Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 1. juni 2007 i sag 07.2007

A v/juridisk konsulent Ilse I. Werrenrath, 3F

mod

B v/konsulent Jan Muff, Kristelig Arbejdsgiverforening

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette R. Hahnemann (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget konsulent Jesper Storm Thygesen, Dansk Erhverv og faglig konsulent Lotte Knudsen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 8. april 1987, og indklagede, B, blev den 27. marts 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 14. marts 2005 til den 2. september 2007.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund (3F), ved klageskrift modtaget den 23. januar 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 50.000 kr. til klageren som godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 25. april 2007.

Klageren har ikke givet møde for Nævnet, men har som følge af sygdom lovligt forfald, jf. bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet § 14. Indklagede v/ køkkenchef C har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

A blev sygemeldt den 6. december 2005 og var derefter i januar 2006 på skole i nogle uger, hvorefter han på ny blev sygemeldt. Af lægeerklæringer af 27.marts og 22. maj 2006 fremgår, at A var uarbejdsdygtig i yderligere 2 måneder. Af lægeerklæring af 18.juli 2006 fremgår, at varigheden af uarbejdsdygtigheden skønnedes at være ”måneder”. Indklagede ophævede den 31. juli 2006 uddannelsesaftalen. Det er oplyst for Tvistighedsnævnet, at A’s sygdomsfravær skyldes en psykisk lidelse, og at han fortsat er i behandling herfor.

Køkkenchef C har forklaret bl.a., at uddannelsesaftalen blev ophævet, fordi der efter den seneste lægeerklæring ikke var nogen tidshorisont for A’s sygefravær. De talte med A’s far før ophævelsen, men han kunne ikke rigtig oplyse noget nærmere. De har ikke anmodet om uddybende lægeerklæringer, og indklagede var ikke på ophævelsestidspunktet bekendt med nogen diagnose vedrørende A.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at A på ophævelsestidspunktet havde været sygemeldt i 6 måneder, og der forelå ikke på dette tidspunkt nogen indikation for, at A ikke inden for rimelig tid ville kunne blive raskmeldt. Indklagede havde derfor ikke grundlag for at ophæve uddannelsesaftalen som sket.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget som følge af bristende forudsætninger, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2. A havde været sygemeldt i 6 måneder, og der var efter lægeerklæringen af 18. juli 2006 ingen udsigt til, at han inden for en overskuelig tid ville blive raskmeldt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer bemærker:

Henset til varigheden af A’s sygefravær var der, uanset lægeerklæringen af 18. juli 2006, ikke den 31. juli 2006 tilstrækkeligt sikkert grundlag for en ophævelse af uddannelsesforholdet som følge af langvarig sygdom. Vi finder derfor, at ophævelsen var uberettiget.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder, efter varigheden af sygeforløbet og indholdet af lægeerklæringen af 18. juli 2006, at indklagede ved udgangen af juli 2006 havde fornødent grundlag for ophævelse af ansættelsesforholdet, og at ophævelsen således var berettiget.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at ophævelsen findes uberettiget. Der er enighed om at fastsætte erstatningen til klageren til 30.000 kr., da der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.