Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14. august 2007 i sag 14.2007

A (3F v/forhandlingssekretær Peter Kaae Holm)

mod

C (Danske Anlægsgartnere v/organisationskonsulent Torben Lantau)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndigt medlem direktør Stephan Falsner, SAMA og forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F.

Mellem klageren, elev A, født den 29. september 1985, og indklagede, B v/ C, blev den 13. april 2005 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som anlægsgartner med uddannelsesperiode fra den 11. april 2005 til den 31. juli 2007.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 27. februar 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 35.000 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. juni 2007.

Parterne har givet møde for nævnet og afgivet forklaring. Der er desuden afgivet forklaring af V.

Sagens omstændigheder

Den 22. december 2006 skrev klageren en mail til indklagede og anførte bl.a., at hun havde fået at vide, at hun skulle finde et nyt lærested ”inden for de fem måneder, da du kun er godkendt til de 22 mdr. … Det nye lærested jeg skal hen, vil have mig fra april, … Jeg fik af vide jeg skulle komme til min studie vejleder når jeg havde fundet noget andet og det har jeg gjort derfor er det X der har kontaktet dig. … Jeg vil meget gerne tilbage og have vinterbeskæring, så håber da på en opklaring.”

Indklagede svarede den 23. december 2006 bl.a.: ”Et skifte mellem 2 lærepladser kræver et samarbejde mellem lærestederne og læremester og elev. Det forekommer mig underligt at du arrangerer dig ud af læreforholdet hos mig uden at have taget kontakt til mig først. … Vedr. de sidste arbejdsprocesser du skal igennem hos mig, er det videre forløb således at du skal lære beskæring godt at kende frem til marts.”

Den 31. december ophævede indklagede ensidigt uddannelsesaftalen. Ophævelsesblanketten er registreret på Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse i Slagelse den 4. januar 2007. I et brev af 1. januar til klageren har indklagede anført, at udleveret arbejdstøj, vinterjakke, regntøj og sikkerhedsfodtøj skal afleveres senest den 15. januar 2007.

Klageren har forklaret bl.a., at hun var på skoleophold i uge 42 til 51 i 2006. Da C’s virksomhed ikke var godkendt til en fuld uddannelsesperiode, skulle hun finde en ny læreplads i 2007, og hun bad derfor C om en anbefaling. Det fik hun imidlertid ikke. Hendes studievejleder X sagde, at hun selv måtte finde en ny læreplads. Han oplyste, at han havde talt med C om spørgsmålet. X sagde ikke noget om, at uddannelsesaftalen skulle ophæves ved årets udgang. Hun fik C’s ophævelse af uddannelsesaftalen den 5. januar 2007. Hun blev chokeret over det. Hun kontaktede skolen, der sendte hende i skolepraktik. Senere i januar afslog hun et tilbud fra C om at vende tilbage, idet hun var i skolepraktik og mente, at problemet ville være uløst, hvis hun vendte tilbage. Hun startede på et nyt lærested den 1. april 2007.

Indklagede har forklaret bl.a., at hun i november 2006 blev kontaktet af studievejleder X, der havde en ophævelsesblanket med. Han bad hende ophæve uddannelsesaftalen. Hun spurgte, om A havde fået en ny læreplads, men det havde hun ikke. A skulle have et nyt lærested pr. 31. juli 2007. I slutningen af november 2006 fortalte studievejleder V, at A ikke ville vende tilbage efter skoleopholdet. Hun har ikke talt med A selv om det. Hun sendte ophævelsesblanketten til V, sådan at han så kunne finde ud af, om A ønskede at ophæve uddannelsesaftalen. Hun satte kryds det forkerte sted på blanketten, men var sikker på, at V ville kontakte hende. Da hun blev kontaktet af 3F om sagen, tilbød hun A, at hun kunne starte hos hende igen, men det ville A ikke.

V har forklaret bl.a., at han er faglærer og studievejleder på Selandia i Slagelse. Under A’s skoleophold talte han med hende i december 2006. A ville gerne stoppe hos indklagede, og hun havde fundet en ny læreplads. Han var godt klar over, at A i 2007 skulle finde en ny læreplads. Han prøvede at mægle mellem parterne og mente, at de skulle tale sammen. A lovede at tage kontakt til C, men det skete vist pr. mail. A gav udtryk for, at hun ikke ønskede at vende tilbage til virksomheden. Han fortalte det til C, og de blev enige om, at C skulle udfylde en ophævelsesblanket og sende den til ham, så han kunne tale med A. C skulle ikke skrive noget om, hvorvidt ophævelsen var ensidig eller gensidig. Han skulle have haft ophævelsesblanketten direkte, men blanketten kom frem til LOP-kontoret, der sendte den til A.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede ikke havde noget grundlag for at ophæve uddannelsesforholdet ensidigt, og ophævelsen er derfor uberettiget og erstatningspådragende.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at hun af studievejlederen havde fået oplyst, at A ikke ville vende tilbage efter skoleopholdet. Ophævelsen er et resultat af uheldige omstændigheder, og C tilbød hurtigt A genansættelse. Under disse omstændigheder har klageren ikke noget erstatningskrav.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at indklagede ikke havde grundlag for ensidigt at ophæve uddannelsesaftalen. Ophævelsen er derfor uberettiget.

4 medlemmer bemærker:

Vi finder, at indklagede skal betale 30.000 kr. i erstatning til klageren, idet indklagede selv må bære risikoen for, at ophævelsen muligt skyldes en fejlekspedition hos Selandia.

3 medlemmer bemærker:

Under de foreliggende særlige omstændigheder, hvor den ensidige ophævelse reelt skyldes en fejlekspedition hos Selandia, og hvor klageren afslog et tilbud om genansættelse, finder vi, at erstatningen bør nedsættes til et beløb betydeligt mindre end 30.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der tilkendes klageren 30.000 kr. i erstatning.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 30.000 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.