Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og IT

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområde: Installation, fejlfinding, test, reparation og vedligeholdelse af IT-systemer og tekniske anlæg i forbindelse med byggeri, bolig og erhverv.

§ 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

1) Automatik- og procesuddannelsen, jf. bilag 1.

2) Data- og kommunikationsuddannelsen, jf. bilag 2.

3) Elektriker, jf. bilag 3.

4) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, jf. bilag 4.

5) Frontline pc-supporter, jf. bilag 5.

6) Frontline radio-tv-supporter, jf. bilag 6.

7) Teater-, udstillings- og eventtekniker, jf. bilag 7.

Stk. 2. For den i stk. 1, nr. 7, nævnte uddannelse er der adgangsbegrænsning til skoleundervisningen for elever uden uddannelsesaftale.

Stk. 3. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny mesterlære) i de i stk. 1, nr. 3 og 7, nævnte uddannelser.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i § 2, nr. 1 – 7, nævnte uddannelser.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan:

1) udvælge og anvende hensigtsmæssige materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser,

2) anvende den tekniske dokumentation, som er relevant for indgangens uddannelser i forbindelse med udførelse af jobområdernes arbejdsopgaver,

3) udføre sine arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler,

4) udvise kendskab til servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at udføre en god kundeservice, såvel intern som eksternt,

5) udvise kendskab til egen rolle i virksomhedsorganisationer, som er relevante for indgangens uddannelser, herunder samarbejde med forskellige faggrupper, og til betydningen af at være fleksibel og udføre kvalitetssikring af eget arbejde i relation til indgangens uddannelser,

6) udføre struktureret fejlfinding på relevante kredsløb under vejledning og løse enkelte opgaver inden for vedligehold og betjening og

7) udvise kendskab til arbejdstilrettelæggelse og planlægning.

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge.

2) Informationsteknologi, niveau F.

Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 720 af 1. juli 2004 om elektronik- og svagstrømsuddannelsen,

2) bekendtgørelse nr. 799 af 13. juli 2004 om uddannelsen til teater- og udstillingstekniker,

3) bekendtgørelse nr. 1053 af 2. november 2004 om uddannelsen til frontline pc-supporter,

4) bekendtgørelse nr. 1054 af 2. november 2004 om uddannelsen til frontline radio-tv-supporter,

5) bekendtgørelse nr.1103 af 16. november 2004 om uddannelse til industriel reparatør,

6) bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelsen til elektriker,

7) bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006 om automatik- og procesuddannelsen, og

8) bekendtgørelse nr. 224 af 14. marts 2007 om data- og kommunikationsuddannelsen.

Stk. 3. Følgende vejledninger ophæves:

1) vejledning nr. 11765 af 20. december 2000 til bekendtgørelse nr. 1231 af 18. december 2000 om elektronik- og svagstrømsuddannelsen,

2) vejledning nr. 11766 af 20. december 2000 til bekendtgørelse nr. 224 af 14. marts 2007 om data- og kommunikationsuddannelsen, og

3) vejledning nr. 9474 af 29. juli 2004 til bekendtgørelse nr. 799 af 13. juli 2004 om uddannelsen til teater- og udstillingstekniker.

Stk. 4. Elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Undervisningsministeriet, den 28. februar 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Ilkay Yüksel Aztout


Bilag 1

Automatik- og procesuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Automatik- og procesuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Monterings-, idriftsætnings-, fejlfindings, reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder drift og service, der udføres på automatiserede maskiner og anlæg, hvor der anvendes pneumatiske, hydrauliske, elektriske, elektroniske og mekaniske enkeltkomponenter, herunder elevatorer, robotudstyr, visionssystemer samt kommunikationssystemer.

2. Monterings-, fejlsøgnings-, fejlretnings-, justerings- og vedligeholdelsesopgaver på elektromekaniske anlæg, herunder viklinger til elektromotorer, generatorer, transformatorer og andet elektromekanisk udstyr samt drift og service.

3. Drift og service på procesanlæg samt justeringer og optimeringer af anlæg.

4. Reparation og vedligehold på maskin- og produktionsanlæg herunder mekaniske reparationer og opretninger.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Automatikmontør.

2. Automatik- og procesuddannelsen.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Automatiktekniker.

2. Automatiktekniker i elevatorbranchen.

3. Elektrotekniker.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, automatikmontør, varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger. Specialerne automatiktekniker, automatiktekniker i elevatorbranchen og elektrotekniker varer 4 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 40 uger for specialet automatiktekniker, 45 uger for specialet automatiktekniker i elevatorbranchen og 30 uger for specialet elektrotekniker.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for specialet automatiktekniker, i mindst 5 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for specialet automatiktekniker i elevatorbranchen og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for specialet elektrotekniker.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. deltage i opbygning og idriftsætning under vejledning samt assistere ved fejlfinding på mindre automatiske anlæg hvor der anvendes styringer, baseret på PLC, relæ eller pneumatiske komponenter,

2. assistere ved betjening og overvågning af et automatisk produktionsanlæg under vejledning samt foretage ændringer på pneumatiske styringer,

3. fremstille simple mekaniske emner under vejledning samt montere og demontere elektromekaniske komponenter,

4. fremstille simple elektroviklinger under vejledning og montere og afprøve en vikling samt fejlfinde og fejlrette på viklingen under anvendelse af måleudstyr,

5. anvende gældende love og regler, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen ved arbejde med automatiske maskiner og viklinger, herunder fremstille/tilrette den tilhørende dokumentation,

6. anvende og vedligeholde håndværktøj, måleinstrumenter, mekaniske måleværktøjer og herunder udføre mekaniske og elektriske målinger samt vurdere målekvalitet via beregninger,

7. udvælge komponenter, montere og idriftsætte en pneumatisk styring. Eleven kan i denne forbindelse læse pneumatikdokumentation og overholde gældende sikkerhedsbestemmelser for arbejde på trykluftanlæg og

8. arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.5., er, at eleverne kan:

1. opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette på styringer,

2. idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og beregne på motorer,

3. opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette på automatiske maskiner og anlæg indeholdende PLC styringer,

4. opbygge, idriftsætte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette på automatiske maskiner og anlæg indeholdende hydrauliske og pneumatiske kredsløb,

5. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

6. opbygge, idriftsætte, kalibrere og optimere på procesanlæg,

7. opbygge, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette komplekse PLC-styringer i netværk samt procesovervågning,

8. fejlsøge og fejlrette på elektroniske moduler, der indgår i automatiske maskiner og anlæg,

9. montere, opbygge og idriftsætte komplekse automatiske maskiner og anlæg herunder udføre vedligehold samt fejlfinding og fejlretning,

10. foretage konstruktionsændringer og herunder vedligeholde dokumentation samt give instruktion til brugere,

11. fremstille og tilpasse emner ved bearbejdning (med maskiner og håndværktøj),

12. udføre vikling på motorer, generatorer og transformere,

13. medvirke ved eftersyn og vedligeholdelse af elevatorer, rulletrapper og rullefortove,

14. indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af serviceopgaver og produktioner,

15. læse og anvende teknisk dokumentation på dansk og fremmedsprog og

16. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 5, og nr. 14 – 16, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 10, gælder for uddannelsens speciale automatiktekniker.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 10, og 13, gælder for uddannelsens speciale automatiktekniker i elevatorbranchen.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6, 8, 11 og 12, gælder for uddannelsens speciale elektrotekniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, automatikmontør, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til automatiktekniker, automatiktekniker i elevatorbrancher og elektrotekniker afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Den afsluttende prøve består for alle specialer af en fejlfindings prøve og en praktisk opgave med mundtlig prøve. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.3.1.1. Fejlfindingsprøven omfatter systematisk fejlfinding på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Censorerne er til stede under hele prøven. Opgaven løses inden for en varighed af 20 minutter.

6.3.1.2. I specialerne automatiktekniker og automatiktekniker i elevatorbranchen indgår udover den i afsnit 6.3.1.1. nævnte fejlfindingsprøve en mundtlig prøve af 20 minutters varighed, som tager udgangspunkt i en praktikopgave, der omfatter opbygning, idriftsættelse og projektdokumentation af et maskinanlæg. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Opgaven løses inden for en varighed af 10 undervisningsdage. Den mundtlige prøve, der tager udgangspunkt i projektdokumentationen over praktikopgaven, afvikles i dialog mellem læreren og den enkelte elev. Eleven har 20 minutters forberedelsestid.

6.3.1.3. I specialet elektrotekniker indgår udover den i afsnit 6.3.1.1. nævnte fejlfindingsprøve en mundtlig prøve og en praktisk opgave. Den mundtlige prøve, der har en varighed på 20 minutter, omfatter diagramanalyse og systemforståelse. Eleven udtrækker et kredsløbsemne, og censorerne vælger det diagram, som ønskes analyseret. Eleven har 20 minutters forberedelsestid. Den mundtlige prøve kan efter aftale mellem skolen og det faglige udvalg afholdes over et emne, der er gennemarbejdet som projektorienteret undervisning i sidste skoleperiode. Skolen skal orientere censorerne inden svendeprøvens afvikling, hvis prøven afholdes over et bestemt emne.

6.3.1.3.1. Den praktiske opgave består af en vikleopgave, der normalt varer 12 klokketimer, og en automatikopgave, der normalt varer 6 klokketimer. Vikle- og automatikopgaven, der vælges ved lodtrækning, gennemføres på skolen som en del af undervisningen umiddelbart før afholdelsen af fejlfindingsprøven og den mundtlige prøve.

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, automatikmontør, skal prøven være bestået.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet automatiktekniker og automatiktekniker i elevatorbranchen, skal hver af de i afsnit 6.3.1.1. og 6.3.1.2. nævnte prøver være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet elektrotekniker skal hver af de i afsnit 6.3.1.1. og 6.3.1.3. nævnte prøver være bestået.

6.7. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet automatiktekniker, automatiktekniker i elevatorbranchen eller elektrotekniker, skal hver delprøve i svendeprøven være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle delkaraktererne.

6.8. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.9. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.


Bilag 2

Data- og kommunikationsuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til data og kommunikation har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Design, planlægning, opbygning/installation, konfiguration, administration og vedligeholdelse på avancerede server- og netværksløsninger, herunder implementering af sikkerhedsløsninger samt på system- og modulniveau at foretage fejlfinding og fejlretning.

2. Programmeringsteknik, samt design, opbygning og implementering af databaseløsninger.

3. Opbygning, installering, konfiguration, afprøvning, vedligeholdelse, opgradering, fejlfinding og fejlretning af pc’er, servere, netværk og kontormaskiner med tilhørende perifere enheder på system- og modulniveau, samt brugertilpasning og opgradering af operativsystemer og applikationer.

4. Installation, montage, konfiguration, modifikation og fejlretning inden for det teletekniske område.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. IT-supporter (trin 1 i specialet kontorservicetekniker).

2. Teleinstallationstekniker (trin 1 i specialet telesystemtekniker).

3. Data- og kommunikationsuddannelsen.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Kontorservicetekniker.

2. Telesystemtekniker.

3. Datatekniker.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 2 år og 6 måneder for IT-supporter og 3 år for teleinstallationstekniker, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 25 uger for begge specialer. Trin 2 i specialet kontorservicetekniker varer 1 år og 6 måneder og for specialet telesystemtekniker 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 15 uger for begge specialer. Specialet datatekniker varer 5 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 55 uger for dette speciale.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 3 skoleperioder for specialerne kontorservicetekniker og telesystemtekniker. For specialet datatekniker opdeles skoleundervisningen i hovedforløbet i mindst 6 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. opbygge og konfigurere computere på modulniveau i henhold til relevant produktdokumentation og opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af enheder og udføre arbejdet under hensyntagen til ESD (Electro Static Discharge), det vil sige korrekt håndtering af enheder og printkort,

2. foretage fejlfinding og fejlretning på computere til modulniveau under anvendelse af måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer samt udføre funktionstest af computere ved hjælp af testprogrammer,

3. foretage opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modul-niveau, opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder, udføre fejlfinding og fejlretning af computere til modulniveau under anvendelse af relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer, samt udføre funktionstest af computere ved hjælp af relevante testprogrammer i forbindelse med PC- teknik og i henhold til relevant dokumentation som produktmanual og under hensyntagen til ESD-korrekt håndtering,

4. udføre installation og konfiguration af drivere til interne og eksterne enheder samt af bruger-/clientoperativsystemer på computere, herunder individuel tilpasning og administration af lokale brugergrupper og rettigheder, samt konfiguration i forhold til anvendelse i et workgroup- eller Domain netværk og i forhold til fjernadgang og Virtual Private Network (VPN) i forbindelse med bruger-/clientoperativsystemer,

5. udføre installation af kabler, stik, switch, router, m.v. i et Local Area Network (LAN) netværk, og foretage fejlfinding og fejlretning på et lokalt netværk på baggrund af viden om fejlfindingsmetoder og ved brug af værktøjer, herunder multimeter og kabeltester, samt lokalisere og udskifte defekte stik i forbindelse med datakommunikation,

6. arbejde med fejlfinding og vedligeholdelse af et Local Area Network (LAN) netværk under vejledning og ved hjælp af relevante værktøjer,

7. arbejde med implementering af sikkerhed i typisk anvendte netværksmiljøer indeholdende shares- og filsikkerhed og loginsikkerhed på local computer/via netværk under vejledning, samt foretage installation af antivirus programmel på computere,

8. anvende faglige og tekniske termer på både dansk og relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for data og kommunikation og

9. fremstille små simple programmer under anvendelse af et programmeringssoftware på baggrund af viden om programmeringssprog og elementær programopbygning og -udvikling.

3.2. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.7., er, at eleverne kan:

1. foretage installation og grundlæggende konfiguration af netværksenheder og fejlfinde på netværket i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet,

2. deltage i design og opbygning af mindre lokalnet, herunder foretage installation og konfiguration af enheder i et netværk,

3. give instruktion, vejledning og service til brugere,

4. arbejde under hensyntagen til korrekt ESD- (Electro Static Discharge) og EMC-(Electro Magnetic Compability) håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler,

5. indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner,

6. foretage installation og konfiguration af opkoblinger og enheder i netværket, samt foretage fejlfinding på netværket i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet med ekstern opkobling,

7. installere, opgradere, konfigurere og anvende et serveroperativsystem, herunder foretage bruger- og ressourceadministration samt installation og konfiguration af værktøjer,

8. installere og konfigurere en server i forhold til server-services, herunder installere og konfigurere sikkerhed,

9. dimensionere, installere, konfigurere og opgradere hardware og software på en computer/server, herunder foretage fejlretning til modulniveau,

10. installere, konfigurere, administrere og vedligeholde netværksservere, herunder arbejde med fejlsøgning,

11. planlægge, installere, konfigurere, vedligeholde og administrere blandede og avancerede serverløsninger,

12. designe, opbygge, vedligeholde og administrere avancerede og skalerbare netværksløsninger, herunder foretage installation og konfiguration af enheder, samt anvende avancerede analyse- og fejlsøgningsværktøjer,

13. installere og opsætte forskellige former for backup,

14. deltage i planlægningen og opsætningen af netværksbaserede backupløsninger, herunder fejlsøgning og fejlretning,

15. implementere og administrere sikkerhedsløsninger i et netværk,

16. analysere sikkerhedsproblemer i et netværk, og designe, planlægge, installere og opsætte sikkerhedsløsninger,

17. foretage struktureret programudvikling og anvende udviklings- og debugningsværktøjer, samt udarbejde dokumentation af programmeringsløsninger,

18. designe, udvikle og implementere databaser, herunder anvende tilhørende programmeringssprog,

19. deltage i design, installation, konfiguration og vedligeholdelse af IP telefonløsninger,

20. deltage i udarbejdelse af kravspecifikationer,

21. anvende teknologier og værktøjer til udvikling af systemer til mobile enheder,

22. planlægge og opbygge trådløse net under hensynstagen til fuldt dækning og sikkerhed,

23. planlægge, installere, idriftsætte, vedligeholde og administrere serverløsninger på forskellige servertyper,

24. funktionsteste, fejlfinde og fejlrette på branchens udstyr til modul- og blokniveau, herunder at anvende måleudstyr,

25. foretage planlægning, installation, opsætning, opdatering, sammenkobling, justering og funktionsafprøvning af brancheprodukter, både som stand-alone og som netværksløsninger, og kan desudenfejlfinde og fejlrette på branchens udstyr til modulniveau,

26. anvende måleinstrumenter, testprogrammer og dokumentationsmaterialer samt vejlede og supportere kunder og brugere omkring installation, opsætning og betjening af kontormaskiner med tilhørende programmer,

27. gennemføre installation og opsætning af trådløse netværk, herunder kryptering og styring af tilgang til netværket under hensyntagen til de tilhørende sikkerhedsproblematikker,

28. foretage mekaniske og elektriske justeringer ud fra produktspecifikationerne,

29. udarbejde og anvende det til branchen hørende dokumentation, både på dansk og fremmedsprog,

30. deltage i design og opbygning af lokalnet med standard netværkskomponenter, herunder konfiguration og dokumentation heraf,

31. foretage kundeinstallation af typiske teleprodukter og supplerende installationsdele, herunder foretage fejlfinding på installationer,

32. gennemføre service på produkter der indeholder analog- og digitalteknik, herunder anvende måleinstrumenter,

33. beskrive forskellige kommunikationsnets overordnede strukturer og sammenhænge, herunder forskellige topologier og strukturer, der anvendes inden for telefonnet, datanet, internet m.v.,

34. udføre kundeinstallation af forskellige access-typer, herunder foretage tilslutning og afprøvning af tilhørende udstyr,

35. assistere ved installation, konfiguration, idriftsætning, indmåling og fejlretning på transmissionsnet med tilhørende udstyr,

36. beskrive forskellige aktuelle trådløse teknologier, herunder de enheder og teknikker der anvendes i forbindelse hermed med dertil hørende sikkerhedsproblematikker,

37. anvende begreber omkring telefoncentralers grundlæggende funktioner, virkemåde og faciliteter, herunder hardware- og softwarekonfigurering, og assistere ved opsætning, afprøvning og fejlsøgning på aktuelle produkter,

38. redegøre for digital centralteknik og hierarkiet i telefonnettet samt abonnementsfaciliteter og tilhørende abonnementsdata og endvidere opnå kendskab til andre aktuelle teknologier og kan assistere ved opsætning og sammenkobling heraf,

39. redegøre for forskellige teknologier, opkoblingsprincipper, protokoller og netværksenheder som typisk anvendes i forbindelse med opkobling mod eksterne net, og kan foretage opsætning og konfiguration heraf, samt foretage struktureret fejlfinding ved hjælp af analysatorer,

40. foretage installation, opsætning og sammenkobling af relevante brancheprodukter, herunder fejlfinding og fejlretning på installationer efter gældende regler, samt ud fra kundeønsker fremkomme med løsningsforslag,

41. redegøre detaljeret for faste kredsløb og kan foretage etablering og indmåling heraf, samt orientere om alternative net,

42. redegøre for forskellige transmissionsteknikker, herunder de grundlæggende principper omkring dataopbygning, bit sammenhænge, multiplexing og optiske signaler,

43. planlægge og opbygge trådløse net under hensyntagen til fuld dækning og sikkerhed samt redegøre for bedst egnede mobile og trådløse bærenet i forhold til given anvendelse, herunder de værktøjer og teknikker, der tilbydes i forbindelse hermed og

44. redegøre detaljeret for de grundlæggende principper, arkitekturer, standarder og problemstillinger i IP (Internet Protocol)-baseret telefoni, samt designe, installere, sammenkoble, konfigurere og vedligeholde mindre IP-telefonløsninger.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 5, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 9, og 23 – 24, gælder for uddannelsen til IT-supporter.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7, 9, 24, og 29 – 38, gælder for uddannelsen til teleinstallationstekniker.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 9, og 23 – 28, gælder for uddannelsens speciale kontorservicetekniker.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 9, 24, og 29 – 44, gælder for uddannelsens speciale telesystemtekniker.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6 – 7, og 10 – 22, gælder for uddannelsens speciale datatekniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i samtlige trin og specialer i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve består i alle trin og specialer af en praktisk og en mundtlig prøve. For specialet datatekniker indgår endvidere en projektrapport i den samlede bedømmelse.

6.2.2. I alle trin og specialer er der en praktisk prøve, der består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Eleven udfører opgaven inden for 20 minutter. I specialet datatekniker har eleven 20 minutter til at forberede fejlsøgningen.

6.2.2.1. Prøven inden for trin 1, IT-supporter, består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en praktisk opgave. Arbejdet omfatter opbygning, idriftsættelse og projektdokumentation af et virksomhedsnetværk. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Opgaven udarbejdes inden for en varighed 2 undervisningsuger, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en produktinformation.

6.2.2.2. Prøven inden for trin 1 som teleinstallationstekniker består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en praktisk opgave, der omfatter opbygning og projektdokumentation af teleteknisk udstyr til et anlæg. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Opgaven udarbejdes inden for en varighed af 3 undervisningsdage, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en projektdokumentation.

6.2.2.3. Prøven inden for specialet kontorservicetekniker består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport. Projektrapporten omfatter analyse- og designdokumentation, herunder planlægning, opbygning og idriftsætning af en virksomhedsløsning med forskellige typer af netbaserede kontormaskiner. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Projektopgaven udarbejdes inden for en varighed af 2 undervisningsuger, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en projektdokumentation.

6.2.2.4. Prøven inden for specialet telesystemtekniker består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en praktisk opgave, der omfatter opbygning og projektdokumentation af teleteknisk udstyr eller et anlæg. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst 2 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Opgaven udarbejdes inden for en varighed 3 undervisningsdage, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en projektdokumentation.

6.2.2.5. Prøven inden for specialet datatekniker består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en projektrapport omfattende analyse, design, planlægning, opbygning og idriftsætning af et avanceret system. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Projektopgaven udarbejdes inden for en varighed af 4 undervisningsuger. Endvidere indgår en individuel mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i fremlæggelse af projektrapporten. Den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en projektdokumentation.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.3.2. Ved bedømmelsen af hver af de prøver, der er nævnt i afsnit 6.2.2.1 – 6.2.2.5, giver eksaminator og censor efter votering én samlet karakter.

6.3.3. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for hver af de prøver, der indgår i uddannelsen. Den endelige eksamenskarakter fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for de prøver, der indgår i den samlede prøve, jf. 6.2.2.1. – 6.2.2.5.

6.3.4. Skolen indsender oplysninger om eksamenskarakteren til det faglige udvalg senest 1 uge efter prøvernes aflæggelse.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.


Bilag 3

Elektriker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til elektriker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Installation, programmering, idriftsættelse, fejlfinding og vedligeholdelse elinstallationer i boliger, erhverv og industri.

2. Installation, programmering, idriftsættelse, fejlfinding og vedligeholdelse af automatiske anlæg samt tilhørende netværk i boliger, erhverv og industri.

3. Installation, programmering, idriftsættelse og fejlfinding på tele-, data- og sikringsanlæg samt tilhørende netværk i boliger, erhverv og industri.

4. Tilslutning af elinstallationer til forsyningsnettet.

5. Kundeservice og rådgivning.

6. Sikre arbejdsmiljøet samt el-sikkerheden på arbejdspladsen og for slutbrugerne.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Installationsteknik.

2. Styrings- og reguleringsteknik.

3. Kommunikationsteknik.

4. Bygningsautomatik.

5. El-montør.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen til elektriker med speciale i installationsteknik og bygningsautomatik varer 4 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer for disse specialer 35 uger. Uddannelsen til elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknik og kommunikationsteknik varer 4 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer for disse specialer 40 uger. Uddannelsen til elektriker med specialet el-montør varer 2 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbet for dette speciale varer 19 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet for specialerne installationsteknik, styrings- og reguleringsteknik, kommunikationsteknik og bygningsautomatik opdeles i 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. For specialet el-montør opdeles undervisningen i 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. udføre stærk- og svagstrømsinstallationer samt tele-datainstallationer i bygninger håndværksmæssigt korrekt under vejledning, herunder vælge og anvende el-materiel efter fabrikantens anvisninger, under hensyntagen til el-sikkerhed, miljø og sikkerhed på arbejdspladsen,

2. udføre mindre automatiske anlæg under vejledning, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer,

3. anvende dokumentation til at udføre mindre relætekniske opgaver samt tegne simple kredsskemaer og el-diagrammer under hensyntagen til gældende love og regler,

4. udføre el-tekniske beregninger under vejledning, herunder anvende matematiske og el-tekniske grundbegreber til beregning af spænding, strøm og effekt,

5. foretage tilslutning til el-forsyningsnettet, på baggrund af kendskab til produktion, transmission og distribution af elektrisk energi samt forsyningsnettets opbygning,

6. foretage eftersyn og afprøvning før idriftsætning af el-installationen under vejledning, samt foretage målinger på installationer og kredsløb med forskellige former for belastninger,

7. anvende gældende love og regler, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen vedrørende lysinstallationer og installation af brugsgenstande i boliger,

8. anvende digitale og analoge kredsløb samt logiske komponenter under vejledning og

9. skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer, herunder chokstrømme og høje temperaturer.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over de i § 4 nævnte fælleskompetencer, tillige have opnået beståkarakter i grundfaget Matematik, niveau F. Dette gælder dog ikke for specialet el-montør.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.8., er, at eleverne kan:

1. overholde gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler,

2. udføre arbejde på eller nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer, tavleanlæg og kabelskabe,

3. optimere arbejdsgange og installationsløsninger via kreativitet og innovation samt indhente relevante oplysninger med henblik på at blive iværksætter,

4. udføre elinstallationer, automatiske anlæg og opbygge mindre gruppe- og styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter gældende love og regler i forhold til specialevalg samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt,

5. foretage kvalitetssikring, herunder foretage relevante målinger og anvende udstyr korrekt ved eftersyn og afprøvning, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner,

6. udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger og på automatiske anlæg,

7. udføre systematisk fejlfinding og vedligeholdelse samt reparere elinstallationer og brugsgenstande,

8. udføre kabling af tele-datanetværk samt installere trådløst netværk i henhold til gældende standarder, love og regler,

9. dimensionere stik-, hoved- og gruppeledninger, gruppetavler, lys- og kraftinstallationer samt motorinstallationer,

10. anvende IT til jobrelaterede opgaver,

11. rådgive samt vejlede brugerne om anlæggets og installationens virkemåde,

12. anvende sproget engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige, internationale og almene sammenhænge,

13. udføre mindre automatiske anlæg, herunder tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstande, motorer med forskellige styringsprincipper og standardkoblinger på baggrund af kendskab til de mest almindelige mekaniske styre- og føleorganer, elektromekaniske relæer og tidsrelæer,

14. installere, styre og regulere samt foretage service, fejlfinding og vedligehold af belysningsanlæg i boliger, erhverv og industri,

15. foretage tilslutning på forsyningsnettet,

16. rådgive om og foretage energioptimering i henhold til gældende energikrav,

17. opbygge, montere, programmere, vedligeholde og fejlfinde på automatiske anlæg, herunder udføre motorinstallationer,

18. designe og beregne lysinstallationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og energi,

19. installere og programmere centralt styrede intelligente installationer i boliger, erhverv og industri,

20. udføre netværk i boliger til tele, data, radio og tv,

21. opbygge, installere, programmere, idriftsætte, vedligeholde og fejlfinde på automatiske anlæg på maskiner efter gældende love og regler,

22. udføre og anvende forskellige typer af styrings- og reguleringsmetoder efter elteknisk dokumentation og beskrivelser samt foretage fejlfinding, reparation og vedligehold på automatiske anlæg,

23. foretage tilslutning og kalibrering af analoge og digitale transmittere og konvertere samt foretage tilslutning og optimering af elektroniske regulatorer,

24. udføre, idriftsætte, fejlfinde på og vedligeholde mindre hydrauliske og pneumatiske anlæg efter tegninger og beskrivelser samt vedligeholde tilhørende teknisk dokumentation,

25. udfærdige og vedligeholde elteknisk dokumentation til automatiske anlæg efter gældende love og regler,

26. foretage dataopsamling og databehandling samt visualisere data fra automatiske anlæg og kan opsætte datakommunikation i forhold til grænsefladerne mellem det administrative IT-system og produktionsanlægget,

27. foretage opbygning af eltavler til automatiske anlæg samt udskiftning af komponenter efter elteknisk dokumentation,

28. foretage energioptimering af automatiske anlæg på maskiner,

29. dimensionere, opbygge, fejlfinde og reparere på automatiske anlæg,

30. udføre installation af kommunikationsnetværk,

31. opsætte og konfigurere data- og kommunikationsanlæg samt aktive komponenter i boliger, erhverv og industri for både enkelt- og flerbrugere i henhold til gældende regler og standarder,

32. foretage målinger, afprøvninger og diagnosticering på data- og kommunikationsanlæg samt tilhørende netværk i henhold til gældende regler og standarder,

33. foretage opkobling af dataanlæg til eksterne netværk/WAN (Wide Area Network)

34. installere og opsætte sikkerhedssystemer på data- og kommunikationsnetværk,

35. konfigurere og oprette brugere på klientservernetværk,

36. anvende relevante programmeringssprog ved opsætning af data- og kommunikationsnetværk,

37. dimensionere og opsætte UPS-anlæg for data- og kommunikationsanlæg (Uninterruptible Power Supply)

38. installere, programmere og konfigurere centrale og decentrale intelligente bygningsinstallationer (IBI) og bygningens andre netværkstyper,

39. på IBI udføre måling, afprøvning og fejlfinding,

40. opbygge samt foretage styring, regulering og energioptimering af ventilation, varme og køl (HVAC-anlæg) ved anvendelse af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring),

41. foretage dataopsamling og databehandling samt opbygge grafiske brugerflader på intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg, herunder anvende relevante programmeringssprog,

42. installere, programmere og konfigurere sikrings-, alarm- og overvågningsanlæg,

43. foretage systemintegration mellem IBI, CTS, sikring, alarm og overvågning samt til BMS (Building Management System),

44. i forbindelse med drift, service og vedligehold foretage energioptimering på bygningsautomatiske anlæg i relation til energikrav,

45. udføre elinstallationer, herunder opbygge mindre gruppe- og styretavler i boliger, erhverv og industri samt tilslutte brugsgenstande efter gældende love og regler samt sikre, at installationsprincipperne bliver overholdt,

46. montere og vedligeholde mindre automatiske anlæg og motorinstallationer,

47. udføre relevante målinger og foretage kvalitetssikring, herunder vedligeholde dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner i forbindelse med eftersyn og afprøvning af installationer i boliger og erhverv,

48. installere samt foretage service, fejlfinding og vedligehold af belysningsanlæg i bygninger,

49. overholde gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler,

50. udføre jordforbindelser og udligningsforbindelser samt sikre potentialudligning i bygninger,

51. under vejledning udføre fejlfinding og vedligeholde elinstallationer,

52. udføre kabling af kommunikationsnetværk i henhold til gældende standarder, love og regler,

53. under vejleding dimensionere lys- og kraftinstallationer i boliger og erhverv samt motorinstallationer og

54. samarbejde med kollegaer og andre faggrupper samt tilrettelægge eget arbejde.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 3, gælder for alle specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 4 – 13, gælder for alle specialer i uddannelsen med undtagelse af specialet el-montør.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 14 – 20, gælder for uddannelsens speciale installationsteknik.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 21 – 29, gælder for uddannelsens speciale styrings- og reguleringsteknik.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 30 – 37, gælder for uddannelsens speciale kommunikationsteknik.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 38 – 44, gælder for uddannelsens speciale bygningsautomatik.

4.8. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 45 – 54, gælder for uddannelsens speciale el-montør.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen i samråd med det faglige udvalg en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af en skriftlig prøve, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Prøven kan i særlige tilfælde erstattes af en projektopgave, jf. afsnit 6.1.3. Indholdet af prøven tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. Under løsning af opgaverne må anvendes skriftligt opslagsmateriale, herunder elevens egne notater, regnemaskiner og pc med egne notater.

6.1.2. Den skriftlige prøve løses inden for en varighed af 120 minutter. Læreren og de to censorer giver samlet en karakter. Den praktiske prøve består af en praktikopgave udført i forbindelse med skoleundervisningen. Endvidere afholdes der en mundtlig prøve med udgangspunkt i uddannelsens elektroniske indhold. Den praktiske opgaves varighed udgør højst 80 klokketimer, og den mundtlige eksamination varer højst 20 minutter.

6.1.3. Projektopgaven kan efter aftale mellem skolen og det faglige udvalg afholdes som et projekt i sidste skoleperiode og skal afspejle uddannelsens indhold. Prøven har en varighed på højst 80 klokketimer, og indeholder en mundtlig prøve med en varighed på 20 minutter.

6.1.4. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve og projektopgaven, giver læreren og de to censorer i fællesskab en karakter for henholdsvis den praktiske opgaves udførelse og den mundtlige prøve i opgavens elektroniske indhold. Karakteren for den praktiske prøve er gennemsnittet af de afgivne karakterer.

6.1.5. Hvis læreren og de to censorer ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af karaktererne afrundet til nærmeste karakter i skalaen. Hvis gennemsnittet ligger imellem to karakterer, er den endelige karakter den nærmeste højeste karakter. Der kan ikke oprundes til bedømmelsen ”Bestået”. Skuemestrene deltager kun under prøvens bedømmelse.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen skal svendeprøven være bestået. For at bestå svendeprøven kræves, at eleven har opnået beståkarakter i den skriftlige prøve og har opnået beståkarakter som gennemsnit i den praktiske prøve. For el-montøren kræves, at de to karakterer skal være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5. På uddannelsesbeviset (svendebrevet) påføres resultatet af den afsluttende prøve. Den samlede karakter for prøven fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og karakteren for den praktiske prøve eller projektopgaven.

6.6. Prøvekarakteren fremgår af svendebrevet. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet med udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne Bestået, Veludført og Særdeles veludført.


Bilag 4

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til elektronik og svagstrøm har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Service, vedligeholdelse, reparation samt fremstilling af forbrugerelektronik.

2. Service, vedligeholdelse, reparation samt fremstilling af industriel elektronik.

3. Service, vedligeholdelse, reparation samt fremstilling af medicoteknisk udstyr og apparater.

4. Opbygning, test og vedligeholdelse af elektronik i produktionsudstyr.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Elektronikfagtekniker.

2. Radio-tv-fagtekniker.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 4 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 40 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 5 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. montere, lodde og kontrollere komponenter efter standarder, der anvendes i industrien,

2. udvise forståelse for betydningen af rigtig håndtering af komponenter, printkort og apparater på baggrund af viden om ESD,

3. redegøre for digitaltekniske grundbegreber, talsystemer og kredsløb samt kontrollere data på digitale kredsløb under anvendelse af måleinstrumenter,

4. udvise et grundlæggende kendskab til komponenter og målemetoder og på denne baggrund afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion,

5. betjene og anvende måleinstrumenter, herunder tonegenerator, multimeter, spændingsforsyning og oscilloscope, samt anvende PC-baserede testsystemer,

6. redegøre for og udføre enkle beregninger på grundlæggende elektroniske og elektriske kredsløb indenfor branchen,

7. udføre fejlfinding på modulniveau under anvendelse af blok- og detaljediagrammer, måleinstrumenter og relevant teknisk dokumentation på dansk og engelsk,

8. udvise en grundlæggende viden om netværk herunder viden om routere, -switche, -firewals og IT-sikkerhed samt – LAN (Local Area Netwok) og WAN (Wide Area Network) og

9. arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.4., er, at eleverne kan:

1. sammenkoble, tilslutte og kontrollere apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik,

2. udføre ukomplicerede fejlfindings- og fejlretningsopgaver på modul- og komponentniveau i apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik,

3. vælge og anvende måleinstrumenter, herunder computerstyret måleudstyr, til kontrol af og fejlsøgning på apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik,

4. anvende teknisk dokumentation på dansk og relevant fremmedsprog i forbindelse med arbejdsopgaver på apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik,

5. anvende informationsteknologi til fremskaffelse af manualer, teknisk dokumentation og teknisk information forbindelse med arbejdsopgaver på apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik,

6. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed,

7. indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner,

8. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling,

9. udføre komplicerede fejlfindings- og fejlretningsopgaver på modul- og komponentniveau i elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik samt medicoteknik,

10. udføre opbygning og test af elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg,

11. udføre opbygning af manuelle og automatiske testsystemer,

12. udføre forebyggende vedligeholdelse, modifikation og kalibrering af elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg samt udarbejde dokumentation herfor,

13. anvende pc-udstyr og testprogrammer i forbindelse med måling, diagnosticering og vurdering af fejl på elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg,

14. udføre test-, fejlfindings- og fejlretningsopgaver i elektronik på produktionsudstyr og testudstyr,

15. deltage i tekniske udviklingsopgaver i forbindelse med fremstilling og opbygning af elektronikbranchens apparater, systemer og anlæg,

16. vejlede om installation og anvendelse af apparater, systemer og anlæg ud fra kunders samt brugeres ønsker og behov,

17. udføre komplicerede fejlfindings- og fejlretningsopgaver på modul- og komponentniveau i underholdningselektronik herunder apparater, systemer og anlæg, som kan indeholde analog-, HF-, digital- og mikrocomputerteknik,

18. anvende testudstyr og testprogrammer i forbindelse med diagnosticering af fejl på underholdningselektronik herunder apparater, systemer og anlæg,

19. vurdere reparationsmuligheder og vejlede om den mest økonomisk fordelagtige reparation ud fra kundens ønsker og forventninger og

20. vejlede om installation og anvendelse af underholdningselektronik herunder apparater, systemer og anlæg ud fra kundens ønsker og forventninger.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 8, gælder for begge specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 9 – 16, gælder for specialet elektronikfagtekniker.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 17 – 20, gælder for specialet radio-tv-fagtekniker.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til henholdsvis elektronikfagtekniker og radio-tv-fagtekniker afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.1.2. Den praktiske prøve omfatter systematisk fejlfinding på branchetypisk udstyr med hovedvægt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, der er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Censorerne er til stede under hele prøven. Opgaven løses inden for en varighed af 20 minutter.

6.1.3. Den mundtlige prøve omfatter kredsløbsforståelse, diagramanalyse og systemforståelse. De hjælpemidler, der er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Den mundtlige prøve varer 20 minutter med en forberedelsestid på 20 minutter. Prøven kan efter aftale mellem skolen og det faglige udvalg afholdes over et emne, der er gennemarbejdet som projektorienteret undervisning i den sidste skoleperiode. Skolen skal orientere censorerne herom inden eksamen (svendeprøven), hvis prøven afholdes over et bestemt emne.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet elektronikfagtekniker eller radio-tv-fagtekniker, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. samt hver delprøve i svendeprøven være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle delkaraktererne.

6.4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.


Bilag 5

Frontline PC- supporter

1.1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til frontline PC-supporterhar som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Ydelse af service og support overfor kunder og brugere samt instruktion og vejledning i anvendelsen af produkter og systemer.

2. Konstruktion, installation, konfiguration, vedligeholdelse og opgradering af computere og netværk på system- og modulniveau.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med speciale: Frontline PC-supporter.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen til frontline PC-supporter varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. opbygge og konfigurere computere på modulniveau i henhold til relevant produktdokumentation og opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af enheder og udføre arbejdet under hensyntagen til ESD (Electro Static Discharge), det vil sige korrekt håndtering af enheder og printkort,

2. foretage fejlfinding og fejlretning på computere til modulniveau under anvendelse af måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer samt udføre funktionstest af computere ved hjælp af testprogrammer,

3. foretage opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modul-niveau, opgradere computere ved installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder, foretage fejlfinding og fejlretning af computere til modulniveau under anvendelse af relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer og udføre funktionstest af computere ved hjælp af relevante testprogrammer i forbindelse med PC- teknik i henhold til relevant dokumentation som produktmanual og under hensyntagen til ESD-korrekt håndtering,

4. udføre installation og konfiguration af drivere til interne og eksterne enheder samt af bruger-/clientoperativsystemer på computere, herunder individuel tilpasning og administration af lokale brugergrupper og rettigheder, samt udføre konfiguration i forhold til anvendelse i et workgroup- eller Domain netværk og i forhold til fjernadgang, herunder Remote Access og Virtual Private Network (VPN), i forbindelse med bruger-/clientoperativsystemer,

5. udføre installation af kabler, stik, switch, router m.v. i et Local Area Network (LAN) og foretage fejlfinding og fejlretning på et lokalt netværk på baggrund af viden om fejlfindingsmetoder og ved brug af værktøjer, herunder multimeter og kabeltester, samt lokalisere og udskifte defekte stik i forbindelse med datakommunikation,

6. arbejde med fejlfindingen på og vedligeholdelsen af et Local Area Network (LAN) under vejledning og ved hjælp af relevante værktøjer,

7. arbejde med implementering af sikkerhed i typisk anvendte netværksmiljøer indeholdende Shares-, fil- og loginsikkerhed på local computer/via netværk under vejledning, samt foretage installation af antivirus programmel på computere,

8. anvende faglige og tekniske termer på både dansk og relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for data og kommunikation og

9. fremstille små simple programmer under anvendelse af et programmeringssoftware på baggrund af viden om programmeringssprog og elementær programopbygning og -udvikling.

3.2. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. dimensionere, installere og konfigurere computere samt opgradere og optimere systemer,

2. installere og konfigurere netværksenheder og fejlfinde på netværket i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet,

3. gennemføre telefon- og personligt salg af relevante brancheprodukter, herunder rådgive og vejlede kunden om valg af produkt,

4. beregne standardtilbud, udarbejde salgs- og tilbudsbreve samt redegøre for garanti- og serviceordninger, herunder varedeklarationer og reklamationer,

5. rådgive, vejlede, instruere samt give kunden support i anvendelsen af relevante brancheprodukter,

6. vedligeholde, fejlfinde og fejlrette til system- og modulniveau på lokalnet og computerudstyr,

7. organisere og udføre opgaver selvstændigt og i samarbejde med andre og

8. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af en praktisk prøve og en afsluttende caseopgave med en mundtlig prøve.

6.1.1.1. Den praktiske prøve består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Opgaven udføres inden for en varighed af 20 minutter. Censoren er til stede under prøven.

6.1.1.2. Caseopgaven består af en branchetypisk opgave og en mundtlig prøve. I den branchetypiske opgave skal eleverne ud fra kundeønsker udarbejde et skriftligt materiale indeholdende analyse- og designdokumentation. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem mindst 2 og højst 4 elever. Den enkelte elevs bidrag til opgaven skal kunne identificeres. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Varigheden er normalt 1 undervisningsuge á 37 klokketimer.

6.1.1.3. Den mundtlige prøve varer 20 minutter, inklusiv votering, og tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde nævnt i afsnit 6.1.1.1. – 6.1.1.2.

6.2. Der gives én samlet karakter for de i 6.1.1. nævnte prøver.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige opnå beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.4. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.


Bilag 6

Frontline radio- tv-supporter

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til frontline radio- tv-supporter har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Ydelse af service overfor kunder og brugere samt instruktion og vejledning i anvendelsen af produkter og systemer.

2. Installation, konfiguration og kontrol af produkter, samt fejlfinding og fejlretning til modul- og systemniveau.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Frontline radio- tv-supporter.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. montere, lodde og kontrollere komponenter efter standarder, der anvendes i industrien,

2. forstå betydningen af rigtig håndtering af komponenter, printkort og apparater på baggrund af viden om ESD,

3. redegøre for digitaltekniske grundbegreber, talsystemer og kredsløb samt kontrollere data på digitale kredsløb under anvendelse af måleinstrumenter,

4. udvise et grundlæggende kendskab til komponenter og målemetoder og på denne baggrund afgøre, om ukomplicerede sammensatte kredsløb har en tilfredsstillende funktion,

5. betjene og anvende måleinstrumenter, herunder tonegenerator, multimeter, spændingsforsyning og oscilloscope, samt anvende PC-baserede testsystemer,

6. redegøre for og udføre enkle beregninger på grundlæggende elektroniske og elektriske kredsløb inden for branchen,

7. udføre fejlfinding på modulniveau under anvendelse af blok- og detaljediagrammer, måleinstrumenter og relevant teknisk dokumentation på dansk og engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F,

8. udvise en grundlæggende viden om netværk herunder viden om routere, -switche, -firewalls og IT-sikkerhed samt – LAN (Local Area Network) og WAN (Wide Area Network) og

9. arbejde med sproget engelsk, svarende til grundfaget Engelsk, niveau F.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleverne, udover de i § 4 nævnte fælleskompetencer, tillige have gennemført det af Arbejdstilsynet godkendte kursus ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. fejlsøge, modificere, opdatere og sammenkoble produkter på modul- og enhedsniveau,

2. konfigurere og opdatere produkter og systemer,

3. fejlfinde og fejlrette på produkter, der indeholder kommunikationsteknik,

4. give kundebetjening omkring køb af produkter,

5. give vejledning og rådgivning om anvendelsen og opsætning af produkter,

6. foretage opsætning og installation af antenne- og parabolanlæg,

7. installere, udskifte og konfigurere på mediesystemer til modul og enhedsniveau herunder pc-løsninger,

8. foretage udskiftning, modifikation og reparation på produkter til system, modul- og enhedsniveau,

9. fejlfinde, reparere, afprøve og kontrollere antenne- og parabolanlæg,

10. fejlfinde, reparere, afprøve og kontrollere mediesystemer til modul og enhedsniveau, herunder pc-løsninger,

11. organisere og udføre opgaver selvstændigt og i samarbejde med andre og

12. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen frontline radio- tv-supporter afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af en praktisk prøve og en afsluttende caseopgave med en mundtlig eksamen. Caseopgaverne og opgaverne til den praktiske prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.1.2. Den praktiske prøve består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Censoren er til stede under prøven, som løses inden for en varighed af 20 minutter.

6.1.3. Caseopgaven består af en mundtlig prøve og en skriftlig opgave. I den skriftlige opgave tages der udgangspunkt i forskellige tekniske og/eller servicemæssige kunde-casesituationer, hvor det beskrives, hvordan situationerne håndteres. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Den enkelte elevs bidrag til det skriftlige materiale skal kunne identificeres. Opgaven tildeles ved lodtrækning og udarbejdes inden for en varighed af 37 klokketimer. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde og har en varighed af 20 minutter. Censor er til stede under hele prøven.

6.2. Hver af de i afsnit 6.1. nævnte prøver skal være bestået. Den endelige eksamenskarakter fremkommer som gennemsnit af alle prøverne.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået mindst beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.


Bilag 7

Teater-, udstillings- og eventtekniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til teater-, udstillings-, og eventtekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og grundlæggende produktions-økonomiske forhold.

2. Håndtering, transportering, vurdering og foretagelse eller foranledning af vedligeholdelse/ reparation af teknisk udstyr, som det forekommer inden for det valgte speciale.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent.

2. Teater-, udstillings- og eventtekniker.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Teatertekniker.

2. Udstillingstekniker.

3. Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik.

4. Eventtekniker med speciale i audioteknik.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 20 uger. Trin 2 varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. udføre forskellige typer ophængning til en given opgave under vejledning og efter gældende sikkerhedsregler,

2. udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende kendskab til scenetyper, sceneplaner og faste installationer,

3. vælge, sammenkable og anvende relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg,

4. vælge, sammenkoble og anvende relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg,

5. planlægge, optage, redigere og gennemføre en enkel AV-produktion ved anvendelse af relevant teknisk udstyr,

6. anvende, vedligeholde og udføre fejlfinding på elektronisk basisudstyr,

7. gøre brug af måleteknikker og læse diagrammer af elektriske kredsløb og

8. vælge, anvende og vedligeholde almindeligt forekommende værktøj og udstyr i forhold til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.7., er at eleverne kan:

1. udføre almindeligt forekommende opgaver inden for forskellige typer af opsætning og nedtagning af udstyr og elementer i en rutinemæssig eller kendt situation,

2. vurdere udstyrets tekniske tilstand og kvalitet i en kendt situation og på baggrund heraf foranledige vedligehold eller reparation,

3. vælge, sammenkoble et lydanlæg samt indspille og afvikle lyd til en produktion i en rutinemæssig eller kendt situation,

4. vælge, sammenkoble et lysanlæg samt afvikle lys til en produktion i en rutinemæssig eller kendt situation,

5. planlægge, optage, redigere og gennemføre en AV-produktion ved anvendelse af relevant teknisk udstyr i en rutinemæssig eller kendt situation,

6. bestå prøven, der kan lede til udstedelse af førercertifikat til gaffeltruck, kategori B, i henhold til Arbejdstilsynets regler,

7. deltage i lagerstyring og medvirke til at håndtere og surre udstyr på lastbiler, påhængsvogne eller andre relevante køretøjer,

8. udføre deres arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler og på en ergonomisk hensigtsmæssig måde,

9. læse, skrive, tale, lytte til og forstå engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

10. opnå viden om og færdigheder i at kommunikere og samarbejde i de mange forskellige sammenhænge, hvor samarbejde og kommunikation er en nødvendighed,

11. dimensionere og montere relevante el-tekniske og branchespecifikke installationer i en kendt situation,

12. anvende det for branchen relevante rigningsudstyr i en rutinemæssig eller kendt situation sikkerhedsmæssigt forsvarligt,

13. opnå grundlæggende forståelse for menneskelig perception og anvende denne i forhold til en given produktion i en rutinemæssig eller kendt situation,

14. vurdere udstyrets tekniske tilstand og kvalitet og på baggrund heraf alene eller i samarbejde med andre foranledige vedligehold eller reparation i en rutinemæssig eller kendt situation,

15. planlægge og styre projekter fra start til slut, indeholdende idéudvikling, planlægning, økonomi, organisering, mødeplanlægning og styring, implementering, præsentation og fremlæggelse,

16. udføre professionelt lydteknisk arbejde til en forestilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lydteknik,

17. udføre professionelt lysteknisk arbejde til en forestilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lysteknik og lyssætning,

18. anvende sceneteknikken i henhold til gældende love, regler og bestemmelser selvstændigt,

19. fremstille rekvisitter ud fra viden om stilarter og stilperioder og har kendskab til de forskellige arbejdsmetoder i forhold til brugen af manuskript i rekvisitørens arbejde og styring af regibudget,

20. vurdere visuelle og æstetiske udtryk med relevans for branchen kritisk og ud fra et grundlæggende kendskab til forskellige epokers ide- og stilhistorie,

21. anvende et 3D-system til at visualisere og animere et emne til anvendelse ved konstruktionsopgaver,

22. medvirke i fremstilling af kulisser, rekvisitter og dekorationer,

23. opnå kendskab til et kvalitetsstyringssystem og anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde,

24. udføre professionelt lydteknisk arbejde til en udstilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lydteknik,

25. udføre professionelt lysteknisk arbejde til en udstilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lysteknik og lyssætning,

26. læse, skrive, tale, lytte til og forstå tysk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

27. anvende et 3D-system til at visualisere og animere et emne til anvendelse ved konstruktions- og salgsopgaver,

28. planlægge, opsætte, afvikle og nedtage relevant lysudstyr på avanceret niveau i forbindelse med praktisk afvikling af arrangementer under hensyntagen til generel produktionsøkonomi,

29. planlægge, opsætte, afvikle og nedtage relevant lydudstyr på avanceret niveau i forbindelse med praktisk afvikling af arrangementer under hensyntagen til generel produktionsøkonomi,

30. opnå kendskab til musikhistorie og læse og anvende et partitur i forhold til den praktiske produktion,

31. opnå en betydelig forståelse for menneskelig perception og forskellige historiske perioders udtryk og anvende denne viden i forhold til en given produktion,

32. dimensionere og montere relevante el-tekniske og branchespecifikke installationer sikkerhedsmæssigt forsvarligt og

33. anvende det for branchen relevante rigningsudstyr sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 13, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 14 – 15 og nr. 33, gælder for uddannelsens trin 2.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 16 – 21, og nr. 22 – 23, gælder for specialet teatertekniker.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 22 – 27, gælder for specialet udstillingstekniker.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 28, og nr. 30 – 32, gælder for specialet eventtekniker med speciale i illuminationsteknik.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 29 – 32, gælder for specialet eventtekniker med speciale i audioteknik.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent, afholder skolen en afsluttende prøve, der består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Projektet, der har til formål at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i uddannelsen, løses inden for en varighed 2 uger med normal arbejdstid. Den mundtlige prøve har en varighed på 30 minutter inklusiv votering. Der medvirker en censor. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

6.2.2. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent, skal prøven være bestået. Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, teater-, udstillings- og eventtekniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Ved indkaldelse af elever til sidste skoleperiode sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomhed til det faglige udvalg. Det faglige udvalg udpeger herefter 2 censorer (skuemestre) til svendeprøven. Det faglige udvalg udarbejder en censorvejledning til brug for skuemestrene.

6.3.2. Svendeprøven består af en skriftlig prøve inden for områdefag og specialefag, en projektopgave samt en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven. Projektopgaven har en varighed på 2 uger og løses som en teknisk produktion. Den mundtlige prøve har en varighed på 30 minutter, inklusiv votering. Censorer skal være til stede ved den afsluttende afvikling af den tekniske produktion i projektopgaven og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.3.3. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af den skriftlige, den praktiske og den mundtlige prøve.

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, teater-, udstillings- og eventteknisk produktionsassistent, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, teater-, udstillings- og eventtekniker, skal prøven som fastsat i 6.3. være bestået.

6.7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Omtryksnote
 • 28-03-2008:
 • Bekendtgørelsen er i dag den 27. marts 2008 genindlagt efter omtryk af Lovtidende på grund af fejl i bekendtgørelsens bilag 2, afsnit 2.1. og 3.1., pkt. 1 og 3, samt bilag 5, afsnit 3.1., pkt. 1 og 3.

  I bilag 2, afsnit 2.1. er "Trin 2 i specialet kontorservicetekniker varer 1 år og 3 måneder" rettet til "Trin 2 i specialet kontorservicetekniker varer 1 år og 6 måneder".

  I bilag 2, afsnit 3.1., pkt. 1., er Elektro Magnetisk Compatibilitet (EMC)" rettet til "ESD (Electro Static Discharge)".

  I bilag 2, afsnit 3.1., pkt. 3., er "EMC korrekt" rettet til "ESD-korrekt".

  I bilag 5, afsnit 3.1., pkt. 1., er "Elektro Magnetisk Compatibilitet (EMC)" rettet til "ESD (Electro Static Discharge)".

  I bilag 5, afsnit 3.1., pkt. 3., er "Elektro Magnetisk Compatibilitet (EMC)" rettet til "ESD-korrekt håndtering".