Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. august 2007 i sag 15.2007

A (TIB v/faglig medarbejder Per Nielsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndigt medlem jurist Marie Gjesing Fynsk, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen. TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 23. februar 1983, og indklagede, B, blev den 8. oktober 2003 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som tømrer med uddannelsesperiode fra den 8. september 2003 til den 22. september 2006.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 27. februar 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 97.763,12 kr. til klageren.

Kravet er sammensat af et pensionsbeløb på 40.230,32 (arbejdsgiver- og elevandel), pension fratrukket i løn, men ikke indbetalt af arbejdsgiveren, 13.410,11, feriepenge 2005, 5.931,73 kr., feriepenge 2006, 13.190,96 kr., godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser, 10.000 kr. og godtgørelse, 15.000 kr., for misligholdelse af uddannelsesaftalen, herunder for manglende rentetilførsel til pension.

Klageren har under sagen anerkendt, at feriepengekravet vedrørende 2005 rettelig er 5.846,80 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 27. juni 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav.

Indklagede har ikke svaret i sagen og har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af uddannelsesaftalens pkt. 7, at der ikke er nogen oplysning om gældende overenskomst.

Indklagede har indgået lokalaftale om etablering af obligatorisk arbejdsmarkedspension med virkning fra den 25. marts 2004.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

4 medlemmer finder, således som sagen er oplyst, at klagerens endelige krav bortset fra godtgørelse for misligholdelse af uddannelsesaftale bør tages til følge. Flertallet finder, at klageren har krav på pension som påstået henset til, at TIB´s overenskomst for så vidt angår lønkrav, herunder pension, finder anvendelse på ansættelsesforholdet.

3 medlemmer finder, at klageren først har pensionskrav fra den 25. marts 2004, jf. lokalaftalen om etablering af obligatorisk arbejdsmarkedspension, og at godtgørelsen efter ansættelsesbevisloven bør fastsættes til 5.000 kr. Mindretallet kan tiltræde flertallets bemærkning om godtgørelsen for misligholdelse af uddannelsesaftalen.

Der er enighed om at forstå klagerens bemærkninger i relation til kravet om godtgørelse for misligholdelse af uddannelsesaftalen således, at klageren har krav på renter af pensionsbeløbene fra sagens indbringelse for nævnet.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 82.678,19 kr. med tillæg af procesrente af 53.640,43 fra den 27. februar 2007.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.