Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (27. marts 2008)

Økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven)

(Lovforslag nr. L 120).

Lovforslaget gennemfører det nye 8. direktiv om lovpligtig revision af års- og koncernregnskaber. Formålet med direktivet er at styrke kvaliteten af den lovpligtige revision samt forebygge regnskabsskandaler og derved medvirke til at genskabe tilliden til selskabers års- og koncernregnskaber.

En række af de ændringer, der følger af direktivet, er behandlet i Revisorkommissionens betænkning nr. 1478 fra oktober 2006.

Lovforslaget indeholder følgende større ændringer og nyheder:

Lovforslagets anvendelsesområde vil fremover omfatte erklæringsopgaver med sikkerhed, dvs. erklæringer, hvor revisor udtrykker en konklusion, der skal højne troværdigheden og tilliden til emnet for erklæringen. Da det kan være vanskeligt for en forbruger at vide, om en erklæring er afgivet med eller uden sikkerhed, foreslås det, at lovforslagets forbrugerbeskyttende regler (reglerne om forsikring og disciplinærsystem) udstrækkes til også at omfatte erklæringsopgaver uden sikkerhed.

Der indføres krav om tvungen efteruddannelse af godkendte revisorer. Manglende efteruddannelse kan medføre, at beskikkelsen bortfalder. Kravene til efteruddannelsens omfang vil kunne differentieres.

Direktivets krav til revisors uafhængighed er allerede gennemført i dansk ret. Direktivet indeholder herudover en bemyndigelse til Kommissionen til - i samarbejde med medlemsstaterne - at udstede yderligere regler til uddybning heraf. Lovforslaget indeholder derfor en rammebestemmelse, som kan udmøntes ved bekendtgørelse.

Lovforslaget indebærer en styrkelse af det offentlige tilsynssystem for revisorer og revisionsvirksomheder. I overensstemmelse med direktivets krav om, at der i medlemsstaterne skal være effektive undersøgelses- og sanktionssystemer, får Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at iværksætte og gennemføre en undersøgelse, hvis der er risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde revisorlovgivningen. Som led i det internationale samarbejde kan styrelsen endvidere iværksætte en undersøgelse på grundlag af en henvendelse fra en kompetent udenlandsk myndighed.

Der indføres bestemmelser, der skal sikre et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne i forbindelse med udførelsen af deres tilsyn med revisorerne og revisionsvirksomhederne, herunder udveksling af relevante oplysninger og dokumenter.

Herudover

sker der en liberalisering af ejer- og ledelseskravene i revisionsvirksomheder,

skabes der lovhjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at lovpligtig revision i EU skal udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder (ISA),

strammes reglerne om Revisortilsynets virksomhed, bl.a. reglerne vedrørende udpegning og honorering af kontrollanterne,

indføres en række særlige bestemmelser rettet mod revision af virksomheder af særlig offentlig interesse, herunder regler om revisionsudvalg i børsnoterede virksomheder.

indføres der en række særlige bestemmelser rettet mod revision af virksomheder af særlig offentlig interesse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.