Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Videregivelsens hovedprincipper

Kapitel 2   Primær brugeradgang til BBR

Kapitel 3   Datadistributørordningen

Kapitel 4   Almen adgang til data

Kapitel 5   Gebyrer og betaling

Kapitel 6   Straf og ikrafttrædelse

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

I medfør af § 25 F, stk. 4, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 575 af 6. juni 2007, samt § 6, stk. 3, 5 og 6, § 7, stk. 1 og 5, og § 8, stk. 2-3, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, fastsættes efter bemyndigelse i § 1 i bekendtgørelse nr. 359 af 23. maj 2005 om henlæggelse af visse beføjelser på boligområdet til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt om afskæring af klageadgang:

Kapitel 1

Videregivelsens hovedprincipper

§ 1. Der meddeles oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) efter § 5, stk. 1-4, i lov om bygnings- og boligregistrering.

§ 2. Data fra BBR videregives gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS) som opslag på den enkelte ejendom enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.

Stk. 2. Data fra BBR kan efter aftale med EBST videregives udenom OIS, fx via webservices.

Stk. 3. Data fra BBR videregives til rekvirenter gennem OIS i form af masse­udtræk enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller sted­bestemte oplysninger.

Stk. 4. Ved rekvirenter forstås i denne bekendtgørelse slutbrugere af data købt gen­nem distributørordningen, jf. kapitel 3.

§ 3. Der kan ikke gives adgang til eller ske videregivelse af oplysninger, såfremt inter­essen i at få kendskab til disse findes at burde vige for afgørende hensyn til of­fentlige interesser, herunder navnlig til statens og den offentlige sikkerhed. Den registreredes indsigtsret reguleres efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

§ 4. Videregivelse eller anden behandling af data omfattet af bilag 1, må kun ske ved anvendelse af adgangs­kontrol, kryptering og logning samt under iagttagelse af reglerne i lov om behand­ling af personoplysninger.

§ 5. Offentliggørelse af oplysninger omfattet af bilag 1 må kun ske med ejendom­mens ejers udtrykkelige samtykke.

Stk. 2. Kravet om adgangs­kontrol, kryptering og logning, jf. § 4, er ikke gældende ved offentliggørelse efter stk.1.

§ 6. Efter § 6, stk. 1, i lov om bygnings- og boligregistret kan data fra BBR anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behand­ling af personoplysninger og lov om markedsføring.

§ 7. Der kan meddeles oplysninger fra eftersyn foretaget efter byggelovens kapitel 4 A.

Kapitel 2

Primær brugeradgang til BBR

§ 8 . Kommunalbestyrelsen er primærbruger af BBR-systemet, jf. bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret og bemyndigelse til Kommune Holding A/S, og har dermed adgang til enkelt- eller masseopslag i BBR-data for hele landet i for­bindelse med løsningen af egne offentlige forvaltningsopga­ver.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre BBR-data for eget geografisk om­råde på egne hjemmesider til brug for enkeltopslag.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må benytte BBR-data for eget geografisk område med henblik på løsningen af specifikke opgaver, herunder til brug for underleverandører. Disse data må ikke videregives, men kan offentliggøres til sagens parter som en del af sagens behandling.

§ 9. Med henblik på løsning af of­fentlige forvaltningsopgaver kan Erhvervs- og Byggestyrelsen tildele øvrige primære brugere, herunder andre offentlige myndigheder, adgang til data i hele eller dele af BBR-systemet, jf. bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret og bemyndigelse til Kommune Holding A/S. Disse data må ikke videregives, men kan offentliggøres til sagens parter som en del af sagens behandling fx i form af en vurderingsmeddel­else.

Stk. 2. Adgangen til aktuelle BBR-data sker ved enkelt­opslag i eller udtræk fra en browserløsning, jf. dog § 3.

Kapitel 3

Datadistributørordningen

§ 10. Offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssigt eller andet lov­ligt grundlag ønsker at videregive BBR-data eller andre oplysninger om fast ejendom, der indgår i OIS, kan etablere sig som datadistributører efter indgåelse af en kontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen om vilkårene for videregivelse af de pågældende data.

Stk. 2. Ved databehandling skal datadistributørerne logge al trafik såvel ind- som ud­gående.

Stk. 3. Forinden videregivelse af data, der ikke er omfattet af bilag 2, skal data­distributøren indgå en slutbrugerkontrakt med rekvirenten om vilkårene for leve­ringen.

Stk. 4. Det påhviler datadistributørerne at iagttage, at reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring følges, inden videregivelse til rekviren­ter finder sted.

§ 11. Rekvirenter, jf. § 2 stk. 4, kan gennem en datadistributør få adgang til masse­udtræk af data fra BBR samt øvrige ejendomsrelaterede registre, der indgår i OIS.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte data omfatter alene ejendomsdata og digitale kort, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen er dataansvarlig myndighed eller har indgået aftale med den dataansvarlige myndighed om sammenstilling og videregivelse af data.

§ 12. BBR-data eller sammenstillede data som er nævnt i bilag 2 kan for en flerhed af ejen­domme rekvireres hos en datadistributør eller fra andre parter uden indgåelse af slutbru­gerkontrakt.

Stk. 2. Data erhvervet efter bestemmelsen i stk. 1 må videregives og offentliggøres under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.

Kapitel 4

Almen adgang til data

§ 13. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan på internettet i egne eller andre offentlige IT-løsninger give almen adgang til oplysninger i BBR og øvrige oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.

Stk. 2. Oplysningerne må kun tilgås manuelt som enkeltopslag uden anvendelse af automatiserede løsninger til indhentelse af oplysningerne. Dog kan der ske automati­seret indhentning af oplysninger fra de webservices, der indgår i OIS.

Stk. 3. Oplysninger indhentet efter stk. 1 må ikke videregives eller offentliggøres på anden måde af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom. Dog må oplysninger fra offentlige webservices samt oplysninger omfattet af bilag 2 videre­gives og offentliggøres under iagttagelse af reglerne i lov om behandling af person­oplysninger, når det ikke sker til markedsføringsformål.

Stk. 4. Oplysninger indhentet efter stk. 1 må ikke anvendes til markedsføring und­tagen, hvor ejeren selv ønsker at markedsføre sin ejendom.

Stk. 5. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan yderligere begrænse adgangen til videre­givelse af fx kortoplysninger indhentet efter stk. 1 ved angivelse af vilkår herom på de i stk. 1 nævnte tjenester.

§ 14. Udskrifter under betegnelsen BBR-meddelelse eller BBR-andelsboligud­skrift kan alene rekvireres via offentlige internettjenester eller ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Videregivelse og offentliggørelse efter stk. 1 kan kun ske, når Erhvervs- og Byggestyrelsen har godkendt format og dataindhold af BBR-meddelelsen henholdsvis BBR-andelsboligudskriften.

Kapitel 5

Gebyrer og betaling

§ 15. For data meddelt i form af en BBR-meddelelse, jf. § 14 kan kommunal­bestyrel­sen opkræve et gebyr på højst kr. 70,00.

Stk. 2. Der opkræves ikke gebyr for data, der efter § 14, stk. 1, fremvises på inter­nettet som enkeltopslag, herunder BBR-meddelelsen eller BBR-andelsboligudskrif­ten, medmindre adgang til sådanne data er pålagt en afgift efter anden lov­givning.

§ 16. Datadistributører har mod betaling adgang til data via et distributionsnet og kan på markedsvilkår videresælge disse.

Kapitel 6

Straf og ikrafttrædelse

§ 17. Overtrædes reglerne i § 10, stk. 4, eller § 13, stk. 2, 3 eller 4, for­sætligt eller ved grov uagtsomhed kan handlingen straffes med bøde med­mindre højere straf er for­skyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Efter § 8, stk. 3 i BBR-loven, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske per­soner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om ad­gangen til at modtage data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt data sammenstillet med flere ejen­domsdataregistre m.v. og digitale kort ophæves.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 7. marts 2008

Finn Lauritzen

/ Lars Misser


Bilag 1

Database feltnavn – OIS
Hjemmesidebeskrivelse – OIS
ESR
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister
EJER_ANDEL_TAEL
Ejerandel tæller
(Tæller i ejendomsandelsbrøk)
EJER_ANDEL_NAEV
Ejerandel nævner
(Nævner i ejendomsandelsbrøk)
EJER_KOEBESUM
Ejers købesum
(Den enkelte ejers andel af den samlede købesum)
EJER_STATUS_KODE
Ejerstatus
(hovedejer, medejer m.v.)
SVUR
Statens Salgs- og Vurderingsregister
KOEBESUM_BELOEB
Købesum (summen af berigtigelsesposter, der blev aftalt ved salget af ejendommen)
KONTANT_PRIS
Kontantpris (Købesum som aftalt ved salget omregnet efter de faktiske kurser i en finansieret handel)
KONTANT_KOEBESUM
Kontantomregnet købesum (Købesummen omregnet til estimeret pris efter gennemsnitlige kurser)


Bilag 2

Database feltnavn – OIS
Hjemmesidebeskrivelse – OIS
BBR
Bygnings- og Boligregistret
CO10000TType
BBR Ejendom
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJD_NR
Ejendomsnummer
VEJ_KODE
Vejkode
HUS_NR
Husnummer inkl. evt. bogstav
CRUD_ID
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO10100TType
Bygning
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJD_NR
Ejendomsnummer
BYG_NR
Bygningsnummer
VEJ_KODE
Vejkode
HUS_NR
Husnummer inkl. evt. bogstav
CRUD_ID
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO10200TType
Enhed
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJD_NR
Ejendomsnummer
BYG_NR
Bygningsnummer
VEJ_KODE
Vejkode
HUS_NR
Husnummer inkl. evt. bogstav
ETAGE
Etage
SIDE_DOERNR
Side/dørnummer
CRUD_ID
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO10700TType
BBRKode
FELT_NAVN
Felt navn
FELT_BESKRIVELSE
Felt beskrivelse
DATA_GRUPPE
Datagruppe
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO10800TType
BBRKode værdi
FELT_NAVN
Felt navn
KODE_VAERDI
BBR's kodebeskrivelse
KODE_TEKST
BBR's kodeværdi
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
ESR
Ejendom Stamregistret
CO11300TType
Kommunalt ejerlav
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJERLAV_KODE
Kommunal ejerlavskode
LANDSEJERLAV_KODE
Landsejerlav kode
EJERLAV_TEKST
Ejerlavsnavn
CRUD_ID
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
KRR
Krydsreferenceregistret
CO16000TType
Adresse
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJD_NR
Ejendomsnummer
VEJ_KODE
Vejkode
HUS_NR
Husnummer inkl. evt. bogstav
ETAGE
Etage
SIDE_DOERNR
Side/dørnummer
ESR_EJD_ADR
Markering ESR ejendom
BBR_EJD_ADR
Markering BBR ejendom
EJD_AENDR_ADR
Adressemarkering BBR ændringsejendom
BYG_ADR
Markering bygning
ENH_ADR
Markering enhed
MATRIKEL_ADR
Manuel adresse
ADR_X_KOORDINAT
X-koordinat
ADR_Y_KOORDINAT
Y-koordinat
ADR_KOOR_SAGSDATO
Adresse sagsdato
ADR_KOOR_REV_DATO
Revisionsdato
ADR_KOOR_KLASSE
Nøjagtighedsklasse
ADR_KOOR_TEK_STD
Teknisk standard
ADR_RETNING
Retningsvinkel
ADR_PLACERING
Placeringskode
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO16100TType
Vej
KOMMUNE_NR
Kommunekode
VEJ_KODE
Vejkode
VEJ_NAVN
Vejnavn
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO16200TType
Matrikel adresse
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJD_NR
Ejendomsnummer
VEJ_KODE
Vejkode
HUS_NR
Husnummer inkl. evt. bogstav
EJERLAV_KODE
Kommunal ejerlavskode
MATR_NR
Matrikel nummer
MATR_BOGSTAV
Matrikel bogstav
DELNR
Delnummer
OPDELINGSNR
Opdelingsnummer
EJERLEJL_NR
Ejerlejlighedsnummer
MATR_ART_KODE
Artskode
CRUD_ID
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO16300TType
Arealregistrering
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJERLAV_KODE
Kommunal ejerlavskode
MATR_NR
Matrikel nummer
MATR_BOGSTAV
Matrikel bogstav
DELNR
Delnummer
OPDELINGSNR
Opdelingsnummer
MATR_ART_KODE
Artskode
EJD_NR
Ejendomsnummer
BYG_NR
Bygningsnummer
MAT_BYG_STAT
Matrikel/bygning kvalitetsstatus
MAT_BYG_DATO
Kvalitetsstatus dato
DIVKODEBYG
Diverseareal kode
CRUD_ID
Teknisk nøgle
CRUD_ID2
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO16500TType
Planregistrering
KOMMUNE_NR
Kommunekode
EJERLAV_KODE
Kommunal ejerlavskode
MATR_NR
Matrikel nummer
MATR_BOGSTAV
Matrikel bogstav
DELNR
Delnummer
OPDELINGSNR
Opdelingsnummer
MATR_ART_KODE
Artskode
EJD_NR
Ejendomsnummer
CRUD_ID
Teknisk nøgle
CRUD_ID2
Teknisk nøgle
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO16600TType
KRRKode
FELT_NAVN
KRR's feltnavn
FELT_BESKRIVELSE
Feltbeskrivelse
DATA_GRUPPE
Datagruppe
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO16700TType
KRRKode værdi
FELT_NAVN
KRR's feltnavn
KODE_VAERDI
Kodebeskrivelse
KODE_TEKST
Kodeværdi
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
MATR
Matrikelregistret
CO12400TType
Tinglysningssted
KOMMUNE_NR
Kommunekode
TINGLYS_NR
Retskredsnummer
KREDS_NAVN
Retskredsnavn
ADR1
Adresselinie1
ADR2
Adresselinie2
ADR3
Adresselinie3
POST_NR
Postnummer
RETSKREDS
Alt. Retskredsnummer
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO12500TType
Matrikelgrund
KOMMUNE_NR
Kommunekode
TESSERA_NR
Tessera nummer
MATR_IDENT
Matrikelnummer
SNIT
Snit
HOVEDNOT_NR
Hovednoteringsnummer
EJD_NR
Ejendomsnummer
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO12600TType
Hovednotering
HOVEDNOT_NR
Hovednoteringsnummer
SNIT
Snit
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO12700TType
Matrikelsag
SNIT
Snit
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO12800TType
Område
KOMMUNE_NR
Kommunekode
TESSERA_NR
Tessera nummer
LANDSEJERLAV_KODE
Landsejerlav kode
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO12900TType
Amt
AMT_NR
Amtskode
AMT_NAVN
Amtsnavn
ADR1
Adresselinie1
ADR2
Adresselinie2
ADR3
Adresselinie3
POST_NR
Postnummer
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO13000TType
Vandareal kode
KODE
Vandarealkode
TEKST
Vandarealtekst
BETEGNELSE
Vandarealbeskrivelse
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO13200TType
Landsejerlav
LIMANR
LIMA-nummer
LANDSEJERLAV_KODE
Landsejerlav kode
LANDSEJERLAV_TEKST
Landsejerlavnavn
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO13300TType
KMS kommune
KOMMUNE_NR
Kommunekode
KOMMUNE_NAVN
Kommunenavn
ADR1
Adresselinie1
ADR2
Adresselinie2
ADR3
Adresselinie3
POST_NR
Postnummer
AMT_NR
Amtskode
TINGLYS_NR
Retskredsnummer (Justitsministeriets nummerering)
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
CO13100TType
Vejareal
KODE
Vejarealkode
TEKST
Vejarealtekst
BETEGNELSE
Vejarealbeskrivelse
OIS_TS
Tidsstempel
OPRET_TS
Oprettelsestidsstempel
AENDR_TS
Ændringstidsstempel
OSAK
Standardadresser og koordinater
CO31000TType
Adressepunkt
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
AddressPointID
Adressepunkt unikt ID
OIS_TS
OIS Tidsstempel
MunicipalityCode
Kommunekode
StreetCode
Vejkode
StreetBuildingIdentifier
Husnummer og Bogstav
AddressAccessFullCode
Samlet adgangsadressekode
DistrictSubDivisionIdentifier
Bynavn
PostCodeIdentifier
Postnummer
PostCodeQualityCode
Postnummer kvalitetskode
AuthourityCode
Sognekode
AuthourityQualityCode
Sognekode kvalitetskode
RealPropertyNumber
Ejendomsnr. hovedejendom
LandownerAssociationIdentifier
Landsejerlav kode
LandRegisterIdentifier
Matrikelnummer
AddressPointIdentifier
Adressepunkt unik ID
AddressCoordinateQualityClassCode
Nøjagtighedsklasse
AddressCoordinateRevisionDate
Revisionsdato
CoordETRS89z32EValue
Easting ETRS89 UTM z 32
CoordETRS89z32NValue
Northing ETRS89 UTM z 32
CoordS3445YValue
Y-koordinat Dk System 34/45
CoordS3445XValue
X-koordinat Dk System 34/45
AddressCoordinateTechnicalStandard
Teknisk standard
AddressTextAngle
Retningsvinkel husnummer
AddressTextJustificationCode
Placeringskode husnummer
Grid100MIdentifier
Celle i Det danske Kvadratnet 100 m net
Grid1KmIdentifier
Celle i Det danske Kvadratnet 1 km net
Grid10KmIdentifier
Celle i Det danske Kvadratnet 10 km net
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel
CO31100TType
Enhedsadresse
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
UnitAddressID
Samlet adgangsadressekode
OIS_TS
OIS Tidsstempel
MunicipalityCode
Kommunekode
StreetCode
Vejkode
AddressAccessFullCode
Samlet adgangsadressekode
FloorIdentifier
Etage
SuiteIdentifier
Side/dørnummer
UnitAddressIdentification
Enhedsadresse unik ID
StreetBuildingIdentifier
Husnummer og Bogstav
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel
CO31200TType
Postnummer
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
PostCodeID
Postnummer ID
OIS_TS
OIS Tidsstempel
PostCodeIdentifier
Postnummer
DistrictName
Postdistrikt
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsesestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel
CO31300TType
Sogn
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
AuthorityId
Sogne ID
OIS_TS
OIS Tidsstempel
AuthorityCode
Sognekode
AuthorityName
Sognenavn
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsesestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel
CO31400TType
Vejnavn
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
StreetNameID
Vejnavns ID
OIS_TS
OIS Tidsstempel
MunicipalityCode
Kommunenummer
StreetCode
Vejkode
StreetNameIdentification
Vejkode ID
StreetName
Vejnavn
StreetNameForAddressing
Vejadresseringsnavn
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsesestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel
CO31500TType
OSAK Koder
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
OSAKCodeID
OSAK kode ID
OIS_TS
OIS Tidsstempel
FieldNameOSAK
OSAK Feltnavn
FieldDescriptionOSAK
OSAK Feltbeskrivelse
DataGroupIdentifierOSAK
OSAK Tabel
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsesestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel
CO31600TType
OSAK Kodeværdier
OIS_AJOUR
OIS Ajourføringsdato
OSAKCodeValueID
OSAK kodeværdi ID
OIS_TS
OIS Tidsstempel
FieldNameOSAK
OSAK Feltnavn
CodeValueOSAK
OSAK Kodeværdi
CodeValueDescriptionOSAK
OSAK Værdibeskrivelse
DateCreatedTimeStamp
Oprettelsesestidsstempel
DateChangedTimeStamp
Ændringstidsstempel