Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. marts 2008)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og militær straffelov (Strafskærpelse for tortur)

(Lovforslag nr. L 98).

1. Det foreslås at indsætte en bestemmelse i straffeloven, hvorefter det ved udmåling af straffen for en overtrædelse af straffeloven skal anses som en skærpende omstændighed, hvis forbrydelsen er begået ved tortur. Den foreslåede bestemmelse indeholder en definition af tortur, som er udformet i lyset af definitionen i FN’s konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (Torturkonventionen).

Med den foreslåede bestemmelse fremhæves det i straffeloven, at en forbrydelse er særligt strafværdig, når der er anvendt tortur.

Med henblik på udtrykkeligt at fastslå, at tortur også skal anses som en strafskærpende omstændighed ved overtrædelser af den militære straffelov, foreslås det at indsætte en tilsvarende strafskærpelsesbestemmelse i denne lov.

Lovforslaget bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1494/2008 om en torturbestemmelse i straffeloven.

2. Straffeloven indeholder ikke i dag en særskilt bestemmelse vedrørende tortur, men torturhandlinger vil afhængig af deres konkrete karakter være omfattet af straffelovens bestemmelser om de enkelte forbrydelser, f.eks. om legems­krænkelser (drab, vold mv.), ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler og forbrydelser begået i offentlig tjeneste. Forsøg på og medvirken til torturhandlinger vil være strafbare i medfør af straffelovens almindelige regler om forsøg (§ 21) og medvirken (§ 23).

De torturhandlinger, som Danmark er folkeretligt forpligtet til at kriminalisere, er således strafbare efter dansk ret.

3. Den foreslåede bestemmelse er en strafskærpelsesregel, som indebærer, at det ved strafudmålingen efter de enkelte bestemmelser i straffeloven (om f.eks. vold, ulovlig tvang eller trusler) skal anses for en skærpende omstændighed inden for den strafferamme, der gælder for den pågældende forbrydelse, at forholdet har haft karakter af tortur.

Det foreslås, at en overtrædelse af straffeloven skal anses for at være begået ved tortur, hvis den er begået i udøvelsen af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv ved at tilføje en anden person skade på legeme eller helbred eller stærk fysisk eller psykisk smerte eller lidelse

for at skaffe oplysninger eller en tilståelse fra nogen,

for at afstraffe, skræmme eller tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget eller

på grund af den pågældendes politiske overbevisning, køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Med den foreslåede bestemmelse vil gerningsmanden i givet fald blive tiltalt og dømt efter de relevante straffebestemmelser i straffeloven og under særlig hensyntagen til, at den pågældende forbrydelse er begået ved tortur. Hermed vil det samtidig blive lettere at dokumentere antallet af eventuelle straffesager om tortur her i landet.

FN’s Komite mod Tortur har ved flere lejligheder anbefalet, at der i straffeloven indsættes en straffebestemmelse, der særskilt kriminaliserer tortur. Regeringen er imidlertid enig med Straffelovrådet i, at den foreslåede strafskærpelsesregel vil være en reelt bedre løsning og i bedre overensstemmelse med almindelige lovgivningsprincipper. En sådan bestemmelse vil være lige så velegnet som en egentlig straffebestemmelse til at markere, at tortur er en meget alvorlig forbrydelse, den vil lige så godt kunne sikre, at det bliver lettere at registrere eventuelle torturhandlinger, og den vil medføre, at den konkrete forbrydelses karakter og grovhed afspejles på en mere hensigtsmæssig måde i forbindelse med straffesagen. Gerningsmanden vil således som ovenfor nævnt blive tiltalt og dømt efter de relevante straffebestemmelser i straffeloven og under særlig hensyntagen til, at den pågældende forbrydelse er begået ved tortur (f.eks. tiltalt for ”vold af særlig farlig karakter begået ved anvendelse af tortur” eller ”frihedsberøvelse ved anvendelse af tortur”).

4. Med lovforslaget foreslås det endvidere at indsætte en bestemmelse i straffeloven, der indebærer, at alle bestemmelser i straffelovens kapitel 16 om forbrydelser i dansk offentlig tjeneste eller hverv mv. gælder tilsvarende i forhold til personer, der virker i udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, hvis sådanne personer begår handlinger omfattet af den foreslåede strafskærpelsesbestemmelse for torturhandlinger. Dette skal ses i sammenhæng med den foreslåede torturdefinition, der omfatter handlinger, som begås i ”dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv”.

5. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.