Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Kompetenceudviklings- og uddannelsesfonde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 1537 af 20. december 2006, § 8 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, § 3 i lov nr. 397 af 30. april 2007 og § 5 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 4, ændres »§ 26 b, stk. 3 og 4« til: »§ 26 b, stk. 3-5 og 7«.

2. I § 23, stk. 5, ændres »§ 26 b, stk. 5« til: »§ 26 b, stk. 6«.

3. I § 26 b indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Midlerne kan placeres i et særskilt etableret eller eksisterende datterselskab, som Arbejdsmarkedets Tillægspension ejer fuldt ud, og som har til formål at levere administrative ydelser til overenskomstbaserede kompetenceudviklings- og uddannelsesfonde og sammenslutninger af sådanne eller levere tilsvarende ydelser til administrationsvirksomheder for sådanne aftagere. Et eventuelt salg af ydelser fra Arbejdsmarkedets Tillægspension til et sådant selskab skal ske efter reglerne i § 23, stk. 4.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

4. I § 26 c, stk. 2, ændres »§ 26 b, stk. 3-6« til: »§ 26 b, stk. 3-7«.

5. I § 26 e, stk. 5, ændres »§ 26 b, stk. 3-6« til: »§ 26 b, stk. 3-7«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 2008

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen