Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. november 2007 i sag 02.200

Klager A v/Per Nielsen, TIB

mod

Indklagede B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) og konsulent Gert Svendsen og advokat Jørgen Rønnow Bruun (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget jurist Marie Gjesing Fynsk, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen, TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 28. april 1973, og indklagede, B v/ C, blev den 19. juni 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 6. juni 2006 til den 26. marts 2010.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 9. januar 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 60.000 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af erstatning for uberettiget ophævelse af ansættelsesforholdet, 50.000 kr., og godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser med 10.000 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 29. august 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Indklagede har ikke givet møde.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af ansættelsesaftalens pkt. 8, at der ikke er oplyst noget om kollektiv overenskomst.

Indklagede underskrev den 11.september 2006 en blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen. Det er i pkt. 2 anført, at ophævelsen er sket med virkning fra den 8. september 2006. I pkt. 3 er anført, at uddannelsesaftalen er ophævet den 4. september 2006. Blanketten er stemplet modtaget på Aalborg Tekniske Skole den 15. september 2006

Klageren har forklaret bl.a., at han forud for ansættelsesaftalen arbejdede for indklagede fra februar 2006. Indklagede tiltrådte bygningsoverenskomsten mellem TIB og Dansk Byggeri i maj 2006. Han modtog fra Aalborg Tekniske Skole besked om indklagedes ophævelse af aftalen den 18. september 2006.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede uden gyldig grund efter udløbet af prøvetiden har ophævet uddannelsesaftalen. Der er desuden sket en overtrædelse af lov om ansættelsesbeviser, idet der ikke i uddannelsesaftalen er oplyst om bygningsoverenskomsten, der vat tiltrådt af indklagede.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende ophævelsen af uddannelsesaftalen

Ophævelsen af uddannelsesaftalen har virkning fra det tidspunkt, hvor klageren modtog underretning herom, det vil sige den 18. september 2006. Da der således er sket ophævelse af uddannelsesaftalen efter udløbet af prøvetiden, og da der ikke af indklagede er godtgjort noget grundlag herfor, er ophævelsen uberettiget. Der tilkendes som følge heraf klageren en erstatning på 30.000 kr., da der ikke er grundlag for at fravige nævnets praksis vedrørende udmålingen af erstatningen.

Vedrørende godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser

Da der ikke i uddannelsesaftalen er henvist til den overenskomst, der var gældende mellem parterne, opfylder uddannelsesaftalen ikke kravene i ansættelsesbevisloven, jf. § 2, stk. 2, nr. 10.

4 medlemmer finder, at denne mangel er væsentlig og vil derfor fastsætte godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven til 10.000 kr.

3 medlemmer finder, at godtgørelsen efter manglernes karakter bør fastsættes til et betydeligt lavere beløb. Vi lægger herved særligt vægt på, at manglerne ikke findes at have haft konkret betydning, ligesom det ikke umiddelbart forekommer klart, hvordan pkt. 8 i uddannelsesaftaleblanketten skulleudfyldes.

Der afsiges vedrørende dette punkt kendelse efter stemmeflertallet.

Herefter tilkendes der samlet klageren en erstatning på 40.000 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 40.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.