Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt at Tvistighedsnævnet den 17. september 2007 i sag 17.2007

A v/ faglig medarbejder Per Nielsen TIB

mod

B v/ chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen, Dansk Byggeri

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) og konsulent Gert Svendsen og advokat Jørgen Rønnow Bruun (begge LO). Endvidere har som særlig sagkyndigt medlem deltaget jurist Marie Gjesing Fynsk, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Jannie Andersen, TIB.

Mellem klageren, elev A, født den 28. marts 1985, og indklagede, B, blev den 25. april 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som bygningssnedker med uddannelsesperiode fra den 16. november 2004 til den 22. juni 2007.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 28. marts 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale18.595,35 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 29. august 2007.

Parterne, indklagede v/ C, har givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Tvistighedsnævnet ophævede ved kendelse af 22. december 2006 i sag 47.2006 uddannelsesaftalen som følge af klagerens langvarige sygdom, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1. Det fremgår af kendelsen, at A som følge af et færdselsuheld var sygemeldt fra den 20. april til den 6.juni 2005. Derefter var A som følge af et beskadiget øje sygemeldt fra den 14. september 2005 og fortsat sygemeldt på tidspunktet for Tvistighedsnævnets ophævelse af uddannelsesaftalen til 22. december 2006.

Nærværende sag drejer sig om, hvorvidt A har krav på feriepenge af ferieberettiget løn i 2005 med 13.824,25 kr., i 2006, hvor der mangler 1.726 kr. samt erstatning for ikke afholdte feriefridage i 2006 med 3.045,10 kr., i alt 18.595 kr.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren som følge af sin sygdom i medfør af ferielovens § 23 har krav på feriepenge for 2005 og 2006 samt kompensation for feriefridage.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at klagerens sygdom var af en sådan karakter, at klageren havde mulighed for at afholde ferie med rekreativt udbytte. Klageren har i øvrigt ikke fremsat ønske om ferieforskydning, og ferielovens § 25, stk. 3, forudsætter 1 års ansættelse for at opnå ret til sygeferiepenge.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

6 medlemmer bemærker:

Det fremgår af ferielovens § 13, stk. 2, at en lønmodtager, der er syg, når ferien begynder, ikke har pligt til at begynde ferien. Af ferielovens § 23, stk. 6, fremgår, at en lønmodtager, der fratræder, har krav på feriegodtgørelse for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. Da klageren ubestridt har været sygemeldt i det omfang, der fremgår ovenfor, og da ferielovens § 13, stk. 2, finder anvendelse uanset sygdommens art og omfang, finder vi, at klageren har krav på feriegodtgørelse mv. som påstået.

1 medlemmer bemærker:

Af de grunde, der er anført af indklagede, stemmer jeg for at tage indklagedes frifindelsespåstand til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 18.595,35 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.