Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven 1)

I medfør af § 3, stk. 3 og 5, § 55, stk. 1, § 72, stk. 1, og § 74, stk. 3, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 61, stk. 3:

§ 1. For offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, finder følgende bestemmelser udstedt i medfør af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fortsat anvendelse:

1) §§ 2-17 i bekendtgørelse nr. 88 af 8. februar 2002 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg.

2) §§ 2-8 og 10-37 i bekendtgørelse nr. 128 af 6. marts 1996 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg.

3) § 2, stk. 1, §§ 5-8, § 9, stk. 1 og 2, og § 10 i bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

4) §§ 2-7 i bekendtgørelse nr. 33 af 13. januar 2005 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg.

5) §§ 2-35 i bekendtgørelse nr. 263 af 27. marts 2006 om beskyttelse mod udsættelse for asbest i forbindelse med arbejdet på havanlæg.

6) §§ 1-46 i bekendtgørelse nr. 8 af 4. januar 2005 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg, idet dog skema 3.2 i bilag 3 til bekendtgørelsen erstattes af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

7) §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 7 af 4. januar 2005 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug for havanlæg m.v.

8) §§ 1-12 i bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg.

9) §§ 2-22 i bekendtgørelse nr. 87 af 8. februar 2002 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på havanlæg.

10) §§ 2-5 i bekendtgørelse nr. 1029 af 12. december 2001 om grænseværdier for stoffer og materialer, der anvendes på havanlæg.

11) §§ 2-4 i bekendtgørelse nr. 907 af 25. september 2000 om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse på havanlæg.

Stk. 2. For offshoreanlæg efter stk. 1 finder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø anvendelse.

§ 2. For faste offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 4 og 5, finder følgende bestemmelser udstedt i medfør af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fortsat anvendelse:

1) § 2 i bekendtgørelse nr. 1260 af 9. december 2004 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel på faste havanlæg.

2) §§ 2-17 og § 19, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 408 af 12. maj 1999 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste havanlæg.

3) § 1, § 2, stk. 2, og §§ 3-29 i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 1988 om opholdsrum m.v. på faste havanlæg.

Stk. 2. For faste offshoreanlæg efter stk. 1 finder følgende til enhver tid gældende bestemmelser udstedt i medfør af lov om arbejdsmiljø fortsat anvendelse:

1) Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af methylchlorid (klormethyl) i køleanlæg.

2) Bekendtgørelse om regulativ for lastning og losning af skibe.

3) Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

4) Bekendtgørelse om røgklassificering, mærkning og prøvning af svejseelektroder.

5) Bekendtgørelse om konvention om sikre containere.

§ 3. For mobile offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 3, finder følgende bestemmelser udstedt i medfør af lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg fortsat anvendelse:

1) § 1, stk. 4, og §§ 2-22 i bekendtgørelse nr. 1102 af 14. december 1992 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på flytbare havanlæg.

2) § 1, § 2, stk. 2 og 3, og §§ 3-35 i bekendtgørelse nr. 579 af 23. juni 1992 om opholdsrum m.v. på flytbare havanlæg.

§ 4. Følgende bestemmelser finder endvidere anvendelse for indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer:

1) §§ 2-4, 6-8, 10-14 og 31-37 i bekendtgørelse nr. 128 af 6. marts 1996 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg.

2) § 6, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

3) §§ 2-7 i bekendtgørelse nr. 33 af 13. januar 2005 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg.

4) §§ 8-13 og 29-31 i bekendtgørelse nr. 263 af 27. marts 2006 om beskyttelse mod udsættelse for asbest i forbindelse med arbejdet på havanlæg.

5) §§ 1-12 i bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg., idet indkvarteringen i denne forbindelse anses for en del af offshoreanlægget.

6) §§ 2, 3 og 5-7, § 8, stk. 1, nr. 5, §§ 9-11, § 12, nr. 1-5, § 14, stk. 2, §§ 15 og 17-19, § 20, stk. 1-3, § 20, stk. 4, 1. pkt., og §§ 21 og 22 i bekendtgørelse nr. 87 af 8. februar 2002 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på havanlæg, idet begrebet ”arbejde” i de nævnte bestemmelser også omfatter ophold i indkvarteringen.

Stk. 2. For indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger efter stk. 1, hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, gennem længere tid indkvarteres, finder endvidere § 1, § 2, stk. 2 og 3, og §§ 3-35 i bekendtgørelse nr. 579 af 23. juni 1992 om opholdsrum m.v. på flytbare havanlæg anvendelse.

Stk. 3. Følgende bestemmelser finder endvidere anvendelse for aktiviteter, der udføres fra skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 5, (specialfartøjer), samt på det udstyr, der anvendes, i den udstrækning aktiviteterne eller udstyret indvirker på sikkerheds- og sundhedsforholdene på tilknyttede offshoreanlæg:

1) §§ 2-17 i bekendtgørelse nr. 88 af 8. februar 2002 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg.

2) §§ 2-8, 10-13 og 15-37 i bekendtgørelse nr. 128 af 6. marts 1996 om indretning af arbejdssteder m.v. på havanlæg.

3) §§ 2-7 i bekendtgørelse nr. 33 af 13. januar 2005 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg.

4) §§ 1-20 i bekendtgørelse nr. 8 af 4. januar 2005 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) på havanlæg, i det omfang brugen af stoffer og materialer udgør en risiko for personer på det tilknyttede offshoreanlæg.

5) §§ 1-4 i bekendtgørelse nr. 7 af 4. januar 2005 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug for havanlæg m.v.

6) §§ 2-5 i bekendtgørelse nr. 1029 af 12. december 2001 om grænseværdier for stoffer og materialer, der anvendes på havanlæg i det omfang brugen af stoffer og materialer udgør en risiko for personer på det tilknyttede offshoreanlæg.

Stk. 4. Følgende bestemmelser finder anvendelse på rørledninger, der er omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 2:

1) §§ 2-17 i bekendtgørelse nr. 88 af 8. februar 2002 om anvendelse af tekniske hjælpemidler på havanlæg.

2) § 2, stk. 1, §§ 5-8, § 9, stk. 1 og 2, og § 10 i bekendtgørelse nr. 127 af 6. marts 1996 om arbejdets udførelse m.v. på havanlæg.

3) §§ 2-7 i bekendtgørelse nr. 33 af 13. januar 2005 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. efter lov om visse havanlæg.

4) §§ 1-12 i bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg.

§ 5. Vejledninger m.v. udstedt i henhold til de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, finder, under hensyntagen til de særlige forhold på de omfattede offshoreanlæg, fortsat helt eller delvist anvendelse på de forhold, som de nævnte bestemmelser regulerer.

§ 6. Bestemmelser om tilsyn, dispensation, klage og straf i de bekendtgørelser, der er nævnt i § 1, stk. 2, samt § 2, stk. 2, finder ikke anvendelse.

Tilsyn

§ 7. Tilsynet med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, føres af klima- og energiministeren, eller af den tilsynsmyndighed eller af private, som er bemyndiget hertil i medfør af offshoresikkerhedsloven.

Dispensation

§ 8. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med de direktiver, som de nævnte bestemmelser implementerer.

Klageadgang

§ 9. Afgørelser truffet i medfør af § 7 eller efter de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, kan påklages til Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Strafbestemmelser

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder de bestemmelser, der er nævnt i §§ 1-4, i det omfang disse bestemmelser allerede er eller har været strafbelagte.

Stk. 2. For overtrædelse efter stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Offshoresikkerhedslovens § 71, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1185 af 9. oktober 2007 om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven, ophæves.

Energistyrelsen, den 15. maj 2008

Ib Larsen

/ Henrik Andersen


Bilag 1

Skema 3.2

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj ved arbejde indendørs uden for indkvarteringen

Kodenr.
Lette overdækninger
Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation
Tallet før/efter stregen
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
00-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
0-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
1-
Ingen særlige 10)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Ingen særlige 10)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
2-
Gasfiltermaske 1),2),11)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Gasfiltermaske 1),2),11)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
3-
Luftforsynet halvmaske 4),9 øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
4-
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
Luftforsynet halvmaske 4),9) ,øjenværn
Luftforsynet helmaske 4)
5-
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske

(Skema 3.2 fortsættes)

(Skema 3.2 fortsat)

Kodenr.
Lette overdækninger
Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation
-1
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2
Handsker 6),7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9) øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9) øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
-3
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, handsker, hætte
-4
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-5
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-6
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

(Skema 3.2 fortsættes)

(Skema 3.2 fortsat)

Kodenr.
Indendørs rum uden installeret mekanisk ventilation
Indvendigt i tanke og lignende
Tallet før/efter stregen
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
Spartel, pensel, rulle o. lign.
Sprøjte
00-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
0-
Ingen særlige
Helmaske med kombifilter 11)
Gasfiltermaske 11)
Helmaske med kombifilter 11)
1-
Gasfiltermaske 1),2),11)
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Gasfiltermaske 11)
Luftforsynet helmaske 5)
2-
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet halvmaske 5),9) øjenværn
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske 5)
3-
Luftforsynet halvmaske 1),4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet halvmaske 4),9) øjenværn
Luftforsynet helmaske
4-
Luftforsynet halvmaske 3) ,øjenværn
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet halvmaske 9) øjenværn
Luftforsynet helmaske
5-
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske
Luftforsynet helmaske

(Skema 3.2 fortsættes)

(Skema 3.2 fortsat)

Kodenr.
Indendørs rum uden installeret mekanisk ventilation
Indvendigt i tanke og lignende
-1
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Helmaske med kombifilter, overtræksdragt, handsker, hætte
-2
Handsker 7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9) ,øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
Handsker 6),7),8)
Luftforsynet halvmaske 3),9), øjenværn, overtræksdragt, handsker, hætte
-3
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker
Handsker 7),8)
Luftforsynet helmaske, overtræksdragt, hætte, handsker
-4
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-5
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
-6
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker
Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt
Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt, handsker

Noter til skemaer for personlige værnemidler

1) Ved arbejde med spartelmasse af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletspartling, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

2) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.

3) Ved arbejde af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletning og efterreparation, kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

4) Ved arbejde af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletning og efterreparation, kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

5) Ved arbejde af en varighed på maksimalt 1 time pr. dag, f.eks. pletning og efterreparation, kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

6) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

7) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

8) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

9) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

10) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som angivet ved »indvendigt i tanke, og lignende«.

11) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EF-Tidende 1989 nr. L 183, side 1), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21), og dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 9), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21).