Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 15. oktober 2007 i sag 32.2007

A (3f v/konsulent Kim Lind Larsen)

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget Mogens Kroman (formand), advokat Tine B. Skyum og advokat Linda Rudolph Greisen (begge DA) samt advokat Ane Kristine Lorentzen og konsulent Gert Svendsen (begge LO). Endvidere har som særligt sagkyndigt medlem deltaget konsulent Søren Lund Hansen, Dansk Byggeri og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3f.

Mellem klageren, elev A, født den 30. august 1987, og indklagede, B, blev den 10. januar 2006 indgået uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som anlægsstruktør med uddannelsesperiode fra den 9. august 2005 til den 26. september 2008.

Klageren har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 12. juni 2007 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 53.660,39 kr. til klageren. Beløbet vedrører manglende løn, overtidsbetaling, feriefridage og ferietillæg for 2005 og 2006.

Indklagede har ikke svaret i sagen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. september 2007.

Klageren har givet møde for nævnet og redegjort for sagen og sit krav. Indklagede har trods lovlig indkaldelse ikke givet møde for nævnet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Således som sagen er oplyst, er der ikke grundlag for at tilsidesætte klagerens krav, der derfor tages til følge.

T h i b e s t e m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 53.660,39 kr.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene.