Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. december 2007 i sag 33.2007

A

mod

B v/ driftsleder C (Dansk Industri v/advokat Kia Dollerschell)

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt konsulenterne Gert Svendsen og Evelyn Jørgensen (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndige medlemmer jurist advokat Svend Åge Kromann, Dansk Industri og sekretær Henrik Jensen, Dansk Metal.

Mellem klageren, elev A, født den 30. november 1976, og indklagede, B, blev den 26. juni 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som lastvognsmekaniker med uddannelsesperiode fra den 20. februar 2006 til den 19. februar 2008.

Klageren har ved klageskrift modtaget den 14. juni 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 100.000 kr. til klageren.

Indklagede har påstået frifindelse.

Indklagede har påstået frifindelse.

Parterne, indklagede ved driftsleder C, har givet møde for nævnet og afgivet forklaring.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af et notat af 31. januar 2007 fra EUC Syd, at skolen afbrød klagerens skoleforløb den 25. januar 2007 under henvisning til uacceptabel adfærd og manglende deltagelse i undervisningsaktiviteterne. Af et referat af et møde mellem Dansk Industri og Dansk Metal den 15. februar 2007, hvori klageren ikke deltog, fremgår, at uddannelsesaftalen af indklagede blev ophævet med virkning fra den 22. februar 2007. Der blev den 31. august 2007 afholdt forligsmøde, hvori klageren deltog. Der blev ikke under mødet indgået forlig.

Klageren har forklaret bl.a., at det er rigtigt, at skolen udelukkede ham fra undervisningen den 25. januar 2007. Det er muligt, at han talte med arbejdsgiveren i den forbindelse. Han blev ikke indkaldt til mødet den 15. februar 2007. Arbejdsgiverens og skolens beskyldninger mod ham er ikke rigtige. Han har fået løn frem til den 22. februar 2007.

C har forklaret bl.a., at der undervejs havde været flere problemer med klageren. Da han blev orienteret om skolens beslutning den 25. januar 2007 indkaldte han telefonisk klageren til en samtale. Klageren ville imidlertid ikke komme, og han meddelte derfor klageren, at han kunne betragte uddannelsesaftalen som ophævet. På mødet den 15. februar 2007 blev det besluttet at ophæve uddannelsesaftalen med virkning fra den 22. februar 2007. Klageren har fået løn indtil denne dag.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at indklagede ikke uden at høre ham eller give ham advarsler har været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen, og at han derfor har krav på erstatning.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at klagerens uddannelsesforløb er blevet ophævet af skolen, og at indklagede derfor i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 62 har været berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet konstaterer, at skolen den 25. januar 2007 har udelukket klageren fra fortsat undervisning, jf. erhvervsuddannelseslovens § 50. Som følge heraf bortfaldt parternes uddannelsesaftale, jf. erhvervsuddannelseslovens § 62, og klageren har derfor ikke krav på erstatning fra indklagede, hvis frifindelsespåstand derfor tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.