Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om valg af medlemmer af stiftsudvalg vedrørende
mellemkirkeligt arbejde

(Til stiftsøvrighederne, menighedsrådene og valgmenighederne)

 

I medfør af § 12, jf. § 2, stk. 1, nr. 13, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. juni 2004, fastsætter kirkeministeren regler om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde.

I henhold til § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 891 af 23. november 1993 om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde, som ændret ved bekendtgørelse nr. 333 af 8. juni 1998, vælges i hvert stift et mellemkirkeligt stiftsudvalg bestående af 6 valgte medlemmer, 4 læge og 2 gejstlige, samt af stiftets biskop som født medlem.

I henhold til § 1, stk. 3, i bekendtgørelsen, vælges de valgte medlemmer for 4 år, regnet fra den 1. april 2006.

Herved fastsættes følgende regler om valg til stiftsudvalg:

Kapitel 1

Valgret og valgbarhed

§ 1. Valgret har medlemmer af stiftets menighedsråd, herunder medlemmer af menighedsråd for døvemenigheder, der har hjemsted i stiftet. Valgret har endvidere medlemmer af bestyrelserne for valgmenigheder med hjemsted i stiftet, samt valgmenighedspræster, der er ansat i en valgmenighed i stiftet, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Præster i pastorater, der omfatter flere menighedsrådskredse, har kun én stemme og kan selv vælge, i hvilket menighedsråd de vil afgive stemme. Omfatter et pastorat menighedsrådskredse i mere end ét stift, har præsten en stemme i hvert stift.

§ 2. Valgbar som lægt medlem er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges som menighedsrådsmedlem eller bestyrelsesmedlem for en valgmenighed i stiftet, og som ikke er ordineret til at kunne være præst i Den danske Folkekirke.

§ 3. Valgbar som gejstligt medlem er præster, der er medlemmer af stiftets menighedsråd, og valgmenighedspræster, der er ansat i en valgmenighed i stiftet, samt personer, der er ordineret til at kunne være præst i folkekirken, og som har bopæl i stiftet eller som sognebåndsløser har valgt at udøve valgret i stiftet.

§ 4. Sognebåndsløsere, der er valgt som medlem af et menighedsråd, har valgret og er valgbare i det stift, hvori de er medlem af menighedsrådet. Sognebåndsløsere, der ikke er valgt som medlem af et menighedsråd, er valgbare i det stift, hvor de har valgt at udøve valgret, jf. afsnit 5.2. i ministeriets cirkulære nr. 31 af 16. april 2004 om valg til menighedsråd den 9. november 2004 (valgcirkulæret).

§ 5. Indenpastoratsflyttere, der er valgt som medlem af et menighedsråd, har valgret og er valgbare i det stift, hvori de er medlem af menighedsrådet. Indenpastoratsflyttere, der ikke er valgt som medlem af et menighedsråd, er valgbare i det stift, hvor de har valgt at udøve valgret, jf. afsnit 5.3. i valgcirkulæret.

Kapitel 2

Valgbestyrelse og bekendtgørelse af valget

§ 6. Stiftsøvrigheden er valgbestyrelse. Valgbestyrelsen godkender kandidatlisterne. Stiftskontorchefen er sekretær for valgbestyrelsen og fører beslutningsprotokollen. Valgbestyrelsen bekendtgør valget ved udsendelse af meddelelse til stiftets menighedsråd og til bestyrelserne for stiftets valgmenigheder. Valgbestyrelsen bekendtgør valget senest den 3. oktober 2005.

Kapitel 3

Kandidatlisten

Kandidater og stillere

§ 7. Kandidatlisten, der udfærdiges i en afdeling A for læge kandidater og en afdeling B for gejstlige kandidater, må højst indeholde navnene på 8 læge og 4 gejstlige kandidater og skal mindst omfatte 1 læg og 1 gejstlig kandidat. Kandidatlisten skal angive kandidaternes fulde navne, personnumre og bopæl.

§ 8. Kandidatlisten skal være valgbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 22. november 2005 kl. 14.00 og skal være underskrevet af mindst 10 stillere. Stillerne skal have valgret til valg af stiftsudvalg i stiftet, jf. §§ 1-5. For hver stiller anføres det fulde navn, personnummer og bopæl. Desuden anføres for menighedsrådsmedlemmer, hvilket menighedsråd de er medlem af, og for præsters vedkommende, hvilken præstestilling de beklæder. For medlemmer af bestyrelsen af eller præster for en valgmenighed anføres dennes navn.

§ 9. De opstillede kandidater skal have samtykket skriftligt i opstillingen ved personlig underskrift af kandidatlisten.

§ 10. Kandidatlisten skal indeholde navnet på en person, som valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

§ 11. Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste.

§ 12. Ændring eller tilbagetagelse af en indleveret kandidatliste kan ske, såfremt samtlige kandidater og stillere for listen skriftligt giver valgbestyrelsen meddelelse herom, inden listen bekendtgøres.

Sideordnet eller prioriteret opstilling

§ 13. Ved indlevering af kandidatlisten skal det være angivet, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

§ 14. Når kandidaterne er sideordnet opstillet, skal det fremgå, om kandidaterne ønskes opført i en bestemt rækkefølge eller alfabetisk på stemmesedlen. Indeholder listen navne på flere kandidater end det antal læge og gejstlige medlemmer, der i alt skal vælges til stiftsudvalget, skal stillerne træffe bestemmelse om, hvilke af anmeldelsens læge og gejstlige kandidater, der skal være medlemmer af stiftsudvalget, og hvilke der skal være stedfortrædere, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget.

§ 15. Er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge, er denne rækkefølge afgørende for, hvilke der betragtes som læge og gejstlige medlemmer af udvalget og hvilke som stedfortrædere, hvis afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget.

Listebetegnelse og listeforbund

§ 16. Stillerne for en kandidatliste kan over for valgbestyrelsen skriftligt anmelde en listebetegnelse, som kandidatlisten skal betegnes med på stemmesedlerne. Anmeldelse af listebetegnelse skal ske samtidig med kandidatlistens indlevering og skal være tiltrådt ved underskrift af samtlige kandidater og stillere.

§ 17. Den først indleverede liste betegnes som nr. 1, den anden som nr. 2, osv. De godkendte lister opbevares foreløbig af valgbestyrelsen.

§ 18. Den, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering for, at listen er indleveret med angivelse af indleveringstidspunktet.

§ 19. Der kan skriftligt anmeldes listeforbund. Anmeldelsen skal være valgbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 29. november 2005 kl. 14.00. Om fremgangsmåden henvises til reglerne i afsnit 3.10 i valgcirkulæret.

Mangler

§ 20. Er der mangler ved en kandidatliste, skal valgbestyrelsen senest tirsdag den 29. november 2005 kl. 14.00 give stillerne meddelelse herom. Der gives herefter stillerne lejlighed til at afhjælpe manglerne senest tirsdag den 6. december 2005, kl. 14.00.

Bekendtgørelse af kandidatlister m.m.

§ 21. Valgbestyrelsen bekendtgør kandidatlisterne med angivelse af stillerne samt oplysning om anmeldte listeforbund senest tirsdag den 13. december 2005.

§ 22. Samtidig med bekendtgørelsen af de modtagne kandidatlister giver valgbestyrelsen meddelelse om tid og sted for optællingen.

Kapitel 4

Bortfald af afstemning

§ 23. Er der ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister kun indleveret én gyldig liste, bortfalder afstemningen.

§ 24. Ved sideordnet opstilling har stillerne truffet bestemmelse om, hvilke af listens læge og gejstlige kandidater, der er valgt som medlemmer og hvilke som stedfortrædere, jf. § 14.

§ 25. Ved prioriteret opstilling er de 4 først anførte læge kandidater og de 2 først anførte gejstlige kandidater valgt. De på listen anførte kandidater, der ikke er valgt, anses som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opført på kandidatlisten, jf. § 15.

§ 26. Valgbestyrelsen foretager tilførsel om afstemningens bortfald til beslutningsprotokollen. Valgbestyrelsen sender meddelelse om valgets resultat til de valgte kandidater, til stedfortræderne, til menighedsrådene, bestyrelserne for valgmenigheder i stiftet samt Kirkeministeriet, og bekendtgør stiftsudvalgets sammensætning.

Kapitel 5

Afstemning og stemmemateriale

§ 27. Er der indkommet flere gyldige kandidatlister, tilvejebringer valgbestyrelsen det fornødne stemmemateriale (stemmesedler med tilhørende kuverter).

§ 28. Ved valg af læge medlemmer benyttes stemmesedler og kuverter af hvidt papir. Ved valg af gejstlige medlemmer benyttes gule stemmesedler og kuverter.

§ 29. Foroven på stemmesedlerne anføres med store typer ordene »Valg af medlemmer til mellemkirkeligt stiftsudvalg«. Umiddelbart herunder anføres på de hvide stemmesedler ordene »Læge medlemmer« og på de gule stemmesedler ordene »Gejstlige medlemmer«. Med hensyn til stemmesedlernes udformning henvises i øvrigt til afsnit 9 i valgcirkulæret.

§ 30. Valgbestyrelsen sender det fornødne antal stemmesedler med tilhørende kuverter til hvert af stiftets menighedsråd, herunder menighedsrådet for en eventuel døvemenighed i stiftet, samt til bestyrelserne for valgmenigheder.

§ 31. Stemmematerialet skal være menighedsråd og valgmenigheder i hænde senest tirsdag den 10. januar 2006.

§ 32. Ved modtagelsen af stemmesedlerne skal menighedsrådets formand (formanden for valgmenighedens bestyrelse) straks påse, at der er et tilstrækkeligt antal stemmesedler med kuverter. Er dette ikke tilfældet, rekvireres det manglende antal hos valgbestyrelsen.

Kapitel 6

Afstemningens gennemførelse

§ 33. Medlemmerne af stiftets menighedsråd afgiver stemme i et menighedsrådsmøde. Tiden for mødets afholdelse fastsættes af formanden, således at stemmesedlerne kan være valgbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 7. februar 2006 kl. 14.00. Afstemningen er hemmelig og kan kun ske ved personligt fremmøde. Medlemmer, der er forhindret i at være tilstede i dette møde, kan ikke afgive stemme, heller ikke ved fuldmagt.

§ 34. Under mødet omdeler formanden stemmematerialet til hvert medlem. Der må kun sættes et kryds på hver af de udleverede stemmesedler. Krydset sættes enten ud for listebetegnelsen (listens nummer) eller ud for navnet på den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmesedler, hvorpå der er anført to eller tre kryds, anses for gyldige, når blot disse kryds er anbragt indenfor samme kandidatlistes felt. Det betyder, at en stemmeseddel, der er afkrydset ud for to eller tre kandidatnavne på samme liste, anses for en gyldig listestemme.

§ 35. Når stemmesedlerne er afkrydset, lægges de i de dertil hørende kuverter, der tilklæbes og afleveres til formanden. Et medlem af menighedsrådet, som ikke ønsker at stemme, lægger den eller de blanke stemmesedler i de respektive kuverter.

§ 36. Tilbagesendelse af stemmesedlerne til valgbestyrelsen skal ske umiddelbart efter afstemningen og under iagttagelse af fristen den 7. februar 2006. Menighedsrådets formand skal oplyse antallet af benyttede, ubenyttede og ombyttede stemmesedler.

§ 37. Medlemmerne af bestyrelserne for stiftets valgmenigheder og valgmenighedspræsten, hvis denne ikke er medlem af bestyrelsen, sender de afkrydsede stemmesedler til bestyrelsens formand så tidligt, at formanden kan tilbagesende materialet, således at det kan være valgbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 7. februar 2006 kl. 14.00.

§ 38. Bestyrelsens formand skal oplyse antallet af benyttede, ubenyttede og ombyttede stemmesedler.

Kapitel 7

Opgørelse af valget

§ 39. Valgbestyrelsen optæller stemmesedlerne snarest muligt og senest torsdag den 9. februar 2006. Optællingen er offentlig i det omfang pladshensyn gør det muligt.

§ 40. Om optællingsmåden og om gyldighed af stemmesedler henvises til afsnit 18 i valgcirkulæret.

§ 41. Valget opgøres som et forholdstalsvalg for henholdsvis læge og gejstlige medlemmer hver for sig på samme måde som opgørelsen af valg til menighedsråd, jf. afsnit 19 og 20 i valgcirkulæret.

§ 42. De læge og gejstlige kandidater, der ikke erklæres for valgte, betragtes som stedfortrædere for de valgte på samme liste.

§ 43. Rækkefølgen blandt stedfortrædere bestemmes ved sideordnet opstilling af antallet af personlige stemmer og ved prioriteret opstilling ved summen af personlige stemmer og eventuelle resterende listestemmer. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved sideordnet opstilling ved lodtrækning og ved prioriteret opstilling ved placering på listen.

§ 44. Når opgørelsen har fundet sted, tilføres der beslutningsprotokollen nøjagtig oplysning herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt listerne, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver kandidatliste, hvor mange personlige stemmer der blev afgivet for kandidaterne, hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne, hvilke medlemmer der blev erklæret for valgt, samt det medlemsnummer, der tilfaldt hver af de valgte.

§ 45. Valgbestyrelsen sender meddelelse om valgets resultat til de valgte kandidater, til stedfortræderne, til menighedsrådene i stiftet, til bestyrelserne for stiftets valgmenigheder samt til Kirkeministeriet og bekendtgør stiftsudvalget sammensætning.

§ 46. Valgbestyrelsen opbevarer stemmesedlerne i et år efter optællingen.

Kapitel 8

Valgklager

§ 47. Eventuelle klager over valgets gyldighed skal være Kirkeministeriet i hænde senest torsdag den 23. februar 2006.

Kapitel 9

Udgifter ved valget

§ 48. Udgifter i anledning af valget, herunder til stemmemateriale og til fornøden medhjælp for valgbestyrelsen, udredes af fællesfonden, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 6.

§ 49. Cirkulæret træder i kraft den 3. september 2005. Samtidig ophæves cirkulære nr. 131 af 29. juni 2001 om valg af medlemmer af stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde.

Kirkeministeriet, den 29. august 2005

Pernille Esdahl
chefkonsulent

/Lise-Lotte Gümoes fuldmægtig