Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse
og beskæftigelse af personer i myndigheder og anerkendte og
godkendte trossamfund/menigheder m.fl. indenfor
Kirkeministeriets ressortområde

 

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. fastsættes:

§ 1. Myndigheder og anerkendte og godkendte trossamfund/menigheder m.fl. indenfor Kirkeministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder, at den oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Biskoppen indhenter børneattest for præster, der ansættes i den danske folkekirke.

Stk. 2. Menighedsråd og andre folkekirkelige myndigheder, valgmenigheder, døvemenigheder og andre særlige menigheder indenfor folkekirken skal indhente børneattest for personer, der fungerer som undervisere, ledere eller vejledere for børn under 15 år.

Stk. 3. Ansøgning om anerkendelse som præst i et anerkendt trossamfund eller om vielsesbemyndigelse til en præst i et anerkendt eller godkendte trossamfund skal være vedlagt børneattest for den pågældende præst. Attesten indhentes af trossamfundet/menigheden, hvis den pågældende som led i udførelsen af sine opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 3.

Stk. 4. Ved ordination af teologiske kandidater til andre stillinger end sognepræstestillinger på tjenestemandsvilkår og overenskomstvilkår i folkekirken samt ved stadfæstelser af præster i folkekirken, skal ansættelsesmyndigheden indhente børneattest for vedkommende.

§ 3. Børneattesten skal indhentes, inden personen enten ansættes eller beskæftiges, såfremt der er tale om en fast tilknytning.

Stk. 2. Ved fast tilknytning efter stk. 1 forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden eller trossamfundet/menigheden skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter.

Stk. 3. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter § 2, senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden eller trossamfundet/menigheden i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde har fungeret som underviser, leder eller vejleder for børn under 15 år, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden eller trossamfundet/menigheden.

Stk. 4. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i § 2, hvis vedkommende umiddelbart overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme ansættelsesområde.

§ 4. Forsætlig overtrædelse af bekendtgørelsens §§ 2 og 3 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af § 4, stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 616 af 23. juni 2005 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder og anerkendte og godkendte trossamfund/menigheder m.fl. indenfor Kirkeministeriets ressortområde.

Kirkeministeriet, den 1. juli 2005

Bertel Haarder

/Steffen Brunés