Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

I medfør af §§ 9, 13, stk.1 og 2, 14, stk. 5, og 17, stk. 2, i lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram fastsættes:

Generelle bestemmelser om tilskud

§ 1. Bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan efter ansøgning give tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt til forskningsprojekter, der understøtter forberedelsen af udvikling og demonstration, jf. § 7, stk. 1, i lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

§ 2. Ansøgning om tilskud indsendes til bestyrelsens sekretariat (EUDP-sekretariatet).

§ 3. Bestyrelsen for EUDP kan udstede vejledende retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.

Stk. 2. Som led i de enkelte uddelingsrunder kan bestyrelsen beslutte, at ansøgningerne skal opfylde formkrav om eksempelvis anvendelse af et ansøgningsskema, medsendelse af bilag (f.eks. projektbeskrivelse, CV, erklæringer og underskrifter fra institutioner), budgetspecifikationer m.v.

Stk. 3. Formkrav og tidsfrister skal fremgå af opslaget. Hvis manglende overholdelse af et formkrav eller en tidsfrist kan medføre, at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling, skal dette ligeledes fremgå af opslaget.

§ 4. Bestyrelsen fastsætter generelle vilkår for udbetaling af tilskud, herunder om

1) tilsyn, regnskaber og revision af de aktiviteter, der gives tilskud til, og

2) offentliggørelse af resultaterne af de aktiviteter, der gives tilskud til.

§ 5. Udbetaling af tilskud sker periodevis på basis af akkumulerede totale afholdte udgifter. Tilskud udbetales til tilskudsmodtagerens konto i et pengeinstitut.

§ 6. Enhver, der modtager tilskud fra EUDP, er forpligtet til efter anmodning fra bestyrelsen eller EUDP-sekretariatet at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af tilskud, herunder dokumentation af at Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation efterleves.

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 7. Bestyrelsen træffer afgørelse om bortfald eller tilbagebetaling af tilskud i henhold til lovens § 14, stk. 1 og 2.

§ 8. Bestyrelsen kan beslutte at fordele midler til internationale fora inden for forskning, udvikling, demonstration og innovation, hvis den har sikret sig, at midlerne vil blive fordelt i åben konkurrence.

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning i forbindelse med ansøgning om tilskud eller

2) anvender tilskud i strid med vilkår for tilskuddets anvendelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2008.

Klima- og Energiministeriet, den 27. februar 2008

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen