Den fulde tekst
L 100
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen (KF)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 3648
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 3569
1.beh 8/4 08 FF 2903
Betænkning 22/5 08 Tillæg B 993
2.beh 29/5 08 FF 5690
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 08
3.beh 3/6 08 FF 5942
Lovf som vedt 3/6 08 Tillæg C 731
Lov nr 516 af 17. juni 2008
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Christian Lund (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Mike Legarth (KF), Johs. Poulsen (RV), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at lette virksomhedernes byrder ved regnskabsaflæggelsen samt at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF, for så vidt angår ændringer i 4. og 7. selskabsdirektiv om års- og koncernregnskaber. På samfundsniveau vurderes loven om ændring af årsregnskabsloven at medføre administrative lettelser for virksomhederne på ca. 22 mio. kr. årligt. De væsentligste forenklinger drejer sig om en forhøjelse af regnskabsklassernes størrelsesgrænser for henholdsvis små, mellemstore og store virksomheder. Dermed vil flere små og mellemstore virksomheder blive omfattet af færre regnskabskrav. Forenklingerne omfatter ligeledes ophævelse af pligten til at lade ledelsesberetningen revidere. Herudover gøres det bl.a. frivilligt for børsnoterede virksomheder, der aflægger koncernregnskab, at aflægge modervirksomhedens årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Gennemførelsen af ændringerne til 4. og 7. selskabsdirektiv vil betyde, at børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber fremover bl.a. skal oplyse, om de følger en kodeks for virksomhedsledelse, og beskrive hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer. Derudover indføres enkelte nye oplysningskrav som følge af direktivændringerne. Efter vedtagelse af ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren er det blevet præciseret, at årsrapporten skal indeholde oplysning om de anvendte metoder for målingen (værdiansættelsen) af virksomhedens investeringsaktiver og biologiske aktiver på et tilsvarende niveau som for finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til kapitalværdi eller amortiseret kostpris.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og NY) mod 1 (EL).