Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 17. december 2007 i sag 43.2007

A (Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark v/faglig medarbejder Per Nielsen)

mod

B v/ C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og faglig sekretær Jeanette Hahnemann (begge LO). Endvidere mødte som særlig sagkyndigt medlem chefkonsulent Søren Hoffmann Sørensen, Dansk Byggeri og faglig medarbejder Bjarne Jensen, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Klageren A, født den 24.september 1988, var fra den13. til 31.december 2006 i virksomhedsforlagt undervisning hos indklagede, B v/ C. Den 2. januar 2007startede klageren efter klagerens opfattelse som elev hos indklagede. Det fremgår af Undervisningsministeriets registreringssystem Praktik+, der indeholder oplysninger fra de tekniske skoler, i den foreliggende sag Roskilde Tekniske Skole, at klageren er registreret som elev hos indklagede pr.1.januar 2007.

Klageren har ved sin organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget den 26. juli 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 55.151,45 kr. til klageren. Beløbet er sammensat af manglende løn og feriepenge samt kørepenge vedrørende perioden 1/1 2007 til 2/3 2007, i alt 10.751,45 kr. og yderligere 44.400 kr. svarende til 20 ugers løn i godtgørelse efter ansættelsesbevislovens § 6. Klageren har endvidere påstået indklagede tilpligtet at udlevere lønsedler for ansættelsesperioden uge 1 til og med uge 9 i 2007. Indklagede har ikke afleveret svarskrift i sagen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 28. november 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Det fremgår af klageskriftet, at Roskilde Tekniske Skole har oplyst over for klagerens organisation, at man har tilsendt praktikvirksomheden en uddannelsesaftale til underskrift, men skolen har ikke modtaget nogen underskrevet uddannelsesaftale.

Klageren har forklaret bl.a., at han har spurgt arbejdsgiveren, om han havde modtaget uddannelsesaftale fra skolen, idet han gerne ville have en skriftlig uddannelsesaftale. Arbejdsgiveren bekræftede at have modtaget uddannelsesaftaleblanket til udfyldelse, men trods klagerens anmodninger herom, kom arbejdsgiveren aldrig med nogen aftale til underskrift. Han ophørte sit arbejde i begyndelsen af marts, da han ikke fik løn og ej heller nogen uddannelsesaftale. Han mangler også lønsedler.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at der mellem klager og indklagede er indgået en mundtlig uddannelsesaftale.

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens lønkrav, der derfor tages til følge. Ligeledes tages klagerens krav om udlevering af lønsedler til følge.

4 medlemmer bemærker vedrørende godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser:

Det må lægges til grund, at klageren gentagne gange har anmodet om at få en skriftlig uddannelsesaftale, og at indklagede, selvom han har modtaget aftaleblanket fra skolen, har undladt at sørge for at få denne udfyldt og underskrevet. Under disse omstændigheder findes indklagede at have udvist grov passivitet, hvorfor klagerens krav på godtgørelse i medfør af lovens § 6, stk. 1, 2. pkt. tages til følge. Vi stemmer således for i det hele at tage klagerens krav til følge.

3 medlemmer bemærker:

Efter de foreliggende omstændigheder finder vi ikke, at der foreligger skærpende omstændigheder. Vi finder efter de foreliggende omstændigheder alene grundlag for at tilkende klageren en mindre godtgørelse efter lovens § 6, stk. 2.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at klagerens påstand tages til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B v/ C, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 55.151,45 kr. Endvidere tilpligtes indklagede at udlevere lønsedler for ansættelsesperioden uge 1 til og med uge 9 i 2007 til klageren.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.