Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0895
 
31986L0362
 
31986L0363
 
31990L0642
 
31996L0023
 
32002L0063
 
32006L0125
 
32006L0141
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4A

Bilag 4B

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer 1)

I medfør af § 5, stk. 1, § 49, stk. 1, § 50 og § 60, stk. 3 og 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes:

Område og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter maksimalgrænseværdier for det tilladelige indhold af visse pesticidrester i fødevarer som nævnt i bilagene samt jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for fødevarer nævnt i stk. 1 efter iblanding i en sammensat fødevare jf. § 3, stk. 2.

Stk. 3. Fødevarer betegnes som produkter. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for produkter nævnt i stk. 1 efter tørring eller forarbejdning jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ligeledes produkter nævnt i stk. 1, 2 og 3, som er bestemt til udførsel til lande uden for Den Europæiske Union. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for vegetabilske produkter, hvis det godtgøres, at:

1) bestemmelseslandet kræver denne særlige behandling for at forhindre, at der indføres skadegørere på dets område, eller

2) behandling er nødvendig for at beskytte produkterne mod skadegørere under transporten til bestemmelseslandet og under oplagring i dette land.

Definition af pesticider og pesticidrester

§ 2. Ved pesticider forstås i denne bekendtgørelse aktivstoffer, som er bestemt til at:

1) beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,

2) øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),

3) bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,

4) ødelægge uønskede planter,

5) ødelægge plantedele, eller

6) bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

Stk. 2. Ved pesticidrester forstås rester af de aktivstoffer, som er omfattet af stk. 1, samt aktivstoffernes nedbrydnings-, omdannelses- og reaktionsprodukter, jf. bilag 1.

Restindhold m.v.

§ 3. Uanset om indholdet hidrører fra en behandling eller en forurening, er det forbudt at sælge:

1) Produkter, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilagene 2, 3, 4, 6 og 8 anførte maksimalgrænseværdier.

2) Produkter, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilag 7 nævnte maksimalgrænseværdier.

3) Produkter, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg, dog jf. stk. 3 og stk. 4, af det pågældende produkt i den form,

a) som de udbydes klar til forbrug, eller

b) som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

4) Produkter, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg, dog jf. stk. 3 og stk. 4, af det pågældende produkt i den form,

a) som de udbydes klar til forbrug, eller

b) som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

Stk. 2. Hvis der ikke er fastsat en særlig maksimalgrænseværdi for et produkt i tørret eller forarbejdet tilstand eller for en sammensat fødevare, gælder den for råvaren angivne maksimalgrænseværdi under hensyn til den opkoncentrering eller fortynding af indholdet af pesticidrester, som skyldes dels behandlingen, dels det relative indhold af de enkelte råvarer.

Stk. 3. Uanset den generelle grænse i stk. 1, nr. 3) og 4) finder de i bilag 8 specifikke maksimalgrænser anvendelse på hhv. babymad og forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier samt modermælkserstatning og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

Stk. 4. Uanset den generelle grænse i stk. 1, nr. 3) og 4) gælder der et forbud mod anvendelse af de i bilag 9 angivne pesticider i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede produkter baseret på cerealier samt fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

Offentlig kontrol m.v.

§ 4. Udtagning af prøver af frugt og grønt, animalske produkter og cerealier i forbindelse med den offentlige kontrol skal følge reglerne i Kommissionens direktiv 2002/63/EF samt under henvisning til Kommissionens direktiver 91/321/EF og 2006/125/EF.

Stk. 2. Som led i kontrollen med overholdelsen af maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevarer udtages der stikprøver efter en af Fødevarestyrelsen årligt fastsat stikprøveplan.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1 eller stk. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. marts 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2007 om pesticidrester i fødevarer.

Stk. 3. Ændringerne i bilag 2, 3 og 4 for visse aktivstoffer og for visse produkter træder i kraft på en senere fastsat dato. Datoen er angivet bilagene i parentes efter navnet på aktivstoffet.

Stk. 4. Bilaget i bekendtgørelse af 9. maj 1988 om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler finder endvidere fortsat anvendelse, for så vidt angår de pesticidrester, der er omfattet af bilag 7 til denne bekendtgørelse.

Fødevarestyrelsen, den 11. marts 2008

Anders Munk Jensen

/ Jan Thiele


Bilag

Bilagsoversigt

Bilagsnummer
Indhold
Bilag 1
Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning
Bilag 2
EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager
Bilag 3
EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på cerealier
Bilag 4A
EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i animalske produkter
Bilag 4B
EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i animalske produkter
Bilag 5
Oversigt over de i bilag 4 anvendte varebeskrivelser fra den fælles toldtarif (KN-kode)
Bilag 6
Midlertidige danske maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider fastsat efter direktiv 91/414
Bilag 7
Midlertidige danske maksimalgrænseværdier fra 1988 for restindhold af pesticider i og på frugt, grøntsager, cerealier og fisk
Bilag 8
Specifikke maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pesticider eller metabolitter af pesticider i babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier samt i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
Bilag 9
Pesticider, som ikke må anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier samt til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.


Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

Symbolhenvisning
*
Betyder, at maksimalgrænseværdien er fastsat som den vedtagne analytiske bestemmelsesgrænse.
**
Betyder at definitionen af restkoncentrationen i kartofler kun gælder chlorpropham
Bogstavhenvisning
m
Maksimalgrænseværdi i bilag 2, 3, 4 eller 6, der er tidsbegrænset i henhold til EU direktiver eller Miljøstyrelsens godkendelse af stoffets anvendelse i Danmark.
Følgende angiver, hvilken betydning m har i visse konkrete tilfælde:
Chlormequat i »Pærer«: tidsbegrænset til den 31. juli 2009. Fra 1. august 2009: 0,05* mg/kg.
Bromopropylat i citrus, kernefrugter, spisedruer og druer til vin, tomater og bønner med bælg: Tidsbegrænset til den 31. december 2008 jf. Kommissionens direktiv 2002/59/EF af 23. april 2004.
Bilaget fortsætter på følgende sider.
p
EU maksimalgrænseværdi, der er provisorisk og kan ændres af medlemslandene ved notificering i henhold til direktiv 91/414 artikel 4(1)f.Visse af bekendtgørelsen omfattede pesticidrester har en fastsat dato for, hvornår de for pesticidresterne fastsatte grænseværdier ophører med at være provisoriske for derefter at blive definitive. Dette er tilfældet for følgende pesticidrester:
 
Acetamiprid: 21. marts 2011
Bifenazat: 25. oktober 2011
Bromoxynil: 10. november 2009
Carfentrazonethyl: 24. juni 2009
 
Chlorpropham: 10. november 2009
Dimethenamid-P: 10. november 2009
Ethofumesat: 15. november 2009
Etoxazol: 5. juni 2011
Fenamidon: 24. juni 2009
Fenhexamid: 11. januar 2009
Flazasulfuron: 10. november 2009
Flufenacet: 13. september 2009
Flurtamon: 10. november 2009
Fosthiazat: 13. september 2009
Glyphosat: 10. november 2009
Indoxacarb: 5. juni 2011
Iodosulfuron-methylnatrium: 13. september 2009
Ioxynil: 10. november 2009
Iprodion: 13. september 2009
Iprovalicarb: 11. januar 2009
Isoxaflutol: 24. juni 2009
Linuron: 7. marts 2011
Maleinhydrazid: 24. juni 2009
MCPA: 5. juni 2011Mecoprop: 24. juni 2009
Mepanipyrim: 10. november 2009
Mesosulfuron-methyl: 5. juni 2011
Mesotrion: 13. september 2009
Metalaxyl: 11. januar 2009
1-methylcyclopropen: 5. juni 2011
Molinat: 13. september 2009
Oxamyl: 19. juli 2010
Penconazol: 7. marts 2011
Pethoxamid: 25. oktober 2011
Picoxystrobin: 13. september 2009
Phenmedipham: 7. marts 2011
Propiconazol:13. september 2009
Propoxycarbazon: 10. november 2009
Propyzamid: 24. juni 2009
Pyraclostrobin: 10. november 2009
Pyrimethanil: 25. oktober 2011
 
Quinoxyfen: 10. november 2009
Rimsulfuron: 25. oktober 2011
Silthiofam: 13. september 2009
Thiacloprid: 21. marts 2011
Tolyfluanid: 5. juni 2011
Trifloxystrobin: 24. juni 2009
Trimethylsulfoniumkation: 10. november 2009
Triticonazol: 5. juni 2011
Zoxamid: 10. november 2009
s
Maksimalgrænseværdi, som for danske afgrøder kun gælder i henhold til Miljøstyrelsens dispensation.

Talhenvisninger

I bilag 2, 3, 4 samt bilag 7 er de anførte pesticidrester defineret ved deres navn, i visse tilfælde suppleret med en talhenvisning. For disse pesticidrester gælder følgende definitioner:

1) Summen af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon, udtrykt som aldicarb.

2) Aldrin alene, eller ved forekomst af dieldrin, summen af begge, udtrykt som dieldrin.

3) Summen af amitraz og alle metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz.

4) Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim.

5) Summen af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran, udtrykt som carbofuran.

6) Summen af cis- og transisomerer.

7) Summen af cyfluthrin og andre beslægtede isomerblandinger.

8) Summen af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger.

9) Summen af daminozid og 1,1-dimethylhydrazin, udtrykt som daminozid.

10) Summen af p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE og p,p’-TDE (DDD), udtrykt som DDT.

11) Dieldrin alene, eller ved forekomst af aldrin, sum af begge, udtrykt som dieldrin.

13) Summen af alfa-og betaisomerer og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan.

14) Summen af fenchlorphos og fenchlorphosoxon, udtrykt som fenchlorphos.

15) Summen af 2,4-D og dets estere udtrykt som 2,4-D.

16) Summen af isomerer.

17) Summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.

18) Summen af alfa- og betaisomerer. NB: Lindan (gammaisomer) har selvstændig indgang i tabellen.

19) Summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion.

20) Summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl.

21) Summen af isomerer.

22) Summen af phosmet og phosmetoxon, udtrykt som phosmet.

23) Summen af vinclozolin og alle metabolitter heraf indholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin.

24) Summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II og jasmoliner I og II.

25) Summen af cis- og transisomerer og oxychlordan, udtrykt som chlordan.

26) Summen af vinclozolin, iprodion og procymidon og alle metabolitter heraf indeholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som 3,5-dichloranilin.

27) Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol.

28) Summen af lambda-cyhalothrin og andre beslægtede isomerblandinger.

29) Fentin udtrykt som triphenyltin-kation.

30) Summen af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som phorat.

31) Summen af p,p’- og o,p’-isomerer.

32) Summen af disulfoton, disulfotonsulfoxide og disulfotonsulfon udtrykt som disulfoton.

33) 1,1-bis-(parachlorphenol)-2,2-dichlorethanol (p,p’ FW152), udtrykt som dicofol.

34) Summen af propyzamid og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichlorbenzoesyrefraktionen, udtrykt som propyzamid.

35) Chlorpropham og 3-chloranilin udtrykt som chlorpropham.

36) Summen af E- og Z isomerer.

37) Summen af oxydemeton-methyl og demeton-S-methyl sulfon udtrykt som oxydemeton-methyl.

38) Summen af fenamifos og dets sulfoxider og sulfoner, udtrykt som fenamifos.

40) Summen af cis- og transisomerer.

41) Som anført under henvisning 37).

42) Summen af kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv.

43) Summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl udtrykt som parathion-methyl.

44) Summen af vamidothion og vamodithionsulfoxid.

45) Summen af ethylenoxid og 2-chlorethanol udtrykt som ethylenoxid.

46) Camphechlor (chloreret camphen med 67-69% chlorin).

47) Camphechlor (summen af de tre indikatorforbindelser Parlar, nr. 26 (2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8, 8, 9, 10, 10-octachlorbornan) og Parlar nr. 62 (2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorbornan).

51) Summen af E- og Z-isomere og E- og Z-isomere af N-desethylphosphamidon.

52) Diquat-kationen.

53) Kresoximmethyl for æg, 2-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymenthyl)phenyl]-2-metoxyimino-

eddikesyre for mælk og 2-methoxyimino-2-[2-o-tolyloxymethyl)phenyl]eddikesyre for kød, lever, fedt og nyre.

54) Spiroxamincarboxylsyre udtrykt som spiroxamin.

55) Prohexadion og salte deraf udtrykt som prohexadion.

56) Fluroxypyr og estere deraf udtrykt som fluroxypyr.

57) Summen af bentazon og konjugater af 6OH- og 8OH-bentazon udtrykt som bentazon.

58) Summen af pyridat, dets hydrolyseprodukter CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater af CL 9673 udtrykt som pyridat.

59) Summen af quintozen og pentachloranilin udtrykt som quintozen.

63) Summen af pyridat og dets hydrolyseprodukt hydrolyseprodukte CL 9673 (6-chlor-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) udtrykt som pyridat.

64) Summen af dimethoat og omethoat udtrykt som dimethoat.

65) Summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8-9 isomer af avermectin B1a udtrykt som abamectin.

66) Summen af alle bestanddele indeholdende 2-chlorbenzoyl udtrykt som clofentezin.

67) Summen af prochloraz og dets metabolitter, som indeholder 2,4,6-Trichlorophenol udtrykt som prochloraz.

68) Summen af isomerer udtrykt som resmethrin.

69) Summen af ethofumesat og metabolitten 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxo-benzofuran-5-yl methan sulphonat udtrykt som ethofumesat.

70) Summen af cinidonethyl og dets E-isomerer udtrykt som cinidonethyl.

71) Summen af cyhalofopbutyl og dets frie syrer.

72) Inklusiv andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer).

73) Bestemt som carfentrazon og udtrykt som carfentrazonethyl.

74) Sum af isoxaflutol, RPA 202248 og RPA 203328, udtrykt som isoxaflutol. RPA 202248 er 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl)propan-1,3-dion. RPA 203328 er 2-methanesulfonyl-4-trifluoromethylbenzoesyre.

75) Sum af mecoprop-P og mecoprop, udtrykt som mecoprop.

77) Hvis denne værdi ikke bekræftes eller ændres ved et direktiv med virkning fra 1. juli 2007, kommer bestemmelsesværdien til at gælde.

78) Summen af mesotrion og MNBA (4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoesyre), udtrykt som mesotrion.

79) Summen af alle forbindelser, der indeholder N-fluorophenyl-N-isopropyl-delen, udtrykt som flufenacet-ækvivalent.

80) Iodosulfuron-methyl, herunder salte, udtrykt som iodosulfuron-methyl.

81) Og estere deraf udtrykt som bromoxynil.

82) Inklusive andre beslægtede isomerblandinger (summen af isomerer).

83) Og estere deraf udtrykt som ioxynil.

84) Og dets metabolit (2-anilin-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin) udtrykt som mepanipyrim.

85) Salte deraf og 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazon beregnet som propoxycarbazon.

86) Fremkommet ved anvendelse af glyphosat.

87) Og 4’-hydroxychlorpropham-O-sulfonsyre (4-HSA), udtrykt som chlorpropham.

88) Benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim.

89) Carbendazim og thiophanat-methyl udtrykt som carbendazim.

90) Triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol).

91) Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. november 2008 (indtil det dossier, der er omhandlet i bilag III til direktiv 91/414/EØF, er blevet revurderet, og de pågældende deltamethrin-formuleringer er blevet registreret på ny i medlemsstaterne).

92) Fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som fenthion.

93) (Methyl-N-(3-hydroxyphenyl)carbamat (MHPC) udtrykt som phenmedipham).

95) Summen af captan og folpet.

96) Metolachlor, inklusive andre beslægtede isomerblandinger, herunder S-metolachlor (summen af isomerer).

100) Indoxacarp som summen af S- og R-isomerer.

101) MCPA og MCPB, herunder salte, estere og konjugater, udtrykt som MCPA.

102) Tolylfluanid (summen af Tolylfluanid og dimethylaminosulfotoluidid udtrykt som tolylfluanid).

103) Mesosulfuron-methyl, udtrykt som mesosulfuron.

104) Tolylfluanid (tolylfluanid analyseret som dimethylaminosulfotoluidid og udtrykt som totylfluanid).

105) Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastasat indtil den 30. juni 2008, i afventning af de data, som ansøgeren skal forelægge. Er der ingen data modtaget inden denne dato, vil maksimalgrænseværdien blive trukket tilbage ved et direktiv eller en forordning.

106) Midlertidig grænseværdi indtil 18. september 2008. Efter denne dato vil maksimalgrænseværdien være 0,05* mg/kg, medmindre den er blevet ændret ved et direktiv eller en forordning.

107) Dithiocarbamater udtrykt som CS2, herunder maneb, mancozeb, metriam, propineb, thiram og ziram. Maksimalgrænseværdierne for CS2 kan tage udgangspunkt i forskellige dithiocarbamater og er derfor ikke tilstrækkelige som parameter for god landbrugspraksis. Disse grænse-værdier bør derfor ikke lægges til grund for en vurdering af, om principperne om god landbrugspraksiser opfyldt. Kilden til restkoncentrationen er angivet i parentes (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).

108) Propineb (udtrykt som propylendiamin). Da alle dithiocarbamater bidrager til den endelige restkoncentration af CS2, er det generelt ikke muligt at adskille dem fra hinanden. Der findes dog metoder til isoleret bestemmelse af restkoncentrationer af propineb, ziram og thiram. Dis-se metoder anvendes i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. hvor der er behov for specifikt at bestemme koncentrationen af propineb, ziram og/eller thiram.

109) Thiram (udtrykt som thiram). Da alle dithiocarbamater bidrager til den endelige restkoncentration af CS2, er det generelt ikke muligt at adskille dem fra hinanden. Der findes dog metoder til isoleret bestemmelse af restkoncentrationer af propineb, ziram og thiram. Disse metoder anvendes i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. hvor der er behov for specifikt at bestemme koncentrationen af propineb, ziram og/eller thiram.

110) Ziram (udtrykt som ziram). Da alle dithiocarbamater bidrager til den endelige restkoncentration af CS2, er det generelt ikke muligt at adskille dem fra hinanden. Der findes dog metoder til isoleret bestemmelse af restkoncentrationer af propineb, ziram og thiram. Disse metoder anvendes i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. hvor der er behov for specifikt at bestemme koncentrationen af propineb, ziram og/eller thiram.

111) Midlertidig maksimalgrænseværdi, som gælder indtil den 1. juni 2009 (indtil ansøgeren forelægger data om restkoncentrationer).

(Bilaget fortsættes)

Bilag 1, fortsat
 
Læsevejledning til bilag 2 (eksempel)
Pesticidrester
Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter
BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker
BÆR OG SMÅ-FRUGTER
Spisedruer og druer til vin
Spise-druer
Druer til vin
Jordbær, dyrkede
Stængelfrugter, dyrkede
Brombær
Hindbær
Korbær
Loganbær
Andre
Pesticid 1
1
                   
Pesticid 2
         
1
         
Pesticid 3
 
1
   
0,2
   
10
   
0,02*
Pesticid 4
2p
                   
Pesticid 5
   
1
2
1
 
1
1
2
1m
0,3
Pesticid 6
       
1
1
         

- Er der anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen (med store bogstaver, »BÆR OG SMÅFRUGTER«) medfører det, at alle produkter i gruppen har denne grænseværdi (eks. pesticid 1). Dvs. samtlige produkter har en grænseværdi på 1 for Pesticid 1. Et blankt felt er således ikke altid ensbetydende med, at der ikke er fastsat en grænseværdi (der er tale om et »uægte blankt« felt).

- Er der ikke anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen, men en grænseværdi under overskriften for undergruppen (med understregede bogstaver, fx »Stængelfrugter, dyrkede«) medfører det, at alle produkter til højre for undergruppen, indtil næste undergruppe eller til og med førstkommende »Andre«, har denne grænseværdi (eks. pesticid 2).

- Er der i en hovedgruppe med undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter i undergruppen til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt eller en undergruppe (eks. pesticid 3).

- Er der i en hovedgruppe uden undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt.

- Er der angivet et p i forbindelse med en grænseværdi, betyder det, at grænseværdien er provisorisk og kan ændres af medlemslandene (eks. pesticid 4). p defineres i bogstavshenvisningen. Bogstavhenvisningen angiver, hvornår grænseværdierne for de pågældende provisoriske grænser for pesticidrester bliver definitive.

- Er der angivet et m i forbindelse med en maksimalgrænseværdi, betyder det, at grænseværdien er tidsbegrænset (eks. pesticid 5). Hvis maksimalgrænseværdien ophører til en konkret fastsat dato forefindes denne ved definitionen af m i bogstavhenvisningen. Den eventuelt fastsatte nye grænseværdi vil ligeledes være angivet der.

- Er der ikke anført en grænseværdi, hverken under hovedgruppen eller undergruppen, gælder de enkelte produkters grænseværdi (eks. pesticid 5 under »Stængelfrugter, dyrkede«).

- Er der hverken angivet en grænseværdi i hovedgruppen, undergruppen eller under de enkelte produkter er der tale om »en ægte blank« (eks. pesticid 6 – der er hverken fastsat grænseværdi i »BÆR OG SMÅFRUGTER«, »Spisedruer og druer til vin«, »Spisedruer« eller »Druer til vin«). I tilfælde med »en ægte blank« er der ikke fastsat en grænseværdi og som følge deraf sker reguleringen i henhold til artikel 14 i Fødevareforordningen (Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, (EF-Tidende 2002 L 31 s. 1) senest ændret ved Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 202/2008 af 25. marts 2008).


Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Indholdsfortegnelse til bilag 2
HOVEDGRUPPE
Produkter
CITRUSFRUGTER:
Appelsiner, citroner, grapefrugter, lime,pomelo,mandariner, clementiner, andre
TRÆNØDDER:
Acajounødder, hasselnødder, kastanjer, mandler, kokosnødder, makadamia, pistacienødder, paranødder, pecannødder, pinjekerner, valnødder, andre
KERNEFRUGTER:
Kvæder, pærer, æbler, andre
STENFRUGTER:
Abrikoser, blommer, ferskner, nektariner,kirsebær, andre
BÆR OG SMÅFRUGTER I:
Brombær, jordbær, loganbær, korbær, hindbær,vindruer, andre
BÆR OG SMÅFRUGTER II:
Blåbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær, vildtvoksende bær og småfrugter, andre
DIVERSE FRUGTER:
Ananas, avocadoer, bananer, kiwi, dadler, granatæbler, litchiblommer, mango, oliven, passionsfrugter, papaya, figner, kumquat, andre
RØDDER OG KNOLDE:
Gulerødder, jordskokker, kålroer, peberrod,knoldselleri, maniok, pastinakker, persillerod,radiser, rødbeder, søde kartofler, yams,majroer (turnips), skorzonerrod, andre
LØG:
Forårsløg, hvidløg, skalotteløg, alm. løg, andre
FRUGTGRØNTSAGER I:
Auberginer, chilipeber, tomater,peberfrugter, okra, andre
FRUGTGRØNTSAGER II:
Agurker, sukkermajs, courgetter, meloner, græskar, vandmelon, asier, andre
KÅL I:
Broccoli, blomkål, rosenkål, hvid-og rødkål, andre
KÅL II:
Grønkål, kålrabi, kinakål, andre
BLADGRØNTSAGER I:
Endivie, hoved- og pluksalat, karse, vårsalat, rucola, blade og stilke af kål, andre
BLADGRØNTSAGER II:
Bladbeder, brøndkarse, julesalat, kørvel, persille, purløg, spinat, selleriblade, andre
BÆLGFRUGTER, FRISKE:
Bønner, ærter, andre
STÆNGELGRØNTSAGER:
Artiskokker, asparges, fennikel, porrer,rabarber, blegselleri, spanske artiskokker, andre
SVAMPE:
Dyrkede og vilde svampe
BÆLGFRUGTER, TØRREDE:
Bønner, linser, ærter, lupiner, andre
OLIEFRØ:
Sennepsfrø, solsikkefrø, sesamfrø,valmuefrø, bomuldsfrø, hørfrø, jordnødder, rapsfrø, sojabønner, hampefrø, andre
TE:
 
HUMLE:
 
KARTOFLER:
Nye kartofler, lagerkartofler
KRYDDERIER:
 
Pesticidrester
Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter
CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker
CITRUSFRUGTER
Appelsiner
Citroner
Grapefrugter
Lime
Mandariner, clementiner og lign. krydsninger
Pomelo
Andre
Abamectin 65)
0,01*
             
Acephat
0,02*
             
Acetamiprid
1p
             
Acibenzolar-S-methyl
0,02*
             
Aldicarb 1)
0,02*
             
Aldrin 2)
               
Amitraz 3)
0,05*
             
Amitrol (Aminotriazol)
0,01*
             
Aramit
0,01*
             
Atrazin
0,05*
             
Azimsulfuron
0,02*
             
Azinphosethyl
0,02*
             
Azinphos-methyl
0,05*
             
Azocyclotin
0,2
             
Azoxystrobin
1
             
Barban
0,05*
             
Benalaxyl
0,05*
             
Benfuracarb
0,05*
             
Benomyl, se carbendazim
               
Bentazon 57)
0,1*p
             
Betacyfluthrin, se cyfluthrin
               
Bifenazat (Fra 5. april 2008)
0,01*p
             
Bifenthrin
0,1
             
Binapacryl
0,05*
             
Bitertanol
0,05*
             
Bromomethan (Methylbromid)
0,05*
             
Bromophosethyl
0,05*
             
Bromopropylat
2m
             
Bromoxynil 81)
0,05*p
             
Camphechlor (Toxaphen)
0,1*
             
Captafol
0,02*
             
Captan 39)
0,02*
             
Carbaryl
0,05*
             
Carbendazim 4)
0,5
             
Carbofuran 5)
0,3
             
Carbosulfan
0,05*
             
Carfentrazonethyl 73)
0,01*p
             
Cartap
               
Chinomethionat
0,3
             
Chlorbensid
0,01*
             
Chlorbenzilat
0,02*
             
Chlorbufam
0,05*
             
Chlordan 6)
0,01*
             
Chlorfenapyr
0,05*
             
Chlorfenson
0,01*
             
Chlorfenvinphos 36)
0,02*
             
Chlormequat
0,05*
             
Chloroxuron
0,05*
             
Chlorpropham 35)
0,05*p
             
Chlorpyrifos
   
0,2
   
2
 
0,3
Chlorpyrifosmethyl
 
0,5
0,3
   
1
 
0,05*
Chlorothalonil
0,01*
             
Chlozolinat
0,05*
             
Cinidonethyl 70)
0,05*
             
Clofentezin 66)
0,5
             
Cyazofamid
0,01*
             
Cyclanilid
0,05*
             
Cyfluthrin 7)
0,02*
             
Cyhalofopbutyl 71)
0,02*
             
Cyhexetin, se azocyclotin
               
Cypermethrin 8)
2
             
Cyromazin
0,05*
             
2,4-D 15)
1p
             
2,4-DB
0,05*
             
Daminozid 9)
0,02*
             
DDT 10)
0,05*
             
Deltamethrin(cisdeltamethrin) 91)
0,05*
             
Desmedipham
0,05*p
             
Diallat
0,05*
             
Diazinon
0,01*
             
1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)
0,01*
             
Dichlofluanid
5
             
1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan
0,01*
             
1,2 dichlorethan
0,01*
             
Dichlorprop, også Dichlorprop-P
0,05*
             
Dichlorvos
0,01*
             
Dicofol 31)
2
             
Dieldrin 11)
0,01*
             
Dimethenamid-P 82)
0,01*p
             
Dimethoat 64)
0,02*
             
Dinoseb
0,05*
             
Dinoterb
0,05*
             
Dioxathion
0,05*
             
Diphenylamin
0,05*
             
Diquat 52)
0,05*
             
Disulfoton 32)
0,02*
             
Dithiocarbamater107)
5 (mz)
             
DNOC
0,05*
             
Dodin
0,2
             
Endosulfan 13)
0,05*
             
Endrin
0,01*
             
Esfenvalerat, se fenvalerat
               
Ethephon
0,05*
             
Ethion
0,01*
             
Ethofumesat 69)
0,05*p
             
Ethoxysulfuron
0,05*
             
Etoxazol
0,1 p
             
Ethylenoxid 45)
0,1*
             
Famoxadon
0,02*
             
Fenamidon
0,02*p
             
Fenamiphos 38)
0,02*
             
Fenarimol
0,02*
             
Fenbutatinoxid
5
             
Fenchlorphos 14)
0,01*
             
Fenhexamid
0,05*p
             
Fenitrothion
0,01*
             
Fenthion 92)
3
             
Fentin acetat
0,05*
             
Fentin hydroxid
0,05*
             
Fenpropimorph
0,05*
             
Fentin 29)
0,05*
             
Fenvalerat.Summen af RR- og SS-isomere.
0,02*
             
Fenvalerat.Summen af RS- og SR-isomere.
0,02*
             
Flazasulfuron
0,02p
             
Florasulam
0,01*
             
Flucythrinat 16)
0,05*
             
Flufenacet 79)
0,05*p
             
Flumioxazin
0,05*
             
Flupyrsulfuronmethyl
0,02*
             
Fluroxypyr 56)
0,05*
             
Flurtamon
0,02*p
             
Folpet
0,02*
             
Foramsulfuron
0,01*
             
Formothion
0,02*
             
Fosthiazat
0,02*p
             
Furathiocarb
0,05*
             
Glyphosat
 
0,5p
     
0,5p
 
0,1*p
Heptachlor 17)
0,01*
             
Hexachlorbenzen (HCB)
0,01*
             
Hexachlorcyclohexan(HCH) 18)
0,01*
             
Hexaconazol
0,02*
             
Imazalil
5
             
Imazamox
0,05*
             
Imazosulfuron
0,01*p
             
Indoxacarb 100)
0,02*p
             
Iodosulfuron-Methylnatrium 80)
0,02*p
             
Ioxynil 83)
0,05*p
             
Iprodion
   
5p
   
1p
 
0,02*p
Iprovalicarb
0,05*p
             
Isoproturon
0,05*
             
Isoxaflutol 74)
0,05*p
             
Kresoximmethyl
0,05*
             
Kviksølv 42)
0,01*
             
Lambda-cyhalothrin
 
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,02*
Lindan (gamma HCH)
0,01*
             
Linuron
0,05*p
             
Malathion 19)
2
             
Maleinhydrazid
0,2*p
             
MCPA 101)
0,05*p
             
Mecarbam
0,05*
             
Mecoprop 75)
0,05*p
             
Mepanipyrim 84)
0,01*p
             
Mesosulfuron 103)
0,01*p
             
Mesotrion 78)
0,05*p
             
Metalaxyl 72)
0,5
             
Methacrifos
0,05*
             
Methamidophos
0,01*
             
Methidathion
2
             
Methylbromid
0,05*
             
1-methylcyclopropen
0,01*p
             
Metolachlor 96)
0,05*p
             
Methomyl/Thiodicarb 20)
 
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,05*
Methoxychlor
0,01*
             
Methoxyfenozid
1p
             
Metsulfuron-methyl
0,05*p
             
Mevinphos 40)
0,01*
             
Milbemectin 97)
0,05*p
             
Molinat
0,05*p
             
Monocrotophos
               
Monolinuron
0,05*
             
Myclobutanil
3
             
Nitrofen
0,01*
             
Oxadiargyl
0,01*
             
Oxamyl
         
0,02*p
 
0,01*p
Oxasulfuron
0,05*
             
Oxydemetonmethyl 37)
0,02*
             
Paraquat
0,02*
             
Parathion
0,05*
             
Parathionmethyl 43)
0,02*
             
Penconazol
0,05*p
             
Pendimethalin
0,05*
             
Permethrin 21)
0,05*
             
Pethoxamid (Fra 5. april 2008)
0,01*p
             
Phenmedipham
0,05*p
             
Phorat 30)
0,05*
             
Phosalon
1
             
Phosmet 22)
               
Phosphamidon 51
0,01*
             
Phoxim
               
Picolinafen
0,05*
             
Picoxystrobin
0,05*p
             
Pirimiphosmethyl
         
2
 
1
Procholoraz 67)
10
             
Procymidon
0,02*
             
Profenofos
0,05*
             
Prohexadion 55)
0,05*
             
Propargit
               
Propham
0,05*
             
Propiconazol
0,05*p
             
Propineb 108)
0,05*
             
Propoxur
   
0,3
 
0,3
0,3
 
0,05*
Propoxycarbazon 85)
0,02*p
             
Propyzamid
0,02*p
             
Prosulfuron
0,02*
             
Pymetrozin
0,3
             
Pyraclostrobin
1p
             
Pyraflufenethyl
0,02*
             
Pyrazophos
0,05*
             
Pyrethriner 24)
1
             
Pyridat 58)
0,05*p
             
Pyrimethanil (Fra 5. april 2008)
10p
             
Quinalphos
0,05*
             
Quinoxyfen
0,02*p
             
Quintozen 59)
0,02*
             
Resmethrin 68)
0,1*
             
Rimsulfuron (Fra 5. april 2008)
0,05*p
             
Silthiofam
0,05*p
             
Spiroxamin
0,05*p
             
Sulfosulfuron
0,05*
             
2,4,5-T
0,05*
             
Tecnazen
0,05*
             
TEPP
0,01*
             
Thiabendazol
5
             
Thiacloprid
0,02*p
             
Thifensulfuronmethyl
0,05*p
             
Thiodicarb, se methomyl
               
Thiophanatmethyl
0,1*
             
Thiabendazol
5
             
Thiram 109)
0,1*
             
Tolylfluanid 102)
0,05*p
             
Triadimefon
0,1*
             
Triadimenol, se triadimefon
               
Triallat
0,1
             
Triasulfuron
0,05*p
             
Triazophos
0,01*
             
Tribenuron-methyl
0,01*p
             
Trichlorfon
0,5
             
Tridemorph
0,05*
             
Trifloxystrobin
0,3p
             
Triforin
0,05*
             
Trimethylsulfoni-umkation 86)
 
0,5p
     
0,05p
 
0,05*p
Triticonazol
0,01*p
             
Vamidothion 44)
0,05
             
Vinclozolin 23)
0,05*
             
Ziram 110)
0,1*
             
Zoxamid
0,02*p
             
Pesticidrester
Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter
TRÆNØDDER med skal eller afskallede
TRÆ-NØDDER
Acajou-nødder
Hassel-nødder
Kas-tanjer
Kokos-nødder
Macada-mianødder
Mandler
Para-nødder
Pecan-nødder
Pinje-kerner
Pista-cienød-der
Val-nødder
Andre
Abamectin 65)
0,01*
                       
Acephat
0,02*
                       
Acetamiprid
0,01*p
                       
Acibenzolar-S-methyl
   
0,1*
                 
0,02*
Aldicarb 1)
0,02*
                       
Aldrin 2)
                         
Amitraz 3)
0,05*
                       
Amitrol(Aminotriazol)
0,01*
                       
Aramit
0,01*
                       
Atrazin
0,05*
                       
Azimsulfuron
0,02*
                       
Azinphosethyl
0,02*
                       
Azinphos-methyl
0,5
                       
Azocyclotin
0,1*
                       
Azoxystrobin
0,1*
                       
Barban
0,05*
                       
Benalaxyl
0,05*
                       
Benfuracarb
0,05*
                       
Bentazon 57)
0,1*p
                       
Benomyl, se carbendazim
                         
Betacyfluthrin,se cyfluthrin
                         
Bifenazat (Fra 5. april 2008)
0,01*p
                       
Bifenthrin
0,05*
                       
Binapacryl
0,05*
                       
Bitertanol
0,1*
                       
Bromomethan (Methylbromid)
0,1
                       
Bromophosethyl
0,05*
                       
Bromopropylat
0,05*
                       
Bromoxynil 81)
0,05*p
                       
Camphechlor (Toxaphen)
0,1*
                       
Captafol
0,02*
                       
Captan 39)
           
0,3
         
0,02*
Carbaryl
0,05*
                       
Carbendazim 4)
0,1*
                       
Carbofuran 5)
0,02*
                       
Carbosulfan
0,05*
                       
Carfentrazon-ethyl73)
0,01*p
                       
Cartap
                         
Chinomethionat
0,3
                       
Chlorbensid
0,01*
                       
Chlorbenzilat
0,02*
                       
Chlorbufam
0,05*
                       
Chlordan 6)
0,01*
                       
Chlorfenapyr
0,05*
                       
Chlorfenson
0,01*
                       
Chlorfenvinphos 36)
0,02*
                       
Chlormequat
0,1*
                       
Chloroxuron
0,05*
                       
Chlorpropham 35)
0,05*p
                       
Chlorpyrifos
0,05*
                       
Chlorpyrifosmethyl
0,05*
                       
Chlorothalonil
0,01*
                       
Chlozolinat
0,05*
                       
Cinidonethyl 70)
0,05*
                       
Clofentezin 66)
0,05*
                       
Cyazofamid
0,01*
                       
Cyclanilid
0,05*
                       
Cyfluthrin 7)
0,02*
                       
Cyhalofopbutyl 71)
0,02*
                       
Cyhexatin, se azoctclotin
                         
Cypermethrin 8)
0,05*
                       
Cyromazin
0,05*
                       
2,4-D 15)
0,05*p
                       
2,4-DB
0,05*
                       
Daminozid 9)
0,05*
                       
DDT 10)
0,05*
                       
Deltamethrin(cisdeltame-
thrin) 91)
0,05*
                       
Desmedipham
0,05*p
                       
Diallat
0,05*
                       
Diazinon
           
0,05
         
0,01*
1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)
0,01*
                       
Dichlofluanid
5
                       
1,1-Dichlor-2,2-bis-(4-ethyl-phenyl)ethan
0,01*
                       
1,2-dichlorethan
0,01*
                       
Dichlorprop, også Dichlorprop-P
0,05*
                       
Dichlorvos
0,01*
                       
Dicofol 31)
0,05*
                       
Dieldrin 11)
0,01*
                       
Dimethena-mid-P 82)
0,01*p
                       
Dimethoat 64)
0,05*
                       
Dinoseb
0,05*
                       
Dinoterb
0,05*
                       
Dioxathion
0,05*
                       
Diphenylamin
0,05*
                       
Diquat 52)
0,05*
                       
Disulfoton 32)
0,02*
                       
Dithiocarbamater107)
                     
0,1 (mz)
0,05*
DNOC
0,05*
                       
Dodin
0,2
                       
Endosulfan 13)
0,1*
                       
Endrin
0,01*
                       
Esfenvalerat,se fenvalerat
                         
Ethephon
0,1
                       
Ethion
0,01*
                       
Ethofumesat 69)
0,05*p
                       
Ethoxysulfuron
0,05*
                       
Etoxazol
0,02*p
                       
Famoxadon
0,02*
                       
Fenamidon
0,02*p
                       
Fenamiphos 38)
0,02*
                       
Fenarimol
0,02*
                       
Fenbutatinoxid
0,05*
                       
Fenchlorphos 14)
0,01*
                       
Fenhexamid
0,05*p
                       
Fenitrothion
0,01*
                       
Fenpropimorph
0,05*
                       
Fenthion92)
0,01*
                       
Fentin 29)
0,05*
                       
Fentin acetat
0,05*
                       
Fentin hydroxid
0,05*
                       
Fenvalerat . Summen af RR-og SS-isomere.
0,02*
                       
Fenvalerat .Summen af RS-og SR-isomere.
0,02*
                       
Flazasulfuron
0,01*p
                       
Florasulam
0,1*
                       
Flucythrinat 16)
0,05*
                       
Flufenacet 79)
0,05*p
                       
Flumioxazin
0,05*
                       
Flupyrsulfuron-methyl
0,02*
                       
Fluroxypyr 56)
0,05*
                       
Flurtamon
0,02*p
                       
Folpet
0,02*
                       
Foramsulfuron
0,01*
                       
Formothion
0,05*
                       
Fosthiazat
0,02*p
                       
Furathiocarb
0,05*
                       
Glyphosat
0,1*p
                       
Heptachlor 17)
0,01*
                       
Hexachlorbenzen (HCB)
0,01*
                       
Hexachlorcyclo-hexan (HCH) 18)
0,01*
                       
Hexaconazol
0,05*
                       
Imazalil
0,02*
                       
Imazalil (Fra 15. september 2008)
0,05*
                       
Imazamox
0,05*
                       
Imazosulfuron
0,01*p
                       
Indoxacarb 100)
0,05p
                       
Iodosulfuron-methylnatri-um 80)
0,02*p
                       
Ioxynil 83)
0,05*p
                       
Iprodion
   
0,2p
                 
0,02*p
Iprovalicarb
0,05*p
                       
Isoproturon
0,05*
                       
Isoxaflutol 74)
0,05*p