Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

(Kommunal grundkapital i plejeboliger, maksimumsbeløb ved byggeri på lejet grund, bredere boligvalg for stærkt bevægelseshæmmede m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, lov nr. 1590 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service.«

2. I § 14, nr. 2, udgår », i Københavns Kommune borgmesteren«.

3. I § 75 b, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 109, stk. 4« til: »§ 109, stk. 5«.

4. I § 78, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»Statens udgifter som følge af statslån dækkes af fonden«

5. I § 109, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-5« til: »stk. 5«.

6. I § 109 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I almene familieboliger, der opføres som tæt, lavt byggeri i én etage med et bruttoetageareal på 85 m2 eller derover, skal der være mindst ét bade- og toiletrum med et frit manøvreareal med en diameter på mindst 1,5 m.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

7. I § 109, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

8. I § 109, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

9. I § 114, stk. 1, ændres »§ 109, stk. 4-6« til: »§ 109, stk. 5-7«.

10. I § 115, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 109, stk. 4,« til: »§ 109, stk. 5,«.

11. I § 115, stk. 9, indsættes efter 1. pkt.:

»Hvis byggeriet opføres på lejet grund, reduceres det maksimumsbeløb, der gælder på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen, med 20 pct.«

12. I § 117, stk. 2, ændres »§ 109, stk. 3,« til: »§ 109, stk. 4,«.

13. § 118 a affattes således:

»§ 118 a. For tilsagn til etablering af plejeboliger, jf. § 5, stk. 2, efter § 115, stk. 1, nr. 1, 2, 6, 7 og 8, og stk. 2-4, der meddeles i 2008, forhøjes de realkreditlån, der er nævnt i § 118, stk. 1 og 2, til 91 pct., samtidig med at den kommunale grundkapital, der er nævnt i § 118, stk. 1, nedsættes til 7 pct., og den regionale grundkapital, der er nævnt i § 118, stk. 2, nedsættes til 7 pct.«

14. I § 161, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 48 og 68 i lov om aktiv socialpolitik« til: »lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) samt lokaler til brug for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

15. § 161, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for de institutioner og boliger, der er omhandlet i § 5, stk. 1, i lov om social service, og for de pladser til midlertidigt ophold i døgnhuse med behandlingsunderstøttende rammer til personer med sindslidelser, som for en kortere periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, og som regionsrådet efter overenskomst med en almen boligorganisation søger tilvejebragt i alment boligbyggeri.«

§ 2

I lov nr. 90 af 31. januar 2007 om friplejeboliger, som ændret ved § 2 i lov nr. 547 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Den årlige kvote, som er nævnt i stk. 4, forhøjes til 550 boliger i 2008.«

2. I § 12, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Anskaffelsessummen efter tilsagn meddelt i 2008 finansieres dog med et kapitalindskud, der svarer til den kommunale og regionale grundkapital, der er nævnt i § 118 a i lov om almene boliger m.v., et realkreditlån, der svarer til det, der er nævnt i § 118 a, og 2 pct. beboerindskud.«

3. I § 46, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Bidraget udgør for bebyggelser, hvortil der er meddelt godkendelse i 2008, et beløb svarende til det løbende bidrag på et realkreditlån af en størrelse som anført i § 118 a i lov om almene boliger m.v.«

§ 3

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007, som ændret ved § 15 i lov nr. 606 af 24. juni 2005 og § 5 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om almene boliger og støttede private andelsboliger m.v.« til: »lov om almene boliger m.v.«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Med undtagelse af § 100, stk. 4, gælder loven ikke for leje af boliger, der er omfattet af § 1 i lov om almene boliger m.v.«

3. I § 85, stk. 3, ændres »de nævnte love« til: »den nævnte lov«.

4. I § 85, stk. 4, 1. pkt., ændres »de i stk. 3 nævnte love« til: »den i stk. 3 nævnte lov«.

5. § 100, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Reglerne om tilbudspligt anvendes ved overdragelse af ejendomme omfattet af lov om leje af almene boliger, hvis ejendommen efter overdragelsen ikke er omfattet af samme lov.«

6. I § 109, stk. 4, ændres »Justitsministeren« til: »Domstolsstyrelsen«.

§ 4

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 52, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »1 gang om året«: »eller løbende i tilknytning til opkrævning af huslejen«.

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, nr. 13, og § 2, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2008.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen