Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. november i sag 40.2007

A (Dansk Metal v/Bendt Egelund)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (begge DA) samt faglig sekretær Jeanette R. Hahnemann og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere deltog som særlig sagkyndigt medlem chefkonsulent Tina Lambert Andersen, DI og sekretær Erik B. Wiberg, DM.

Mellem klageren, elev A, født den 7. februar 1982, og indklagede, B v/ C, blev den 23. februar 2004 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som elektronikfagtekniker med uddannelsesperiode fra den 2. februar 2004 til den 1. juni 2006.

Klageren har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 9. juli 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 68.025,25 kr. til klageren.

Kravet er sammensat af efterregulering, 8.442,89 kr. samt feriegodtgørelse heraf 1.055,36 kr., 19 feriedage, der ikke er afholdt, svarende til 8.527,00 kr. og erstatning 50.000 kr. som følge af forsinkelse af klagerens færdiggørelse af uddannelsen. Efterreguleringsbeløbet svarer til mindstebetalingen for fagets voksne medarbejdere i perioden 2. juni til 6. oktober 2006, hvor klagerens uddannelsesperiode var forlænget, fradraget et beløb, som indklagede vedrørende denne periode har betalt.

Indklagede har i et svarskrift påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 31. oktober 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Sagens omstændigheder

Den 12. juli 2006 forlængede Metalindustriens Uddannelsesudvalg under henvisning til særlige omstændigheder klagerens læretid til 6. oktober 2006.

Klageren har forklaret bl.a., at han ikke bestod den første skoleeksamen. Han havde mulighed for at komme på H3 11. oktober 2004 og 4. april 2005, men som følge af arbejdsgiverens modvilje blev det ikke til noget. Det medførte, at han ikke kunne færdiggøre uddannelsen til den planlagte tid, hvorfor denne måtte forlænges.

Der er i 2004-2005 19 feriedage, som han på grund af travlhed på arbejdet ikke har afholdt.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at klageren efter overenskomstens § 8, stk. 3, har krav på den for fagets voksne medarbejdere fastsatte mindstebetaling, idet forlængelsen af uddannelsestiden skyldes årsager, der ikke kan tilregnes ham. Da klageren ikke har afholdt 19 feriedage, har han krav på betaling herfor. Erstatningskravet på 50.000 kr. modsvarer den merløn, som klageren kunne have opnået fra den 2. juni til 6. oktober 2006, hvis hans uddannelse var blevet afsluttet på det planlagte tidspunkt.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav vedrørende efterregulering og feriedage, der derfor tages til følge.

4 medlemmer bemærker vedrørende erstatningskravet:

Bestemmelsen i Industriens Overenskomst, § 8, stk. 3, tager sigte på at kompensere elever, hvis uddannelsestid forlænges af grunde, der ikke kan tilregnes eleven. Klageren har fået medhold i dette krav, men har ikke godtgjort, at han derudover har lidt noget økonomisk tab som følge af forlængelsen af uddannelsesaftalen. Vi stemmer derfor for at frifinde indklagede for denne del af klagerens krav.

3 medlemmer bemærker:

Vi finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte klagerens synspunkt om, at han som følge af forlængelsen af uddannelsesaftalen har haft et tab som påstået på 50.000 kr. Vi stemmer derfor for at tage også denne del af klagerens påstand til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at der samlet tilkendes klageren 18.025,25 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 18.025,25 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.