Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. august 2007 i sag 06.2007

A1 og A2 (Dansk El-Forbund v/forbundssekretær Flemming Warht)

mod

B (TEKNIQ v/konsulent Jesper Elan Ahrenst)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndigt medlem konsulent Thorkild Bang, TEKNIQ og organisationssekretær Allan Holm Pedersen, Dansk El-Forbund.

Mellem klager, elev A1, født den 4. oktober 1987, og indklagede, B, blev den 21. juli 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som installationstekniker med uddannelsesperiode fra den 25. juli 2005 til den 24. januar 2009.

Mellem klager, elev A2, født den 10. juli 1983, og samme indklagede blev den 15. august 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som installationstekniker med uddannelsesperiode fra den 15. august 2005 til den 14. februar 2009.

Klagerne har ved deres organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 22. januar 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 43.417 kr. til A1 og 35.000 kr. til A2. For begge klageres vedkommende udgør 35.000 kr. erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale. A1 har yderligere krævet 8.417 kr. udgørende forskellen på løn i skolepraktik og sædvanlig elevpraktik.

Indklagede har påstået frifindelse subsidiært betaling af 10.000 kr. til hver af klagerne.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. juni 2007.

Parterne, indklagede v/ C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Indklagede underskrev den 23. august 2006 for begge klageres vedkommende blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen pr. den 25. august 2006 med angivelse af, at det var efter gensidig aftale. Blanketterne er ikke blevet underskrevet af klagerne. Indklagede udbetalte løn til klagerne til den 8. september 2006.

A1 har forklaret bl.a., at han fredag den 18. august 2006 blev indkaldt til møde med C, der sagde, at han ikke egnede sig til arbejdet. Han skulle aflevere sit værktøj, og C fortalte ham, at han derefter kunne starte på skolen. Han fik senere oplyst, at hans løn på skolen ville være mindre end hans elevløn. Han rådførte sig derfor med forbundet og fik at vide, at han ikke skulle underskrive blanketten om gensidig ophævelse af uddannelsesforholdet. Efter ca. 14 dage ophørte lønudbetalingen fra indklagede.

A2 har vedrørende afslutningen af ansættelsesforholdet forklaret i det væsentlige som A1. Han meddelte C, at han ikke ville underskrive blanketten. Han har ikke haft arbejdsmæssige problemer som følge af sin sukkersyge, heller ikke hos den senere arbejdsgiver.

C har forklaret bl.a., at hans medarbejdere udtrykte utilfredshed med klagernes arbejdspræstationer. A2 havde desuden alvorlige arbejdsmæssige problemer som følge af sukkersyge, noget han ikke havde informeret om. Han drøftede situationen med D fra skolen, der i sin tid havde medvirket til ansættelsen af klagerne, og D erklærede, at klagerne kunne komme tilbage i skolepraktik. Efter drøftelserne med D var det derfor hans klare opfattelse, at der ikke var problemer med at ophæve uddannelsesaftalerne. D tilsendte ham ophævelsesblanketterne, som bortset fra ophævelsesdatoen var udfyldt og dem sendte han til klagerne. A2 meddelte, at han ikke ville underskrive den. Han hørte ikke noget fra A1. Han standsede lønudbetalingerne for at lægge tryk på klagerne, så de kunne beslutte sig.

Klagerne har til støtte for deres påstande anført, at indklagede ikke havde grundlag for at ophæve uddannelsesaftalerne og derfor er erstatningsansvarlig.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der var indberetninger fra hans ansatte om, at klagerne ikke egnede sig til uddannelsen, og derfor ”leverede” han dem tilbage til skolen i overensstemmelse med skolens tilbud herom.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Vi finder, at forløbet reelt må betragtes som en ensidig ophævelse af uddannelsesaftalerne fra indklagedes side. Indklagede har ikke godtgjort noget grundlag for ophævelserne og er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen bør fastsættes til 30.000 kr., dog finder 2 voterende, at A1 derudover bør tilkendes 8.417.

3 medlemmer bemærker:

Vi kan tiltræde, at der er tale om ensidig ophævelse fra indklagedes side. Det må imidlertid lægges til grund, at A1 i realiteten var indforstået hermed, og at der i relation til A2 foreligger bristende forudsætninger. Klagerne har derfor ikke noget erstatningskrav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at ophævelserne anses for uberettigede og således, at der tilkendes klagerne hver 30.000 kr. i erstatning.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til hver af klagerne, A1 og A2, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.