Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om grunduddannelse af gravere m.fl.

(Til menighedsrådene)

 

I medfør af § 4 i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, som ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999, og § 22, stk. 1, i lov nr. 310 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. af 16. maj 1990, som ændret ved lov nr. 390 af 22. maj 1996, fastsættes følgende:

1. Obligatorisk uddannelse

§ 1. Alle, der førstegangansættes i en graverstilling eller en kirkegårdslederstilling, hvortil der er knyttet forpligtelse til at varetage kirketjenerfunktioner, skal gennemgå gravergrunduddannelsens grundmodul 1 (Praktisk kirketjeneste A), 2 (Samarbejde, kommunikation og faglig etik) og 3 (Kirkens rengøring) inden 2 år efter ansættelsen.

Stk. 2. Der ydes tjenestefrihed med løn til kursusdeltagelsen.

Stk. 3. Kursusdeltagelse efter stk. 1 skal ikke finde sted, såfremt det dokumenteres, at kurserne allerede er gennemført.

Stk. 4. Kirkeministeriet kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde herfor.

§ 2. Gravere og kirkegårdsledere med kirketjeneste, der er blevet ansat den 4. februar 2001 eller senere, og som ikke har deltaget i den tidligere gravergrunduddannelse, skal ligeledes deltage i de i § 1 nævnte kurser.

§ 3. Menighedsrådet sørger for, at gravere eller kirkegårdsledere, der er omfattet af § 1, stk. 1, og § 2, gennemfører de nævnte kurser.

Stk. 2. Gravergrunduddannelsens grundmodul 1 – 3 afholdes på AMU-Fyn i Svendborg.

2. Frivillig uddannelse

§ 4. Med menighedsrådets godkendelse kan de i § 1, stk. 1, og § 2 nævnte ansatte deltage i gravergrunduddannelsens 4. modul (Praktisk kirketjeneste B).

Stk. 2. Gravergrunduddannelses grundmodul 4 afholdes på AMU-Fyn i Svendborg.

3. Tjenesterejsereglerne

§ 5. Deltagelse i gravergrunduddannelsens modul 1 – 4 regnes som tjenesterejse for de deltagende gravere og kirkegårdsledere.

§ 6. I forbindelse med deltagelsen i gravegrundruddannelsen kan gravere og kirkegårdsledere tildeles time-/dagpenge samt rejsegodtgørelse efter tjenesterejseaftalens til enhver tid gældende regler herom.

§ 7. Udbetalingen af time-/dagpenge og rejsegodtgørelse sker fra kirkekassen.

Stk. 2. Der kan alene udbetales time-/dagpenge eller rejsegodtgørelse, såfremt graveren eller kirkegårdslederen konkret påføres en merudgift i forbindelse med deltagelsen i gravergrunduddannelsen, jf. tjenesterejseaftalens § 2.

Stk. 3. Tjenesterejseaftalen gælder ikke, hvor medarbejderen får sine merudgifter dækket i henhold til lovbestemmelser, andre aftaler eller særlige godtgørelsesordninger i øvrigt, jf. tjenesterejseaftalens § 1, stk. 4.

4. Kursusafgift

§ 8. Kursusafgift for graveres eller kirkegårdslederes deltagelse i gravergrunduddannelsens modul 2 afholdes af kirkekassen. Kursusudgifter for deltagelse i gravergrunduddannelsens øvrige moduler afholdes af AMU.

5. Lønudgifter

§ 9. Menighedsrådet skal udbetale fuld løn til graveren eller kirkegårdslederen ved deltagelse i uddannelsen samt eventuelle lønudgifterne ved ansættelse af vikar under graverens eller kirkegårdslederens fravær.

6. Lønrefusion

§ 10. For graveres og kirkegårdslederes deltagelse i gravergrunduddannelsens grundmodul 1, 3 og 4, modtager kirkekassen lønrefusion fra AMU, for tiden svarende til højeste dagpengesats.

7. Ikrafttræden

§ 11. Cirkulæret træder i kraft 4. februar 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kirkeministeriets cirkulære af 24. november 1987 om en grunduddannelse for gravere m.fl.

Kirkeministeriet, den 4. februar 2003

Tove Fergo

/Carsten Dalsgaard Jørgensen