Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Administration og kontrol

Kapitel 4   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 5   Betingelser for tilskud

Kapitel 6   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 7   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 8   Beregning af tilskud

Kapitel 9   Udbetaling af tilskud

Kapitel 10   Underretningspligt

Kapitel 11   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 12   Force majeure

Kapitel 13   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 15   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

I medfør af § 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, litra d, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de afsatte rammer give tilsagn om tilskud til projekter, der omfatter investeringer i forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der forarbejder og afsætter fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter, og som gennemfører projekter, der har til formål

1) at fremme virksomhedens udvikling i miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning samt at bidrage til produktion og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter af høj kvalitet, eller

2) at fremme virksomhedens udvikling og modernisering samt tilpasning til ændrede forsynings- og markedsforhold.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder defineres i overensstemmelse med Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003.

Kapitel 3

Administration og kontrol

Myndigheder

§ 3. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 4. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter bemyndigelse forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 5. Ansøgning om tilskud skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside. Ansøgning om tilskud skal indsendes i to eksemplarer til direktoratet gennem den stedlige fødevareregion.

Stk. 2. En ansøgning skal være modtaget i den stedlige fødevareregion inden henholdsvis den 31. januar og den 31. juli. I 2008 skal ansøgningen dog være modtaget inden henholdsvis den 16. maj og den 16. september.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. Når direktoratet modtager ansøgningen, kvitterer direktoratet for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet. For projekter, der er påbegyndt i perioden fra den 1. oktober 2007 til den 29. marts 2008, kan ansøgning om tilskud indsendes til den stedlige fødvareregion inden den 16. maj 2008.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 4 kan der for projekter vedrørende fjernelse af sundhedsskadelige stoffer fra fiskeprodukter, der er påbegyndt i perioden fra den 1. januar 2007 til den 29. marts 2008, indsendes ansøgning inden den 16. maj 2008.

Prioritering og afgørelse

§ 6. Ansøgninger om tilskud, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, og som opfylder betingelserne for tilskud, jf. kapitel 4 og 5, meddeles tilsagn efter en prioritering på grundlag af projekternes indsatsområder og forventede effekter, idet følgende forhold tages i betragtning ved prioriteringen:

1) Fremstilling af højkvalitetsprodukter til nichemarkeder samt fremstilling af nye produkter.

2) Kvalitetsprodukter og mangfoldighed i udbuddet af konsumfisk.

3) Projekter, der gennemføres af mikro- og små virksomheder.

4) Forbedret arbejdsmiljø.

5) Kvalitetsstyring og kvalitetssikring.

6) Ny produktionsteknologi og nye produktionsprocesser.

7) Højere værditilvækst.

8) Forbedret råvareudnyttelse, herunder ved ændret råvaresammensætning.

9) Anvendelse af lokale landinger.

§ 7. Direktoratet for FødevareErhverv kan anvende årets bevilling i én ansøgningsperiode eller fordele den på de to ansøgningsperioder.

Stk. 2. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver direktoratet tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Der kan gives helt eller delvis afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af de økonomiske rammer, der er afsat til ordningen.

Stk. 4. Ansøgninger, der ikke kan imødekommes alene som følge af, at den for ansøgningsperioden afsatte ramme er opbrugt, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsperiode. De ansøgninger, der er overført til en ansøgningsperiode, prioriteres på lige vilkår med øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsperioden.

§ 8. Efter drøftelse i Overvågningsudvalget for programmet for anvendelse af Den Europæiske Fiskerifond i Danmark, kan Direktoratet for FødevareErhverv eventuelt nedsætte et rådgivende udvalg. Det rådgivende udvalg bistår direktoratet med vurderingerne efter § 6.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede projekter

§ 9. Tilsagn om tilskud kan gives til virksomheder, der gennemfører projekter, hvor det kan godtgøres, at projektet vil medføre et eller flere af følgende resultater:

1) En forøgelse af værditilvæksten i virksomheden på mindst 20 pct.

2) En produktionsforøgelse i virksomheden på mindst 20 pct.

3) En kvalitetsforbedring, som resulterer i en højere værdi pr. produceret enhed på mindst 10 pct.

4) Udnyttelse af arter og biprodukter, som ellers ikke afsættes til menneskeligt konsum.

5) En reduceret miljøbelastning.

6) Ny teknologi eller innovative produktionsmetoder.

7) Væsentlig forbedring i hygiejne, arbejdsmiljø eller sikkerhed.

8) Fjernelse af sundhedsskadelige stoffer fra fiskeprodukter.

Stk. 2. Hvis kun en del af projektet vedrører de i stk. 1 nævnte resultater, ydes tilskuddet kun til denne del af projektet.

Stk. 3. I ansøgninger vedrørende miljøinvesteringer, skal den teknik, der indgår i projektet, være den bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. miljøbeskyttelseslovens 3.

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

§ 10. Det er en betingelse for tilskud til projektet,

1) at de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 200.000 kr.,

2) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås, herunder miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven,

3) at ansøger afgiver de oplysninger, Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

4) at projektet afsluttes senestpå det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder. efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet meddeler dispensation herfra,

5) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 19, stk. 4,

6) at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, og

7) at udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december 2021.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 3. Tilsagnshaver er forpligtet til at indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. I tilsagnet fastsættes, hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne.

§ 11. Det er endvidere en betingelse for tilskud, at ansøger kan påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for virksomheden og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår følgende:

1) Om virksomheden i seneste regnskabsår har en positiv egenkapital, eller der er afgivet going concern forbehold.

2) Om virksomheden i de foregående 3 regnskabsår har haft positive regnskabsresultater efter skat.

3) Oplysninger om virksomhedens produktion og afsætning de sidste 3 år.

4) Forventede og fremtidige afsætningsforhold, markedsudsigter og indtjening.

5) Vurdering af råvareforsyning med udgangspunkt i hidtidige og fremtidige forsyningsforhold.

Stk. 2. Ved nyetablerede virksomheder vurderes virksomhedens økonomiske levedygtighed efter retningslinier fastlagt af Direktoratet for FødevareErhverv.

§ 12. Direktoratet for FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

§ 13. Der kan kun ydes tilskud til virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner euro. Ved afgørelse af om virksomheden opfylder denne betingelse tages hensyn til dens eventuelle tilhørsforhold til en koncern på samme måde som i Europa-Kommissionens henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, jf. § 2.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til investeringer på virksomheden,

2) udgifter til arkitekt- og ingeniørhonorar og andre udgifter til projektering,

3) udgifter til attestation af betalte udgifter,

4) udgifter til projektrapportering og

5) andre udgifter, som Direktoratet for FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet.

Stk. 2. Tilskud til investeringer kan kun ydes, hvis investeringen vedrører fiskerivarer og akvakulturprodukter, som er bestemt til at blive anvendt og forarbejdet til konsum, medmindre investeringerne udelukkende vedrører behandling, forarbejdning og afsætning af affald fra fisk og fiskerivarer, eller de vedrører fjernelse af dioxin eller andre sundhedsskadelige stoffer.

§ 15. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter til investeringer vedrørende detailhandel,

2) udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning,

3) udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 5, stk. 4. I 2008 kan ansøger dog få godkendt udgifter, som er betalt fra den 1.oktober 2007, jf. § 5, stk. 4, eller udgifter vedrørende fjernelse af sundhedsfarlige stoffer fra fiskeopdræt, jf. § 5, stk. 4

4) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

5) udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

6) udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr,

7) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed,

8) udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine,

9) udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport,

10) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

11) værdien af eget arbejde og

12) udgifter til leasing og leje.

Kapitel 7

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 16. Ændring af et godkendt projekt kan godkendes af Direktoratet for FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter direktoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af direktoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 17. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 2, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Beregning af tilskud

§ 18. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes med følgende satser:

1) Til mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder kan tilskuddet udgøre op til 30 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

2) Til andre virksomheder kan tilskuddet udgøre op til 20 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Inden for rammerne af det i stk. 1 anførte og efter drøftelse i Overvågningsudvalget for programmet for anvendelse af Den Europæiske Fiskerifond i Danmark, kan tilskudssatsen i forbindelse med hver ansøgningsrunde tilpasses under hensyn til den bevillingsmæssige ramme for ordningen.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 19. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skemaer og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Anmodningen om udbetaling af tilskud skal indsendes til direktoratet via den stedlige fødevareregion.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i indtil 3 rater. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være den stedlige fødevareregion i hænde senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet. Direktoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 20. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 21.

Kapitel 11

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 21. Tilsagn om tilskudbortfalder, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 20,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller

5) betingelserne for tilskud ikke er opfyldt.

Stk. 2. I de i stk. 1nævnte tilfælde træffer Direktoratet for FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencerente. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 12

Force majeure

§ 22. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Ekspropriation, hvis en sådan ikke kunne forudses på ansøgningstidspunktet.

2) Tilsagnshavers død.

3) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeurei konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 23. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Direktoratet for FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 24. Afgørelser, truffet af Direktoratet for FødevareErhverv efter denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem Direktoratet for FødevareErhverv. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Direktoratet kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 25. Efter § 14, stk. 1, i fiskeriudviklingsloven straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i afgørelser der træffes i henhold til loven eller de i medfør af lovens fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven. om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden m.v. adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at aflevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11 stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse

§ 26. Bekendtgørelse træder i kraft den 29. marts 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 830 af 20. juli 2006 om tilskud til investeringer vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning af fisk og fiskerivarer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger om tilskud, der er indsendt inden den 1. oktober 2007.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 27. marts 2008

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde