Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde, definitioner m.v.

Kapitel 2   Generelle bestemmelser om udarbejdelse og udlevering af energimærkning

Kapitel 3   Energimærkning ved salg, gyldighed af energimærkning

Kapitel 4   Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger

Kapitel 5   Regelmæssig energimærkning af store ejendomme og offentlige bygninger

Kapitel 6   Registreringer af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger og store ejendomme

Kapitel 7   Beskikkelse af energikonsulenter

Kapitel 8   Midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsudøvelse som personligt beskikket energikonsulent

Kapitel 9   Fast etablering som personligt beskikket energikonsulent

Kapitel 10   Registrerede energikonsulentfirmaer

Kapitel 11   Akkrediterede certificerende organer

Kapitel 12   Certificerede energimærkningsfirmaer

Kapitel 13   De personligt beskikkede energikonsulenters, de registrerede energikonsulentfirmaers og certificerede energimærkningsfirmaers forpligtelser i deres virksomhed

Kapitel 14   Advarsler, påtale, ophør af beskikkelse og registrering

Kapitel 15   Klageadgang

Kapitel 16   Tilsyn m.v.

Kapitel 17   Straf

Kapitel 18   Øvrige bestemmelser

Kapitel 19   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1)

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 6, § 4, stk. 1-4, § 5, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 3, §§ 12, 14, 15 og 20, § 22, stk. 2, § 24, stk. 1-4, § 25, stk. 1, § 28, stk. 3, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, § 30, § 31, stk. 2, § 32, stk. 2, og § 35, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31, stk. 1, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler energimærkning af bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Ejendom: Et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. En ejendom omfatter de bygninger, som står på matrikelnummeret eller -numrene.

2) Bygning: En enkeltstående konstruktion med vægge og tag. Ved helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse med lodret skel (række- kæde- og dobbelthuse) er hver boligenhed at betragte som en bygning.

3) Det samlede etagearealfor en bygning: Summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for bygningen i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ved beregningenaf det samlede etageareal fradrages arealer i bygninger og erhvervsenheder, som i BBR er registreret under de anvendelser på bygnings- og bygningsenhedsniveau, der er nævnt i §§ 3 og 4.

4) Personligt beskikket energikonsulent: Personligt beskikket energikonsulent, jf. § 24, eller person fra et EU-land, et EØS-land eller Schweiz, registreret som sådan, jf. § 26, stk. 1.

5) Energikonsulent i et certificeret energimærkningsfirma: En person, der fungerer som energikonsulent i et firma, som er certificeret til at energimærke bygninger efter denne bekendtgørelse.

6) Energiledelseskonsulent: En energikonsulent, som var personligt godkendt til at energimærke ejendomme over 1.500 kvadratmeter, jf. bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. af bygninger.

7) Intern energikonsulent: En energikonsulent, der er ansat af ejendommens ejer eller administrator til at udføre regelmæssig energimærkning i ejendommen, og som er beskikket efter § 25.

8) Uafhængig ekspert: En uafhængig ekspert til attestering af bygninger i et andet EU-land i medfør af national lovgivning eller administrative bestemmelser, som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevnes artikel 10.

9) Registreret energikonsulentfirma: Et firma, som er registreret efter § 31.

10) Certificerende organ: En virksomhed, som er akkrediteret til at foretage certificering af energimærkningsfirmaer efter § 33.

11) Certificeret energimærkningsfirma: En virksomhed, som er certificeret til at foretage energimærkning af bygninger efter § 34.

12) Ejer: En ejer af en ejendom eller bygning eller, for så vidt angår ejerlejlighedsejendomme, en ejerforening, jf. dog § 12, stk. 2, om projektsalg.

13) FEM-sekretariatet: Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, etableret af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende energimærkningsordningen, jf. § 52, stk. 2.

14) Teknisk revision: En virksomhed eller sagkyndig institution, som er bemyndiget af Energistyrelsen og varetager opgaver vedrørende kvalitetssikring af energimærkningsordningen, jf. § 52, stk. 3.

15) Markedovervågningsfunktion: En virksomhed eller sagkyndig institution, som er bemyndiget af Energistyrelsen og varetager opgaver vedrørende kvalitetssikring af energimærkningsordningen, jf. § 52, stk. 3.

Stk. 3. Anvendelseskode i BBR er anført i parentes i denne bekendtgørelse. Alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes, medmindre de er undtaget efter §§ 3-5.

§ 2. Alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes efter reglerne i §§ 12, 13, 16 og 18, medmindre de er undtaget efter §§ 3-5.

§ 3. Bygninger, der ifølge registrering i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv, er undtaget fra krav om energimærkning af bygninger:

1) Bygninger til erhvervsmæssigproduktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l. (210). Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning uanset 1. pkt. og stk. 2.

2) Bygninger til industri, håndværk m.v. (220).

3) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230).

4) Anden bygning til landbrug, industri etc. (290).

Stk. 2. Hvis over halvdelen af det samlede etageareal i en bygning anvendes til formål, som er nævnt i stk. 1, er bygningen som helhed undtaget fra krav om energimærkning.

§ 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning:

1) Kirke (410).

2) Kolonihavehus (540).

3) Garage med plads til et eller to køretøjer (910).

4) Carport (920).

5) Udhus (930).

§ 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR:

1) Fritliggendebygning med et bruttoareal på under 60 m2.

2) Bygning, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning.

3) Bygning, hvor det opvarmede areal højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal.

4) Bygning, som er fredet efter bygningsfredning- og bevaringsloven.

5) Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg og klimaskærm.

§ 6. Der skal udarbejdes energimærkning for hver enkelt bygning, selv om der er flere bygninger beliggende på den pågældende ejendom, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan der udarbejdes en fælles energimærkning for flere bygninger i de følgende kategorier:

1) Nye række-, kæde- eller dobbelthuse (130) og nye sommerhuse (510) bestående af flere sammenbyggede boligenheder med ensartet samlet etageareal.

2) Eksisterende bygninger, som har samme anvendelseskode, forudsat at bygningerne har samme opvarmningsform.

Stk. 3. Fælles energimærkning efter stk. 2 er betinget af, at bygningerne har samme ejer og er beliggende på samme ejendom, eller på flere ejendomme ved siden af hinanden, uanset at ejendommene måtte være adskilt af vej eller sti. Energimærkningen udføres i overensstemmelse med § 7.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser om udarbejdelse og udlevering af energimærkning

§ 7. Energimærkningaf bygninger kan udføres af:

1) Personligt beskikkede energikonsulenter, beskikket til at udføre energimærkning af enfamiliehuse, jf. stk. 2.

2) Personligt beskikkede energikonsulenter, beskikket til at udføre energimærkning af flerfamiliehuse samt bygninger til handel og service og offentlige bygninger, jf. stk. 3.

3) Certificerede energimærkningsfirmaer.

Stk. 2. Personligt beskikkede energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af enfamiliehuse, kan udføre energimærkning af:

1) Fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) (120).

2) Stuehuse til en landbrugsejendom (110).

3) Række-, kæde- eller dobbelthuse (130), for så vidt angår

a) én boligenhed eller

b) flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom med et samlet etageareal på indtil 500 m2.

4) Etageboligbebyggelse (140), for så vidt angår bygninger på samme ejendom med et samlet etageareal på indtil 500 m2.

5) Sommerhuse (510), for så vidt angår

a) én boligenhed eller

b) flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom med et samlet etageareal på indtil 500 m2.

Stk. 3. Personligt beskikkede energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af flerfamiliehuse samt bygninger til handel og service og offentlige bygninger, kan udføre energimærkning af:

1) Række-, kæde- eller dobbelthuse (130), for så vidt angår

a) én boligenhed eller

b) flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom.

2) Etageboligbebyggelse (140).

3) Kollegier (150).

4) Døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160).

5) Anden bebyggelse til helårsbeboelse (190).

6) Bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520).

7) Bygninger til handel, service og administration m.v. (310, 320, 330, 390).

8) Bygninger til kulturelle formål samt institutioner (410, 420, 430, 440, 490).

9) Bygninger til fritidsformål (530, 590).

10) Sommerhuse (510), for så vidt angår flere sammenbyggede boligenheder på samme ejendom.

Stk. 4. For bygninger med blandet anvendelse er hovedformålet afgørende for bygningskategori efter stk. 2 og 3. Det formål, som optager den største andel af det samlede etageareal i bygningen, anses for hovedformålet.

Stk. 5. Fra den 1. maj 2011 kan energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse alene udføres af certificerede energimærkningsfirmaer.

§ 8. Den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma skal udarbejde energimærkningen på grundlag af en bygningsgennemgang og i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i medfør af § 10.

Stk. 2. Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Standardformularer for energimærkningsrapporter udarbejdes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i en energimærkning, samt en elektronisk kopi af energimærkningsrapporten til FEM-sekretariatet, jf. § 52, stk. 2.

Stk. 4. En energimærkning får gyldighed, når den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma efter stk. 3 har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og FEM-sekretariatet derefter har tildelt energimærkningsrapporten et energimærkningsnummer (gyldighedsdatoen). FEM-sekretariatet kan afvise indberetningen og afslå tildeling af et energimærkningsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 5. Den personligt beskikkede energikonsulent er ansvarlig for udarbejdelse og indberetning af energimærkning, uanset at dele af opgaverne varetages af andre. Udarbejdes energimærkningen af et certificeret energimærkningsfirma, er dette firma ansvarlig for udarbejdelse og indberetning af energimærkningen.

Stk. 6. Det registrerede energikonsulentfirma, hvori den personligt beskikkede energikonsulent var beskæftiget ved udarbejdelsen af energimærkningen, eller det certificerede energimærkningsfirma, skal opbevare dokumentation for den gennemførte energimærkning i 5 år fra indberetningsdatoen. Forpligtigelsen til at opbevare den nævnte dokumentation i 5 år fra indberetningsdatoen ophører ikke såfremt firmaet ophører med at være registreret energikonsulentfirma eller certificeret energimærkningsfirma.

§ 9. Ejere, der har indgået aftale med et registreret energikonsulentfirma eller et certificeret energimærkningsfirma om at få udarbejdet en energimærkning, skal give den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma de oplysninger om ejendommen eller bygningen, som er nødvendige for udarbejdelsen af energimærkningen. Den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma skal herunder gives adgang til at indhente oplysninger om de tidligere udførte energimærkninger og eftersyn af tekniske anlæg, der er indberettet i elektronisk form til FEM-sekretariatet.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aftalen om udarbejdelse af en energimærkning indgås med et registreret energikonsulentfirma eller et certificeret energimærkningsfirma eller af andre, der er berettiget til at indgå en sådan aftale efter § 6, stk. 2 og 4, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 10. Energistyrelsen fastsætter retningslinjer for udformning og indhold af energimærkningen, for de personligt beskikkede energikonsulenters eller det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning og for dokumentation af energimærkningen (Håndbog for energikonsulenter). Energistyrelsenkan i retningslinjerne fastsætte særlige krav til energimærkning af nærmere angivne bygningskategorier. Styrelsen kan endvidere fastsætte krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen.

§ 11. Det registrerede energikonsulentfirma eller det certificerede energimærkningsfirma skal efter anmodning udlevere energimærkningsrapporten i papirversion til den, der er berettiget til at få en energimærkning udleveret efter reglerne i § 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Ejeren kan give den berettigede adgang til at få energimærkningen udleveret i elektronisk form.

Stk. 2. Hvis energimærkningsrapporten ikke er tilgængelig, kan den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller en bygning få energimærkningen udleveret fra FEM-sekretariatet. Energimærkningen kan elektronisk gøres tilgængelig på for ejeren på anden vis.

Kapitel 3

Energimærkning ved salg, gyldighed af energimærkning

§ 12. Ved salg, jf. § 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning.

Stk. 2. Ved indgåelse af aftale om salg af en bygning eller af en lejlighed heri (projektsalg), skal den, som er bygherre for bygningen, fremlægge energimærkning for køber inden ibrugtagningen, jf. § 16, stk. 1. Dette gælder ligeledes ved aftaler om salg indgået inden eller under opførelsen af bygningen, men med overtagelse efter færdiggørelsen.

§ 13. Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. §§ 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning senest den 1. juli 2009.

§ 14. En energimærkning er gyldig i 5 år. En energimærkning af et sommerhus (510) med et samlet etageareal under 120 m2 er dog gyldig i 10 år.

Stk. 2. Gyldighedsperioden for en energimærkning regnes fra indberetningsdatoen som nævnt i § 8, stk. 4.

Stk. 3. Hvisder efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ombygninger, som omfattes af kravet i § 16, stk. 2, om udarbejdelse af ny energimærkning, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig.

§ 15. En energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent er ikke gyldig i forhold til krav om fremlæggelse af energimærkning ved salg som nævnt i § 12, ved udleje eller overdragelse af andel m.v. som nævnt i § 13 eller ved energimærkning af nybygning og ombygninger som nævnt i § 16.

Kapitel 4

Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger

§ 16. Inden ibrugtagning af en ny bygning skal ejeren lade udarbejde en energimærkning af bygningen, medmindre der er foretaget energimærkning ved projektsalg efter § 12, stk. 2.

Stk. 2. Ejeren skal endvidere lade udarbejde en energimærkning inden ibrugtagningen af en ombygning, som er omfattet af bestemmelser om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i bygningsreglementet for den pågældende bygningskategori. Der skal således udarbejdes energimærkning, når ombygningen omfattes af bestemmelser i bygningsreglementet om, at en bygnings klimaskærm skal bringes i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser om tilbygninger, forudsat at de enkelte energibesparende foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet, samt at en bygnings installationer bringes i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser om ildsteder og skorstene samt installationer.

Stk. 3. Der skal ikke udarbejdes energimærkning af ombygning i bygninger, som omfattes af bygningsreglementet for den pågældende bygningskategori, hvis der alene udføres ombygninger og forandringer, som er defineret som enkeltforanstaltninger i bygningsreglementet. For bygninger omfattet af bygningsreglement 1995 eller bygningsreglement 2008 indgår enkeltforanstaltningerne dog i opgørelse af, om ombygningen omfatter mere end 25 pct. af bygningsværdien eller 25 pct. af klimaskærmen, der kan udløse krav om energimærkning efter stk. 2.

Stk. 4. Tilbygninger er undtaget fra energimærkning af nye bygninger efter stk. 1.

Stk. 5. Energimærkning efter stk. 1 og 2 udarbejdes efter afslutningen af de nævnte byggearbejder. Ved byggeri, der afsluttes i etaper, udarbejdes energimærkningen efter hver etape.

Stk. 6. Ejeren skal fremsende energimærkningen efter stk. 1 og 2 til den stedlige bygningsmyndighed senest samtidig med afslutningen af byggearbejdet.

§ 17. Projekterende og udførende af byggeri, der skal energimærkes efter § 16, skal efter anmodning levere den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner til den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma, der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af energimærkningen.

Kapitel 5

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme og offentlige bygninger

§ 18. Der skal udarbejdes regelmæssig energimærkning med højest 5 års mellemrum for bygninger som nævnt i stk. 2 og 3. Energimærkningen udarbejdes første gang inden for de i stk. 2 og 3 nævnte frister.

Stk. 2. Bygninger, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal energimærkes således:

1) En bygning på en ejendom, hvor bygningernes samlede etageareal er 1.500 m2 og derover, skal være energimærket fra og med den 1. januar 2006, jf. dog § 57.

2) En bygning på en ejendom, hvor bygningernes samlede etageareal er under 1.500 m2, skal første gang energimærkes senest den 1. juli 2009.

Stk. 3. Andre bygninger skal energimærkes således:

1) En bygning med et samlet etageareal på 1.500 m2 og derover skal være energimærket senest den 1. januar 2006, jf. dog § 57.

2) En bygning med et samlet etageareal fra 1.000 m2 til og med 1.499 m2 skal første gang være energimærket senest den 1. juli 2009.

Stk. 4. En energimærkning skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning ophører.

§ 19. Statslige bygningsejere, regioner og kommuner skal senest den 31. marts 2008 udarbejde og indsende nedennævnte oplysninger til FEM-sekretariatet om bygninger, som pågældende myndighed ejer, og som skal energimærkes regelmæssigt ifølge § 18, stk. 2, nr. 2:

1) Antallet af bygninger, for hvilke der ikke foreligger en gyldig energimærkning på opgørelsestidspunktet, det samlede udnyttede etageareal for disse bygninger samt BBR-nummer for hver bygning.

2) Hvornår bygningsejeren har indgået eller forventer at indgå aftale med et registreret energikonsulentfirma eller et certificeret energimærkningsfirma om energimærkning af bygningerne.

3) Hvornår energimærkningen af bygningerne vil være gennemført.

Stk. 2. Energistyrelsen kan træffe bestemmelse om bygningsejernes ajourføring af indberettede oplysninger.

Stk. 3. Oplysningerne skal indberettes i elektronisk form til FEM-sekretariatet, som offentliggør oplysningerne på sekretariatets hjemmeside.

§ 20. Offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger må ikke anvende interne energikonsulenter til at udføre regelmæssig energimærkning, hvis institutionen er omfattet af

1) regler om gennemførelse af rentable energibesparelser, der er anbefalet i en energiplan, eller

2) en aftale mellem klima- og energiministeren og de kommunale organisationer om gennemførelse af rentable energibesparelser anbefalet i en energiplan.

§ 21. Energistyrelsen kan efter ansøgning undtage statslige institutioner, der har ganske særligt behov herfor, fra § 20 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Registreringer af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger og store ejendomme

§ 22. I offentlige bygninger, jf. § 18, stk. 2, med et samlet etageareal på 1.000 m2 og derover samt i bygninger som nævnt i § 18, stk. 3, skal ejeren foretage registreringer af

1) bygningens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand, og

2) de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.)

Stk. 2. Registreringerne foretages én gang månedligt og indsendes til den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen.

Stk. 3. Den personligt beskikkede energikonsulent eller det certificerede energimærkningsfirma kan anbefale hyppigere registrering ved særligt stort forbrug eller særlige tekniske installationer.

Stk. 4. Registreringspligten omfatter ikke:

1) Forbrugaf energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder får leveret ved individuel forsyning.

2) Registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, som ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, og hvis drift og vedligeholdelse alene påhviler disse.

Kapitel 7

Beskikkelse af energikonsulenter

§ 23. Energistyrelsen beskikker efter ansøgning energikonsulenter til at udøve virksomhed i forbindelse med energimærkning af bygninger. Beskikkelsen er personlig og foretages for en af de to kategorier enfamiliehuse eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Beskikkelse som energikonsulent er gyldig i 3 år.

§ 24. For at kunne beskikkes personligt som energikonsulent skal ansøgeren opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav:

1) Ansøgeren skal, jf. dog stk. 2-4, opfylde følgende uddannelseskrav:

a) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien enfamiliehuse skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse, cand. arch., bygningskonstruktør eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en udvidet maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober 1988.

b) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en udvidet maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober 1988.

2) Ansøgeren skal have mindst 2 års dokumenteret erhvervsmæssig praksis inden for de seneste 6 år med relevant byggeteknisk og energimæssig rådgivning, herunder kundekontakt.

3) Ansøgeren skal have bestået en optagelsesprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Ansøgeren skal være tilmeldt prøven inden et år efter, at ansøgeren er godkendt til deltagelse i optagelseskursus.

Stk. 2. En ansøger, der i udlandet har opnået uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med kravene i stk. 1, nr. 1, kan beskikkes personligt som energikonsulent.

Stk. 3. Uanset at en ansøger ikke opfylder kravene til uddannelse i stk. 1, nr. 1, kan ansøgerens uddannelse godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Ved prøven skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer svarende til uddannelser nævnt i stk. 1, nr. 1. En meddelt godkendelse af en uddannelse bortfalder ikke.

§ 25. En ansøger kan beskikkes personligt som intern energikonsulent for bygninger til handel, service og offentlige bygninger, jf. § 7, stk. 3, nr. 7-9, hvis vedkommende opfylder de kvalifikationskrav, der fremgår af § 24, bortset fra kravet om kundekontakt i § 24, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Personlig beskikkelse som intern energikonsulent udelukker ikke beskikkelse efter § 24, når betingelserne herfor er opfyldt.

Kapitel 8

Midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsudøvelse som personligt beskikket energikonsulent

§ 26. Energistyrelsen fører et offentligt register over personer, som er etableret som uafhængig ekspert i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvist agter at levere tjenesteydelsen som personligt beskikket energikonsulent her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. I registret optages oplysning om personens navn, adresse og titel eller erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Personer, som er omfattet af stk. 1, skal indgive skriftlig anmeldelse til Energistyrelsen, før de leverer tjenesteydelser som personligt beskikket energikonsulent her i landet første gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

Stk. 3. Første gang tjenesteyderen ønsker at levere tjenesteydelse som personligt beskikket energikonsulent her i landet, eller hvis væsentlige forhold ændrer sig for tjenesteyderen, skal følgende oplysninger anmeldes skriftligt til Energistyrelsen:

1) dokumentation for tjenesteyderens nationalitet,

2) en attestation for, at tjenesteyderen er lovlig etableret i en medlemsstat for dér at udøve virksomhed som personligt beskikket energikonsulent, og at det på tidspunktet for udstedelse af attestationen ikke forbydes ham at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt,

3) bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer,

4) en hvilken som helst form for bevis på, at tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste 10 år, hvis erhvervet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i den pågældendes hjemland.

Stk. 4. Anmeldelse til Energistyrelsen efter stk. 2, skal fornyes en gang om året, hvis anmelderen agter at opretholde muligheden for midlertidigt og lejlighedsvist at levere tjenesteydelsen som personligt beskikket energikonsulent her i landet i løbet af det pågældende år.

§ 27. Personer optaget i registret efter § 26, stk. 1, har ret til at anvende titlen personligt beskikket energikonsulent og levere tjenesteydelse som sådan her i landet.

Stk. 2. Kravet i § 38, stk. 3 om, at en personligt beskikket energikonsulent skal være tilknyttet et registreret energikonsulentfirma, for at kunne udøve virksomhed som personligt beskikket energikonsulent, gælder ikke for personer optaget i registret efter stk. 1.

§ 28. Energistyrelsen kan udveksle oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om:

1) personer, der er etableret og registreret som personligt beskikket energikonsulent her i landet, jf. § 26, stk. 1, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og

2) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som personlig beskikket energikonsulent i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser her i landet, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne bekendtgørelse den myndighed, der administrerer erhvervet som personligt beskikket energikonsulent i det pågældende land.

§ 29. Regler i denne bekendtgørelse om betingelserne for at udøve virksomhed som personligt beskikket energikonsulent, finder tilsvarende anvendelse på personer registreret efter § 26, stk. 1.

Kapitel 9

Fast etablering som personligt beskikket energikonsulent

§ 30. Personer, som er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et EU-land, et EØS-land eller i Schweiz, giver adgang til der at udøve erhverv som uafhængig ekspert, kan gives tilladelse til at udøve erhverv på lige fod med personer, som er personligt beskikket energikonsulent efter §§ 24 eller 25, såfremt kursus- eller uddannelsesbeviset opfylder følgende betingelser:

1) det skal være udstedt af en kompetent myndighed i oprindelseslandet, der er udpeget i overensstemmelse med oprindelseslandets love eller administrative bestemmelser, og

2) det skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, der kræves i §§ 24 og 25.

Stk. 2. Tilladelse til at udøve erhverv på lige fod med en personlig beskikket energikonsulent efter §§ 24 og 25 kan desuden gives til den, der i et EU-land, et EØS-land eller i Schweiz, på fuldtidsbasis har udøvet hvervet som uafhængig ekspert i oprindelseslandet i to år i løbet af de forudgående ti år, hvor erhvervet som uafhængig ekspert ikke er lovreguleret i oprindelseslandet, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder følgende betingelser:

1) de skal være udstedt af en kompetent myndighed i oprindelseslandet, der er udpeget i overensstemmelse med oprindelseslandets love eller administrative bestemmelser, og

2) de skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, der kræves i §§ 24 og 25, og

3) de skal attestere, at indehaveren er forberedt til at udøve det pågældende erhverv.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse indgives til Undervisningsministeriet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Stk. 4. Enhver tilladelse meddelt efter stk. 1-2, meddeles af Energistyrelsen og udløber den 30. april 2011.

Kapitel 10

Registrerede energikonsulentfirmaer

§ 31. Et energikonsulentfirma må kun udøve virksomhed med energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse, hvis firmaet er registreret i et register, som føres af FEM-sekretariatet, jf. § 52, stk. 2. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for registrering er opfyldt.

Stk. 2. Registrering som energikonsulentfirma er betinget af,

1) at ejeren eller mindst én ansat er personligt beskikket energikonsulent,

2) at firmaet er momsregistreret,

3) at firmaet ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 500.000 kr., jf. dog stk. 3, og

4) at firmaet er dækket af en professionel ansvarsforsikring som nævnt i § 27.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 3, kan et energikonsulentfirma registreres, hvis firmaet for den del af gælden, der overstiger 500.000 kr., har indgået afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed.

§ 32. Et registreret energikonsulentfirma skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader, som firmaet kan pålægges ansvaret for som følge af dets rådgivning som registreret energikonsulentfirma.

Kapitel 11

Akkrediterede certificerende organer

§ 33. En virksomhed kan kun foretage certificering af energimærkningsfirmaer efter denne bekendtgørelse, hvis virksomheden er akkrediteret som certificerende organ af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Det certificerende organ skal være akkrediteret til at certificere energimærkningsfirmaer efter denne bekendtgørelse i henhold til ”DS/EN ISO/IEC 17021 om overensstemmelsesvurdering – krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer” og Energistyrelsens krav til akkreditering af certificerende organer. Energistyrelsens krav offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

Kapitel 12

Certificerede energimærkningsfirmaer

§ 34. Virksomheder, der er certificeret som energimærkningsfirmaer af et certificerende organ, jf. § 33, kan udføre energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Certificering af energimærkningsfirmaer skal ske i henhold til ”DS/EN ISO 9001 om kvalitetsstyringssystemer – systemkrav” og Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning. Energistyrelsens krav offentliggøres på styrelsens hjemmeside.

§ 35. En virksomhed, som er blevet certificeret som certificeret energimærkningsfirma efter denne bekendtgørelse, skal anmelde sig til FEM-sekretariatet vedlagt dokumentation for certificeringen.

Stk. 2. Energistyrelsen fører et offentligt tilgængeligt register over certificerede energimærkningsfirmaer.

Stk. 3. Det certificerede energimærkningsfirma kan udføre energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse, når virksomheden har fået meddelelse fra FEM-sekretariatet om optagelse i registret.

§ 36. Et certificeret energimærkningsfirma skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader, som firmaet kan pålægges ansvaret for som følge af dets rådgivning som certificeret energimærkningsfirma.

§ 37. Det certificerede energimærkningsfirma skal snarest muligt oplyse FEM-sekretariatet om ændringer i eller bortfald af en certificering og om forhold vedrørende det certificerende organ, som indebærer, at det certificerede energimærkningsfirma ikke længere opfylder betingelserne for at foretage energimærkning af bygninger, jf. § 34.

Kapitel 13

De personligt beskikkede energikonsulenters, de registrerede energikonsulentfirmaers og certificerede energimærkningsfirmaers forpligtelser i deres virksomhed

§ 38. De personligt beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer skal udføre deres opgaver som personligt beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen, jf. § 10.

Stk. 2. De personligt beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer skal endvidere

1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet,

2) følge anvisninger fra Energistyrelsen, FEM-sekretariatet, teknisk revisor og markedsovervågningsfunktionen i forbindelse med behandlingen af sager om henholdsvis klager over energimærkning, teknisk revision, skrivebordskontrol eller markedsovervågning og

3) betale skyldige gebyrer, som påhviler dem for beskikkelse, kurser m.v.

Stk. 3. De personligt beskikkede energikonsulenter skal desuden følge kurser, orienteringsmøder m.v., som er obligatoriske efter bestemmelse fra Energistyrelsen.

Stk. 4. En personligt beskikket energikonsulent skal være ejer af eller ansat i et registreret energikonsulentfirma som nævnt i kapitel 10 for at kunne udøve virksomhed som personligt beskikket energikonsulent.

Stk. 5. En personligt beskikket energikonsulent, som er beskikket som intern energikonsulent, undtages fra kravene i stk. 3 under udførelsen af energimærkning i sin egenskab af intern energikonsulent.

§ 39. Registrerede energikonsulentfirmaer skal udføre deres virksomhed med energimærkning af bygninger i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen som nævnt i §§ 10 og 41.

Stk. 2. Registrerede energikonsulentfirmaer skal endvidere

1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet,

2) betale skyldige gebyrer, som påhviler firmaerne for beskæftigede personligt beskikkede energikonsulenters deltagelse i kurser m.v., og

3) følge anvisninger fra Energistyrelsen vedrørende de beskæftigede personligt beskikkede energikonsulenter i forbindelse med kvalitetskontrol af energimærkning m.v.

Stk. 3. Hvis der påvises fejl eller mangler i en energimærkning jf. i § 43, stk. 3 eller 4, kan Energistyrelsen, når særlige omstændigheder taler for det, pålægge det registrerede energikonsulentfirma, hvori den pågældende personligt beskikkede energikonsulent var beskæftiget på indberetningstidspunktet, eller det certificerede energimærkningsfirma at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet energimærkningen udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at lade en anden personligt beskikket energikonsulent eller et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny energimærkning til den, der har fået energimærkningen udleveret efter § 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 40. Den personligt beskikkede energikonsulent, det energikonsulentfirma, hvori konsulenten er beskæftiget, eller det certificerede energimærkningsfirma skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som personligt beskikket energikonsulent eller certificeret energimærkningsfirma.

Stk. 2. Den personligt beskikkede energikonsulent, det energikonsulentfirma, hvori konsulenten er beskæftiget, eller det certificerede energimærkningsfirma må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen af en ny bygning eller ombygning, hvor projekteringen er udført efter den 31. december 2005, og som herefter energimærkes efter § 16.

Stk. 3. Hvis energimærkning af en bygning udføres i forbindelse med andet arbejde, skal det registrerede energikonsulentfirma eller det certificerede energimærkningsfirma drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren klart fremgår, hvad omkostningerne til energimærkningen har været.

§ 41. Registrerede energikonsulentfirmaer skal fremsende dokumentation til FEM-sekretariatet for opfyldelsen af bestemmelserne vedrørende ansvarsforsikring og momsregistrering. Energistyrelsen kan fastsætte retningslinjer for dokumentationen, herunder at forsikringsdækning efter § 32 skal dokumenteres på et særligt skema.

Stk. 2. Registrerede energikonsulentfirmaer skal give FEM-sekretariatet underretning om alle ændringer i de forsikringsmæssige forhold omfattet af § 32, som kan have betydning for overholdelsen af kravet om ansvarsforsikring.

Stk. 3. Personligt beskikkede energikonsulenter og registrerede energikonsulentfirmaer skal give FEM-sekretariatet underretning om andre forhold af betydning for en bedømmelse af, om bestemmelserne om personlig beskikkelse af energikonsulenter og registrering af energikonsulentfirmaer er overholdt. Endvidere skal der gives underretning om væsentlige ændringer i forhold, som konsulenten og firmaet tidligere har underrettet FEM-sekretariatet om.

§ 42. Den personligt beskikkede energikonsulents og det certificerede energimærkningsfirmas virksomhed efter denne bekendtgørelse omfattes af de gældende Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR). De bestemmelser i ABR, hvorefter der kan træffes aftale mellem klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning, giver ikke adgang til at træffe aftale om disse forhold, hvorved klienten bliver stillet dårligere end, hvad der følger af bekendtgørelsen.

Kapitel 14

Advarsler, påtale, ophør af beskikkelse og registrering

§ 43. Energistyrelsen kan over for personligt beskikkede energikonsulenter påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som den personligt beskikkede energikonsulent udfører i sin egenskab af personligt beskikket energikonsulent, samt energikonsulentens overtrædelse af forpligtelser ifølge §§ 38, 40 og 41.

Stk. 2. Energistyrelsen kan tildele personligt beskikkede energikonsulenter en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt overtrædelser som nævnt i stk. 1. I en advarsel angives, under hvilke betingelser en beskikkelse kan inddrages ved fortsatte overtrædelser.

Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en personligt beskikket energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog § 39, stk. 3.

Stk. 4. Energistyrelsen kan i forbindelse med en klagesag efter § 50 pålægge det certificerede energimærkningsfirma at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog § 39, stk. 3.

Stk. 5. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 1 og 2 og § 44, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til den personligt beskikkede energikonsulent. Hvis afgørelsen om påtale eller advarsel er truffet af Energiklagenævnet, regnes fristen på 3 år fra nævnets afgørelse i sagen.

Stk. 6. Energistyrelsen kan foretage registreringer af påtaler og advarsler til personligt beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen kan udtage personligt beskikkede energikonsulenter til skærpet kontrol.

Stk. 7. Energistyrelsen kan udtale sig i sager om markedsovervågning af energimærkninger udarbejdet af certificerede energimærkningsfirmaer efter § 52, stk. 3. Energistyrelsens udtalelse i sagen sendes til det certificerede energimærkningsfirma.

Stk. 8. Energistyrelsen kan foretage registreringer af afgørelser om pålæg i klagesager efter stk. 4.

Stk. 9. Energistyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, sende sin afgørelse om pålæg i en klagesag efter stk. 4 eller udtalelsen i en markedsovervågningssag efter stk. 7 til det certificerende organs videre foranstaltning, som har certificeret det indklagede eller markedsovervågede certificerede energimærkningsfirma.

§ 44. Energistyrelsen kan inddrage en personligt beskikket energikonsulents beskikkelse, hvis vedkommende

1) begår grove eller gentagne alvorlige fejl i forbindelse med energimærkninger eller andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af personligt beskikket energikonsulent,

2) uanset en advarsel som nævnt i § 43, stk. 2, begår yderligere alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser, som er nævnt i § 43, stk. 1, eller

3) ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 7 for at være personligt beskikket som energikonsulent.

Stk. 2. Inddragelse af en personlig beskikkelse som energikonsulent kan betinges af, at nærmere angivne forhold berigtiges inden en frist, som fastsættes af Energistyrelsen, herunder

1) at den personligt beskikkede energikonsulent berigtiger fejl og mangler i en energimærkning som nævnt i § 43, stk. 3, forudsat at pågældende bygning har samme ejer som på gyldighedstidspunktet for mærkningen, eller

2) at den personligt beskikkede energikonsulent gennemfører en nærmere bestemt efteruddannelse o.l.

Stk. 3. Hvis en energikonsulent er personligt beskikket i to bygningskategorier, kan Energistyrelsen i forbindelse med inddragelsen af energikonsulentens personlige beskikkelse vedrørende én bygningskategori beslutte at inddrage konsulentens beskikkelse vedrørende den anden bygningskategori.

§ 45. Energistyrelsen kan over for registrerede energikonsulentfirmaer påtale overtrædelse af forpligtelser ifølge §§ 31, 32 og 39-41.

Stk. 2. Energistyrelsen kan tildele registrerede energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 1 og 2 og § 46, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til det registrerede energikonsulentfirma.

Stk. 4. Energistyrelsen kan foretage registrering af påtaler og advarsler til registrerede energikonsulentfirmaer.

§ 46. Energistyrelsen kan inddrage registreringen af et energikonsulentfirma,

1) hvis firmaet uanset en advarsel efter § 45, stk. 2, ikke inden for en given frist berigtiger alvorlige fejl, som er påvist i advarslen, eller

2) hvis firmaet uanset en advarsel i væsentligt omfang fortsat overtræder forpligtelser som nævnt i §§ 31, 32 og 39-41.

Stk. 2. Et energikonsulentfirma, hvis registrering er inddraget, kan umiddelbart ansøge om fornyet registrering. Ny registrering er betinget af, at firmaet dokumenterer, at der er taget fyldestgørende skridt til at berigtige de forhold, som har ført til inddragelse af registreringen.

§ 47. Den personlige beskikkelsesom energikonsulent ophører umiddelbart, hvis energikonsulenten skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at vedkommende vil ophøre som personligt beskikket energikonsulent. Hvis en personligt beskikket energikonsulent er beskikket i to bygningskategorier, kan ophøret vedrøre kun den ene bygningskategori.

Stk. 2. Registreringensom energikonsulentfirma ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret som energikonsulentfirma.

Stk. 3. Registreringen i Energistyrelsens register over certificerede energimærkningsfirmaer ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret som certificeret energimærkningsfirma.

§ 48. Når registreringen af et energikonsulentfirma inddrages eller ophører, må firmaet ikke lade energikonsulenter, som er beskæftiget i firmaet, udarbejde energimærkninger for firmaet.

Kapitel 15

Klageadgang

§ 49. Klagerover faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af

1) ejere, jf. § 1, stk. 2, nr. 12,

2) ejere af ejerlejligheder og

3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder.

Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

§ 50. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede energimærkningsfirmaer behandles af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af

1) ejere, jf. § 1, stk. 2, nr. 12,

2) ejere af ejerlejligheder og

3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder.

Stk. 2. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinjer, jf. § 34, stk. 2.

Stk. 3. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af klage, jf. stk. 2, kan påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

§ 51. Følgendeafgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet

1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i § 49, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen.

2) En ansøger om personlig beskikkelse som energikonsulent kan påklage afslag på personlig beskikkelse.

3) En personligt beskikket energikonsulent kan påklage advarsel, inddragelseaf den personlige beskikkelse som energikonsulent.

4) Et registreret energikonsulentfirma kan påklage advarsel og inddragelse af registrering.

Stk. 2. Energiklagenævnet kan inddrage tidligere forhold i forbindelse med en klage fra en personligt beskikket energikonsulent over Energistyrelsens afgørelser om advarsel og inddragelse af beskikkelse.

Stk. 3. Energiklagenævnet kan i forbindelse med en klage fra et registreret energikonsulentfirma over inddragelse af registrering, jf. stk. 1, nr. 4, behandle Energistyrelsens afgørelser som nævnt i § 45.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 29, stk. 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Klager over de afgørelser, som er nævnt i stk. 2 og 3, skal indgives samtidig med, at klagen over en af de afgørelser, som Energistyrelsen har truffet efter stk. 1, nr. 3 og 4, indgives til Energiklagenævnet.

Stk. 5. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Tilsyn m.v.

§ 52. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, FEM-sekretariatet, som efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende energimærkningsordningen, herunder:

1) Registrererog fører lister over personligt beskikkede energikonsulenter, registrerede energikonsulentfirmaer og certificerede energimærkningsfirmaer.

2) Forberedersager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus, personlig beskikkelse af energikonsulenter, inddragelse af personlig beskikkelse som energikonsulent, registrering af energikonsulentfirmaer og inddragelse af registrering af disse, påtale og advarsel, berigtigelse af energimærkning, klager over arbejde udført af personligt beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer, kvalitetssikring samt henvendelser i øvrigt om energimærkningsordningen.

3) Opkrævergebyrer fastsat i medfør af § 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

4) Modtagerog registrerer energimærkninger samt tildeler energimærkningsnumre.

5) Modtagerdokumentation vedrørende registrerede energikonsulentfirmaers opfyldelse af bestemmelserne vedrørende ansvarsforsikring, momsregistrering og gæld til det offentlige.

6) Udarbejderstatistik vedrørende energimærkningsordningen.

7) Gennemfører kvalitetssikring.

Stk. 3. Energistyrelsenkan bemyndige virksomheder eller sagkyndige institutioner til at udtage til og udføre teknisk revision (kvalitetssikring) eller markedsovervågning af gennemførte energimærkninger efter nærmere retningslinjer og anvisninger fra Energistyrelsen.

Kapitel 17

Straf

§ 53. Med bøde straffes

1) den ejer af en bygning som nævnt i § 18, stk. 3, som overtræder § 18 om udarbejdelse af regelmæssig energimærkning,

2) det registrerede energikonsulentfirma, som overtræder § 32 om ansvarsforsikring,

3) det registrerede energikonsulentfirma, som overtræder § 48 ved uanset inddragelse af registreringen at lade personligt beskikkede energikonsulenter beskæftiget i firmaet udarbejde energimærkninger, eller

4) den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold efter denne bekendtgørelse, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger til Energistyrelsen eller FEM-sekretariatet, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Øvrige bestemmelser

§ 54. Energistyrelsens retningslinjer som nævnt i §§ 10 og 41 samt standardformularer som nævnt i § 8, stk. 2, sendes til de personligt beskikkede energikonsulenter og de certificerede energimærkningsfirmaer og offentliggøres på elektroniske medier.

§ 55. Dokumenter kan indsendes til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet i elektronisk form. Dokumenter i elektronisk form skal være forsynet med en digital signatur, som udarbejdes i henhold til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service).

Stk. 2. Energistyrelsen kan bestemme, at personligt beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer skal fremsende materiale til Energistyrelsen, FEM-sekretariatet, teknisk revisor og markedsovervågningsfunktionen i elektronisk form, samt at personligt beskikkede energikonsulenter skal anvende digital signatur i forbindelse med elektronisk fremsendelse af materiale til Energistyrelsen, FEM-sekretariatet, teknisk revisor og markedsovervågningsfunktionen.

Kapitel 19

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger ophæves.

§ 57. Energimærkninger, der er udarbejdet i henhold til kapitel 2 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, er gyldige i 3 år fra datoen for energimærkningens indberetning. Gyldigheden af energimærkninger, der er udarbejdet i henhold til kapitel 3 og 4 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, og som var gyldige den 1. januar 2006, forlænges til 5 år fra datoen for energimærkningens indberetning.

§ 58. Gyldigheden af alle personlige beskikkelser som energikonsulent forlænges uden ansøgning til 30. april 2011, for beskikkelser meddelt efter §§ 23 og 49 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger og §§ 23 og 24 i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger.

Stk. 2. Registreringer af energikonsulentfirmaer efter § 29 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger er fortsat gældende, hvis firmaet inden den 1. marts 2007 indsender dokumentation til FEM-sekretariatet for, at firmaet opfylder betingelserne for registrering som nævnt i § 31. Registreringer af energikonsulentfirmaer efter § 26 i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger er fortsat gældende.

§ 59. Ansøgning om personlig beskikkelse som energikonsulent kan senest indgives til Energistyrelsen eller FEM-sekretariatet den 30. april 2008 ved kontortids ophør.

Stk. 2. Uanset § 23, sidste pkt., er personlige beskikkelser som energikonsulent, som meddeles efter den 1. maj 2008, kun gyldige til og med den 30. april 2011, uanset om ansøgningen er indgivet før 1. marts 2008.

Stk. 3. Registreringer af energikonsulentfirmaer efter § 29 i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger er fortsat gældende, hvis firmaet inden den 1. marts 2007 indsender dokumentation til FEM-sekretariatet for, at firmaet opfylder betingelserne for registrering som nævnt i § 26. Registreringer af energikonsulentfirmaer efter § 26 i bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger er fortsat gældende.

§ 60. Klagerover faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 eller bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, færdigbehandles efter reglerne i den Håndbog for Energikonsulenter, som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse. Dog færdigbehandles klager til henholdsvis Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme og Registreringsudvalget for Energimærkning af Store Ejendomme efter den 31. december 2005 af Energistyrelsen.

Stk. 2. Sager om teknisk revision af energimærkninger, der er udført efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1294 af 13. december 2005 eller bekendtgørelse nr. 1731 af 21. december 2006 om energimærkning af bygninger, behandles efter reglerne i den Håndbog for Energikonsulenter, som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Påtaler og advarsler tildelt en godkendt energikonsulent eller energiledelseskonsulent af henholdsvis Registreringsudvalget for energimærkning af Små og Store Ejendomme, efter bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, indgår ligeledes i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner overfor den pågældende, som nævnt i § 43, stk. 1 og 2 samt § 44, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen, hvis vedkommende har modtaget en personlig beskikkelse som energikonsulent efter 1. januar 2006. Hvis afgørelsen om påtale eller advarsel er truffet af Energiklagenævnet, regnes fristen på 3 år fra nævnets afgørelse i sagen.

Stk. 4. Energistyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1-3 kan påklages til Energiklagenævnet efter reglerne i denne bekendtgørelses § 51.

§ 61. De forpligtigelser, som påhviler virksomheder registreret som energikonsulentfirmaer efter denne bekendtgørelse, ophører ikke med virksomhedens ophør som registreret energikonsulentfirma.

Stk. 2. Med forpligtigelser efter stk. 1 menes pligt til at medvirke til alle klage- og kontrolsager samt henvendelser fra ejere m.v. af bygninger, som er blevet energimærket efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Energistyrelsen, den 7. april 2008

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65), dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22).