Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om på- og afmønstring af søfarende, om indberetning af besætningsoplysninger til Søfartstyrelsen og om søfartsbøger

I medfør af § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, og § 70 i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle danske skibe, bortset fra følgende skibe:

1) Fiskeskibe med en længde på under 45 meter.

2) Andre skibe end fiskeskibe med en bruttotonnage under 20.

3) Passagerskibe, der ikke er søgående.

4) Pramme, lægtere, uddybningsmaskiner og flydekraner.

5) Fartøjer, der er erklæret bevaringsværdige.

6) Træfartøjer af primitiv konstruktion.

7) Fritidsfartøjer.

§ 2. Skibsføreren skal sikre, at der inden for 12 timer efter en på- eller afmønstring sker indberetning af følgende oplysninger til Søfartsstyrelsen:

1) Den søfarendes navn, personnummer og stilling om bord.

2) Skibets navn og kendingsbogstav.

3) Om sømanden er rederiansat.

4) Datoen for på- eller afmønstringen.

5) Ved afmønstringer grunden til tjenestens ophør.

6) Fartsområde, som den søfarende skal gøre eller har gjort tjeneste i.

Stk. 2. Ved på- eller afmønstring af en skibsfører påhviler forpligtelsen til at indberette oplysningerne efter stk. 1 rederiet.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen opbevarer og behandler de oplysninger, der indberettes efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indberetning efter stk. 1 og 2 skal ske ved anvendelsen af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af besætningsoplysninger, som kan findes på internettet på hjemmesiden, www.virk.dk, eller ved anvendelse af en af Søfartsstyrelsen godkendt formular. Formularen og vejledning i udfyldelsen findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside på internettet, www.sofartsstyrelsen.dk.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse for passagerskibe, der sejler i fast rutefart, eller for skibe til særligt formål, der udelukkende sejler mellem danske havne.

§ 3. En dansk søfarende, der påmønstrer i en stilling omfattet af skibets besætningsfastsættelse, skal være i besiddelse af en søfartsbog.

Stk. 2. Er en dansk søfarende som nævnt i stk. 1 ikke i besiddelse af søfartsbog ved påmønstring, skal den pågældende snarest muligt sørge for at erhverve en søfartsbog, og de nødvendige påtegninger om tjenesteforholdet skal herefter af rederen eller skibsføreren indføres i søfartsbogen.

Stk. 3. Søfartsbøger udstedt af Færøernes Landsstyre kan benyttes i danske skibe.

§ 4. Skibets fører skal ved på- og afmønstring udfylde og underskrive de i § 3, stk. 1, nævnte søfarendes søfartsbøger.

Stk. 2. Udfyldelse af søfartsbog skal ske på tydelig måde. Navne på skibe og byer må ikke forkortes.

Stk. 3. Som stillingsbetegnelser må for stillinger omfattet af skibets besætningsfastsættelse kun benyttes de i besætningsfastsættelsen anførte.

Stk. 4. For søfarende, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, skal skibsføreren på anmodning bekræfte tjenesteforholdet ved påtegning i vedkommendes søfartsbog eller på anden måde.

Stk. 5. I tilfælde, hvor en søfarende ikke befinder sig om bord ved skibets afsejling, skal afmønstringsrubrikken i søfartsbogen, uanset udeblivelsesårsagen, forsynes med datoen for udeblivelsen som ved en normal afmønstring. Anden påtegning må ikke benyttes.

§ 5. Søfartsbøger udstedes af Søfartsstyrelsen.

§ 6. Søfartsbøger må kun udstedes til personer, som

1) har dansk indfødsret, og

2) er fyldt 16 år.

Stk. 2. Søfartsbøger må kun udstedes til personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, når vedkommende foreviser skriftlig tilladelse fra forældremyndighedens indehaver til at tage beskæftigelse til søs.

§ 7. Anmodning om udstedelse af søfartsbog fremsættes på en særlig formular, hvis form og indhold fastsættes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2 . Søfartsbogen skal være forsynet med et vellignende foto af den pågældende.

Stk. 3. Ansøgeren skal godtgøre sin identitet ved forevisning eller indsendelse af både

1) personnummerbevis eller sygesikringsbevis, og

2) pas.

§ 8. Prisen for erhvervelse af en søfartsbog er 155,00 kr. Skal søfartsbogen tilsendes opkræver Søfartsstyrelsen ud over bogens pris 55,00 kr. til dækning af omkostningerne ved forsendelsen.

§ 9. Overtrædelse af § 2, stk. 1-4, og § 4, stk. 1-4, straffes med bøde.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1029 af 4. december 1996 om på- og afmønstring af søfarende, om besætningsskemaer og om søfartsbøger.

Søfartsstyrelsen, den 17. april 2008

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje