvis et sogn er delt mellem to kommuner, skal der udfyldes to blanketter. Ønskes der flere afstemningssteder, udfyldes en blanket for hvert af disse, jf. afsnit 2.3. og 4.3.

Såfremt valglisten vedrører et kirkedistrikt eller særskilt afstemningsområde, udfyldes den særlige kode hertil af folkeregistret.

Provsten videresender samme dag blanketten/blanketterne til folkeregistret i vedkommende kommune.


4.2.2. Provstens indberetning til Kirkeministeriet om afstemning

Provsten indtaster oplysninger om antal kandidatlister i den enkelte menighedsrådskreds i den database, der bruges til indberetning til Kirkeministeriet af, hvor der skal være afstemning.

Indtastningen skal være afsluttet senest den 30. september 2004 kl. 16.00.


4.3. Afstemningssted og -tid

Allerede ved bestilling af valgliste og valgkort skal det oplyses, hvor valghandlingen skal finde sted. Det er derfor nødvendigt, at valgbestyrelsen inden udløb af fristen for indlevering af kandidatlister har fastlagt stedet for valghandlingen og sikret sig, at stemmelokalet er til rådighed på valgdagen den 9. november 2004, jf. afsnit 2.3.


Flere afstemningssteder inden for et sogn

Såfremt valgbestyrelsen ønsker, at der skal være flere afstemningssteder inden for et sogn, skal folkeregistret snarest og senest 1. oktober 2004 underrettes herom, således at hvert afstemningsområde kan indrapporteres til CPR, jf. afsnit 2.3.


Afstemningstid

Afstemningstiden er i alle sogne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.


4.4. Valglisten

På valglisten er optaget medlemmer af folkekirken, som har bopæl i vedkommende menighedsrådskreds, og som senest den 9. november 2004 fylder 18 år.

Valglisten omfatter ikke valgmenighedsmedlemmer eller personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Valglisten består af en hovedvalgliste og en supplementsvalgliste.


4.4.1. Hovedvalglisten

På hovedvalglisten optages de vælgere, der senest den 22. oktober 2004 er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest denne dag har anmeldt tilflytning til kommunens folkeregister.

Valgbestyrelserne modtager senest den 1. november 2004 fra folkeregistret 1 sæt valglister ( hovedvalglisten ) og valgkort, der er udarbejdet på grundlag af oplysningerne i det centrale personregister (CPR).


4.4.2. Supplementsvalglisten

Senest den 4. november 2004 skal supplementsvalglisten samt tilhørende valgkort være valgbestyrelsen i hænde.

På supplementsvalglisten optages vælgere, der ikke er optaget på hovedvalglisten, og som senest 7. dagen før valget, dvs. den 2. november 2004, er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest denne dag har anmeldt tilflytning til kommunens folkeregister.

Ved flytning til menighedsrådskredsen efter denne frist mistes valgretten. Flytning inden for menighedsrådskredsen medfører ikke tab af valgret.

Der henvises til afsnit 4.7.


4.5. Sognebåndsløsere

En sognebåndsløser skal i forbindelse med sognebåndsløsningen vælge, om han/hun vil udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren bor, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat, jf. § 5, stk. 1 – 3, i lov om valg til menighedsråd. Det trufne valg er bindende, så længe sognebåndsløsningen består. Der henvises til bekendtgørelse nr. 58 af 24. januar 1992, som ændret ved bekendtgørelse nr. 572 af 21. juni 1996, om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd. Der henvises også til afsnit 5.2.

Sognebåndsløsere, der har valgt at udøve valgret i en menighedsrådskreds i sognebåndsløserpræstens pastorat, skal af valgbestyrelsen for denne kreds opføres på kredsens valgliste.

Valgbestyrelsen underretter valgbestyrelsen for sognebåndsløserens bopælssogn herom, således at sognebåndsløseren kan slettes af valglisten i bopælssognet.

Er sognebåndsløserens erklæring ikke valgbestyrelsen i hænde senest den 29. oktober 2004 kan sognebåndsløseren ikke optages på valglisten. I dette tilfælde underretter valgbestyrelsen sognebåndsløseren om, at erklæringen er modtaget for sent, og at sognebåndsløseren derfor ikke kan afgive stemme ved valget den 9. november 2004.

Om ophør af sognebåndsløsningen og konsekvenserne heraf for sognebåndsløserens udøvelse af valgret henvises til afsnit 5.2.


4.6. Parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat

Et medlem af folkekirken, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat, kan bevare sin valgret og valgbarhed i det tidligere bopælssogn, jf. lov om valg til menighedsråd § 5, stk. 4, nr. 2, og bekendtgørelse nr. 209 af 29. marts 2004 om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.

Beslutningen om at bevare de parlamentariske rettigheder i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har boet, skal træffes i forbindelse med flytningen.

Valgbestyrelsen i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet, skal have skriftlig meddelelse om beslutningen om fortsat at udøve de parlamentariske rettigheder i denne menighedsrådskreds. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om medlemmets navn, personnummer og adresse og skal være valgbestyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt til folkeregistret.

Valgbestyrelsen skal sørge for, at personer, der har valgt at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har boet, optages på valglisten for kredsen.

Valgbestyrelsen underretter bopælssognets valgbestyrelse herom, således at vedkommende kan slettes af valglisten i bopælssognet.

Er meddelelsen ikke valgbestyrelsen i hænde senest den 29. oktober 2004 kan vedkommende ikke optages på valglisten. I dette tilfælde underretter valgbestyrelsen den pågældende om, at erklæringen er modtaget for sent, og at vedkommende derfor ikke kan afgive stemme ved valget den 9. november 2004.

Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3.


4.7. Flytning

Vælgere, der senest den 22. oktober 2004 har anmeldt flytning inden for menighedsrådskredsen, er optaget på hovedvalglisten under den nye bopæl, jf. afsnit 4.4.1.

Vælgere, der flytter til menighedsrådskredsen efter den 2. november 2004 eller som anmelder tilflytning til kommunens folkeregister efter denne dato, kan ikke optages på valglisten. De pågældende kan derfor ikke stemme ved valget, jf. afsnit 4.4.2.

Vælgere, der er optaget på hovedvalglisten, men som i perioden fra dennes udfærdigelse til 2. november 2004 fortaber valgretten, skal slettes af hovedvalglisten. Til dette brug modtages en sletteliste fra folkeregistret.

Valgbestyrelsen skal endvidere til og med valgdagen berigtige valglisten, hvis den modtager meddelelse om flytning fra menighedsrådskredsen, dødsfald, værgemål med fratagelse af den retlige handleevne eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, samt udmeldelse af folkekirken.


4.8. Medlemskab af folkekirken

En person, der ikke er medlem af folkekirken på valgdagen den 9. november 2004, kan ikke afgive stemme ved valg til menighedsråd, jf. § 4, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.

Med hensyn til spørgsmål om medlemskab af folkekirken henvises til §§ 1 og 2 i lov nr. 352 af 6. juni 1991, som ændret ved lov nr. 941 af 20. december 1999, om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og ministeriets bekendtgørelse nr. 57 af 24. januar 1992 om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken. Valgbestyrelsen kan ikke slette personer af valglisten, medmindre det dokumenteres, at de står uden for folkekirken.

Valgbestyrelsen sletter en person af valglisten, når den modtager underretning fra den kirkebogsførende sognepræst i medlemmets bopælssogn om, at den pågældendes medlemskab er ophørt, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 57 af 24. januar 1992 om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken. Hvis medlemmet er henvist til en anden menighed eller har løst sognebånd, træffes beslutningen om medlemskabets ophør af henholdsvis præsten for denne menighed eller af sognebåndsløserpræsten.

En person, der i forbindelse med flytning mellem to menighedsrådskredse i samme pastorat har valgt at bevare de parlamentariske rettigheder i det hidtidige bopælssogn, skal underrette valgbestyrelsen om ophør af medlemskabet af folkekirken, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 209 af 29. marts 2004 om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat. Valgbestyrelsen sletter den pågældende af valglisten, jf. nævnte bekendtgørelses § 7.


4.9. Personer uden dansk indfødsret

Medlemmer af folkekirken, som ikke har dansk indfødsret, har kun valgret, hvis de har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valget og i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.


4.10. Døvemenigheder og Skt. Petri tyske menighed

Medlemmer af en døvemenighed og af Skt. Petri tyske menighed er - uanset om de har begæret sig optaget på valglisten for den pågældende menighed - optaget på valglisten i den menighedsrådskreds, i hvilken de bor, og er således berettiget til at afgive stemme såvel i bopælssognet som i døvemenigheden/Skt. Petri tyske menighed.


5. Henvist til bestemt menighed, sognebåndsløsere og parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat


5.1. Henvist til bestemt menighed

Personer, der i henhold til særlig bestemmelse er henvist til en bestemt menighed, for hvilken der er oprettet menighedsråd, kan, hvis de har bopæl i en anden menighedsrådskreds, vælge at udøve deres valgret i den menighedsrådskreds, hvortil de således er knyttet. Dette gælder for eksempel det til en garnison hørende militære personel med ægtefæller, såfremt der måtte være givet særlig bestemmelse om garnisonens kirkelige tilhørsforhold. Der henvises til afsnit 7.3.


5.2. Sognebåndsløsere

En sognebåndsløser kan vælge, om han eller hun vil udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren bor, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 58 af 24. januar 1992, som ændret ved bekendtgørelse nr. 572 af 21. juni 1996, om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning samt om sognebåndsløseres valgret til menighedsråd.

Hvis valgretten ønskes udøvet i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat, skal der i forbindelse med sognebåndsløsningens etablering gives meddelelse herom. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren tillige meddele, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgret ønskes udøvet, jf. bekendtgørelsen § 6, stk. 2.

Er sognebåndsløsningen etableret af forældremyndighedens indehaver, kan sognebåndsløseren, inden 3 måneder efter at vedkommende er fyldt 18 år, meddele sognebåndsløserpræsten, at valgretten ønskes udøvet i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren tillige meddele, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgret ønskes udøvet. Hvis meddelelse ikke gives, udøver sognebåndsløseren sin valgret i bopælssognet, jf. bekendtgørelsen § 6, stk. 3 og 4.


5.2.1. Sognebåndsløsningen opsiges

En præst kan opsige sognebåndsløsningen, såfremt der foreligger omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde præstens forpligtelser over for sognebåndsløseren, jf. § 11, stk. 2, i lov nr. 352 af 6. juni 1991, som ændret ved lov nr. 941 af 20. december 1999, om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. Opsigelsen skal ske skriftligt med 6 måneders varsel og skal være begrundet samt indeholde oplysning om klageadgang. Når opsigelsen af sognebåndsløsningen er endelig, sletter valgbestyrelsen sognebåndsløseren af valglisten og underretter valgbestyrelsen i bopælssognet herom.

Sognebåndsløseren optages herefter på valglisten i bopælssognet.

Der henvises til § 20 i bekendtgørelsen om sognebåndsløsning.


5.2.2. Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges. Sognebåndsløseren kan dog udsætte ophørstidspunktet, indtil en ny præst er ansat, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Forflyttes, dør eller afskediges sognebåndsløserpræsten så kort tid forud for menighedsrådsvalget, at ansættelse af en ny præst ikke kan forventes at finde sted inden valget, skal sognebåndsløseren senest den 29. oktober 2004 underrette valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds, hvis ophørstidspunktet for sognebåndsløsningen ønskes udsat. Modtager valgbestyrelsen ingen meddelelse herom, slettes sognebåndsløseren af valglisten, og bopælssognets valgbestyrelse underrettes herom, således at sognebåndsløseren kan optages på valglisten for dette sogn, jf. § 9, stk. 2, og § 20, stk. 2, i bekendtgørelsen.


5.2.3. Sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes/nedlægges

Ved genbesættelse af en ledig sognepræstestilling samt ved nedlæggelse af en sognepræstestilling skal valgbestyrelsen slette alle sognebåndsløsere til den tidligere sognepræst af valglisten, jf. § 10 og § 20, stk. 3, 1. pkt., i bekendtgørelsen.

Valgbestyrelsen underretter sognebåndsløserne om deres slettelse af valglisten og giver bopælssognenes menighedsråd (valgbestyrelser) underretning herom, hvorefter optagelse på valglisterne for disse menighedsrådskredse finder sted, jf. § 20, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, i bekendtgørelsen.


5.2.4. Sognebåndsløsers flytning

Sognebåndsløseren skal sørge for at underrette sognebåndsløserpræsten om flytning af bopæl, jf. § 11 i bekendtgørelsen. Sognebåndsløserpræsten orienterer herefter valgbestyrelsen, jf. § 17, stk. 2, i bekendtgørelsen.

Valgbestyrelsen underretter det nye bopælssogns valgbestyrelse om sognebåndsløserens valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgret.


5.2.5. Protokol om sognebåndsløsere

Valgbestyrelsen noterer oplysning om sognebåndsløseres navn, adresse, personnummer, valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgret, tidspunkt for optagelse eller slettelse af valglisten, og valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgret ved flytning i en særlig protokol, jf. § 18 i bekendtgørelsen.


5.2.6. Kontrol

Valgbestyrelserne opbevarer de modtagne blanketter og meddelelser med henblik på at sikre, at de pågældende vælgere kun kan være kandidater eller stillere i den menighedsrådskreds, hvor valgretten ønskes udøvet.


5.3. Parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat

Et medlem af folkekirken, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat, kan bevare sin valgret og valgbarhed i det tidligere bopælssogn, jf. lov om valg til menighedsråd § 5, stk. 4, nr. 2, og bekendtgørelse nr. 209 af 29. marts 2004 om valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.

Beslutningen om at bevare de parlamentariske rettigheder i det tidligere bopælssogn, skal træffes i forbindelse med flytningen, jf. afsnit 4.6.


5.3.1. Ændring af beslutning om udøvelse af valgret

Beslutningen om at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet, kan ændres ved medlemmets skriftlige underretning af valgbestyrelsen i den nævnte menighedsrådskreds. Adgangen til at udøve valgretten i den nævnte menighedsrådskreds ophører, når medlemmet flytter til et andet pastorat. Der henvises til § 2 i bekendtgørelsen.

Valgbestyrelsen sletter vedkommende af valglisten og underretter valgbestyrelsen i bopælssognet herom, jf. bekendtgørelsens § 5. Valgbestyrelsen i bopælssognet sørger for, at vedkommende optages på valglisten for dette sogn.


5.3.2. Flytning

Medlemmet er forpligtet til at orientere valgbestyrelsen i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves, om flytning af bopæl, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Ved flytning inden for pastoratet underretter valgbestyrelsen det nye bopælssogns valgbestyrelse om vedkommendes valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgretten. Valgbestyrelsen i det nye bopælssogn sørger for, at vedkommende slettes af valglisten. Der henvises til § 6 i bekendtgørelsen.


5.3.3. Protokol

Valgbestyrelsen skal føre en protokol med navn, personnummer og adresse på de personer, der udøver valgretten i menighedsrådskredsen uden at have bopæl i denne. Protokollen skal også indeholde oplysning om navn, personnummer og adresse på de personer, der bor i menighedsrådskredsen, men har valgt at udøve valgretten i en anden menighedsrådskreds, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Valgbestyrelsen kan vælge at indføre oplysningerne i den protokol, der føres over sognebåndsløsere, jf. afsnit 5.2.5.

Der henvises til § 4, stk. 1 – 2, i bekendtgørelsen.


5.3.4. Kontrol

Valgbestyrelserne opbevarer de modtagne meddelelser med henblik på at sikre, at de pågældende vælgere kun kan være kandidater eller stillere i den menighedsrådskreds, hvor valgretten ønskes udøvet.


5.4. Berigtigelse af valglister

Såfremt afstemning skal finde sted, må valgbestyrelsen foretage manuel berigtigelse af de modtagne valglister, da anmodninger om at udøve valgret et andet sted end i bopælssognet ikke kan registreres i CPR.


6. Præster

Præster har kun valgret i den menighedsrådskreds, hvor de er ansat. Præster, der er ansat i flere menighedsrådskredse, skal inden den 14. september 2004 vælge, i hvilken kreds de vil udøve deres valgret.

Valgbestyrelsen i den menighedsrådskreds, hvori præsten er ansat, skal derfor optage præsten på valglisten og give valgbestyrelsen i præstens bopælskreds meddelelse herom, således at præsten kan slettes af valglisten i bopælskredsen.

Såfremt en præst er ansat i flere menighedsrådskredse, påhviler det de pågældende valgbestyrelser senest den 14. september 2004 at træffe aftale med præsten om, på hvilken valgliste optagelse skal ske.


7. Valgkort


7.1. Udsendelse af valgkort fra folkeregistret

Samtidig med valglisterne, jf. afsnit 4.4., sender folkeregistret valgkort til valgbestyrelserne for de vælgere, der er opført på valglisterne. Senest den 1. november 2004 vil valgbestyrelsen således modtage valgkort til de vælgere, der er optaget på hovedvalglisten. Valgkort til vælgere på supplementsvalglisten vil være valgbestyrelsen i hænde senest den 4. november 2004.


7.2. Kontrol/udsendelse

Valgbestyrelserne kontrollerer valgkortene, inden de sendes til vælgerne.

Valgbestyrelserne bør sikre sig det fornødne antal blanke valgkort til brug bl. a. for sognebåndsløsere.

Valgbestyrelserne skal senest den 2. november 2004 aflevere valgkortene vedrørende hovedvalglisten på vedkommende postkontor. Porto skal betales samtidig. Valgkortene må derfor ikke lægges i en postkasse. Med henblik på at sikre hurtig udbringning skal valgkortene sendes som breve (A post) og ikke som økonomibreve (B post). Valgbestyrelserne skal orientere postkontoret om udsendelsen og dennes omfang i god tid før aflevering til postbesørgelse.

Valgkort til vælgere på supplementsvalglisten sendes, så snart de modtages.


7.3. Personer henvist til en bestemt menighed, sognebåndsløsere m.v.

For så vidt angår vælgere, der er henvist til en bestemt menighed, og som har anmodet om at blive overført til valglisten for den menighed, foretager valgbestyrelsen for den pågældende menighedsrådskreds manuel udskrivning af valgkort med navne og adresser på disse vælgere.

Såfremt en vælger i medfør af nævnte regler har anmodet om at blive overført til valglisten i en anden menighedsrådskreds, og denne anmodning er imødekommet, makulerer valgbestyrelsen på bopælsstedet det modtagne valgkort, og den pågældende slettes af valglisten.

Tilsvarende gælder for sognebåndsløsere og for personer, der ved flytning mellem to menighedsrådskredse i samme pastorat har valgt at have parlamentariske rettigheder et andet sted end bopælssognet.


8. Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort


8.1. Bekendtgørelse

Senest den 30. oktober 2004 bekendtgør valgbestyrelsen i de stedlige dagblade eller lokalaviser, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne. Bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke modtager valgkort, samt personer, som fejlagtigt modtager valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold, om at gøre indsigelse til valgbestyrelsen.


8.2. Indsigelser

Valgbestyrelsen skal behandle eventuelle indsigelser hurtigst muligt. Såfremt indsigelsen tages til følge, foretages rettelse i valglisten, og der udsendes om nødvendigt nyt valgkort.

Rettelser i valglisten kan foretages til og med valgdagen.

Valgbestyrelsen indfører indkomne klager, og hvad der passerer i anledning af disse, i menighedsrådets beslutningsprotokol.


9. Stemmesedler – stemmelokaler


9.1. Stemmesedler

Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen de nødvendige stemmesedler.

Stemmesedlen skal i tydeligt tryk indeholde betegnelserne »kandidatliste nr. 1« og eventuel listebetegnelse, »kandidatliste nr. 2« og eventuel listebetegnelse osv. efter det antal lister, der er godkendt. Betegnelsen for hver af listerne skal stå i en linie for sig. Adskilt fra listebetegnelsen ved en streg anføres - under hinanden i mindre tryk og indbyrdes adskilt ved en streg - navnene på kandidaterne i den rækkefølge, stillerne har bestemt.


9.2. Prioriteret rækkefølge / sideordnet opstilling

Hvis kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge, skal der umiddelbart til venstre for navnene (helt til venstre ved stemmesedlens kant) anføres det nummer (arabertal), som kandidaten er opført med på kandidatlisten, efterfulgt af et punktum.

Hvis kandidaterne er sideordnet opstillet, må der ikke anføres numre ud for kandidaterne.


9.3. Forveksling - kaldenavn

Hvis der efter valgbestyrelsens skøn kan ske forveksling af kandidaternes navne, skal der på stemmesedlen foruden navn trykkes en kortfattet betegnelse som fx stilling eller bopæl for de kandidater, hvis navne kan forveksles. Såfremt en kandidat er kendt under et kaldenavn, kan dette anføres på stemmesedlen i en parentes efter vedkommendes borgerlige navn.


9.4. Udformning - i øvrigt

Hver kandidatliste skal være adskilt fra de øvrige lister ved en tyk streg. Øverst på stemmesedlen anføres årstallet for valget, og i stemmesedlens øverste højre hjørne i småt tryk anføres betegnelsen for menighedsrådskredsen.

Stemmesedlerne skal ved knæk være til at sammenfolde, således at ingen ved sedlernes aflevering kan se, hvorledes der er stemt.


9.5. Stemmekasser - stemmerum

Valgbestyrelsen skal sørge for, at der i stemmelokalet findes det nødvendige antal stemmekasser, i hvilke stemmesedlerne skal nedlægges. Stemmekasserne skal være til at aflåse eller forsegle og således indrettet, at ingen stemmeseddel kan udtages, uden at kasserne åbnes.

I stemmelokalet skal der være opstillet afsondrede stemmerum med det fornødne udstyr til stemmeafgivning (skriveplade, blyant eller andet egnet skriveredskab).

Stemmekasser og stemmerum samt eventuelt andet materiel vil kunne lånes hos kommunalbestyrelsen.


10. Afstemning

Afstemningstiden er i alle sogne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Valgbestyrelsen skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Der må således ikke uddeles propagandamateriale eller ophænges valgpropaganda på afstemningsstedet (stemmelokalet, gange, trapper, gårdsplads m.v.).


10.1. Valghandlingens åbning

Valghandlingen åbnes kl. 9.00 af valgbestyrelsens formand eller ved dennes forfald af et medlem af valgbestyrelsen, der oplæser de godkendte kandidatlister og navnene på stillerne og meddeler nummer og listebetegnelse for hver liste, samt mellem hvilke lister, der eventuelt er indgået listeforbund. På passende steder og i passende antal i eller uden for stemmelokalet ophænges trykte eller tydeligt skrevne kandidatlister med angivelse af stillernes navne og af eventuelle listeforbund samt - foroven på listen - tydelig angivelse af nummer og listebetegnelse.

Valgbestyrelsens formand, eller den der åbner valghandlingen, fordeler derefter valglisterne, stemmesedlerne og stemmekasserne mellem valgbestyrelsens medlemmer og medhjælpere.

Inden den første stemmeseddel lægges i en stemmekasse, åbner stemmemodtageren kassen og viser de tilstedeværende, at den er tom, hvorpå den straks i de tilstedeværendes påsyn lukkes og aflåses. Nøglen afleveres til valgbestyrelsens formand.


10.2. Valglisten

De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har bopæl i menighedsrådskredsen eller ikke længere er medlemmer af folkekirken, kan ikke afgive stemme, jf. lov om valg til menighedsråd § 4, stk. 2.


10.3. Valgkort

Besiddelse af et valgkort er ikke nogen betingelse for at afgive stemme, hvis vælgeren på anden måde kan godtgøre sin identitet og valgret.


10.4. Stemmeafgivning

Stemmeafgivning ordnes således: Et af valgbestyrelsens medlemmer eller en af medhjælperne modtager valgkort, konstaterer vælgerens identitet og afkrydser valglisten, hvorefter en anden udleverer stemmesedlen. En tredje medhjælper har stemmekassen. Stemmesedlen må ikke være sammenfoldet ved udleveringen.

Vælgerne betjenes i den rækkefølge, hvori de møder.

Efter at have modtaget stemmesedlen skal vælgeren straks gå ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til stede, jf. dog afsnit 10.5. Stemmeafgivningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelsen eller ud for navnet på den kandidat, som ønskes valgt. Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvorledes der er stemt, og nedlægger den i stemmekassen.


Forkert afmærkning på stemmesedlen

Er en vælger uforvarende kommet til at afmærke sin stemmeseddel forkert eller makulere den, skal der være adgang til - mod aflevering af stemmesedlen, der tages i forvaring af valgbestyrelsen - at få udleveret en ny stemmeseddel.


10.5. Blinde/svagsynede og bevægelseshæmmede

Hvis blinde eller svagsynede vælgere ønsker hjælp til afstemningen, skal bistand ydes enten af en af vælgeren udpeget person eller af to af valgbestyrelsen udpegede vælgere. Vælgere, der på grund af manglende førlighed ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil kunne stemme umiddelbart uden for lokalet under overværelse af to personer, der medvirker ved valget, jf. afsnit 10.4.

De, der yder bistand, må ikke røbe, hvorledes vælgeren har stemt.


10.6. Afslutning

Afstemningen slutter, når der kl. 20.00 ikke melder sig vælgere for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring hertil af valgbestyrelsens formand, eller ved dennes forfald et andet medlem af valgbestyrelsen.

Når stemmeafgivningen er ophørt, underskriver hver valglistefører sin valgliste.

De ikke udleverede stemmesedler og eventuelle ved ombytning tilbageleverede stemmesedler, valglisterne, de modtagne valgkort og stemmekasserne tages i forvaring af valgbestyrelsens formand, og stemmeoptællingen kan begynde.

Ved flere afstemningssteder skal alt stemmemateriale samles på ét afstemningssted, før optællingen kan begynde.


11. Brevstemmer - stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel


11.1. Stemmeberettigede

Berettigede til at stemme pr. brev er vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.


11.2. Folkeregistret

Folkeregistrene yder bistand ved brevstemmeafgivningen.


Sted

Afstemning kan finde sted på folkeregistret i den kommune, hvor vælgeren bor, samt på et hvilket som helst andet folkeregister her i landet samt på folkeregistrene i Grønland og på Færøerne.


Legitimation

Vælgeren skal forinden stemmeafgivningen forevise fornøden legitimation.


11.3. Tidsrum

Stemmeafgivning pr. brev kan finde sted i de sidste tre uger før valgets afholdelse, dog senest tredje sidste hverdag før valgdagen. Da valgdagen er tirsdag den 9. november 2004, kan stemmeafgivning finde sted fra den 19. oktober 2004 til og med den 5. november 2004.


11.4. Stemmeafgivning

Stemmeafgivning sker ved indsendelse af brevstemme til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Vælgeren må selv skaffe sig oplysning om de kandidater, der er opstillet i den pågældende menighedsrådskreds.


11.5. Stemmemateriale

Ved stemmeafgivning skal anvendes stemmemateriale, der er fremstillet af Kirkeministeriet, jf. afsnit 11.7. Dette materiale, der består af en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert, udleveres af stemmemodtageren.


Kontrol

Stemmemodtageren skal ikke undersøge, om den pågældende er stemmeberettiget, idet kontrollen med, at de brevstemmende er opført på valglisten, foretages efterfølgende af valgbestyrelsen i vedkommende menighedsrådskreds, ligesom kontrollen med, at en person ikke kan stemme flere gange, sker efterfølgende.


11.6. Afstemning

Straks efter modtagelsen af stemmematerialet skal afstemningen foretages. Vælgeren skal have adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

På stemmesedlen anfører vælgeren enten navnet på en af de opstillede kandidater eller betegnelsen på den kandidatliste, vedkommende vil stemme på.

Når stemmesedlen er udfyldt, lægger vælgeren sedlen i den tilhørende konvolut, som tilklæbes. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer følgebrevet.

Følgebrevet og konvolutten med stemmeseddel lægges i yderkuverten, der tilklæbes af vælgeren og adresseres til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten. På yderkuverten skal desuden angives vælgerens navn og adresse. Brevstemmen afleveres herefter til stemmemodtageren.


Stemmemodtagerens kontrol

Stemmemodtageren kontrollerer, at yderkuvert og følgebrev er udfyldt, og attesterer følgebrevet. Stemmemodtageren skal sørge for, at stemmematerialet snarest sendes til vedkommende menighedsråd.


11.7. Rekvisition af stemmemateriale

Materiale til brevstemmeafgivning kan rekvireres hos Lyreco Danmark A/S, Fabriksparken 54-56, 2600 Glostrup, tlf. nr. 70 10 05 00, fax 70 10 05 01, e-post: lyreco@lyreco.dk.

Folkeregistrene skal sørge for, at den fornødne beholdning af brevstemmemateriale er til stede, når brevstemmeafgivningen på folkeregistret kan gå i gang fra og med den 19. oktober 2004.


12. Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.


12.1. Folkeregistrets bistand

Afstemningen holdes ved folkeregistrets foranstaltning efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse.

Senest dagen før brevstemmeafgivningen kan påbegyndes, dvs. senest den 18. oktober 2004, henvender folkeregistret sig til de enkelte sygehuses/institutioners ledelse for at få oplyst, om der er vælgere, som må antages at opfylde betingelserne for at afgive stemme og i bekræftende fald, hvornår afstemning mest praktisk kan finde sted. Folkeregistret giver snarest efter, at svar er modtaget, meddelelse om dato og klokkeslæt for, hvornår en repræsentant fra folkeregistret vil komme til stede for som stemmemodtager at gennemføre afstemningen. Afstemningen bør så vidt muligt foretages i løbet af én dag for hver enkelt institution.

Stemmemodtageren skal være ledsaget af en af folkeregistrets leder udpeget person, således at bistand ved stemmeafgivningen til fx blinde eller svagsynede vælgere kan ydes. Det må sikres, at vælgeren har adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

Adgang til at afgive stemme har kun patienterne og beboerne. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på sygehuset eller institutionen. Det er en betingelse, at de pågældende er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i den menighedsrådskreds, hvor de er optaget på valglisten, eller er forhindret i at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter de almindelige regler.

Afgørelsen af, om en person opfylder betingelserne for at afgive stemme på institutionen, træffes af folkeregistrets repræsentant.

De enkelte institutioner må drage omsorg for, at patienterne eller beboerne bliver gjort bekendt med adgangen til at afgive stemme.


12.2. Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, boformer m.v., kan brevstemme i institutionen, boformen m.v.:

1) Sygehuse.

2) Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service.

3) Boformer for voksne tilvejebragt af amtskommunen efter reglerne i lov om social service til længerevarende eller midlertidigt ophold til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har særlige behov, og boformer for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, samt opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen efter reglerne i nævnte lov giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.

Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i de nævnte boformer i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning i de nævnte opholdssteder.

4) Almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i ældreboliger i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.

Der henvises til § 26, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd.


12.3. Valgets gennemførelse

Folkeregistret afgør, om en person opfylder betingelserne for at stemme i institutionen, boformen m.v.

Valgbestyrelserne i de menighedsrådskredse, hvor der skal være afstemningsvalg, må snarest efter 12. oktober 2004 underrette kommunalbestyrelsen om valget, således at kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med valgbestyrelsen om, hvorledes brevstemmeafgivning på de i lov om valg til menighedsråd § 26, stk. 2, nr. 3 og nr. 4, nævnte boformer, opholdssteder og ældreboliger (afsnit 12.2.) skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen underretter institutionerne, boformerne m. v. om aftalen med valgbestyrelsen og gennemfører afstemningen.


12.4. Stemmelokale

Stemmeafgivningen bør så vidt muligt finde sted i et særligt stemmelokale i den bebyggelse, hvori de ovennævnte institutioner og boformer m.v. indgår, således at stemmeafgivning i vælgerens hjem kun finder sted i de tilfælde, hvor vælgeren ikke kan stemme andre steder. Det må sikres, at vælgerne har adgang til ugenert at stemme. Dette gælder også, såfremt afstemning finder sted i hjemmet.


13. Stemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse


13.1. Stemmeberettigede

Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan afgive brevstemme på institutionen.

Adgangen til at stemme tilkommer ikke alene domfældte, men også anholdte og varetægtsarrestanter. Det ansatte personale kan ikke stemme på institutionen.


13.2. Stemmemodtagere

Stemmeafgivningen skal ske over for institutionens leder eller en af denne udpeget overordnet funktionær.

Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for afstemningen og må drage omsorg for, at alle indsatte bliver gjort bekendt med adgangen til at stemme.


13.3. Stemmelokale

Inden for afstemningsperioden vil afstemningen på den enkelte institution kunne tilrettelægges således, at der på en bestemt dag gives de indsatte adgang til at komme til stede i et særligt stemmelokale.

Såfremt forholdene taler derfor, kan stemmeafgivningen endvidere finde sted i den indsattes opholdsrum.


14. Stemmeafgivning på afsides beliggende øer


14.1. Stemmeberettigede

Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet til at være stemmemodtager.


14.2. Stemmemodtagere

Det kan være hensigtsmæssigt at udpege to stemmemodtagere, således at der om nødvendigt kan ydes bistand ved stemmeafgivningen. Disse stemmemodtagere vil også kunne medvirke som stemmemodtagere ved stemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit 16.

Personer, som skal virke som stemmemodtagere, skal opfylde betingelserne for valgret til menighedsråd.


15. Stemmeafgivning på danske skibe og havanlæg


15.1. Stemmeberettigede

Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan brevstemme på vedkommende skib eller havanlæg.

Ved »danske skibe« forstås skibe, der er registreret med hjemsted her i landet. Det er kun skibets besætning, der kan stemme om bord. Besætninger på færger og rutebåde med daglig afgang til udlandet kan ikke stemme om bord.


15.2. Stemmeafgivning

Stemmeafgivning skal ske hos skibsføreren, henholdsvis chefen for havanlægget, der er ansvarlig for afstemningen, og som bør drage omsorg for, at besætningen bliver gjort bekendt med muligheden for at afgive stemme.


15.3. Stemmemateriale

Ved stemmeafgivningen kan anvendes det stemmemateriale, som Indenrigsministeriet har ladet fremstille til brug for offentlige valg, når det ved påtegning på følgebrevet og omslaget anføres, at stemmeafgivning vedrører menighedsrådsvalg.

Vælgeren adresserer brevstemmen til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten.


16. Stemmeafgivning i hjemmet


16.1. Stemmeberettigede

Adgangen til at afgive stemme pr. brev i hjemmet omfatter vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.


16.2. Opholdssted

Det er ikke en betingelse, at vælgeren opholder sig på den adresse, hvor vedkommende ifølge folkeregistret har fast bopæl. Vælgere vil således kunne afgive brevstemme på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at opholdsstedet har karakter af vælgerens »hjem«, hvorfor vælgere, der midlertidigt opholder sig på et hotel, ikke vil kunne begære at afgive stemme der.


Institutioner

Vælgere, der har mulighed for at stemme på de i afsnit 12 nævnte institutioner, boformer m. m. kan ikke i stedet vælge at afgive brevstemme i hjemmet.


16.3. Begæring

Begæring om at afgive stemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest 12. dagen før valgdagen - dvs. 28. oktober 2004 - og kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen - dvs. 12. oktober 2004. Begæringen skal underskrives af vælgeren med dato, fulde navn, personnummer og adresse, samt af en myndig person, der attesterer, at vedkommende kender vælgeren, og at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne indfinde sig på afstemningsstedet på valgdagen.

Anmodningen skal indgives på et særligt ansøgningsskema (begæringsblanket), der udleveres af folkeregistret, og som folkeregistreret kan rekvirere hos Lyreco Danmark A/S, Fabriksparken 54-56, 2600 Glostrup, tlf. nr. 70 10 05 00, fax 70 10 05 01, e-post: lyreco@lyreco.dk.


16.4. Afstemningens foretagelse

Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af to repræsentanter for folkeregistret.


16.5. Fejl

Mangler underskrift eller attestation, eller er begæringen i øvrigt behæftet med fejl, der ikke uden videre kan rettes af folkeregistret, skal vælgeren skriftligt underrettes om, at begæringen skal berigtiges, før den kan tages i betragtning. Kan fejlen umiddelbart rettes af folkeregistret (forkert fødselsdato eller -år, unøjagtig adresseangivelse o. lign.), kan folkeregistret berigtige begæringen.


16.6. Tidspunkt

Folkeregistret skal i det omfang, det er praktisk muligt, underrette vælgerne om dato og omtrentligt klokkeslæt for, hvornår stemmeafgivningen skal finde sted.

Folkeregistret er ikke forpligtet til at opsøge en vælger mere end én gang, men især i de tilfælde, hvor besøget er aflagt, uden at vælgeren i forvejen er orienteret herom, vil det være ønskeligt, om vælgeren kan aflægges et nyt besøg.


16.7. Nyt opholdssted

Meddeler vælgeren efter udløbet af fristen for begæringens indsendelse, at vedkommende har skiftet opholdssted, har folkeregistret ikke pligt til at opsøge vedkommende på det nye opholdssted.


16.8. Forgæves besøg

I de tilfælde, hvor stemmemodtagerne aflægger forgæves besøg, skal de lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for besøgets aflæggelse.

Blandt andet af hensyn til behandlingen af eventuelle klager er det nødvendigt, at der føres nøjagtig optegnelse over alle relevante begivenheder. Det nøjagtige tidspunkt for begæringens modtagelse og tidspunktet for et besøg bør noteres på begæringen eller på en kopi af denne. Endvidere bør det noteres, om der har gjort sig særlige forhold gældende i forbindelse med stemmeafgivningen.


16.9. Folkeregistrets ansvar

Ansvaret for afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler folkeregistret.


17. Brevstemmemateriale


17.1. Stemmemateriale

Det nødvendige stemmemateriale - stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert - tilvejebringes ved Kirkeministeriets foranstaltning. Materialet rekvireres hos Lyreco, jf. afsnit 11.7.

Det bemærkes, at begæringsblanket til afstemning i hjemmet skal rekvireres fra folkeregistret, jf. afsnit 16.3.


17.2. Menighedsrådets modtagelse af brevstemmer

Menighedsrådet nummererer de modtagne yderkuverter og opfører afsenderens navn og adresse samt tidspunktet for modtagelsen på en særlig fortegnelse. Kuverterne sendes uåbnede til valgbestyrelsen og skal være valgbestyrelsen i hænde inden afstemningens begyndelse.


Åbning af brevstemmer

Valgbestyrelsen åbner de modtagne yderkuverter, inden afstemningen begynder, og undersøger i hvert enkelt tilfælde, om afsenderen er opført på valglisten. I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på valglisten.


17.3. Rettidigt modtagne brevstemmer, der skal lades ude af betragtning

Viser det sig, at den pågældende ikke er stemmeberettiget, eller oplyses det, at vedkommende inden valgdagen er afgået ved døden, lægges den uåbnede konvolut tillige med følgebrevet på ny ind i yderkuverten og kommer ikke i betragtning. Det samme gælder, når yderkuverten, følgebrevet eller konvolutten giver grund til at antage, at de ikke hører til det af Kirkeministeriet udsendte materiale, eller der ved brevstemmens udfyldelse, attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gjort som foreskrevet.


17.4. Opbevaring af brevstemmerne

De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares sammen med det tilhørende følgebrev og yderkuvert, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne nedlægges derefter i en stemmekasse og blandes med de øvrige stemmesedler og åbnes først ved optællingen.


17.5. Vælgere, der har brevstemt

En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved afstemningen på valgdagen.


17.6. For sent modtagne brevstemmer

Brevstemmer, der modtages af valgbestyrelsen efter afstemningens begyndelse, henlægges uåbnede og kommer ikke i betragtning.


18. Stemmeoptællingen


18.1. Optællingsmåde

Optællingen foretages af valgbestyrelsen og er offentlig i det omfang, pladshensyn gør det muligt.

Optællingen sker på følgende måde:

Stemmesedlerne udtages af stemmekasserne, blandes og fordeles mellem optællerne, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme kandidatliste samles i bunker for sig.

Derefter optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hver af kandidatlisterne.


18.2. Kryds på stemmesedlen

En stemme er afgivet for den liste, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Ved et kryds forstås et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+). Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds.

En stemmeseddel anses for gyldig, selvom der på stemmesedlen er sat to eller tre kryds, når blot disse kryds er anbragt indenfor samme kandidatlistes felt.

Det betyder, at en stemmeseddel, der er afkrydset ud for to eller tre kandidatnavne på samme liste, anses for en gyldig listestemme.


18.3. Ugyldige stemmer

Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side.

Valgbestyrelsen afgør derpå, om de tvivlsomme stemmesedler skal anses for ugyldige eller ej. En stemmeseddel er ugyldig:

1) når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er udleveret og afkrydset på valgstedet,

2) når det ikke med sikkerhed fremgår, på hvilken liste vælgeren har villet stemme,

3) når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, fx forskellige skriftfarver, der giver stemmesedlen et særpræg,

4) når stemmesedlen er blank, eller

5) når stemmesedlen er iturevet.


19. Mandatfordelingen

Den endelige opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen samme dag, som stemmeoptællingen har fundet sted.


19.1. Antal kandidater pr. liste

Først bestemmes, hvor mange kandidater der skal vælges fra hver kandidatliste. Har listeforbund været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, der har indgået listeforbund. Det for hver kandidatliste eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, osv., indtil hvert stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan ventes at tilfalde vedkommende kandidatliste eller listeforbund. Den største af de fremkomne kvotienter giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 2, og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og listeforbund. Er kvotienterne lige store, gør lodtrækning udslaget. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsens formand i de tilstedeværendes påsyn.


19.2. Fordeling af mandater ved listeforbund

Det antal mandater, der er tilfaldet et listeforbund, deles mellem de kandidatlister, forbundet består af, ved benyttelse af samme fremgangsmåde.


Eksempler

Til belysning af fremgangsmåden anføres følgende eksempler:


Eksempel 1:

Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er ikke indgået listeforbund. Der skal vælges 9 kandidater.

Valgresultatet er følgende:

Liste 1: 255 stemmer

Liste 2: 172 stemmer

Liste 3: 100 stemmer

Liste 4: 180 stemmer


Mandatfordeling foretages således:

 

Liste 1

255

Liste 2

172

Liste 3

100

Liste 4

180

Divisor 1

255

(1)

172

(3)

100

(5)

180

(2)

Divisor 2

127 1/2

(4)

86

(7)

50

 

90

(6)

Divisor 3

85

(8)

57 1/3

 

33 1/3

 

60

 

Divisor 4

63 3/4

(9)

 

 

 

 

 

 

Divisor 5

51

 

 

 

 

 

 

 

Liste 1, 2, 3 og 4 får således valgt henholdsvis 4, 2, 1 og 2 kandidater.


Eksempel 2:

Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er listeforbund mellem listerne 3 og 4. Der skal vælges 9 kandidater, og stemmeoptællingen udviser samme resultat som i eksempel 1.


Mandatfordelingen foretages således:

 

Liste 1

Liste 2

Liste 3 + 4

Divisor 1

255

(2)

172

(3)

280

(1)

Divisor 2

127 1/2

(5)

86

(7)

140

(4)

Divisor 3

85

(8)

57 1/3

 

93 1/3

(6)

Divisor 4

63 3/4

 

 

 

70

(9)

Divisor 5

51

 

 

 

56

 

Liste 1 får i dette tilfælde kun valgt 3 kandidater, liste 2 får stadig 2, mens listeforbundet mellem liste 3 og 4 opnår i alt 4 mandater, altså 1 mandat mere, end listerne kunne opnå tilsammen uden listeforbund. De sidstnævnte 4 mandater fordeles mellem listerne 3 og 4 på tilsvarende måde:

 

Liste 3

Liste 4

Divisor 1

100

(2)

180

(1)

Divisor 2

50

 

90

(3)

Divisor 3

 

 

60

(4)

Divisor 4

 

 

45

 

Liste 3 får således valgt 1 kandidat, og liste 4 får valgt 3 kandidater.


20. Udvælgelse af medlemmer og stedfortrædere


20.1. Optælling af stemmer

Når det på denne måde er opgjort, hvor mange medlemmer der skal vælges fra hver kandidatliste, bestemmes det, hvilke af listens kandidater der skal erklæres for valgte, og hvilke der skal være stedfortrædere.

Først optælles, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fået (personlige stemmer), og hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet på listen (listestemmer).


20.2. Sideordnet opstilling

Er kandidaterne sideordnet opstillet, tilfalder listens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Antallet af listestemmer har således kun betydning ved tildelingen af det antal mandater, der tilkommer listen. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.


Eksempel:

På en kandidatliste med 10 kandidater er afgivet i alt 255 stemmer, der fordeler sig med 210 personlige stemmer og 45 listestemmer. Listen har fået 4 mandater.

Stillerne har bestemt, at kandidaterne er opstillet sideordnet, dvs. at kun de personlige stemmer medregnes ved kandidatudvælgelse.

Kandidater

Personlige stemmer

Valgte med nr.

Stedfortrædere
med nr.

AA

21

 

nr. 2

BB

22

(evt. nr. 4)*

(evt. nr. 1)*

CC

6

 

(evt. nr. 3-4)**

DD

36

nr. 3

 

EE

1

 

nr. 6

FF

6

 

(evt. nr. 3-4)**

GG

39

nr. 2

 

HH

54

nr. 1

 

JJ

22

(evt. nr. 4)*

(evt. nr. 1)*

KK

3

 

nr. 5

 

 

 

 

 

210

4

6

* Det afgøres ved lodtrækning mellem kandidaterne BB og JJ, hvem af dem der skal være medlem nr. 4 og hvem af dem stedfortræder nr. 1.

Det afgøres ved lodtrækning mellem kandidaterne CC og FF, hvem af dem der skal være stedfortræder nr. 3 og hvem af dem stedfortræder nr. 4.


20.3. Prioriteret opstilling

Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, udregnes for hver kandidatliste det fordelingstal, der skal lægges til grund ved kandidaternes udvælgelse af listen. Tallet udregnes ved at dividere antallet af samtlige for kandidatlisten afgivne stemmer (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) med et tal, der er én større end det antal mandater, der er tilfaldet listen.

Det fremkomne tal forhøjes til det nærmeste hele tal - også hvis det allerede er et helt tal - og det herefter fremkomne tal er fordelingstallet for den pågældende kandidatliste.

Har en liste således i alt fået 447 stemmer og 5 mandater, divideres 5 + 1 op i 447, hvilket giver 74 1/2, der forhøjet til nærmest følgende hele tal giver fordelingstallet 75.

For hver kandidatliste fordeles listestemmerne til listens kandidater på følgende måde: Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den kandidat, der er opført som nr. 1 på kandidatlisten, uden at fordelingstallet er nået, lægges så mange listestemmer, at fordelingstallet nås. De listestemmer, der herefter bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde for de øvrige kandidaters vedkommende, indtil samtlige listestemmer er fordelt. Herefter erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet ved personlige stemmer alene eller ved tillæg af listestemmer, for valgte i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. Opnås det ikke på denne måde at få valgt hele det antal kandidater, der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen.


Eksempel:

På en kandidatliste med 10 kandidater er afgivet i alt 255 stemmer, der fordeler sig med 210 personlige stemmer og 45 listestemmer. Listen har fået 4 mandater, og listens fordelingstal er 255 (samtlige stemmer) divideret med 5 (4 mandater + 1) = 51 forhøjet til 52. De personlige stemmer samt fordelingen af listestemmerne er som anført nedenfor. Stillerne har bestemt, at kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge :

Kandidater

Personlige stemmer

Listestemmer

Stemmer i alt

Valgte
med nr.

Stedfortrædere
med nr.

1. AA

21

31

52

nr. 1

 

2. BB

22

14

36

nr. 4

 

3. CC

6

 

6

 

nr. 3

4. DD

36

 

36

 

nr. 1

5. EE

1

 

1

 

nr. 6

6. FF

6

 

6

 

nr. 4

7. GG

39

 

39

nr. 3

 

8. HH

54

 

54

nr. 2

 

9. JJ

22

 

22

 

nr. 2

10. KK

3

 

3

 

nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

210

45

255

4

6

Selvom HH har flere personlige stemmer end fordelingstallet, bliver AA først valgt, fordi AA står øverst på kandidatlisten, og fordi fordelingstallet er opnået ved personlige stemmer og listestemmer.


Samme stemmetal

Har to kandidater opnået samme stemmetal og kan kun én opnå valg, erklæres den kandidat, der står først i rækkefølgen på kandidatlisten, for valgt. Derfor bliver BB valgt som nr. 4, og DD bliver stedfortræder nr. 1.


20.4. Udtømte kandidatlister / overførsel af mandater

Er der tilfaldet en kandidatliste flere mandater end det antal kandidater, der er opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater til den kandidatliste, som den udtømte liste har anmeldt listeforbund med. Hvis den udtømte kandidatliste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder mandatet/mandaterne den eller de kandidatliste(r), der ifølge den foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandat. Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre lister, overføres mandatet til den af de øvrige kandidatlister, der efter stemmetal har nærmest krav på det.


20.5. Stedfortrædere

De ikke valgte kandidater betragtes som stedfortrædere for de valgte på samme liste.

Rækkefølgen blandt stedfortrædere bestemmes ved sideordnet opstilling af antallet af personlige stemmer. Ved prioriteret opstilling bestemmes rækkefølgen ved summen af personlige stemmer og eventuelle resterende listestemmer.

Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved sideordnet opstilling ved lodtrækning og ved prioriteret opstilling ved placering på listen.


20.6. Vejledning

Valgbestyrelserne kan indhente vejledning hos bispekontoret om beregningen af mandatfordelingen. Vejledning kan også fås hos Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.


21. Indberetning om valget


21.1. Tilførsel til beslutningsprotokollen

Når valget er endeligt opgjort, tilfører formanden for valgbestyrelsen menighedsrådets beslutningsprotokol oplysning om, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt disse, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer, der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke kandidater der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt enhver af de valgte. Navnene på de kandidater, der ikke har opnået valg, anføres i beslutningsprotokollen, og den underskrives af hele valgbestyrelsen.


21.2. Indberetning af stemmeprocenten ved valget

Hvis der har været afstemning i en menighedsrådskreds, skal valgbestyrelsen sørge for, at følgende oplysninger er provsten i hænde senest den 10. november 2004 kl. 9.00 :

- antal stemmeberettigede,

- antal modtagne brevstemmer i alt

- antal godkendte brevstemmer

- antal henlagte brevstemmer

- antal gyldige stemmer i alt

- antal ugyldige stemmer (bortset fra blanke stemmer)

- antal blanke stemmer

- antal lister indvalgt i det nye menighedsråd.

Provsten skal den 10. november 2004 inden kl. 12.00 indberette de nævnte oplysninger til Kirkeministeriet. Indberetning sker ved indtastning af de nævnte oplysninger i den database, som Kirkeministeriet har udarbejdet til opgørelse af stemmeprocenten ved valget.


21.3. Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen

Kirkeministeriet har godkendt to skemaer til udskrift af beslutningsprotokollen; et der benyttes, når afstemning finder sted, og et andet når afstemning aflyses. Skemaerne kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside - www.km.dk - eller IT-skrivebordet, ligesom skemaerne kan rekvireres hos Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Forlaget, Vesterport 3, 1., 8000 Århus C, tlf. nr. 87 32 21 44, fax 86 19 80 40, e-post: forlag@menighedsraad.dk.

Valgbestyrelsen udfærdiger 2 udskrifter af beslutningsprotokollen på de nævnte skemaer. Den ene udskrift opbevares i menighedsrådets arkiv.

Valgbestyrelsen skal sikre, at den anden udskrift sendes gennem provsten til stiftsadministrationen således, at udskriften er stiftsadministrationen i hænde senest den 11. november 2004. Der henvises til § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 210 af 29. marts 2004 om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.


21.4. Indtastning i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådet

Stiftsøvrigheden skal snarest og senest den 16. november 2004 sørge for, at oplysningerne om hvem, der er valgt som medlemmer, indtastes i KIS, jf. afsnit 3.11. om Menighedsrådsfortegnelsen.

Oplysningerne vil være tilgængelige på Sogneportalen ved funktionsperiodens start den første søndag i advent.

Stiftsøvrigheden sender en udskrift fra KIS over de valgte medlemmer af menighedsrådet til det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd. Udskriften skal være det først valgte medlem i hænde senest den 18. november 2004.

Der henvises til § 2, stk. 2, og § 3 i bekendtgørelse nr. 210 af 29. marts 2004 om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer. Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.


21.5. Underretning om valg

Valgbestyrelsen underretter kandidaterne om valget samt om fristen for klage over valget, jf. afsnit 23.


22. Opbevaring og kassation af valgmaterialet


22.1. Stemmesedler

Stemmesedlerne indpakkes og forsegles af valgbestyrelsen. De gyldige, de ugyldige, de ombyttede og de ikke udleverede stemmesedler holdes hver for sig i særskilte pakker med tydelig påskrift om deres indhold. Pakkerne afleveres til menighedsrådet, der opbevarer dem, indtil klagefristen er udløbet, eller klage over valget endeligt er afgjort. Derefter skal de tilintetgøres.


22.2. Valglister / kort

Valgbestyrelsen afleverer valglister og valgkort til folkeregistret inden udgangen af november 2004. Hvis der er indgivet klage over valget, afleveres valglister og valgkort først til folkeregistret, når klagen er endelig afgjort.

Folkeregistret udsteder kvittering for modtagelsen af materialet og foranlediger det derefter makuleret. Kvittering fra folkeregistret vedlægges menighedsrådets arkiv.


23. Valgklager

Klager over valget skal indgives skriftligt til provsten senest ugedagen efter valget, (dvs. den 16. november 2004). Provsten indhenter valgbestyrelsens erklæring og fremsender derefter sagen til biskoppen til afgørelse. Biskoppens afgørelse kan både af valgbestyrelsen og af klageren indbringes for kirkeministeren.


24. Udgifter ved valget


24.1. Lokaleleje m.v.

Udgifter i anledning af valget, herunder til valglister og valgkort, papir og porto m.v., stemmelokaler, materiel til brug ved stemmeafgivning, tryksager og fornøden medhjælp til valgbestyrelsen afholdes af kirkekassen.


24.2. Vederlag

Der tilkommer de på valgdagen medvirkende et vederlag, der maksimalt kan fastsættes til 700 kr. svarende til vederlaget ved kommunale valg.

Vederlagets størrelse fastsættes af menighedsrådet.


25. Ophævelsesbestemmelser

Hermed ophæves cirkulære nr. 32 af 9. marts 2000 om valg til menighedsråd den 14. november 2000.

Kirkeministeriet, den 16. april 2004

Tove Fergo

/Pernille EsdahlBilag 1

Indholdsfortegnelse

1.

Valgret og valgbarhed

 

 

 

 

 

 

2.

Forberedelse af valget

 

 

2.1.

Valgbestyrelse

 

 

 

Formand

 

 

 

Medhjælp

 

 

2.2.

Kommunalbestyrelsen

 

 

2.3.

Stemmelokale – flere afstemningssteder

 

 

2.4.

Bekendtgørelse af reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister

 

 

2.5.

Orienteringsmøde

 

 

 

 

 

 

3.

Kandidatlister

 

 

3.1.

Indkaldelse af kandidatlister

 

 

3.2.

Indhold og indlevering

 

 

3.3.

Formular

 

 

3.4.

Stillere og kandidater

 

 

3.5.

Fælles menighedsråd

 

 

3.6.

Prøvelse

 

 

 

3.6.1.

Folkeregistret

 

 

 

3.6.2.

Straf

 

 

3.7.

Mangler

 

 

3.8.

Ændring eller tilbagetagelse

 

 

3.9.

Listebetegnelse

 

 

 

Valg af samme listebetegnelse

 

 

3.10.

Listeforbund

 

 

 

Fuldmagt

 

 

3.11.

Indberetning til stiftsøvrigheden om de opstillede kandidater

 

 

3.12.

Bekendtgørelse af kandidatlister og anmeldte listeforbund

 

 

3.13.

Aflysning af afstemningen

 

 

 

 

 

 

4.

Valglister

 

 

4.1.

Udarbejdelse af valglister

 

 

4.2.

Provstens underretning om afstemning

 

 

 

4.2.1.

Bestilling af valglister og valgkort

 

 

 

4.2.2.

Provstens indberetning til Kirkeministeriet om afstemning

 

 

4.3.

Afstemningssted og -tid

 

 

 

Flere afstemningssteder inden for et sogn

 

 

 

Afstemningstid

 

 

4.4.

Valglisten

 

 

 

4.4.1.

Hovedvalglisten

 

 

 

4.4.2.

Supplementsvalglisten

 

 

4.5.

Sognebåndsløsere

 

 

4.6.

Parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat

 

 

4.7.

Flytning

 

 

4.8.

Medlemskab af folkekirken

 

 

4.9.

Personer uden dansk indfødsret

 

 

4.10.

Døvemenigheder og Skt. Petri tyske menighed

 

 

 

 

 

 

5.

Henvist til bestemt menighed, sognebåndsløsere og parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat

 

 

5.1.

Henvist til bestemt menighed

 

 

5.2.

Sognebåndsløsere

 

 

 

5.2.1.

Sognebåndsløsningen opsiges

 

 

 

5.2.2.

Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse

 

 

 

5.2.3.

Sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes/nedlægges

 

 

 

5.2.4.

Sognebåndsløsers flytning

 

 

 

5.2.5.

Protokol om sognebåndsløsere

 

 

 

5.2.6.

Kontrol

 

 

5.3.

Parlamentariske rettigheder ved flytning inden for et pastorat

 

 

 

5.3.1.

Ændring af beslutning om udøvelse af valgret

 

 

 

5.3.2.

Flytning

 

 

 

5.3.3.

Protokol

 

 

 

5.3.4.

Kontrol

 

 

5.4.

Berigtigelse af valglister

 

 

 

 

 

 

6.

Præster

 

 

 

 

 

 

7.

Valgkort

 

 

7.1.

Udsendelse af valgkort fra folkeregistret

 

 

7.2.

Kontrol/udsendelse

 

 

7.3.

Personer henvist til en bestemt menighed, sognebåndsløsere m.v.

 

 

 

 

 

 

8.

Bekendtgørelse om udsendelse af valgkort

 

 

8.1.

Bekendtgørelse

 

 

8.2.

Indsigelser

 

 

 

 

 

 

9.

Stemmesedler – stemmelokaler

 

 

9.1.

Stemmesedler

 

 

9.2.

Prioriteret rækkefølge / sideordnet opstilling

 

 

9.3.

Forveksling - kaldenavn

 

 

9.4.

Udformning - i øvrigt

 

 

9.5.

Stemmekasser - stemmerum

 

 

 

 

 

 

10.

Afstemning

 

 

10.1.

Valghandlingens åbning

 

 

10.2.

Valglisten

 

 

10.3.

Valgkort

 

 

10.4.

Stemmeafgivning

 

 

 

Forkert afmærkning på stemmesedlen

 

 

10.5.

Blinde/svagsynede og bevægelseshæmmede

 

 

10.6.

Afslutning

 

 

 

 

 

 

11.

Brevstemmer - Stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel

 

 

11.1.

Stemmeberettigede

 

 

11.2.

Folkeregistret

 

 

 

Sted

 

 

 

Legitimation

 

 

11.3.

Tidsrum

 

 

11.4.

Stemmeafgivning

 

 

11.5.

Stemmemateriale

 

 

 

Kontrol

 

 

11.6.

Afstemning

 

 

 

Stemmemodtagerens kontrol

 

 

11.7.

Rekvisition af stemmemateriale

 

 

 

 

 

 

12.

Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

 

 

12.1.

Folkeregistrets bistand

 

 

12.2.

Stemmeafgivning på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.m.

 

 

12.3.

Valgets gennemførelse

 

 

12.4.

Stemmelokale

 

 

 

 

 

 

13.

Stemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

 

 

13.1.

Stemmeberettigede

 

 

13.2.

Stemmemodtagere

 

 

13.3.

Stemmelokale

 

 

 

 

 

 

14.

Stemmeafgivning på afsides beliggende øer

 

 

14.1.

Stemmeberettigede

 

 

14.2.

Stemmemodtagere

 

 

 

 

 

 

15.

Stemmeafgivning på danske skibe og havanlæg

 

 

15.1.

Stemmeberettigede

 

 

15.2.

Stemmeafgivning

 

 

15.3.

Stemmemateriale

 

 

 

 

 

 

16.

Stemmeafgivning i hjemmet

 

 

16.1.

Stemmeberettigede

 

 

16.2.

Opholdssted

 

 

 

Institutioner

 

 

16.3.

Begæring

 

 

16.4.

Afstemningens foretagelse

 

 

16.5.

Fejl

 

 

16.6.

Tidspunkt

 

 

16.7.

Nyt opholdssted

 

 

16.8.

Forgæves besøg

 

 

16.9.

Folkeregistrets ansvar

 

 

 

 

 

 

17.

Brevstemmemateriale

 

 

17.1.

Stemmemateriale

 

 

17.2.

Menighedsrådets modtagelse af brevstemmer

 

 

 

Åbning af brevstemmer

 

 

17.3.

Rettidigt modtagne brevstemmer, der skal lades ude af betragtning

 

 

17.4.

Opbevaring af brevstemmerne

 

 

17.5.

Vælgere, der har brevstemt

 

 

17.6.

For sent modtagne brevstemmer

 

 

 

 

 

 

18.

Stemmeoptællingen

 

 

18.1.

Optællingsmåde

 

 

18.2.

Kryds på stemmesedlen

 

 

18.3.

Ugyldige stemmer

 

 

 

 

 

 

19.

Mandatfordelingen

 

 

19.1.

Antal kandidater pr. liste

 

 

19.2.

Fordeling af mandater ved listeforbund

 

 

 

 

 

 

20.

Udvælgelse af medlemmer og stedfortrædere

 

 

20.1.

Optælling af stemmer

 

 

20.2.

Sideordnet opstilling

 

 

20.3.

Prioriteret opstilling

 

 

 

Samme stemmetal

 

 

20.4.

Udtømte kandidatlister / overførsel af mandater

 

 

20.5.

Stedfortrædere

 

 

20.6.

Vejledning

 

 

 

 

 

 

21.

Indberetning om valget

 

 

21.1.

Tilførsel til beslutningsprotokollen

 

 

21.2.

Indberetning af stemmeprocenten ved valget

 

 

21.3.

Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen

 

 

21.4.

Indtastning i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådet

 

 

21.5.

Underretning om valg

 

 

 

 

 

 

22.

Opbevaring og kassation af valgmaterialet

 

 

22.1.

Stemmesedler

 

 

22.2.

Valglister / kort

 

 

 

 

 

 

23.

Valgklager

 

 

 

 

 

 

24.

Udgifter ved valget

 

 

24.1.

Lokaleleje m.v.

 

 

24.2.

Vederlag

 

 

 

 

 

 

25.

Ophævelsesbestemmelser

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

 

 

Indholdsfortegnelse

 

Bilag 2

 

 

 

Tidsskema vedrørende menighedsrådsvalget tirsdag den 9. november 2004

 Bilag 2

Tidsskema vedrørende menighedsrådsvalget tirsdag den 9. november 2004

(§§-erne henviser til lov om valg til menighedsråd og numre til cirkulære om valg til menighedsråd)

FØR VALGET:

2.1. og § 6

Valget forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse på 3 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer.

De to første søndage i september 2004 – dvs.

5. september og 12. september 2004

§ 32

Valgbestyrelsen foranlediger bekendtgørelse af regler for opstilling og for indgivelse af kandidatlister ved alle regelmæssige gudstjenester samt i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

 

 

 

8 uger

 

 

14. september 2004

§ 5a

Sidste frist for menighedsrådets afholdelse af et obligatorisk offentligt orienteringsmøde.

 

6. og § 5, stk. 5

Sidste frist for præster ansat i flere menighedsrådskredse til at vælge kreds for valgret.

 

 

 

7 uger

 

 

21. september 2004 kl. 19.00

§ 12, stk. 2

Kandidatlister kan tidligst indleveres til en af de to personer, som valgbestyrelsen har bemyndiget til at modtage kandidatlister.

Om kandidatliste se 3.

 

 

 

6 uger

 

 

28. september 2004 kl. 19.00

§ 12, stk. 2

Sidste frist for indlevering af kandidatlister.

 

2.3. og 4.3.

Sidste frist for valgbestyrelsens beslutning om antallet af afstemningssteder og valg af passende stemmelokale.

 

 

 

30. september 2004 kl. 12.00

4.2. og 4.2.1.

Sidste frist for valgbestyrelsens underretning af provsten om, hvorvidt afstemning skal finde sted. Provsten videresender blanketterne til bestilling af valglister og valgkort til folkeregistret.

30. september 2004 kl. 16.00

4.2.2.

Sidste frist for provstens indtastning af oplysninger om antal kandidatlister i den enkelte menighedsrådskreds i den database, der bruges til indberetning til Kirkeministeriet af, hvor der skal være afstemning.

 

 

 

1. oktober 2004

2.3. og 4.3.

Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse til folkeregistret om flere afstemningssteder.

 

 

 

5 uger

 

 

5. oktober 2004

§ 13

Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse om mangler ved kandidatlisten.

 

 

 

8. oktober 2004

Vedrører kun folkeregistret

 

Sidste frist for folkeregistret for indberetning af afstemningsoplysninger til KMD’s Valgudskrivningssystem (Billede A101).

 

 

 

4 uger

 

 

12. oktober 2004 kl. 19.00

3.7.

Stillere og kandidater skal opfylde valgrets- og valgbarhedsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af fast bopæl i riget.

 

§ 13

Sidste frist for afhjælpning af mangler ved kandidatlisten.

 

12.3.

Valgbestyrelsen underretter snarest kommunalbestyrelsen om valg og aftaler brevstemmeafgivning.

 

3.9.

Sidste frist for stillerne og kandidaterne til at anmelde ny listebetegnelse, når listen ved lodtrækning ikke opnår den anmeldte listebetegnelse.

 

§ 14

Sidste frist for anmeldelse af listeforbund.

 

16.3.

Begæring om at afgive stemme i hjemmet kan tidligst indgives til folkeregistret.

 

§ 16 og 3.13.

Foreligger der kun een gyldig kandidatliste, aflyses afstemning. Stillerne kan snarest og senest 23. november 2004 indlevere en særlig liste over de personer, som stillerne ønsker som stedfortrædere.

 

 

 

26. dagen

 

 

14. oktober 2004

3.11.

Valgbestyrelsen sørger for, at kopi af den eller de gyldige kandidatlister er stiftsøvrigheden i hænde.

 

 

 

18. oktober 2004

12.1. – 12.3.

Sidste frist for folkeregistret til at henvende sig til sygehuse/institutioners ledelse om brevstemmeafstemning.

For boformer m. m. (§ 26, stk. 2, nr. 3 og 4) træffer kommunalbestyrelsen aftale med valgbestyrelsen om afstemningens gennemførelse.

 

 

 

3 uger

 

 

19. oktober 2004

§ 15

Sidste frist for valgbestyrelsens bekendtgørelse af kandidatlister samt oplysning om anmeldte listeforbund. Herefter kan en liste ikke trækkes tilbage.

 

§ 28 og 11.3.

Brevafstemning kan tidligst foretages 3 uger før valgdagen.

 

 

 

18. dagen

 

 

22. oktober 2004

§ 8, stk. 2

På hovedvalglisten optages vælgere, hvis tilflytning til menighedsrådskredsen er anmeldt til folkeregistret senest 18. dagen før valget.

 

 

 

12. dagen

 

 

28. oktober 2004

16.3.

Sidste frist for begæring til folkeregistret om at afgive stemme i hjemmet.

 

 

 

11. dagen

 

 

29. oktober 2004

4.5. og § 19 i bkg. nr. 58 af 24. januar 1992

 

 

Sidste frist for nye sognebåndsløseres anmodning om optagelse på valglisten i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat. Valgbestyrelsen meddeler dette til valgbestyrelsen i sognebåndsløserens bopælssogn, således at valgbestyrelsen kan slette denne af valglisten.

 

5.2.2. og § 9, stk. 2, og § 20, stk. 2, i bkg. nr. 58 af 24. januar 1992.

Sidste frist for sognebåndsløserens underretning af valgbestyrelsen om udsættelse af ophørstidspunktet i forbindelse med sognebåndsløserpræstens afsked m.v.

 

4.6. og § 4, stk. 3, i bkg. nr. 209 af 29. marts 2004

Sidste frist for, at personer, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat, kan anmode om at blive optaget på valglisten i det hidtidige bopælssogn. Valgbestyrelsen meddeler dette til valgbestyrelsen i det nye bopælssogn, således at valgbestyrelsen kan slette denne af valglisten.

 

 

 

10. dagen

 

 

30. oktober 2004

8. og § 10

Senest 10 dage før valget bekendtgør valgbestyrelsen i de stedlige dagblade eller lokalaviser om udsendelse af valgkort med opfordring til eventuel indsigelse.

 

 

 

8. dagen

 

 

1. november 2004

4.4. og 7.1.

Valgbestyrelsen modtager hovedvalglisten og kontrollerer de modtagne valgkort.

 

 

 

7. dagen

 

 

2. november 2004

7.2.

Valgkort afleveres af valgbestyrelsen på vedkommende postkontor.

 

§ 8, stk. 3

På supplementsvalglisten optages vælgere, hvis tilflytning til menighedsrådskredsen er anmeldt til folkeregistret senest 7. dagen før valget.

 

 

 

5. dagen

 

 

4. november 2004

4.4. og 7.1. - 7.2.

Valgbestyrelsen modtager supplementsvalglisten med tilhørende valgkort og kontrollerer de modtagne valgkort, der straks udsendes.

 

 

 

3. sidste hverdag

 

 

5. november 2004

§ 28 og 11.3.

Sidste frist for afgivelse af brevstemme.

 

 

 

VALGDAGEN

 

 

9. november 2004

3.11.

Sidste frist for stiftsøvrighedens indtastning af kandidatlisterne i KIS.

 

§ 11 og 10.

Rettelser i valglisten kan foretages til og med valgdagen.

 

Om gennemførelse af valghandlingen se afsnit 10.

 

 

 

EFTER VALGET:

 

 

10. november 2004 kl. 9.00

21.2.

Sidste frist for indberetning af valgets resultat til provsten.

10. november 2004 kl. 12.00

21.2.

Sidste frist for provstens indberetning til Kirkeministeriet af valgets resultat.

11. november 2004

21.3.

Sidste frist for at udskriften af beslutningsprotokollen er stiftsadministrationen i hænde. Udskriften sendes gennem provsten til stiftsadministrationen.

 

 

 

1 uge

 

 

16. november 2004

§ 30

Sidste frist for klage over valget, der skal indgives skriftligt til provsten.

 

21.4.

Sidste frist for stiftsøvrighedens indtastning i KIS af, hvem der er valgt til menighedsrådene.

 

 

 

18. november 2004

21.4.

Sidste frist for at udskrift fra KIS over de valgte medlemmer er det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd i hænde.

 

 

 

2 uger

 

 

23. november 2004

§ 16

Sidste frist for indgivelse af stedfortræderliste, når afstemningen er aflyst, se også 12. oktober 2004.

 

 

 

30. november 2004

22.2.

Sidste frist for valgbestyrelsen til at aflevere valglister og valgkort til folkeregistret, medmindre der er indgivet klage over valget.