Den fulde tekst
L 107
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanismen og reglerne om tilskud til vacciner).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen (KF)).
Fremsat skr 12/3 08 Tillæg A 3986
Lovf som fremsat 12/3 08 Tillæg A 3974
1.beh 27/3 08 FF 2403
Betænkning 16/4 08 Tillæg B 521
2.beh 22/4 08 FF 3621
3.beh 24/4 08 FF 3828
Lovf som vedt 24/4 08 Tillæg C 569
Lov nr 319 af 30. april 2008
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Liselott Blixt (DF), Karl H. Bornhøft (SF), Vivi Kier (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL), Anders Samuelsen (NY).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer den hidtil gældende reguleringsordning for medicintilskud, således at beløbsgrænserne med virkning fra 2009 reguleres med satsreguleringsprocenten.
Loven regulerer beløbsgrænserne med et beløb, der svarer til, at satsreguleringsmekanismen havde været anvendt siden 2001. Tilskudsprocenten for personer under 18 år forhøjes fra 50 til 60 pct., og egenbetalingsloftet for kronikere fastholdes i 2008 på samme niveau, som det var ved lovforslagets fremsættelse.
Endelig overflyttes kompetencen til at tildele tilskud til vacciner fra Lægemiddelstyrelsen til Sundhedsstyrelsen.
Lovforslaget blev fremsat som et led i udmøntningen af aftalen "Nye initiativer på sundhedsområdet", der blev indgået den 1. marts 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 65 stemmer (V, DF, KF, RV, NY og Gitte Seeberg (UFG)) mod 45 (S, SF og EL).