Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (12. marts 2008)

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligestilling, m.v.)

(Lovforslag nr. L 102).

Lovforslaget har bl.a. til formål at effektivisere reglerne for egnetheds- og hæderlighedsvurderingen af direktører og bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og gøre reglerne mere tidssvarende. Desuden skal lovforslaget øge investorbeskyttelsen. Endvidere indeholder lovforslaget elementer, der har til hensigt at lette de administrative byrder for de finansielle virksomheder.

Det er vigtigt at kunne gribe effektivt ind over for ledelsesmedlemmer i en finansiel virksomhed, hvis det viser sig, at vedkommende bestyrelsesmedlem eller direktør ikke egner sig til at tage del i virksomhedens drift og dispositioner. Lovforslaget indfører derfor, at Finanstilsynet får mulighed for direkte at påbyde et bestyrelsesmedlem at nedlægge sit hverv, såfremt vedkommende ikke opfylder kravene til egnethed og hæderlighed. Såfremt påbuddet ikke efterkommes, kan bestyrelsesmedlemmet straffes med bøde. Derudover indføres at en virksomhed kan pålægges tvangsbøder, hvis den ikke efterkommer et påbud om at afsætte en direktør i en finansiel virksomhed, der ikke opfylder kravene til egnethed og hæderlighed.

Endvidere vil lovforslaget øge investorbeskyttelsen. Dette sker ved, at lovforslaget indfører, at erhvervelse af en kontrollerende indflydelse i et selskab i forbindelse med aktieemissioner (udstedelse af aktier) udløser pligt til at fremsætte tilbud til de øvrige aktionærer.

Lovforslaget indeholder også elementer, som har til hensigt at lette de administrative byrder for de finansielle virksomheder. For det første skal der ikke længere være krav om tilladelse som værdipapirhandler i de tilfælde, hvor et mindre pengeinstitut, på grund af manglende kapacitet, blot henviser dets kunder til et større pengeinstitut, som skal forestå værdipapirhandelen. En tilladelse indebærer væsentlige byrder, hvorfor forslaget især vil komme de mindre pengeinstitutter til gode. Lovforslaget indfører endvidere, at det bliver muligt at afholde elektroniske generalforsamlinger i investeringsforeninger, som tilfældet er i dag for aktieselskabers vedkommende. Dette forslag udspringer af regeringens ønske om at give investeringsforeninger mulighed for at styrke medlemsdeltagelsen (det aktive ejerskab) – navnlig i investeringsforeninger med en større ejerkreds.

Endelig gennemføres en række bestemmelser i direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Lovforslaget gennemfører i øvrigt en række mindre ændringer i de finansielle love.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.