Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om BVD hos kvæg

(Udtagning af visse tankmælksprøver)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 28 af 19. januar 2006 om BVD hos kvæg foretages følgende ændringer:

1. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fra mælkeleverende besætninger, der ikke leverer mælk til et mejeri beliggende her i landet, er det ejeren eller den ansvarlige for besætningen, der skal påse, at de i stk. 1 nævnte mælkeprøver udtages og indsendes til undersøgelse på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium. Prøverne skal udtages af en uvildig person og udtages som en repræsentativ prøve af tankmælken. Indsendelsen af mælken skal ske efter aftale med laboratoriet og på en sådan måde, at mælken kan undersøges, når den ankommer til laboratoriet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2008.

Fødevarestyrelsen, den 7. marts 2008

P.S.V.
Jan Mousing

/ Christian Strøyer