Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Introduktionskurser til ungdomsuddannelser

Kapitel 2   Brobygning til ungdomsuddannelser

Kapitel 3   Introduktionskurser og brobygning i tilknytning til særlige undervisningsforløb i folkeskolen

Kapitel 4   Brobygning fra øvrige uddannelsesforløb

Kapitel 5    Koordination af udbuddet af introduktionskurser og brobygning

Kapitel 6   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne

I medfør af § 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Introduktionskurser til ungdomsuddannelser

§ 1 . Introduktionskurser er undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelsesinstitutioner for elever i folkeskolens 8. klasse, hvor de introduceres for flere ungdomsuddannelser. Introduktionskurserne har til hensigt at medvirke til, at eleverne er forberedte på uddannelsesvalget i 9. klasse.

Stk. 2. Introduktionskurserne kan ligeledes tilbydes elever i 8. klasse på frie grundskoler og efterskoler.

Stk. 3. Eleverne skal introduceres for flere ungdomsuddannelsesmuligheder, der er relevante for den enkelte. Der kan etableres introduktionskursus til uddannelsesinstitutioner, der udbyder én eller flere af følgende ungdomsuddannelser:

1) Erhvervsuddannelserne (grundforløbsundervisning i en fællesindgang),

2) uddannelserne til højere teknisk eksamen (htx),

3) højere handelseksamen (hhx),

4) studentereksamen (stx),

5) højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 4. Introduktionskurserne strækker sig over 5 skoledage, der kan afvikles samlet eller spredt hen over skoleåret.

§ 2. Elevens skole sørger for, at der sker såvel forberedelse til som efterbehandling af introduktionsforløbet i forbindelse med undervisningen på skolen.

Stk. 2. For elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning, samarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne om forberedelsen og efterbehandlingen af introduktionsforløbet.

Kapitel 2

Brobygning til ungdomsuddannelser

§ 3 . Brobygning efter dette kapitel er en periode, hvor elever i 9. og 10. klasse deltager i et undervisnings- og vejledningsforløb på en ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Der kan brobygges til:

1) Erhvervsuddannelserne (grundforløbsundervisning i en fællesindgang),

2) uddannelserne til højere teknisk eksamen (htx),

3) højere handelseksamen (hhx),

4) studentereksamen (stx),

5) højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 3. Brobygningen skal præsentere og afspejle krav, indhold og form i en eller flere ungdomsuddannelser samt give eleven mulighed for at opleve miljøet på den pågældende uddannelsesretning.

Stk. 4. Brobygningen skal foregå i rammer, der afspejler den undervisning, som ungdomsuddannelsesinstitutionen udbyder eller det erhverv, uddannelsen sigter imod.

§ 4. Elevens skole foretager en grundig for- og efterbehandling af brobygningsforløbet for den enkelte elev således, at brobygningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger og således, at eleven får det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg og påbegyndelse af en ungdomsuddannelse.

Stk. 2 For- og efterbehandlingen kan omfatte, at dele af de § 3, stk. 2, nævnte uddannelser ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger kan indgå i en erhvervsgrunduddannelse (egu) efter de regler, der gælder herom.

9. klasse

§ 5. Elever i folkeskolen, som i 9. klasse er uafklarede om uddannelsesvalget efter 9. klasse, skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelserne i 2 til 10 dage, hvis skolen vurderer, at det vil gavne elevens mulighed for fortsat uddannelse.

Stk. 2. Brobygning kan ligeledes tilbydes elever i 9. klasse på frie grundskoler og efterskoler.

Stk. 3 Elevens skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager i samarbejde med eleven en vurdering af elevens behov for brobygning og tager stilling til, om brobygningsforløbet vil gavne den enkelte elevs afklaring af uddannelsesvalg.

Stk. 4. Der kan brobygges til de i § 3, stk. 2, nævnte uddannelser.

Stk. 5 . Brobygningen, jf. stk. 1, skal være afviklet inden 1. marts i et skoleår.

10. klasse

§ 6. Elever i 10. klasse skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. dog § 7, stk. 5.

Stk. 2. Praktik er korte, ulønnede forløb på en arbejdsplads. Praktikken skal give eleven mulighed for afklaring i forhold til bestemte uddannelses- og erhvervsønsker.

Stk. 3. Brobygnings- og praktikforløb er en integreret del af 10. klasse og skal derfor tilrettelægges i tilknytning til undervisningen, så forløbet fremstår sammenhængende for den enkelte elev.

Stk. 4. Gennemførte brobygnings- og praktikforløb, med angivelse af indhold og tidsmæssigt omfang samt elevens og klasselærerens evaluering af forløbene, påføres elevens uddannelsesplan af elevens vejleder.

§ 7. Den obligatoriske brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. § 6, udgør 2 uger for et 10. klasseforløb af en varighed på mere end 20 uger og en uge for et 10. klasseforløb med en varighed af 20 uger eller mindre.

Stk. 2. De obligatoriske brobygnings- og praktikforløb skal tilrettelægges i forløb af mindst to dages varighed.

Stk. 3. Den obligatoriske brobygning afvikles på institutioner, der udbyder de i § 3, stk. 2, nævnte ungdomsuddannelser, Der skal brobygges til mindst to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf mindst en skal være erhvervsrettet eller erhvervsgymnasial.

Stk. 4 . Den obligatoriske brobygning skal tilrettelægges, så mindst en uge er afviklet inden 1. marts i det aktuelle skoleår.

Stk. 5. For elever, der undervises efter bestemmelserne om muligheden for fastsættelse af særlige time- eller læseplaner i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kan kravet om obligatorisk brobygning fraviges, såfremt særlige forhold taler herfor. Fravigelsen kræver accept fra forældremyndighedens indehaver.

§ 8. Elever i folkeskolens 10. klasse skal udover den obligatoriske brobygning, jf. § 6, tilbydes at deltage i op til 4 ugers frivillig brobygning til erhvervsuddannelser, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, eller i kombinationer af disse uddannelser og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Stk. 2. Andre skoleformer, der udbyder 10. klasse, kan tilbyde deres elever brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Stk. 3. De 4 ugers frivillig brobygning, jf. stk. 1, kan tilrettelægges, så de tilsammen med mindst 1 uge fra den obligatoriske brobygning udløser merit, når den unge påbegynder et uddannelsesforløb på en ungdomsuddannelse, der har været brobygget til.

Kapitel 3

Introduktionskurser og brobygning i tilknytning til særlige undervisningsforløb i folkeskolen

§ 9. Ved særlige undervisningsforløb, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, og § 33, stk. 4 og 5, eller tilsvarende forløb i andre skoleformer i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 2, kan introduktionskurser til ungdomsuddannelser og brobygning, jf. lov om vejledning om valg og uddannelse og erhverv, § 10 b og § 10 c, udgøre i alt 4 uger pr. år.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages ved tilrettelæggelse af de i stk. 1, nævnte forløb, herunder i at finde egnede praktikpladser samt at koordinere introduktionskurser eller brobygningen på ungdomsuddannelsen.

Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen af eleven i forbindelse med forløbenes indhold og tilrettelæggelse.

Stk. 4. Gennemført brobygning med angivelse af indhold og tidsmæssigt omfang påføres elevens uddannelsesplan af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 4

Brobygning fra øvrige uddannelsesforløb

§ 10. Elever, der har afsluttet 9. klasse, og som ikke er fyldt 19 år, vil kunne deltage i brobygning til erhvervsuddannelser af en varighed i op til seks uger. Brobygningen tilrettelægges i tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. af mindst tre måneders varighed, som udbydes af de frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, som modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler. Bestemmelsen gælder ikke for elever, der går i 10. klasse.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan for unge, der har afsluttet 9. klasse, etablere brobygning mellem erhvervsuddannelser af en varighed i op til seks uger. Bestemmelsen gælder ikke for elever, der går i 10. klasse.

Stk. 3. Brobygning, jf. stk. 1 og stk. 2, kan ske til de i § 3, stk. 2, nr. 1, nævnte erhvervsuddannelser.

Stk. 4. For elever omfattet af stk. 1, som deltager i brobygning, udarbejdes en uddannelsesplan af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med den unge og forældremyndighedens indehaver. Frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, som modtager statstilskud samt kommunale ungdomsskoler kan dog bistå og vejlede ved udarbejdelsen af elevens uddannelsesplan, hvis skolens elever ikke vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 5. Gennemført brobygning med angivelse af indhold og tidsmæssigt omfang påføres elevens uddannelsesplan af den vejledningsansvarlige.

Kapitel 5

Koordination af udbuddet af introduktionskurser og brobygning

§ 11. Ungdommens Uddannelsesvejledning formidler og koordinerer udsendelse af elever i introduktions- og brobygningsforløb i det geografiske område, som vejledningsenheden omfatter.

Stk. 2. Såfremt der kan opnås enighed herom mellem flere enheder af Ungdommens Uddannelsesvejledning kan formidlingen og koordinationen, jf. stk. 1, udvides til at omfatte det geografiske område, som vejledningsenhederne tilsammen omfatter.

§ 12. Ungdommens Uddannelsesvejledning tager initiativ til, at skoler og institutioner, som afleverer eller modtager elever i forbindelse med brobygning i det geografiske område, som vejledningsenheden omfatter, mødes en eller flere gange efter behov for at drøfte og koordinere det lokale udbud af introduktions- og brobygningsforløb. På møderne aftales forløbenes gang, herunder deres tidsmæssige placering, procedurer vedtilmelding, optagelse, elevfravær, tidsfrister, evaluering af den samlede proces samt andre forhold, der bidrager til introduktions- og brobygningsforløbenes gennemførelse, herunder anvendelse af elektroniske værktøjer til fordeling af elever mellem uddannelserne.

Stk. 2. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt udbuddet af brobygnings- og introduktionsforløb imødekommer et konstateret behov herfor, underretter Ungdommens Uddannelsesvejledning kommunalbestyrelsen herom. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan tilvejebringe den nødvendige enighed mellem parterne underretter kommunalbestyrelsen Undervisningsministeriet herom bilagt udtalelser fra den eller de berørte ungdomsuddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om, hvorvidt en ungdomsuddannelsesinstitution skal øge sit udbud af brobygningstilbud.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. august 2008.

Undervisningsministeriet, den 26. marts 2008

Afdelingschef
Jens Strunge Bonde

/ Silvia Fernandez