Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-635

Resumé

Klager klagede over en artikel på www.tv2.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Under henvisning til den nære sammenhæng mellem artiklerne den 8. og 9. januar 2008 finder Pressenævnet ikke anledning til at afvise nogen del af klagen.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffeloven og Menneskerettighedskonventionen er overtrådt, henhører under domstolene og ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor forholdet ikke behandles.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En tiltaltes navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Under henvisning til Pressenævnets kendelse af 10. oktober 2007 (sag 2007-6-567) bemærker nævnet, at klager i forbindelse med politianmeldelsen til den nu rejste tiltale har været omtalt ved navns nævnelse i pressen. På baggrund af den omfattende medieomtale kan det ikke udelukkes, at klager kan identificeres ud fra de i artiklen nævnte oplysninger. Pressenævnet finder imidlertid, at der er en sådan almen interesse i den pågældende sag, at der ikke er grundlag for at fastslå, at www.tv2.dk har tilsidesat god presseskik som følge af oplysningen ”[A] i Århus”.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.

Pressenævnet finder, at der fremgår af artiklen, at [K] ikke anser forholdene for underbyggede. Dette gælder bl.a. omtalen ”Voldtægten af pigen vinteren 1998 var angiveligt så voldsom, at hun begyndte at bløde” og ”Krænkelserne mod de andre piger var primært, at han befølte dem på brysterne og i skridtet. I et af tilfældene lagde han sig nøgen oven på pigen og befølte hende.”. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] ”erkender frivilligt samleje”. Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det af artiklen fremgår, at klager nægter sig skyldig og anser anmeldelserne for falske. Nævnet udtaler ikke kritik af www.tv2.dk på baggrund af gengivelsen af parternes synspunkter.

Pressenævnet finder, at www.tv2.dk heller ikke i øvrigt har handlet i strid med god presseskik.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel på www.tv2.dk den 8. januar 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

www.tv2.dk bragte den 8. januar 2008 kl. 17.31 en opdateret version af artiklen ”Fotograf tiltales for voldtægt”, der blev offentliggjort kl. 13.26 samme dag. Af artiklen fremgik følgende:

”Vidneudsagn fra fire piger har fået Østjyllands Politi til at rejse tiltale mod en fotograf for sexovergreb.

Det drejer sig om en mandlig fotograf på 50 år, som for tiden er bosat i Flensborg.

Østjyllands Politi har efterforsket pigernes anmeldelser siden foråret 2007, og politiassessor Gitte Tofthøj oplyser, at tiltalen mod fotografen allerede blev rejst før årsskiftet.

”Men vi skulle først forkynde anklageskriftet for fotografen, før offentligheden blev informeret” siger hun.

Tiltales for voldtægt og krænkelser

De fire piger er i dag voksne kvinder i 20’erne, men overgrebene fandt angiveligt sted i perioden 1998-2004.

Fotografen tiltales for voldtægt af en 17-årig pige samt tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse. [Tidligere version af artiklen: Fotografen tiltales for voldtægt for to gange voldtægt, et voldtægtsforsøg og to tilfælde af blufærdighedskrænkelse.] Overgrebene skete i hans [A]-fotostudie i Århus. Voldtægten af pigen vinteren 1998 var angiveligt så voldsom, at hun begyndte at bløde.

Krænkelserne mod de andre piger var primært, at han befølte dem på brysterne og i skridtet. I et af tilfældene lagde han sig nøgen oven på pigen og befølte hende.

”Ingen af de anmeldte krænkelser er underbygget af beviser,” siger fotografen i en pressemeddelelse.

Tidligere dømt

Selvsamme fotograf blev i november 2006 idømt 30 dages fængsel for et overgreb på en tidligere model, men den dom har han aldrig afsonet, da han hurtigt flyttede syd for grænsen.

Ifølge den tiltalte er han udsat for et hævntogt fra pigerne og nægter sig skyldig. Han har svaret igen ved at anmelde alle fire til politiet for falsk anklage.

”Jeg ligger inde med dokumentation for, at der i høj grad kan sås tvivl om anmeldernes troværdighed,” lyder det videre fra fotografen.

Erkender frivilligt samleje

Han erkender at have haft samleje med den ene af pigerne, men det skete helt frivilligt, fastholder han.

Retssagen skulle oprindeligt være begyndt i Retten i Århus allerede i marts, men fotografen har valgt af skifte advokat, så sagen er derfor blevet udsat. Ny dato er den 14. maj og dommen ventes to dage senere.”

Den 9. januar 2008 kl. 11.00 bragte TV 2 en artikel på om­tv2.tv2.dk med omtale af sagen. Overskriften lød ”Fotograf, afsløret i Opera­tion X, tiltales for voldtægt”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Og det er på baggrund af fire af de unge kvinders vidneudsagn, at anklagemyndigheden nu tiltaler fotografen for to voldtægter, et voldtægtsforsøg og to tilfælde af blufærdighedskrænkelse.”

[K] faxede samme dag en klage til TV 2, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Jeg skal hermed opfordre Dem til straks at berigtige den artikel TV 2 har om mit firma [A] på Deres net side omkring Operation X: Modellernes mareridt.

Det er IKKE korrekt, at jeg er tiltalt for 2 voldtægter, eet tilfælde af voldtægtsforsøg og 2 tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Jeg er ifølge anklageskrift af 15. oktober 2007 tiltalt for eet tilfælde af voldtægt i 1998 samt 3 tilfælde af blufærdighedskrænkelse i 2003 og 2004.

Jeg skal opfordre straks Dem at berigtige ovennævnte fejl, eller jeg vil uden varsel indklage Dem for Pressenævnet.”

Af www.tv2.dk’s brev af 16. januar 2008 til [K] fremgik bl.a. følgende:

”Straks efter at De kontaktede TV 2 / DANMARK A/S og gjorde opmærksom på, at der var fejl i Ritzaus artikel, blev vores artikel på nettet rettet. Det skete samme dag kl. 17.31, hvilket fremgår af vedlagte udskrift fra vores hjemmeside.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har oplyst, at han ifølge anklagemyndighedens anklageskrift af 15. oktober 2007 er tiltalt for ét tilfælde af forsøg på voldtægt i 1998 samt tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse i 2003 og 2004.

Klager har anført, at det er krænkende, at firmanavnet [A] i Århus er nævnt, idet han derved kan identificeres.

[K] har anført, at følgende udsagn er ukorrekte:

- ”Voldtægten af pigen vinteren 1998 var angiveligt så voldsom, at hun begyndte at bløde.” Det er en udokumenteret påstand fremsat af anklagemyndigheden, hvilket mediet burde have gjort opmærksom på. www.tv2.dk har ikke belæg for en faktuel beskrivelse af voldtægten.

- ”Krænkelserne mod de andre piger var primært, at han befølte dem på brysterne og i skridtet. I et af tilfældene lagde han sig nøgen oven på pigen og befølte hende.” Udsagnet bygger alene på påstande fremsat af anklagemyndigheden.

- ”Erkender frivilligt samleje” og ”Han erkender at have haft samleje med den ene af pigerne, men det skete helt frivilligt, fastholder han.” www.tv2.dk har ikke dokumentation herfor. Klager har over for politiet nægtet at have haft seksuelt samkvem med nogen af de fire involverede kvinder.

Klager har herudover anført, at mediet burde have været påpasselig med at referere korrekt, særligt da www.tv2.dk alene refererer anklagemyndigheden og kvindernes påstande. Artiklen indeholder endvidere overtrædelser af straffeloven og Menneskerettighedskonventionen.

2.2. www.tv2.dk’s synspunkter

www.tv2.dk har anført, at [K] forud for klagen til Pressenævnet alene rettede henvendelse vedrørende anklageskriftets pålydende, hvorfor mediet principalt har anført, at de andre klagepunkter i sagen skal afvises.

www.tv2.dk har subsidiært anført, at mediet på baggrund af en artikel fra Ritzaus Bureau bragte artiklen. Oplysningerne er kendt i bredere kredse på baggrund af presseomtale i forbindelse med sigtelsen i august 2007. Mediet har fremlagt dokumentation for, at forskellige søgninger i CVR-registret vedrørende oplysningen ”[A] i Århus” ikke giver nogle søgeresultater.

www.tv2.dk har videre anført, at mediet alene har gengivet tiltalen og politiets oplysninger herom. Ordet ”angiveligt” er flere gange anvendt for at understrege, at sagen ikke er afgjort. I artiklen nævnes det, at der er tale om en tiltale, som klager nægter sig skyldig i. Klagers synspunkt, at der ikke er faktuelt belæg for anklagerne, er angivet i referencen til klagers pressemeddelelse: ”Ingen af de anmeldte krænkelser er underbygget af beviser”.

www.tv2.dk har herudover henvist til Pressenævnets kendelse i sagerne 2006-6-434 og 2007-6-567.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Under henvisning til den nære sammenhæng mellem artiklerne den 8. og 9. januar 2008 finder Pressenævnet ikke anledning til at afvise nogen del af klagen.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffeloven og Menneskerettighedskonventionen er overtrådt, henhører under domstolene og ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor forholdet ikke behandles.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En tiltaltes navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.

Under henvisning til Pressenævnets kendelse af 10. oktober 2007 (sag 2007-6-567) bemærker nævnet, at klager i forbindelse med politianmeldelsen til den nu rejste tiltale har været omtalt ved navns nævnelse i pressen. På baggrund af den omfattende medieomtale kan det ikke udelukkes, at klager kan identificeres ud fra de i artiklen nævnte oplysninger. Pressenævnet finder imidlertid, at der er en sådan almen interesse i den pågældende sag, at der ikke er grundlag for at fastslå, at www.tv2.dk har tilsidesat god presseskik som følge af oplysningen ”[A] i Århus”.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.

Pressenævnet finder, at der fremgår af artiklen, at [K] ikke anser forholdene for underbyggede. Dette gælder bl.a. omtalen ”Voldtægten af pigen vinteren 1998 var angiveligt så voldsom, at hun begyndte at bløde” og ”Krænkelserne mod de andre piger var primært, at han befølte dem på brysterne og i skridtet. I et af tilfældene lagde han sig nøgen oven på pigen og befølte hende.”. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] ”erkender frivilligt samleje”. Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det af artiklen fremgår, at klager nægter sig skyldig og anser anmeldelserne for falske. Nævnet udtaler ikke kritik af www.tv2.dk på baggrund af gengivelsen af parternes synspunkter.

Pressenævnet finder, at www.tv2.dk heller ikke i øvrigt har handlet i strid med god presseskik.

Afgjort den 26. marts 2008